PET kamera

Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurit

Turun yliopisto painottaa strategiassaan ajanmukaisen tutkimusinfrastruktuurin merkitystä huippututkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksen edellytyksenä.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön ja tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia (Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategia 2020–2030, Suomen Akatemia). 

Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelma on keskeisessä roolissa monitieteisen yliopiston strategisten valintojen tekemisessä ja toteuttamisessa (linkki ohjelman pdf-versioon löytyy tämän sivun lopusta).

Turun yliopistossa on useita korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureja, jotka muodostavat yhdessä Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien tiekartan. Turun yliopiston tiekartalle kuuluvat automaattisesti yliopistossa edustettuina olevat kumppanuudet eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa (ESFRI), kansainväliset jäsenyydet, kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla (FIRI) olevat tutkimusinfrastruktuurit. Näiden lisäksi Turun yliopisto tunnistaa ja valitsee omat paikalliset ja merkittävät tutkimusinfrastruktuurit. Turun yliopisto korostaa tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä muiden akateemisen toimijoiden, elinkeinoelämän sekä yritysten kanssa.

Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien tiekartta

Auria Biopankki ja Auria tietopalvelu

https://www.auria.fi/

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Biopankin näytekokoelmassa on noin miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Auria tietopalvelun tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja, siten, että tieto on mahdollisimman hyvin tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käytettävissä.

Yhteystiedot: info@auria.fi

Biocenter Finland (BF)

https://www.biocenter.fi/

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Biocenter Finland was founded by the University of Eastern Finland, University of Helsinki, Oulu University, Tampere University, University of Turku and Åbo Akademi University. Biocenter Finland is rooted in the profiles of its host universities and supports implementation of their research strategies. It supports frontier research by coordination of a nation-wide network of fifteen technology platforms operating in five biocenters. Biocenter Finland serves on an open access principle the country’s life scientists’ community with its technology services, takes care of investments and safe-guards the quality of the services. It supports research collaboration, training, internationalization of the researcher base and translation of research findings into benefits for society. A number of the scientists using Biocenter Finland’s technology services have produced scientific breakthroughs and innovations benefitting the economy.

(see below for further details of Turku Bioscience)

Yhteystiedot: biocenterfinland@helsinki.fi

BSL-3 turvalaboratorio

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/biolaaketieteen-laitos/coretoiminnot

BSL-3 turvalaboratorion toiminnan tarkoitus on mahdollistaa 3-tason biologisten tekijöiden kanssa tehtävä tieteellinen tutkimus ja koulutus, diagnostinen tuotekehitys, lääkeaineanalyysit (antiviraalit ja antimikrobit) ja yhteistyöt yritysten kanssa.

Yhteystiedot: Laura Kakkola laura.kakkola@utu.fi

Euro-BioImaging: Biologisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri

https://eurobioimaging.fi/

Åbo Akademi, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, HUS, Itä-Suomen yliopisto, KYS, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, TYKS

Euro-BioImaging on Euroopan laajuinen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa avoimen pääsyn biologisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin, koulutukseen ja datapalveluihin. Euro-BioImagingin isäntämaa on Suomi, sen päämaja sijaitsee Turussa, ja se on ESFRI-tiekartan maamerkki. Euro-BioImagingin kautta tutkijat saavat käyttöönsä Euroopan parhaan kuvantamisasiantuntemuksen ja -palvelut 19 maassa sijaitsevan 41 palveluyksikön eli Noden kautta, kustannustehokkaasti ja varmistetulla laadulla.

Euro-BioImaging Suomi on Euro-BioImagingin suomalainen palveluorganisaatio, joka koostuu kahdesta monisijaintisesta palveluyksiköstä eli Nodesta: Finnish Advanced Microscopy Node ja Finnish Biomedical Imaging Node.

Euro-BioImaging Suomea johtaa Turku BioImaging, ja se on kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla. Sen palveluita tuottavat yksiköt Turussa ovat Turun Biotiedekeskuksen Solukuvantamisyksikkö (biologiset kuvantamistekniikat), Turun PET-keskus (biolääketieteelliset kuvantamistekniikat) ja Turku BioImagingin Operatiivinen Ryhmä (kuvadatan analyysipalvelut).

Euro-BioImaging Suomi kattaa erittäin laajan kirjon kuvantamista ”molekyylistä ihmiseen”, ja on yksi Euro-BioImagingin eniten käytettyjä palveluntarjoajia. Euro-BioImaging Suomi mahdollistaa pääsyn kuvantamisen teknologioihin, asiantuntemukseen ja koulutukseen sekä akateemisille tutkijoille että yrityksille. 

Yhteystiedot: Pasi Kankaanpää Pasi.Kankaanpaa@utu.fi, Tiina Saanijoki Tiina.Saanijoki@utu.fi

European Infrastructure of Screening Platforms for Chemical Biology (EU-OS FI)

https://www.eu-openscreen.eu/index.html

Helsingin yliopisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Kemiallisella biologialla eli uusien, spesifistä biologista aktiivisuutta omaavien pienmolekyylien kehittämisellä on tärkeä rooli biologisten ilmiöiden ymmärtämisessä sekä uusien yhdisteiden kehittämisessä lääketeollisuuden sekä muiden teollisuudenalojen tarpeisiin. EU-OPENSCREEN ERIC (EU-OS) on eurooppalainen kemialliseen biologiaan keskittyvä tutkimusinfrastruktuurikonsortio, joka tarjoaa avoimen pääsyn maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureihin, teknologioihin ja erityisosaamiseen, ainutlaatuiseen yli 100 000 yhdisteen kokoelmaan sekä avoimeen tietokantaan. Näin luodaan uusia mahdollisuuksia tieteellisiin läpimurtoihin ja maksimoidaan tutkimukseen tehtyjen investointien tuottamat edut. Yhtenä perustajajäsenmaista Suomella on avainasema EU-OS -tutkimusinfrastruktuurissa. Suomen jäsenyys EU-OS –infrastruktuurissa tuo kansallisille tutkijoille uusia mahdollisuuksia korkeatasoisen tutkimukseen ja innovaatioihin sekä lukuisia uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Yhteystiedot: office@eu-openscreen.eu

European Social Survey (ESS)

https://sites.utu.fi/europeansocialsurvey/

Turun yliopisto

European Social Survey (ESS) on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, jossa kartoitetaan ja selitetään eurooppalaisten yhteiskuntien muuttuvien instituutioiden ja kansalaisten asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. Lisäksi suoritetaan menetelmällistä tutkimusta kyselytutkimuksen alalla. ESS noudattaa äärimmäisen korkeita laatustandardeja niin otannan, kysymysten testaamisen, käännösten ja kenttätyön suorittamisen suhteen. Hankkeeseen kuuluu myös jatkuva kyselytutkimuksen menetelmällinen kehittäminen. Tutkimus kattaa yli 30 maata ja se muodostaa kahden vuoden välein kerätyn aikasarja-aineiston vuodesta 2002 lähtien. Tutkimusaineisto ja sitä koskeva dokumentaatio ovat vapaasti kaikkien tutkijoiden käytettävissä. Eri tieteenaloja edustavia ESS -aineiston käyttäjiä on noin 150 000 eri puolilla maailmaa. ESS on tarjonnut aineistoresurssin tuhansille vertaisarvioiduille artikkeleille, tieteellisille kirjoille ja muille julkaisuille. Vuodesta 2013 lähtien ESS on ollut Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, ESS ERIC.

Yhteystiedot: ess-fi@utu.fi

Evoluutiobiologian sovelluskeskus (CEA)

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/biologia/evoluutiobiologian-sovelluskeskus

Evoluutiobiologian sovelluskeskus tarjoaa molekyyligeneettisiä analyysejä sekä TY:n tutkijoille että ulkopuolisille tutkimusyksiköille. Ydinosaamistamme ovat erilaiset DNA/RNA-pohjaiset laboratorioanalyysit: eristykset, mikrosatelliittianalyysit, RAD-seq, qPCR, ympäristö-DNA (eDNA) sovellukset, DNA-kirjastojen valmistelu, Sanger ja uuden sukupolven sekvensointi.

Yhteystiedot: cea@utu.fi

FICAN West - Läntinen syöpäkeskus

https://ficanwest.fi/

FICAN West eli Läntinen Syöpäkeskus koordinoi Länsi-Suomen alueella syövän laadukasta hoitoa, tutkimusta ja koulutusta. FICAN West osa kansallista syöpäkeskusta (FICAN).

Yhteystiedot: Panu Jaakkola panjaa@utu.fi

Finnish Computing Competence Infrastructure (FCCI)

https://www.helsinki.fi/en/infrastructures/fcci

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Muun muassa lääkkeiden kehittäminen ja sääennusteet perustuvat suurelta osin laskennalliseen tieteeseen, joka on yksi Suomen tieteen ja teknologian keskeisistä vahvuusalueista. FCCI (Finnish Computing Competence Infrastructure) tuottaa suomalaisille yliopistoille Tier-2-tason laskennallisia ja tallennusresursseja, jotka heterogeenisesti tukevat kunkin yliopiston erityistä tutkimustoimintaa ja siten yliopistojen kansallista profilointia. FCCI integroi nämä kapasiteetit yhdeksi kokonaisuudeksi, jota koordinoidaan keskitetyn ylläpidon avulla ja integroidaan laskennallisiin Tier-1- ja Tier-0-resursseihin. FCCI tukee mm. dataintensiivistä tutkimusta, tekoälyä ja korkean suorituskyvyn laskentaa. FCCI-käyttäjäryhmät kattavat sekä tieteen että taiteen alat. Yleisesti FCCI koordinoi yliopistojen yhteistyötä laskennallisessa tutkimuksessa, tukee laskennallisen tieteen huippuammattilaisten koulutusta ja vahvistaa Suomen identiteettiä yhtenä johtavista laskennallisen tieteen maista.

Yhteystiedot: Tom Kuusela kuusela@utu.fi

The Finnish Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

https://www.firipo.fi/

Åbo Akademi, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto

The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO) is a collaborative effort by Åbo Akademi University, University of Turku and Tampere University to establish a national infrastructure for public opinion research in Finland. FIRIPO is funded by the Academy of Finland. The infrastructure’s panel components provide researchers with reliable tools for data collection and the ability to quickly and accurately investigate public opinion on current events. The deliberation labs and decision making labs offer tools to experimentally investigate decision making and policy choices.

Yhteystiedot: Heikki Kauppi heikki.kauppi@utu.fi, Maija Setälä maija.setala@utu.fi

Finnish Marine Research Infrastructure (FINMARI)

https://www.finmari-infrastructure.fi/

Suomen ympäristökeskus SYKE, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus Luke, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI koostuu kenttäasemista, tutkimusaluksista, kokeellisista laboratorioista, kauppalaivojen läpivirtausasemista, profiloivista mittauspoijuista ja muista autonomisista mittausalustoista sekä uuden sukupolven automatisoidusta Utön ilmakehä- ja merentutkimusasemasta. FINMARI muodostaa havaintojen ja kokeellisen tutkimuksen kokonaisuuden, joka perustuu partnerien erityisosaamisen integrointiin yhteisessä kehittämissuunnitelmassa. FINMARIn tavoitteena on luoda kestävä pohja meriekosysteemien monitasoisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun syiden ymmärtämiselle merten suojelun pohjaksi.

Yhteystiedot: Jari Hänninen jarhan@utu.fi, Katri Kuuppo katri.kuuppo@syke.fi

Flavoria®-tutkimusalusta

https://www.flavoria.fi/

Flavoria on konkreettisesti lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Flavoriassa tehdään sekä tieteellistä että kaupallista tutkimusta ja kerätään pitkäaikaista dataa ihmisten ruokavalinnoista mm. lounaslinjastoihin upotetuilla vaaoilla. Flavorian yhteydessä sijaitsee moniaistinen tutkimus- ja opetustila Aistikattila®, joka on moniaististen kokemusten systemaattinen tutkimus-, muotoilu- ja testauslaboratorio.

Yhteystiedot: flavoria@utu.fi

Fotosynteesin tutkimuskeskus (PHOTOSYN)

https://sites.utu.fi/photosyn/

https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-technology/life-technologies/research/molecular-plant-biology

PHOTOSYN-tutkimusinfrastruktuuri edustaa Turun yliopistossa tehtävää tieteidenvälistä ja kansainvälisesti arvostettua molekyylitason fotosynteesitutkimusta. Se kattaa happea tuottavien yhteyttävien organismien tutkimuksen eri osa-alueet, joita ovat muun muassa biofysiikka, biokemia, molekyylibiologia, synteettinen biologia, genomiikka, transkriptomiikka, proteomiikka ja bioteknologia. PHOTOSYN palvelee monipuolisesti sekä suomalaista kasvitieteellistä tutkimusta että yhteyttävien mikro-organismien bioteknologista kehittämistä. Lisäksi PHOTOSYN-infrastruktuuri toimii alustana kansainväliselle akateemiselle ja teolliselle tutkimukselle ja tuotekehitykselle.

Yhteystiedot: Yagut Allahverdiyeva-Rinne allahve@utu.fi

Histologian palveluyksikkö (Histocore)

https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-medicine/institute-of-biomedicine/core-facilities/histology

Histologian yksikkö tuottaa histologian palveluita Turun yliopiston tutkijoille ja ulkopuolisille akateemisille tilaajille. Palveluyksikön käytössä on histologian perusmenetelmiä varten tarvittavat laitteistot ihmis- ja koe-eläinperäisten kudosnäytteiden valmistusta ja värjäystä varten.

Yhteystiedot: histocore@utu.fi

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto (HKTL-arkisto)

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/hktl-arkisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto (HKTL-arkisto) on tutkimusarkisto, joka järjestää systemaattisesti, säilyttää pysyvästi ja saattaa käyttöön ihmistieteellisiä laadullisia tutkimusaineistoja ja niiden metadataa. Arkiston toiminta on alkanut 1950-luvun alussa, ja aineistot ovat syntyneet HKT-laitoksen oppiaineiden tutkimus- ja opetustoiminnassa.

Yhteystiedot: hktl-arkisto@utu.fi

Hydrologinen tutkimusinfrastruktuuri (Hydro-RI-Platform)

https://www.freshwatercompetencecentre.com/infrastructures/

HYDRO-RI-Platform käsittää osaamiskeskittymän mittalaitepoolin hydrologisten, hydraulisten, morfodynaamisten ja vedenlaadun prosessien mittaukseen, autonomiset vedenalaiset ja –päälliset mittalaitealustat, liikuteltavan maastolaboratorion, sekä aineistojen jakelualustan, jotta vesialan haasteisiin saadaan tutkittuun
tietoon perustuvia ratkaisuja.

Yhteystiedot: Petteri Alho mipeal@utu.fi

Ilmastoviisas ruoka ja ravitsemus tutkimusinfrastruktuuri (FOODNUTRI)

https://sites.utu.fi/foodnutriutu/

FOODNUTRI focuses in the scientific breakthrough needed to build a sustainable food system ensuring healthy nutrition, continuous food security, and excellent food safety. FOODNUTRI upgrades domestic raw materials for production of foods and food ingredients by exploiting innovative food processing technologies and provides know-how including tools and methods on food characteristics, physiological responses to food, consumer acceptance, food consumption and nutrient intake of populations as well as environmental and health impacts.

Yhteystiedot: Baoru Yang bayang@utu.fi

Immunologiakeskus

https://immunologiakeskus.fi/

Immunologiakeskus on Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen ja se edistää Turussa tehtävää immunologista perustutkimusta ja immunologista kliinistä tutkimusta. Sen tarkoituksena on myös tarjota immunologista asiantuntemusta, tutkimusalustoja ja yhteistyömahdollisuuksia lääkealan, biotieteiden ja diagnostiikka-alan yrityksille.

Yhteystiedot: Kaisa Hakkila kaisa.hakkila@utu.fi

 

Integrated Structural Biology Infrastructure (FINStruct & Instruct-ERIC Centre FI)

https://instruct-eric.eu/

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

FINStruct on kansallinen, hajautettu, avoimen pääsyn rakennebiologinen tutkimusinfrastruktuuri johtaen kansainvälistä tutkimusta ja kehitystä biomolekyylikompleksien puhdistuksessa; kryogeenisessä elektronimikroskopiassa; ydinmagneettisesssa resonanssissa; yksisoluproteomiikassa; natiivimassaspektrometriassa; rakenteellisessa bioinformatiikassa, röntgenkristallografiassa ja tiedonhallinnassa. FINStruct-huippupalvelut vihittiin Suomen Instruct keskukseksi, joka toimii Instruct ERICn kansallisena solmuna tarjoten kansainvälisesti asiantuntemusta ja palveluita Instruct ERIC -palveluluettelon kautta. FINStruct palvelee koko tiedeyhteisöä yliopistoissa sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy uusina patentteina, start up -yrityksinä, ja diagnostisina ja terapeuttisina menetelminä. Instruct ERICn jäsenyyden myötä suomalaiset tutkijat voivat hyödyntää Instruct ERICn huipputason osaamista ja teknologioita vahvistaen kansainvälistä tutkimusprofiiliamme.

Yhteystiedot: Sarah Butcher sarah.butcher@helsinki.fi

INVEST rekisteriaineistokeskus (InReg)

https://invest.utu.fi/fi/aineistot/

INVESTissä hyödynnetään uusia ainutlaatuisia tietokantoja ja kehitetään uusia tutkimusaineistoja, jotka vievät tutkimuksen aivan uudelle tasolle. InReg kehittää ja kokoaa uusia rekisteriaineistoja, huolehtii käyttäjäluvista, päivittää olemassa olevia tietolähdetietoja sekä vastaa sisäisestä standardoinnista ja metatietojen tallennuksesta.

Yhteystiedot: Matti Lindberg mattlin@utu.fi

Kansallinen väestötutkimusten infrastruktuuri (FIRI-PBS)

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/firi-pbs

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Työterveyslaitos

Väestötason terveystutkimukset ja laajat terveyteen liittyvät rekisterit ovat olleet Suomessa käytettävissä 1950-luvulta lähtien. Eri tietolähteitä voidaan yhdistää henkilötunnuksen avulla. Yhdessä väestötutkimukset ja rekisterit muodostavat ainutlaatuisen tietopohjan tutkimukselle. FIRI-PBS edistää olemassa olevien ja uusien väestötutkimusaineistojen käyttöä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja monitieteellisessä yhteistyössä, lisää tietoisuutta yhteisten menetelmien käytöstä tiedonkeruussa ja edistää laadukasta ja kustannustehokasta tutkimustiedon keräämistä.

Yhteystiedot: Hanna Tolonen hanna.tolonen@thl.fi

Kielipankki (FIN-CLARIAH)

https://www.kielipankki.fi/

Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto

FIN-CLARIAH (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, jolla on kaksi komponenttia: FIN-CLARIN ja DARIAH-FI. Lähtökohtana FIN-CLARINin vakiinnuttamat parhaat käytänteet, FIN-CLARIAH aikoo oleellisesti laajentaa infrastruktuuritukea kahteen suuntaan: 1) FIN-CLARINin kielivarojen lisäksi otetaan keskiöön muut rakenteiset ja multi-modaaliset isot aineistot sekä 2) palvellaan laajaa valikoimaa ihimistieteiden tutkimustarpeita. Samalla kun FIN-CLARIN jatkaa aluevaltauksiaan kieliaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa, DARIAH-FI kehittää uutta infrastruktuuria isoja heterogeenisiä ihmistieteiden tutkimusaineistoja varten. Sen lisäksi että nämä kaksi hanketta tekee yhteistyötä siinä, missä niillä on päällekkäisyyksiä, molemmat tulevat jakamaan verkkosovelluksia ja käytänteitä, joilla hallitaan aineistoja ja neuvotellaan oikeuksista, toteutetaan teknistä pääsyä, sekä isännöidään dokumentaatiota, työkaluja ja verkkopalveluja Kielipankin ja CSC:n avulla.

Aineistoja: https://github.com/TurkuNLP/toxicity-classifier ja https://github.com/TurkuNLP/register-qa

Yhteystiedot: kielipankki@csc.fifin-clarin@helsinki.fi

Kirjaston kokoelmat ja vapaakappalekirjasto

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto

Turun yliopiston kirjasto on yksi Suomen suurimmista tieteellisistä kirjastoista. Kirjasto tukee monitieteisen tiedeyhteisön tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Turun yliopiston kirjastolla on ollut vapaakappaleoikeus suomalaisiin painotuotteisiin vuodesta 1919 alkaen. Kansallisten kulttuuriaineistojen kokoelma on Suomen toiseksi laajin.

Yhteystiedot: kirjasto@utu.fi

Koe-eläinkeskus

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/koe-elainkeskus

Koe-eläinkeskus on Turun yliopiston palveluyksikkö, joka hankkii ja tuottaa eläimet biolääketieteelliseen tutkimukseen. Koe-eläinkeskus vastaa siitä, että toiminnalle säädetyt ja määrätyt vaatimukset täyttyvät.

Yhteystiedot: kek-core@utu.fi

Koneteknologiakeskus

https://www.koneteknologiakeskus.fi/

Koneteknologiakeskus Turku Oy on oppilaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten yhteinen uuteen teknologiaan keskittyvä koulutus- ja kehittämiskeskus. Vuodesta 2005 lähtien toiminnassa ollut keskus tarjoaa yrityksille, oppilaitoksille ja tutkijoille ajanmukaisen oppimis– ja kehittämisympäristön, laajan osaamisverkoston sekä toimivat puitteet työharjoittelulle, ammatilliselle erikoistumiselle, ja eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.

Yhteystiedot: Erkki Virkki erkki.virkki@koneteknologiakeskus.fi

Lakitutka / LAWPOL

Lakitutka on avoin tutkimusinfrastruktuuri, joka kokoaa yhteen kotimaisen lainvalmistelun eri vaiheisiin liittyvät julkiset poliittiset ja oikeudelliset asiakirjat. Lakitutka tekee lainvalmistelua läpinäkyväksi paitsi eri alojen tutkijoille myös kansalaisille - edistäen samalla yhtä demokratian kulmakivistä, kansalaisten tiedonsaantia.

https://lakitutka.fi/

Turun yliopiston johtama työryhmä rakentaa uutta oikeuden ja politiikan rajapinnan tutkimusinfrastruktuuria (LAWPOL) hyödyntäen olemassa olevaa Lakitutka.fi-palvelua sekä laajaa FINPARL-politiikka-aineistoa. LAWPOL-hankkeessa laajennetaan Lakitutkan tavoitteita julkisen tiedon löydettävyydestä, läpinäkyvyydestä ja hyödynnettävyydestä. Aineistoja laajennetaan, uusia tutkimustyökaluja kehitetään, ja käyttö mahdollistetaan myös ruotsin kielellä yhteistyössä Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen ja Åbo Akademin kanssa. LAWPOL-hankkeessa tehtävän kehitystyön myötä kaikkien saatavilla olevat tutkittavat aineistot laajenevat muun muassa parlamenttiaineistoihin, poliittisiin ohjelmiin, EU:n lainvalmistelumateriaaleihin, tuomioistuinratkaisuihin ja tutkimuskirjallisuuteen, eli aineistot keskittyvät monipuolisesti politiikan ja lain eri osa-alueisiin. Myös aineistojen historiallinen laajentaminen jatkuu LAWPOL-hankkeen myötä yhä kauemmas 1900-luvun puolelle.

https://lawpol.fi/

Lakitutkan rahoittajat

Lakitutka on kehitetty Turun yliopistossa. Lakitutkaa kehitetään edelleen SILE-hankkeen yhteydessä erityisesti lainvalmistelun saavutettavuuteen keskittyen sekä LAWPOL-hankkeessa laajentaen palvelussa saatavilla olevaa asiakirja-aineistoa.

SILE-hanke

SILE-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

https://www.hiljaisettoimijat.fi/

LAWPOL-hanke

LAWPOL-konsortio on saanut Suomen Akatemialta FIRI2022: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -rahoituksen vuosille 2023-2025. Rahoitus on osa EU:n elpymisvälinerahoitusta.

Yhteystiedot: lakitutka@utu.fi

Lintujen pitkäaikaiset pesimäaikasarjat (UTUBirds)

https://spibirds.org/en

Turun yliopisto kerää ja ylläpitää useita arvokkaita pitkäaikaisia aineistoja lintujen pesinnästä: vanhimmat aikasarjat alkavat 1940-luvulta. Kaikki nämä eri tutkimusryhmien keräämät aineistot sisältävät rakenteeltaan samankaltaista aineistoa lintujen lisääntymisestä. Tämän infrastruktuurihankkeen tavoitteena on turvata aikasarjojen jatkuminen sekä luoda uusi monen käyttäjän yhteiskäyttöön soveltuva tietokanta, jotta tiedonkeruu voidaan jatkossa järjestää tehokkaasti, standardoidusti ja koordinoidusti eri tutkimusryhmien kesken. Uusi tietokanta yhdistetään Euroopan laajuiseen SPI-Birds -tietokantaan, jossa kaikki aineisto tulee olemaan saatavilla vakiomuotoisena tutkimustarkoituksiin. Tiedonsiirtoyhteydet luodaan myös Suomen Lajitietokeskukseen (FinBIF) sekä Luonnontieteellisen Keskusmuseon rengastustietokantaan.

Sinitiainen
Sinitiainen (kuva: Tapio Eeva)

 

Yhteystiedot: Tapio Eeva teeva@utu.fi

Materiaalitutkimuksen infrastruktuuri (MARI)

https://mari.utu.fi/

MARI on laajapohjainen kokeellisen materiaalitutkimuksen alusta, joka yhdistää materiaalitekniikan, -fysiikan ja -kemian menetelmiä. MARI palvelee ensisijaisesti materiaalitutkimusta energian, elektroniikan, fotoniikan, ja orgaanisten materiaalien saralla.

Yhteystiedot: Kati Miettunen kati.miettunen@utu.fi, Petriina Paturi petriina.paturi@utu.fi

MAX IV –synkronisäteilyn laboratorio

https://www.maxiv.lu.se/

MAX IV on uuden sukupolven synkrotronisäteilylähde Lundin yliopistossa, Ruotsissa. Kansainvälisessä MAX IV -laboratoriossa tehdään laaja-alaista fysiikan, kemian, materiaali-, ympäristö-, bio- ja lääketieteen tutkimusta. Turun yliopisto on jäsenenä tässä hankkeessa.

Yhteystiedot: reception@maxiv.lu.se

Opettajankoulutuksen tietovaranto (FinTED)

https://sites.utu.fi/finted/

Opettajankoulutuksen tietovaranto, FinTED, on kansallinen opettajankoulutuksen tietovaranto, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa, opetuksen ja koulutusten kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. FinTED-tietovarantoon kerätään laajasti aineistoja varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan.

Yhteystiedot: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann mirmik@utu.fi, Anu Warinowski anuwar@utu.fi

Pohjoismainen optinen teleskooppi (NOT)

http://www.not.iac.es/

The Nordic Optical Telescope (NOT) is a 2.56-m telescope located at the Spanish "Roque de los Muchachos" Observatory (ORM), La Palma, Canarias, Spain. The telescope is a facility exclusively intended for scientific research and education with the aim of studying the Universe from Solar System, stars and exoplanets to galaxies, black holes and other compact objects, cosmology and the Big Bang.

Yhteystiedot: Seppo Mattila sepmat@utu.fi

Rekombinanttivasta-aineinfrastruktuuri (rAb)

Infrastruktuurin tarkoituksena on mahdollistaa biotekniikan/-tieteiden keskeisimpiin työkaluihin lukeutuvien molekyylien, vasta-aineiden, nopea ja kustannustehokas kehittäminen. Vasta-aineilla on suuri määrä sovelluksia diagnostiikkaan, lääkekehitykseen ja tutkimukseen liittyen. Palvelu- ja yhteistyöprojektien kautta infrastruktuuri mahdollistaa rekombinanttivasta-aineiden ja muiden sitojaproteiinien suunnitelmallisen kehityksen, muokkaaminen, tuottamisen sekä niiden biokemiallisten ja –fysikaalisten ominaisuuksien karakterisoinnin.

Yhteystiedot: Urpo Lamminmäki urplammi@utu.fi

Suomen ESO-keskus (FINCA)

https://sites.utu.fi/finca/

Suomen ESO-keskus harjoittaa ja koordinoi korkeatasoista tähtitieteen eri alueiden tutkimusta Suomessa yhdessä Euroopan eteläisen observatorion (ESO) kanssa sekä edistää ESO:on liittyvää teknologista kehitystyötä.

Yhteystiedot: finca@utu.fi

Suomen lajitietokeskus (FinBIF)

https://laji.fi/

Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion luonnontieteellinen museo, Oulun yliopisto, Turun yliopisto

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti vähenee nopeasti. Tämä heikentää ihmiskunnan mahdollisuuksia sopeutua globaaliin muutoksen. Meidän on siksi opittava biodiversiteetistä lisää ja parannettava kykyämme suojella sitä. Tutkimusinfrastruktuuri ‘Suomen lajitietokeskus – FinBIF’ kiihdyttää lajitiedon digitointia, kokoamista ja avointa jakelua tutkimuksen, hallinnon, opetuksen ja liike-elämän tueksi. FinBIF on integroitu e-infrastruktuuri, joka yhdistää kolmenlaista lajitietoa (kokoelmanäytteet, lajihavainnot ja DNA), kytkee tiedot moderneihin tutkimusmenetelmiin mahdollistaakseen uuden tiedon nopean tuottamisen sekä tuo nämä kaikki yhteen avoimena tietona. FinBIF mahdollistaa tutkimuksellisten läpimurtojen saavuttamisen vauhdilla, joka vastaa biodiversiteetin suojelun ja kestävän käytön kiireellisyyttä. Samalla FinBIF tukee julkishallintoa biodiversiteetin tehokkaassa hallinnoinnissa.

Yhteystiedot: helpdesk@laji.fi

Turku Bioscience

https://bioscience.fi/

Turku Bioscience (previously known as Turku Centre for Biotechnology) is an advanced core facility and research centre hosted jointly by University of Turku and Åbo Akademi University. It was established in 1992 to facilitate research infrastructure services and scientific interactions across departments and within the two universities. This concept has proved to be highly efficient especially in optimizing the coordinated acquisition of cutting-edge instruments and providing technology services by open access principles. Turku Bioscience is part of national Biocenter Finland research infrastructure, and it offers services to both academic and commercially-oriented research projects.

Yhteystiedot: office@bioscience.fi

Turku PET Centre

https://turkupetcentre.fi/turku-pet-centre/

Turku PET Centre is a Finnish National Research Institute for the use of short-lived positron emitting isotopes in the field of medical research.

Yhteystiedot: Juhani Knuuti jknuuti@utu.fi

Turun kemian ja molekyylianalytiikan keskus (CCMA)

https://ccma.fi/

The CCMA is a centre for chemical and molecular analytics. It operates and maintains 5 NMR instruments and 1 high-resolution mass spectrometer (MS).

Yhteystiedot: ccma@utu.fi

Turun kliininen biomateriaalikeskus (TCBC)

https://biomaterials.utu.fi/tcbc/laboratory/

Turun kliininen biomateriaalikeskus -infrastruktuuri on tarkoitettu mahdollistamaan ja edesauttamaan biomateriaaleihin ja lääketieteen teknologian laitteisiin keskittyvää in vitro -tutkimusta tarjoamalla ja kehittämällä tieteenalan vaatimia erityistutkimusmenetelmiä ja osaamista.

Yhteystiedot: Lippo Lassila liplas@utu.fi, Pekka Vallittu pekka.vallittu@utu.fi

Turun proteiinitutkimuksen infrastruktuuri (TuProtCore)

https://turkuproteincore.utu.fi/

Turku Protein Core (TuProtCore) on yhden luukun palvelu proteiinitutkimukselle Turun Yliopistossa ja Åbo Akademissa. TuProtCore tarjoaa tutkimuslaitteistoa ja opastusta tutkijoille aina proteiinien tuotannosta, karakterisoinnin kautta aina kristallisointiin saakka.

Funded by The European Union - NextGenerationEU through Research Council of Finland

Yhteystiedot: tuprotcore@utu.fi

Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/biodiversiteettiyksikko

Monitieteinen tutkimus ja opetus ovat biodiversiteettiyksikön tukijalkoja. Näiden rinnalla yksikön toiminta painottuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Yhteystiedot: Ilari Sääksjärvi ileesa@utu.fi

Turun yliopiston katseenseurantalaboratorio (Turku EyeLabs)

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/katseenseuranta

Turku EyeLabsin monitieteinen yhteisö edistää katseenseurantamenetelmän tutkimuskäyttöä järjestämällä menetelmäkoulutuksia, vuokraamalla tutkimuslaitteistoja ja jakamalla tietotaitoa koeasetelmien suunnittelusta, tutkimuslaitteistoista sekä aineistojen analyysitavoista.

Yhteystiedot: Johanna Kaakinen johkaa@utu.fi, Marjaana Puurtinen marjaana.puurtinen@utu.fi

Turun yliopiston Tautimallinnuskeskus (TCDM)

https://www.tcdm.fi/

Turun yliopiston Tautimallinnuskeskus (TCDM) tarjoaa asiantuntijapalvelua ja tutkimusyhteistyötä eläinkokeellisessa tutkimuksessa. TCDM tekee ja tukee akateemista prekliinistä tutkimusta, sekä tekee tutkimusyhteistyötä bioalan yritysten kanssa. TCDM tuottaa ja analysoi tautimalleja (syöpä- ja muut sairausmallit, geenimuunnellut hiirimallit, kudos- ja solusiirrännäisiä sisältävät hiirimallit) ihmisten sairauksille. Palvelut käsittävät myös eläinmallien farmakologiset, ravitsemukselliset ja kirurgiset käsittelyt sekä eläinkudoksilla tehtäviä analyyseja asiantuntemusalueillamme: luu-, sydän- ja verisuoni-, suolisto- ja kilpirauhassairaudet, lihavuus, onkologia, neuroendokrinologia ja lisääntymisbiologia. Tarjoamme myös palvelututkimuksia firmoille.

Yhteystiedot: Matti Poutanen matpou@utu.fi, Petra Sipilä mipela@utu.fi

Unitutkimuskeskus

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/kliininen-laitos/unitutkimuskeskus

Unitutkimuskeskuksen pääasialliset tutkimuskohteet ovat unen, unenaikaisten hengityshäiriöiden (uniapnea, pitkäaikainen hengitysvaje) yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, aineenvaihduntaan, yölliseen ihohiilidioksidin profiiliin ja menopaussiin. Muita tutkimuskohteita ovat unettomuus, levottomat jalat -oireyhtymä ja narkolepsia. Teemme sekä tutkijalähtöisiä että yrityslähtöisiä (sponsoroituja) tutkimuksia.

Unitutkimuskeskus
(kuva: Tarja Saaresranta)

 

Yhteystiedot: Tarja Saaresranta tasaare@utu.fi

UTU-Digilang

https://sites.utu.fi/utu-digilang/

UTU-Digilang kokoaa yhteen Turun yliopiston digitaalisia kieliaineistoja ja kieliteknologian työkaluja. UTU-Digilangissa yhdistyvät Turun yliopiston pitkät perinteet digitaalisten kieliaineistojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä uudet teknologiat ja huippuluokan NLP-resurssit.

Yhteystiedot: Veronika Laippala veronika.laippala@utu.fi

Väestötutkimuskeskus

https://www.popc.utu.fi/fi/etusivu/

Väestötutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää monitieteistä elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuvaa terveystutkimusta ja kehittää uusia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla kansallisia rekistereitä ja kliinisiä väestötutkimusaineistoja pystyttäisiin hyödyntämään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ennustamiseen ja edistämiseen.

Yhteystiedot: Olli Raitakari olli.raitakari@utu.fi, Linnea Karlsson linnea.karlsson@utu.fi

Älykkään digitaalisen suunnittelun ja valmistuksen keskus (DigiMan)

DigiMan is a platform that provides a nationally and internationally acknowledged smart digital manufacturing research infrastructure offering modern experimental and simulation-based tools (e.g. 3D-printers, smart robots, smart sensors etc.).

Yhteystiedot: Antti Salminen antti.salminen@utu.fi

Turun yliopiston kumppanuudet ESFRI-tiekarttainfrastruktuureissa

AnaEE (INAR RI)

https://www.anaee.eu/

AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) will pave the way for understanding the complex impact of today’s multiple, interacting global change drivers on terrestrial and aquatic continental ecosystems across Europe. It will forge evidence-based adaptation and mitigation strategies that assure plant, soil, water, biodiversity and ecosystem health today and in the future. Those strategies are needed to maintain essential services to society, including carbon sequestration, food security, clean water, biodiversity.

Yhteystiedot: Otso Suominen otsosuo@utu.fi

BBMRI (BBMRI.fi)

https://www.bbmri-eric.eu/

BBMRI-ERIC is a European research infrastructure for biobanking. It brings together all the main players from the biobanking field – researchers, biobankers, industry, and patients – to boost biomedical research. To that end, it offers quality management services, support with ethical, legal and societal issues, and a number of online tools and software solutions.

Yhteystiedot: contact@bbmri-eric.eu

CLARIN (FIN-CLARIN)

https://www.clarin.eu/

CLARIN stands for 'Common Language Resources and Technology Infrastructure'. It is a research infrastructure that was initiated from the vision that all digital language resources and tools from all over Europe and beyond are accessible through a single sign-on online environment for the support of researchers in the humanities and social sciences.

Yhteystiedot: fin-clarin@helsinki.fi

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections)

https://www.dissco.eu/

The Distributed System of Scientific Collections is a new world-class Research Infrastructure (RI) for Natural Science Collections. The DiSSCo RI aims to create a new business model for one European collection that digitally unifies all European natural science assets under common access, curation, policies and practices that ensure that all the data is easily Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR principles). DiSSCo represents the largest ever formal agreement between natural history museums, botanic gardens and collection-holding universities in the world.

Yhteystiedot: info@dissco.eu

EATRIS (EATRIS Suomi)

https://eatris.eu/

EATRIS is the European infrastructure for translational medicine. It brings together resources and services for research communities to translate scientific discoveries into benefits for patients. It provides access to a vast array of pre-clinical and clinical expertise and facilities that are available within 127+ top-tier academic centres across Europe. It focuses on improving and optimising preclinical and early clinical development of drugs, vaccines and diagnostics, and overcome barriers to health innovation.

Yhteystiedot: info@eatris.eu

ELIXIR (ELIXIR Finland)

https://elixir-europe.org/

ELIXIR unites Europe’s leading life science organisations in managing and safeguarding the increasing volume of data being generated by publicly funded research. It coordinates, integrates and sustains bioinformatics resources across its member states and enables users in academia and industry to access services that are vital for their research.

Yhteystiedot: info@elixir-europe.org

eLTER (LTER Finland)

https://elter-ri.eu/

Countries supporting eLTER RI (Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone and Socio-ecological Research) will provide infrastructure in the form of eLTER Sites (focal points for long-term ecosystem observation and research) and eLTSER Platforms (large areas facilitating socioecological research and exemplary stakeholder engagement). These national building blocks form the in-situ backbone of eLTER RI. Site-based operations will be highly integrated and follow agreed policies. These facilities will be open for research and education via a centralised scheme.

Yhteystiedot: office@elter-ri.eu

EMBRC-ERIC (European Marine Biological Resource Center)

https://www.embrc.eu/

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos Seilissä liitettiin konsortioon helmikuussa 2024.

https://sites.utu.fi/seili/

 

Yhteystiedot: secretariat@embrc.eu

ESA (Euclid Finland)

https://www.esa.int/

ESA is Europe’s gateway to space. Its mission is to shape the development of Europe’s space capability and ensure that investment in space continues to deliver benefits to the citizens of Europe and the world.

Yhteystiedot: Hannu Kurki-Suonio hannu.kurki-suonio@helsinki.fi

ESS (ESS Suomi)

https://www.europeansocialsurvey.org/

The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations.

Yhteystiedot: ess-fi@utu.fi

EU-OPENSCREEN ERIC (EU-OS)

https://www.eu-openscreen.eu/index.html

EU-OPENSCREEN ERIC (EU-OS) is a European-wide research infrastructure consortium or ERIC, that provides open access to world class infrastructures, technologies and expertise. Working with EU-OPENSCREEN provides numerous benefits, including access the carefully-selected compound collections, access to screening centers, the European Chemical Biology open-access database including both data and protocols, development of screen-ready assay and its application to the libraries, bioprofiling and screening your compounds, follow-up chemistry for tool development, quality standards, a collaborative framework and professional training programmes.

EU-OPENSCREEN services in Finland are provided through EU-OPENSCREEN-FINLAND. Finland is a founding member of the EU-OPENSCREEN ERIC, with a specialised screening partner site situated in Turku (University of Turku and Åbo Akademi University) that offers a range of screening-based services, including dynamic and longitudinal phenotypic screening of complex cell systems.

Through participation in EU-OPENSCREEN, Finnish scientists have a reduced cost access to the EU-OPENSCREEN library. Moreover, this also creates unique collaborative opportunities for researchers and technology developers via Horizon Europe programmes and projects that support the development and application of the infrastructures.

Yhteystiedot: office@eu-openscreen.eu

Euro-BioImaging ERIC

https://www.eurobioimaging.eu/

Euro-BioImaging on Euroopan laajuinen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa avoimen pääsyn biologisen ja biolääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin, koulutukseen ja datapalveluihin. Euro-BioImaging on ERIC, European Research Infrastructure Consortium, sen isäntämaa on Suomi ja sen päämaja sijaitsee Turussa. Euro-BioImaging ERIC on erillinen oikeushenkilö, eikä minkään yliopiston osa, mutta se tekee erittäin tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Euro-BioImagingin suomalainen palveluyksikkö on Euro-BioImaging Suomi, jota johtaa Turku BioImaging.

Euro-BioImaging ERIC on yksi vain kolmesta Suomen isännöimästä ERIC:stä ja ainoa Turussa. Se tarjoaa ainutlaatuisia yhteistyömahdollisuuksia Turun tutkijoille ja infrastruktuuriasiantuntijoille mm. lukuisten Horizon Europe -rahoitettujen isojen projektien myötä, sekä kaikki maanosat kattavan globaalin yhteistyön kautta liittyen kuvantamisen tieteeseen, teknologioihin, yritysyhteistyöhön ja kansainvälisten käytäntöjen luomiseen.

Yhteystiedot: turku@eurobioimaging.eu

Euro-BioImaging Suomi

https://eurobioimaging.fi/

Euro-BioImaging Suomi on Euro-BioImagingin suomalainen palveluorganisaatio, joka koostuu kahdesta monisijaintisesta palveluyksiköstä eli Nodesta: Finnish Advanced Microscopy Node ja Finnish Biomedical Imaging Node.

Euro-BioImaging Suomea johtaa Turku BioImaging, ja se on kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla. Sen palveluita tuottavat yksiköt Turussa ovat Turun Biotiedekeskuksen Solukuvantamisyksikkö (biologiset kuvantamistekniikat), Turun PET-keskus (biolääketieteelliset kuvantamistekniikat) ja Turku BioImagingin Operatiivinen Ryhmä (kuvadatan analyysipalvelut).

Euro-BioImaging Suomi kattaa erittäin laajan kirjon kuvantamista ”molekyylistä ihmiseen”, erikoistuen kattaviin 3D-palvelupaketteihin, ja se eniten käytettyjä palveluntarjoajia Euro-BioImagingin 19 maassa toimivien 41 Noden joukossa. Euro-BioImaging Suomi tarjoaa pääsyn kuvantamisen teknologioihin, asiantuntemukseen ja koulutukseen sekä akateemisille tutkijoille että yrityksille.

Yhteystiedot: Pasi Kankaanpää Pasi.Kankaanpaa@utu.fi, Tiina Saanijoki Tiina.Saanijoki@utu.fi

LifeWatch (INAR RI)

https://www.helsinki.fi/en/inar/inar-ri-eco-sys-tems

LifeWatch ERIC is a European Research Infrastructure Consortium providing e-Science research facilities to scientists investigating biodiversity and ecosystem functions and services in order to support society in addressing key planetary challenges.

Yhteystiedot: Otso Suominen otsosuo@utu.fi

Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelma