Turun yliopistossa kehitetty mittari tuo terveyspalvelujen käyttäjät tiiviimmin osaksi hoitotyön koulutusta

12.01.2023

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on kehitetty opiskelija-potilassuhde-mittari, joka mittaa luotettavasti hoitotyön opiskelijan ja potilaan välistä hoito- ja oppimissuhdetta. Mittari tunnistaa monia opiskelijan ja potilaan yhteistyösuhteeseen ja potilaan kokemuksellisen tiedon hyödyntämiseen sisältyviä elementtejä. 

Käyttäjillä on tärkeä rooli terveyspalvelujen ja alan koulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä. Asiakasosallisuus on myös keskeisessä asemassa hoitotyön opetussuunnitelmissa. Erityisesti harjoittelussa opiskelijan tulee saada ohjausta ja tukea siihen, miten terveyspalveluiden käyttäjät kohdataan arvostavasti ja yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijoina ja toimijoina. 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella kehitettiin opiskelija-potilassuhde-mittari, joka vastaa näihin tarpeisiin. Mittari sisältää 13 väittämää 5-portaisella Likertin asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Väittämät mittaavat opiskelija-potilassuhteen kahta ulottuvuutta: hoitosuhdetta ja oppimissuhdetta. Mittarin mittausominaisuuksista julkaistiin tutkimus marraskuussa 2022.  Kuuden Euroopan maan aineistoa hyödyntävässä tutkimuksessa mittari osoittautui päteväksi ja luotettavaksi mittaamaan opiskelijan ja potilaan välistä suhdetta. 

– Mittarin tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää opiskelijoiden ohjauskäytänteitä ja siten terveyspalveluiden käyttäjien aktiivista roolia oman tilanteensa asiantuntijoina ja palautteenantajina opiskelijoiden oppimisprosesseissa ja koulutuksen laadun arvioinnissa, toteaa mittarin kehittäjä, tutkija Arja Suikkala Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta. 

Asiakas on usein opiskelijan paras opettaja ja innostaja

Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että opiskelijoiden tietopohja täydentyy erilaisissa kohtaamisissa terveyspalveluiden käyttäjien elämää, sairastumista ja sairauden kanssa elämistä koskevalla kokemustiedolla. 

– Terveyspalveluiden käyttäjien näkemys omaa hoitoa ja vointia edistäneistä tai heikentäneistä tekijöistä ja toiminnoista on keskeisessä roolissa, kun yhdessä opiskelijan kanssa etsitään yksilöllisiä ratkaisuja. Lisäksi terveyspalveluiden käyttäjien antama myönteinen palaute vahvistaa opiskelijoiden itseluottamusta ja vaikuttaa siten myönteisesti opiskelumotivaatioon ja uravalintaan, Suikkala kertoo.

Opiskelija-potilassuhde-mittaria käytetään tällä hetkellä kansallisesti monenlaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa opiskelijoiden itsearvioinnissa, ja mittarin käyttö jatkuu myös hyvinvointialueilla. 

Tutkimus tehtiin Turun yliopistossa osana Suomen Akatemian vuosina 2017–2021 rahoittamaa PROCOMPnurse-tutkimusprojektia. Tutkimuksessa arvioitiin sairaanhoitajien ammatillista osaamista siirryttäessä koulutuksesta työelämään kuudessa EU-maassa.

Tutkimus on julkaistu Nursing Open -tiedelehdessä. 

Luotu 12.01.2023 | Muokattu 12.01.2023