Tutkitulla tiedolla turvallisempi peruskoulu: ONNI on turvallinen koulu -hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään koulujen turvallisuutta

19.05.2022

Turun yliopiston maaliskuussa 2022 käynnistämä ONNI on turvallinen koulu 2022–2023 -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. Tällä hanke vastaa kouluissa esiintyviin turvallisuuspoikkeamiin, kuten erilaisiin läheltä piti -tilanteisiin, tapaturmiin ja onnettomuuksiin, vahingon- ja väkivallan tekoihin, kiusaamiseen ja häirintään. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vaikka Suomessa koulut ovat lähtökohtaisesti turvallisia, tunnistetaan niiden arjessa aktiivisesti erilaisia turvallisuuspoikkeamia. Näistä turvallisuuspoikkeamista ei ole saatavilla kattavaa ja ajantasaista tietoa, jolla oppimisyhteisöt voisivat aktiivisesti ennaltaehkäistä riskien realisoitumista ja kehittää turvallisuus-kulttuuriaan.

ONNI-hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia käytännön menetelmiä, välineitä ja kriteereitä peruskoulujen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Hankkeeseen kutsutaan mukaan 20 perusopetuksen koulua, joista 15 on pilottikouluja ja viisi on verrokkikouluja. Koulut ovat suomen- ja ruotsinkielisiä ala-, ylä- ja yhtenäiskouluja ja edustavat keskusta-, taajama- ja kyläkouluja. Hanke tuottaa osallistuville 20 koululle ajantasaisen ja tutkimusperustaisen tilannekuvan koulujen turvallisuudesta ensin keväällä 2022 ja uudelleen keväällä 2023, jolloin koulut saavat tietoa turvallisuutensa kehittymisestä kuluneen vuoden aikana.

Viidessätoista pilottikoulussa koulut toimeenpanevat tilannekuvaan perustuvia kehittämistoimenpiteitä laatimansa suunnitelman mukaisesti. Pilottikouluissa kerätään ONNI-mobiilisovelluksella oppilaiden ja henkilöstön havaitsemia turvallisuus-poikkeamia, joita käsitellään Yhdenvertaisen puuttumisen oppaan mukaisesti. Opas on yksi hankkeen kansalliseen käyttöön tuottamista keskeisistä tuotoksista.

ONNI-hanke on Suomessa ensimmäinen laaja hanke, joka luo perustaa aiempaa vahvemmalle oppilaitos-turvallisuudelle ja koulujen turvallisuusjohtamiselle.

–  Henkilökunnan turvallisuusosaamisen kehittäminen mahdollistaa kouluissa turvallisuuskulttuurin menetelmien ja turvallisuuskasvatuksen toteuttamisen yhteisöllisesti, systemaattisesti ja oikea-aikaisesti, tähdentää hankkeen johtaja, professori Eila Lindfors.

Hanke on osa Marinin hallituksen toimenpideohjelmaa Kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:
>> Hankkeen nettisivut
>> Sähköposti info-onni@utu.fi
Hankkeen johtaja, professori Eila Lindfors, eila.lindfors@utu.fi
Projektikoordinaattori Emilia Luukka, emilia.luukka@utu.fi
Erikoistutkija Brita Somerkoski, brisom@utu.fi
Kehityspäällikkö Tuomo Myllö, tuomo.myllo@utu.fi
Kehityspäällikkö Matti Waitinen, matti.waitinen@utu.fi
Projektiasiantuntija Helga Rajala, helga.rajala@utu.fi

Luotu 19.05.2022 | Muokattu 19.05.2022