Uudessa hankkeessa edistetään ennakointikäytäntöjä ja tulevien sukupolvien asemaa

16.03.2022

Miten tulevia sukupolvia ja ennakointitietoa voidaan huomioida nykyistä paremmin päätöksenteossa ja lainvalmistelussa? Kysymykseen etsitään vastausta Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä FORGE-tutkimushankkeessa.

Foresight and Future Generations in Law-Making -tutkimushankkeessa kartoitetaan muun muassa sitä, miten eri maissa hyödynnetään ennakointitietoa lainsäädännössä ja lainsäädäntötarpeiden tunnistamisessa. Hanke selvittää myös tulevien sukupolvien moraalista, juridista ja poliittista asemaa demokraattisessa järjestelmässä. Vaikka hanke selvittää tilannetta kansainvälisesti, tutkimus selvittää erityisesti suomalaisen poliittisen päätöksenteon tapaa käyttää ennakkotietoa ja ottaa huomioon tulevat sukupolvet. Hankkeen tavoitteena on tarjota konkreettisia ehdotuksia tulevaisuuden huomioivan lainsäädännön kehittämiseksi.

Hanke on monitieteinen, ja siinä on mukana politiikan tutkijoita, tulevaisuuden tutkijoita ja oikeustieteilijä.

– FORGE-hankkeessa hyödynnetään nyt päättymässä olevassa Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa eli PALO-hankkeessa tehtyä tutkimusta sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntemusta, kertoo hankkeen johtaja Maija Setälä.

Tutkimuksessa toteutetaan muun muassa asiantuntijakyselyjä ja -haastatteluja sekä työpajoja. Tammikuussa käynnistyneen hankkeen loppuraportti julkaistaan syyskuun lopussa.

Hanke osana tulevaisuusselontekoa

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ja kestävän kehityksen tavoitteiden synnyttämä tiedontarve ovat määritelleet kysymykset, joita selvitetään tutkimuksessa. Tulevaisuusselonteon ja kestävän kehityksen tavoitteet nimittäin edellyttävät ennakointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä ja tulevien sukupolvien intressien ja oikeuksien huomioimista.

Tutkimus tukee valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toisen osan valmistelua. Tulevaisuusselonteon ensimmäisessä osassa tunnistettiin tarve kehittää käytäntöjä, joilla voidaan turvata tulevien sukupolvien mahdollisuudet sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään elämään.

Tulevaisuusselonteon tehtävänä on tunnistaa päätöksenteon kannalta tärkeitä, tulevaisuudessa erityisesti huomiota vaativia asioita.

Tulevaisuusselonteon lisäksi hankkeella on muita yhteyksiä Sanna Marinin hallitusohjelmaan, ja tietotarvetta ohjaavat useat kansalliset ja kansainväliset linjaukset ja kehittämistavoitteet. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lainvalmistelun kehittämistyössä.

Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

>> Hankesivu: Ennakointi ja tulevat sukupolvet lainsäädännössä (Foresight and Future Generations in Law-Making)

Luotu 16.03.2022 | Muokattu 22.11.2022