Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurit

Turun yliopisto painottaa strategiassaan ajanmukaisen tutkimusinfrastruktuurin merkitystä huippututkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksen edellytyksenä.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön ja tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia (Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014–2020, Suomen Akatemia). 

Turun yliopistossa on useita korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureja, jotka muodostavat yhdessä Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien tiekartan. Turun yliopiston tiekartalle kuuluvat automaattisesti yliopistossa edustettuina olevat kumppanuudet eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa (ESFRI), kansainväliset jäsenyydet, kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla (FIRI) olevat tutkimusinfrastruktuurit. Näiden lisäksi Turun yliopisto tunnistaa ja valitsee omat paikalliset ja merkittävät tutkimusinfrastruktuurit. Turun yliopisto korostaa tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä muiden akateemisen toimijoiden, elinkeinoelämän sekä yritysten kanssa.

Turun yliopiston omat paikalliset tutkimusinfrastruktuurit

Turun yliopiston tiekartalle 2021 ja 2022 valitut paikalliset tutkimusinfrastruktuurit

BSL-3 turvalaboratorio

BSL-3 turvalaboratorion toiminnan tarkoitus on mahdollistaa 3-tason biologisten tekijöiden kanssa tehtävä tieteellinen tutkimus ja koulutus, diagnostinen tuotekehitys, lääkeaineanalyysit (antiviraalit ja antimikrobit) ja yhteistyöt yritysten kanssa.

Evoluutiobiologian sovelluskeskus

Evoluutiobiologian sovelluskeskus tarjoaa molekyyligeneettisiä analyysejä sekä TY:n tutkijoille että ulkopuolisille tutkimusyksiköille. Ydinosaamistamme ovat erilaiset DNA/RNA-pohjaiset laboratorioanalyysit: eristykset, mikrosatelliittianalyysit, RAD-seq, qPCR, ympäristö-DNA (eDNA) sovellukset, DNA-kirjastojen valmistelu, Sanger ja uuden sukupolven sekvensointi.

FICAN West Kliininen syöpätutkimusyksikkö

FICAN West Kliininen syöpätutkimusyksikkö tuottaa palveluna kliinisiä syöpälääke- ja muita potilastutkimuksia sekä lääkeyrityksille sekä akateemisille tutkijoille.

Flavoria®-tutkimusalusta

Flavoria konkreettisesti lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Flavoriassa tehdään sekä tieteellistä että kaupallista tutkimusta ja kerätään pitkäaikaista dataa ihmisten ruokavalinnoista mm. lounaslinjastoihin upotetuilla vaaoilla. Flavorian yhteydessä sijaitsee moniaistinen tutkimus- ja opetustila Aistikattila®, joka on moniaististen kokemusten systemaattinen tutkimus-, muotoilu- ja testauslaboratorio.

Fotosynteesin tutkimuskeskus

The PHOTOSYN infrastructure represents internationally competent and a truly multidisciplinary photosynthesis research combining biophysics, biochemistry, molecular biology, synthetic biology, genomics, transcriptomics, proteomics, and biotechnology of oxygenic photosynthetic organisms. The infrastructure serves the plant biology and algae biotech community in Finland and enables research collaboration with top international academic and industrial R&Ds.

Geospatiaalisen tutkimuksen, navigoinnin ja kaukokartoituksen infrastruktuuri

Geospatiaalisen tutkimuksen, navigoinnin ja kaukokartoituksen infrastruktuuri mahdollistaa tutkijoille sijaintiin ja lähikaukokartoitukseen sekä erilaisiin navigointiratkaisuihin perustuvaa spatiaalista tutkimusta luonnonympäristöissä, urbaaneissa ympäristöissä kuin sisätiloissa.

Histologian palveluyksikkö

Histologian yksikkö tuottaa histologian palveluita Turun yliopiston tutkijoille ja ulkopuolisille akateemisille tilaajille. Palveluyksikön käytössä on histologian perusmenetelmiä varten tarvittavat laitteistot ihmis- ja koe-eläinperäisten kudosnäytteiden valmistusta ja värjäystä varten.

Ilmastoviisas ruoka ja ravitsemus tutkimusinfrastruktuuri – FOODNUTRI

FOODNUTRI focuses in the scientific breakthrough needed to build a sustainable food system ensuring healthy nutrition, continuous food security, and excellent food safety. FOODNUTRI upgrades domestic raw materials for production of foods and food ingredients by exploiting innovative food processing technologies and provides know-how including tools and methods on food characteristics, physiological responses to food, consumer acceptance, food consumption and nutrient intake of populations as well as environmental and health impacts.

Immunologiakeskus

Immunologiakeskus on Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen ja se edistää Turussa tehtävää immunologista perustutkimusta ja immunologista kliinistä tutkimusta. Sen tarkoituksena on myös tarjota immunologista asiantuntemusta, tutkimusalustoja ja yhteistyömahdollisuuksia lääkealan, biotieteiden ja diagnostiikka-alan yrityksille.

INVEST rekisteriaineistokeskus

INVEST rekisteriaineistokeskus on erikoistunut lasten ja nuorten hyvinvointi ja osaaminen, eriarvoisuus ja hyvinvointivaltiotutkimuksien uusien rekisteriaineistojen suunnitteluun ja koostamiseen, lupaprosessien hoitamiseen, olemassa olevien aineistojen päivittämiseen, sisällölliseen standardointiin, metadatoittamiseen, rekisteritutkijoiden koordinointiin sekä tutkijakouluttamiseen.

Lakitutka

Lakitutka kokoaa yhteen lainvalmistelun eri vaiheisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Lakitutkassa voit tutkia lakihankkeiden etenemistä hallituksen esitysten, annettujen lausuntojen, mietintöjen ja eduskuntakeskusteluiden kautta. Lakitutka mahdollistaa yksittäisen hankkeen elinkaaren tarkastelun avaamalla minkä tahansa siihen liittyvän dokumentin.

Lintujen pitkäaikaiset pesimäaikasarjat

Turun yliopistolla on hallussaan useita pitkäaikaisia ja arvokkaita lintujen pesimistietoja sisältäviä aineistoja, joita on aktiivisesti hyödynnetty monissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Lintujen pitkäaikaiset pesimäaikasarjat -tutkimusinfrastruktuurin tarkoituksena on tukea, koordinoida ja standardoida pesimäaikasarjojen keruuta, tallennusta, dokumentointia, pitkäaikaista säilytystä sekä tutkimuskäyttöä.

Materiaalitutkimuksen infrastruktuuri - MARI

MARI on laajapohjainen kokeellisen materiaalitutkimuksen alusta, joka yhdistää materiaalitekniikan, -fysiikan ja -kemian menetelmiä. MARI palvelee ensisijaisesti materiaalitutkimusta energian, elektroniikan, fotoniikan, ja orgaanisten materiaalien saralla.

Opettajankoulutuksen tietovaranto - FinTED

Opettajankoulutuksen tietovaranto, FinTED, on kansallinen opettajankoulutuksen tietovaranto, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa, opetuksen ja koulutusten kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. FinTED-tietovarantoon kerätään laajasti aineistoja varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan.

Rekombinanttivasta-aineinfrastruktuuri - rAb

Infrastruktuurin tarkoituksena on mahdollistaa biotekniikan/-tieteiden keskeisimpiin työkaluihin lukeutuvien molekyylien, vasta-aineiden, nopea ja kustannustehokas kehittäminen. Vasta-aineilla on suuri määrä sovelluksia diagnostiikkaan, lääkekehitykseen ja tutkimukseen liittyen. Palvelu- ja yhteistyöprojektien kautta infrastruktuuri mahdollistaa rekombinanttivasta-aineiden ja muiden sitojaproteiinien suunnitelmallisen kehityksen, muokkaaminen, tuottamisen sekä niiden biokemiallisten ja –fysikaalisten ominaisuuksien karakterisoinnin.

Turku EyeLabs -silmänliikelaboratorio

Eye tracking is a research methodology that allows examining human cognition in various settings: for example, during text or music reading, viewing of images and videos, social interaction and communication, and in learning contexts including virtual reality environments. Turku EyeLabs consists of eye-tracking laboratories and a community of researchers who share know-how on designing experiments, use of different equipment, and applications of various types of analytical tools.

Turun kemian ja molekyylianalytiikan keskus

The CCMA is a centre for chemical and molecular analytics. It operates and maintains 5 NMR instruments and 1 high-resolution mass spectrometer (MS).

Turun kliininen biomateriaalikeskus

Turun kliininen biomateriaalikeskus -infrastruktuuri on tarkoitettu mahdollistamaan ja edesauttamaan biomateriaaleihin ja lääketieteen teknologian laitteisiin keskittyvää in vitro -tutkimusta tarjoamalla ja kehittämällä tieteenalan vaatimia erityistutkimusmenetelmiä ja osaamista.

Turun proteiinitutkimuksen infrastruktuuri

TuProtCore is focused on the management and development of local (Turku campus) infrastructure in protein production and functional characterization. TuProtCore aims to develop a "one-stop-shop" for protein science related services.

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto (HKT-arkisto) on tutkimusarkisto, joka järjestää systemaattisesti, säilyttää pysyvästi ja saattaa käyttöön ihmistieteellisiä laadullisia tutkimusaineistoja ja niiden metadataa. Arkiston toiminta on alkanut 1950-luvun alussa, ja aineistot ovat syntyneet HKT-laitoksen oppiaineiden tutkimus- ja opetustoiminnassa.

Unitutkimuskeskus

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksessa tehdään sekä tutkijalähtöisiä tutkimuksia että teollisuusyhteistyössä kliinisiä lääketutkimuksia ja lääkintälaitetutkimuksia muun muassa unettomuuteen, uniapneaan, levottomien jalkojen oireyhtymään ja muihin uni- ja vireystilahäiriöihin sekä krooniseen hengitysvajeeseen liittyen.

UTU-Digilang

UTU-Digilang kokoaa yhteen Turun yliopiston digitaalisia kieliaineistoja ja kieliteknologian työkaluja.  UTU-Digilangissa yhdistyvät Turun yliopiston pitkät perinteet digitaalisten kieliaineistojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä uudet teknologiat ja huippuluokan NLP-resurssit.

Turun yliopiston Tautimallinnuskeskus

Turun yliopiston Tautimallinnuskeskus (TCDM) tarjoaa asiantuntijapalvelua ja tutkimusyhteistyötä eläinkokeellisessa tutkimuksessa. TCDM tekee ja tukee akateemista prekliinistä tutkimusta, sekä tekee tutkimusyhteistyötä bioalan yritysten kanssa. TCDM tuottaa ja analysoi tautimalleja (syöpä- ja muut sairausmallit, geenimuunnellut hiirimallit, kudos- ja solusiirrännäisiä sisältävät hiirimallit) ihmisten sairauksille. Palvelut käsittävät myös eläinmallien farmakologiset, ravitsemukselliset ja kirurgiset käsittelyt sekä eläinkudoksilla tehtäviä analyyseja asiantuntemusalueillamme: luu-, sydän- ja verisuoni-, suolisto- ja kilpirauhassairaudet, lihavuus, onkologia, neuroendokrinologia ja lisääntymisbiologia. Tarjoamme myös palvelututkimuksia firmoille.

Turun yliopiston kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla 2021 - 2024 olevat tutkimusinfrastruktuurit

Biocenter Finland (BF)

biocenter.fi

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Biokeskus Suomi on perustettu Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisellä sopimuksella. Biokeskus Suomi on ankkuroitunut isäntäyliopistojensa profiileihin ja toteuttaa niiden tutkimusstrategioita. Se edistää huippututkimusta koordinoimalla maanlaajuista viidentoista tutkimusalustan verkostoa, joka toimii isäntäyliopistojen viidessä biokeskuksessa. Biokeskus Suomi palvelee avoimen saatavuuden periaatteella maan biotieteiden ja biolääketieteen tutkijakuntaa tarjoamillaan teknologiapalveluilla, kehittää tutkimusinfrastruktuurejaan, huolehtii laitteistojen edellyttämistä investoinneista ja vastaa palvelujen laadusta. Biokeskus Suomi tukee tutkimusyhteistyötä, koulutusta, tutkijayhteisön kansainvälistymistä ja tutkimustulosten hyötykäyttöä. Biokeskus Suomen teknologia-alustoja käyttävistä tutkijoista monet ovat yltäneet tieteellisiin läpimurtoihin ja kasvua edistäviin innovaatioihin.

Common Language Resources and Technology Infrastructure (FIN-CLARIAH)

kielipankki.fi

Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, CSC – tieteen tietotekniikan keskus Oy, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto

FIN-CLARIAH on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, jolla on kaksi komponenttia: FIN-CLARIN ja DARIAH-FI. Lähtökohtana FIN-CLARINin vakiinnuttamat parhaat käytänteet, FIN-CLARIAH aikoo oleellisesti laajentaa infrastruktuuritukea kahteen suuntaan: 1) FIN-CLARINin kielivarojen lisäksi otetaan keskiöön muut rakenteiset ja multi-modaaliset isot aineistot sekä 2) palvellaan laajaa valikoimaa ihimistieteiden tutkimustarpeita. Samalla kun FIN-CLARIN jatkaa aluevaltauksiaan kieliaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa, DARIAH-FI kehittää uutta infrastruktuuria isoja heterogeenisiä ihmistieeteiden tutkimusaineistoja varten. Sen lisäksi että nämä kaksi hanketta tekee yhteistyötä siinä, missä niillä on päällekkäisyyksiä, molemmat tulevat jakamaan verkkosovelluksia ja käytänteitä, joilla hallitaan aineistoja ja neuvotellaan oikeuksista, toteutetaan teknistä pääsyä, sekä isännöidään dokumentaatiota, työkaluja ja verkkopalveluja Kielipankin (www.kielipankki.fi) ja CSC:n avulla.

Euro-BioImaging: Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (EuBI-Fi)

eurobioimaging.fi

Åbo Akademi, Aalto-yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala

Kuvantaminen eri muodoissaan on yksi keskeisimmistä menetelmistä bio- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa, esimerkiksi lääkekehityksessä. Euro-BioImaging ERIC on ESFRI-tiekartalla oleva Euroopan laajuinen tutkimusinfrastruktuuri, jonka päämääränä on lääketieteellisen ja biologisen kuvantamisen järjestäytyminen ja kehittäminen sekä globaalin johtoaseman ylläpitäminen Euroopassa. Euro-BioImagingin myötä tutkijat pystyvät vapaasti hyödyntämään Euroopan parhaita kuvantamistekniikoita tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Euro-BioImaging Finland on Euro-BioImagingin Suomen toimintaorganisaatio. Se koostuu kahdesta usean kuvantamiskeskuksen muodostamasta toimintayksiköstä, joista toinen on kehittyneen valomikroskopian yksikkö ja toinen biolääketieteellisen kuvantamisen yksikkö. Nämä huipputason yksiköt kattavat kansainvälisesti kysytyimmät kuvantamismenetelmät. Suomen yksiköt tarjoavat lisäksi asiantuntemusta ja koulutusta kuvantamisteknologioita hyödyntävää huippututkimusta varten.

European Infrastructure of Screening Platforms for Chemical Biology (EU-OS FI)

eu-openscreen.eu

Helsingin yliopisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Kemiallisella biologialla eli uusien, spesifistä biologista aktiivisuutta omaavien pienmolekyylien kehittämisellä on tärkeä rooli biologisten ilmiöiden ymmärtämisessä sekä uusien yhdisteiden kehittämisessä lääketeollisuuden sekä muiden teollisuudenalojen tarpeisiin. EU-OPENSCREEN ERIC (EU-OS) on eurooppalainen kemialliseen biologiaan keskittyvä tutkimusinfrastruktuurikonsortio, joka tarjoaa avoimen pääsyn maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureihin, teknologioihin ja erityisosaamiseen, ainutlaatuiseen yli 100 000 yhdisteen kokoelmaan sekä avoimeen tietokantaan. Näin luodaan uusia mahdollisuuksia tieteellisiin läpimurtoihin ja maksimoidaan tutkimukseen tehtyjen investointien tuottamat edut. Yhtenä perustajajäsenmaista Suomella on avainasema EU-OS -tutkimusinfrastruktuurissa. Suomen jäsenyys EU-OS –infrastruktuurissa tuo kansallisille tutkijoille uusia mahdollisuuksia korkeatasoisen tutkimukseen ja innovaatioihin sekä lukuisia uusia yhteistyömahdollisuuksia.

European Social Survey (ESS)

europeansocialsurvey.org

Turun yliopisto

European Social Survey (ESS) on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, jossa kartoitetaan ja selitetään eurooppalaisten yhteiskuntien muuttuvien instituutioiden ja kansalaisten asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. Lisäksi suoritetaan menetelmällistä tutkimusta kyselytutkimuksen alalla. ESS noudattaa äärimmäisen korkeita laatustandardeja niin otannan, kysymysten testaamisen, käännösten ja kenttätyön suorittamisen suhteen. Hankkeeseen kuuluu myös jatkuva kyselytutkimuksen menetelmällinen kehittäminen. Tutkimus kattaa yli 30 maata ja se muodostaa kahden vuoden välein kerätyn aikasarja-aineiston vuodesta 2002 lähtien. Tutkimusaineisto ja sitä koskeva dokumentaatio ovat vapaasti kaikkien tutkijoiden käytettävissä. Eri tieteenaloja edustavia ESS -aineiston käyttäjiä on noin 150 000 eri puolilla maailmaa. ESS on tarjonnut aineistoresurssin tuhansille vertaisarvioiduille artikkeleille, tieteellisille kirjoille ja muille julkaisuille.

Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF)

laji.fi

Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion luonnontieteellinen museo, Oulun yliopisto, Turun yliopisto

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti vähenee nopeasti. Tämä heikentää ihmiskunnan mahdollisuuksia sopeutua globaaliin muutoksen. Meidän on siksi opittava biodiversiteetistä lisää ja parannettava kykyämme suojella sitä. Tutkimusinfrastruktuuri ‘Suomen lajitietokeskus – FinBIF’ kiihdyttää lajitiedon digitointia, kokoamista ja avointa jakelua tutkimuksen, hallinnon, opetuksen ja liike-elämän tueksi. FinBIF on integroitu e-infrastruktuuri, joka yhdistää kolmenlaista lajitietoa (kokoelmanäytteet, lajihavainnot ja DNA), kytkee tiedot moderneihin tutkimusmenetelmiin mahdollistaakseen uuden tiedon nopean tuottamisen sekä tuo nämä kaikki yhteen avoimena tietona. FinBIF mahdollistaa tutkimuksellisten läpimurtojen saavuttamisen vauhdilla, joka vastaa biodiversiteetin suojelun ja kestävän käytön kiireellisyyttä. Samalla FinBIF tukee julkishallintoa biodiversiteetin tehokkaassa hallinnoinnissa.

Finnish Computing Competence Infrastructure (FCCI)

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Muun muassa lääkkeiden kehittäminen ja sääennusteet perustuvat suurelta osin laskennalliseen tieteeseen, joka on yksi Suomen tieteen ja teknologian keskeisistä vahvuusalueista. FCCI (Finnish Computing Competence Infrastructure) tuottaa suomalaisille yliopistoille Tier-2-tason laskennallisia ja tallennusresursseja, jotka heterogeenisesti tukevat kunkin yliopiston erityistä tutkimustoimintaa ja siten yliopistojen kansallista profilointia. FCCI integroi nämä kapasiteetit yhdeksi kokonaisuudeksi, jota koordinoidaan keskitetyn ylläpidon avulla ja integroidaan laskennallisiin Tier-1- ja Tier-0-resursseihin. FCCI tukee mm. dataintensiivistä tutkimusta, tekoälyä ja korkean suorituskyvyn laskentaa. FCCI-käyttäjäryhmät kattavat sekä tieteen että taiteen alat. Yleisesti FCCI koordinoi yliopistojen yhteistyötä laskennallisessa tutkimuksessa, tukee laskennallisen tieteen huippuammattilaisten koulutusta ja vahvistaa Suomen identiteettiä yhtenä johtavista laskennallisen tieteen maista.

The Finnish Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

Åbo Akademi, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto

The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO) is a multidisciplinary consortium for the study of public opinion, attitude formation and choice behavior. FIRIPO will serve a broad spectrum of academic disciplines and scholars around the world who study public opinion. FIRIPO will also inform the society, especially decision-makers and the media. Through large-scale panel data design, FIRIPO is able to track developments in public opinion. FIRIPO has four central aims:

  1. To systematize and coordinate scientific research on public opinion and choice behavior in Finland;
  2. To learn, develop and share (new) methods in public opinion research, and to advise on the use of public opinion in policy-making;
  3. To create an open node for public opinion research;
  4. To accelerate open science aims through open data and open collaboration in public opinion research in collaboration with the Finnish Social Science Data Archive FSD.
Finnish Marine Research Infrastructure (FINMARI)

finmari-infrastructure.fi

Suomen ympäristökeskus SYKE, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus Luke, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI kokoaa kansalliselle tiekartalle integroidun kokonaisuuden, jossa yhdistyvät 4 tutkimuslaitoksen (Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus) ja 3 merkittävimmän Itämeritutkimusta harjoittavan yliopiston (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi) toisiaan täydentävät resurssit.

FINMARI koostuu kenttäasemista, tutkimusaluksista, kokeellisista laboratorioista, kauppalaivojen läpivirtausasemista, profiloivista mittauspoijuista ja muista autonomisista mittausalustoista sekä uuden sukupolven automatisoidusta Utön ilmakehä- ja merentutkimusasemasta.

FINMARI muodostaa havaintojen ja kokeellisen tutkimuksen kokonaisuuden, joka perustuu partnerien erityisosaamisen integrointiin yhteisessä kehittämissuunnitelmassa. FINMARIn tavoitteena on luoda kestävä pohja meriekosysteemien monitasoisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun syiden ymmärtämiselle merten suojelun pohjaksi.

Finnish Research Infrastructure for Population Based Surveys (FIRI-PBS)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Työterveyslaitos

Väestötason terveystutkimukset ja laajat terveyteen liittyvät rekisterit ovat olleet Suomessa käytettävissä 1950-luvulta lähtien. Eri tietolähteitä voidaan yhdistää henkilötunnuksen avulla. Yhdessä väestötutkimukset ja rekisterit muodostavat ainutlaatuisen tietopohjan tutkimukselle. FIRI-PBS edistää olemassa olevien ja uusien väestötutkimusaineistojen käyttöä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja monitieteellisessä yhteistyössä, lisää tietoisuutta yhteisten menetelmien käytöstä tiedonkeruussa ja edistää laadukasta ja kustannustehokasta tutkimustiedon keräämistä.

FIRI-PBS tukee tutkijoita ja tutkimusryhmiä väestötutkimusaineistojen saatavuudessa FAIR periaatteen pohjalta ja uusia väestötutkimuksia suunniteltaessa standartoitujen ja validoitujen menetelmien käyttämistä ja siten edistää saatujen tulosten vertailukelpoisuutta muihin tutkimuksiin ja ajassa.

Integrated Structural Biology Infrastructure (FINStruct & Instruct-ERIC Centre FI)

instruct-eric.eu

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

FINStruct on kansallinen, hajautettu, avoimen pääsyn rakennebiologinen tutkimusinfrastruktuuri johtaen kansainvälistä tutkimusta ja kehitystä biomolekyylikompleksien puhdistuksessa; kryogeenisessä elektronimikroskopiassa; ydinmagneettisesssa resonanssissa; yksisoluproteomiikassa; natiivimassaspektrometriassa; rakenteellisessa bioinformatiikassa, röntgenkristallografiassa ja tiedonhallinnassa. FINStruct-huippupalvelut vihittiin Suomen Instruct keskukseksi, joka toimii Instruct ERICn kansallisena solmuna tarjoten kansainvälisesti asiantuntemusta ja palveluita Instruct ERIC -palveluluettelon kautta. FINStruct palvelee koko tiedeyhteisöä yliopistoissa sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy uusina patentteina, start up -yrityksinä, ja diagnostisina ja terapeuttisina menetelminä. Instruct ERICn jäsenyyden myötä suomalaiset tutkijat voivat hyödyntää Instruct ERICn huipputason osaamista ja teknologioita vahvistaen kansainvälistä tutkimusprofiiliamme.

Turun yliopiston eurooppalaisella tiekartalla olevat tutkimusinfrastruktuurit

ESFRI-tiekarttainfrastruktuurit

ESS (ESS Suomi)
www.europeansocialsurvey.org

CLARIN (FIN-CLARIN)
www.clarin.eu

AnaEE (INAR RI)
www.anaee.com

LifeWatch (INAR RI)
www.lifewatch.eu

BBMRI (BBMRI.fi)
www.bbmri-eric.eu

EATRIS (EATRIS Suomi)
https://eatris.eu/

EuBI (EuBI Suomi)
www.eurobioimaging.eu

ESA (Euclid Finland)
www.esa.int/ESA

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections)
www.dissco.eu/