Karvin arviointi nostaa esille KiVa Koulun vahvuudet kiusaamisen vastaisena ohjelmana

24.08.2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut ensimmäistä kertaa perusopetuksessa käytettyjä kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Yksi arvioitavista menetelmistä oli Turun yliopiston psykologian oppiaineessa kehitetty KiVa Koulu. Ohjelman vahvuuksiksi nähtiin muun muassa sen tarjoamien materiaalien monipuolisuus ja laajuus sekä ohjelman selkeys ja johdonmukaisuus. Kiitosta sai myös menetelmän toimivuuteen liittyvä tutkimus, joka on tuottanut näyttöä ohjelman tehosta.

Karvi arvioi seitsemää kiusaamisen vastaista ohjelmaa niiden käytettävyyden, juurrutettavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista. Arvioiduista ohjelmista KiVa Koulu oli ainoa kokonaisvaltainen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Muut olivat joko oppilaiden osallisuutta ja aktiivista toimijuutta korostavia ennaltaehkäiseviä menetelmiä, kiusaamistilanteiden selvittelyyn liittyviä menetelmiä tai pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisuun keskittyvä menetelmä.

Arvion mukaan KiVa Koulu tarjoaa selkeän ja johdonmukaisen mallin kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. KiVa Koulun vahvuudeksi nimettiin sen runsas materiaalitarjonta, joka tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia mahdollisuuksia tuntien toteuttamiseen. Toisaalta monet koulut kokevat menetelmän käytön raskaaksi, mikä on johtanut myös siihen, että koulut ovat soveltaneet ohjelman tarjoamia toimintatapoja.

KiVa Koulun vahvuutena pidettiin sitä, että menetelmä on ollut useissa kouluissa käytössä jo pitkään ja henkilöstö on pääosin hyvin sitoutunut sen käyttöön. Myös huoltajat ja oppilaat pitävät KiVa Koulun tunteja hyödyllisinä, joskaan huoltajat eivät aina tiedä miten KiVa Koulua oman lapsen koulussa toteutetaan. Arvioinnissa todetaankin, että toimiakseen hyvin, koulujen on kerrottava aktiivisesti huoltajille koulun käyttämistä KiVa Koulun toimintatavoista.

Kehittämisen paikkojakin nähtiin. Arvioijien toiveena oli, että KiVa-tunneilla käsitellyt asiat saataisiin siirtymään oppituntien lisäksi myös muuhun koulun toimintaan. Tähän koulut vaikuttaisivat tarvitsevan enemmän tukea.

– KiVa Koulua käyttävät koulut ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä sen vaikuttavuuteen kiusaamisen vastaisessa työssä. Jotta KiVa Koulu olisi vaikuttava, edellyttää se koulujen henkilöstön sitoutumista ja menetelmän toimintojen noudattamista, arvioinnissa todetaan.

Kolmannes oppilaista ei kerro kiusaamista, koska ei usko sillä olevan vaikutusta

Nykyisin osana INVEST-lippulaivahanketta toimivan KiVa Koulun rinnalla arvioinnissa olivat mukana Gutsy Go ry:n Gutsy Go, Aseman Lasten K-0, Turvallinen Oulu -hankkeen Tunne- ja turvataitokasvatus – Oulun malli, Suomen Sovittelufoorumin Verso-sovittelu, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukioppilastoiminta sekä Folkhälsanin Vänelevsverksamheten.

Arviointiryhmän yhteisen palautteen mukaan menetelmät tukevat koulujen toimintaa, mutta niiden juurruttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Oppilaiden kokemuksen mukaan aikuiset eivät lähde riittävän aktiivisesti selvittämään kiusaamistilanteita. Peräti 29 prosenttia kyselyyn vastanneista oppilaista kertoi jättäneensä kertomatta koulun aikaikuisille kokemastaan kiusaamisesta. Yleisimmäksi syyksi kertomatta jättämiseen mainittiin se, ettei kertomisella uskottu olevan vaikutusta.

Arviointi paljastaa, että erityisen vaikeaksi oppilaat kokevat netissä tapahtuvasta kiusaamisesta kertomisen. Tiedot ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa syntyneistä konflikteista eivät kuitenkaan siirry koulun aikuisille itsestään.

– Onkin erittäin tärkeää, että oppilaat otetaan aktiivisesti mukaan suunnittelemaan ja kehittämään oman koulun toimintatapoja hyvän yhteishengen edistämiseksi sekä kiusaamiseen puuttumiseksi. Oppilaiden ja opettajien välisen myönteisen vuorovaikutussuhteen ja luottamuksen rakentaminen on kiusaamisen vastaisessa työssä avainasemassa, jotta oppilaat uskaltavat tuoda kokemaansa kiusaamista koulun aikuisten tietoon, arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen kuvaa.

Myös huoltajat on saatava vahvemmin mukaan. Noin kolmannes Karvin toteuttamaan kyselyyn vastanneista huoltajista ei kokenut saaneensa tietoa siitä, miten oman lapsen koulussa kiusaamista ehkäistään, miten siihen puututaan tai miten tapaukset selvitetään. Vielä harvempi koki saaneensa tietoa siitä, miten koulussa käytössä olevaa kiusaamisen vastaista menetelmää toteutetaan.

Luotu 24.08.2022 | Muokattu 24.08.2022