Eurooppalainen sosiaalitutkimus sai Akatemialta lähes 2,5 miljoonan euroa tutkimusinfrastruktuurivaroista

01.02.2022

Suomen Akatemia myönsi Turun yliopiston Suomessa koordinoimalle Europan Social Survey -tutkimukselle 2,47 miljoonan euron tutkimusinfrastuktuurirahoituksen. ESS:n ohella rahoituksen sai myös FINStruct – integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri, jossa Turun yliopisto on yhtenä kumppanina. Turun osuus Suomen Akatemian tukisummasta on on reilu 83  000 euroa.

European Social Survey on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, jossa kartoitetaan Euroopan maiden yhteiskunnallisen muutoksen ja väestön asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. ESS:ssä on mukana 38 maata, Suomi on ollut jäsenenä alusta saakka ja osallistunut kaikille kyselykierroksille.

Suomen osuutta tutkimuksessa on alusta saakka koordinoinut sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti. ESS:n valmistelu alkoi 1990-luvulla, ja ensimmäinen kierros käynnistyi 2001 niin, että ensimmäiset datat kerättiin seuraavana vuotena. Siitä lähtien kysely on toteutettu kahden vuoden välein.  Vuodesta 2013 lähtien ESS on ollut eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, ESS ERIC.

– ESS noudattaa äärimmäisen korkeita laatustandardeja niin otannan, kysymysten testaamisen, käännösten ja kenttätyön suorittamisen suhteen. Hankkeeseen kuuluu myös jatkuva kyselytutkimuksen menetelmällinen kehittäminen, Akatemia toteaa päätöksessään.

Osa tutkimuksesta toistuu kierroksesta toiseen samanlaisena, mutt ajoka kerta mukana on kaksi vaihtuvaa mofuulia. Parhaillaan keräyksen alla olevassa kyselyssä vaihtuvina moduuleina ovat demokratia sekä digitaaliset sosiaaliset kontaktit. 

– Koronasta johtuen osa aineistosta valmistuu kesään messä, osa – myös Suomen osuus – valmistuu marraskuussa. Sen jälkeen aineisto avataa ESS:n noudattamien avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti samaan aikaan käyttöön kaikille tutkijoille, Ervasti sanoo.

Eri tieteenaloja edustavia ESS-aineiston käyttäjiä on noin 175 000 eri puolilla maailmaa. ESS on tarjonnut aineistoresurssin tuhansille vertaisarvioiduille artikkeleille, tieteellisille kirjoille ja muille julkaisuille.

FINStruct sai rahoituksen

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea teki osan kevään 2021 FIRI-rahoituspäätöksistä jo viime vuoden puolella. Nyt Akatemia myönsi kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä lähes 16 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin viidelle tutkimusinfrastruktuurille.

Myönnetyllä FIRI-rahoituksella tuetaan kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista.

Viidesta rahoitusta saaneista hankkeista Turku koordinoi yhtä, ESS:ää, mutta on mukana myös Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa FINStruct – integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurin laajentamisessa ja parantamisessa. Tavoitteena on parantaa palveluita sekä taloudellisesti että toiminnallisesti ja luoda huipputason rakennebiologian infrastruktuuri Suomeen ja Instruct-ERICiin, jolla tuetaan huipputason tutkimusta ja teollista käyttöä.

Hakemuksessaan FINStruct – integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri kertoi varmistavansa toimintansa tulevina vuosina korvaamalla ikääntyvät instrumentit ja kehittämällä uusia palveluja ja ohjelmistoja parempaan tiedonhallintaan, tehostamalla verkon koordinointia ja vahvistamalla toimintaa edelleen Instruct-ERIC:n yhteydessä. Konsortion täydellinen yhdenmukaistaminen osallistuvien organisaatioiden tutkimusstrategioiden kanssa sekä strategisilla painopistealueilla että profiloinnissa varmistaa isäntäorganisaatioiden jatkuvan sitoutumisen.

Nyt saadulla rahoituksella parannetaan kansallisen tutkimusinfrastruktuurin FIinsructin ja Suomen Instruct-ERIC-keskuksen koordinointia ja hallintaa, kehitetään kärkipalveluja, elvytetään kansallisia palveluja, tarjotaan koulutusta sekä operoidaan kestävästi.


>> Suomen Akatemia myönsi viiden tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen lähes 16 miljoonaa  
>> Turun yliopisto menestyi Suomen Akaremian infrastruktuurirahoituksessa
>> Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurit
>> European Social Survey
>> ESS-tutkimuksen kokoama yhteiskuntatieteellinen data tuo esille eurooppalaisten ajatukset
>> FINStruct

Luotu 01.02.2022 | Muokattu 01.02.2022