Autenttiset oppimisympäristöt synnyttävät kokemuksellista, kehollista ja yhteisöllistä oppimista (Väitös: KL, TaM Hanna Niinistö, 15.1.2021, kasvatustiede)

KL, TaM Hanna Niinistö tarkastelee Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan taideoppimista autenttisissa todellisen elämän tilanteissa, ympäristöissä ja yhteisöissä. Tutkimusaihe on ajankohtainen tilanteessa, jossa yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja koulutukselliset ilmiöt sekä digitaalisuus vaikuttavat opetukseen ja haastavat opettajan ja opettajankouluttajan. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että koronapandemian ja etäopetuksen aikana oppimisympäristöillä on entistä suurempi merkitys oppimiskokemukseen.

KL, TaM Hanna Niinistö selvitti väitöstutkimuksessaan, millaisena tilannesidonnainen taideoppiminen näyttäytyy erilaisissa autenttisissa oppimisympäristöissä. Väitöstutkimuksessa autenttisia oppimisympäristöjä ovat digitaaliset sosiaalisen median ympäristöt, fyysiset luonnon- ja kulttuuriympäristöt sekä niihin liittyvät yhteisöt. 

Niinistön tutkimuksessa tilannesidonnainen taideoppiminen hahmottuu käytännöstä kumpuavana yhteisöllisenä tiedonrakentamisena. 

– Oppiminen kytkeytyy oppijan omaan elämismaailmaan. Se on kokemuksellista, syklistä ja yhteisöllistä, Niinistö kuvailee.

Autenttisissa oppimisympäristöissä oppijan ja ympäristön välille rakentuu aktiivinen vuorovaikutussuhde 

Tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön valinta on olennainen osa opetuksen suunnittelua ja toteuttamista. Sen avulla on mahdollista tukea oppimista, vaikuttaa tiedonhankinnan ja -rakentamisen tapaan, opetusmenetelmien valikoitumiseen sekä oppijan ja opettajan rooleihin.

Niinistön väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että autenttiset ympäristöt tukevat tilannesidonnaista taideoppimista. Autenttisissa oppimisympäristöissä tilannesidonnainen taideoppiminen näyttäytyy oppijan aktiivisuutena ja toimijuutena. 

– Ympäristön aktiivinen rooli oppimistilanteessa, oppimisympäristöjen autenttisuus ja tilannesidonnaisuus synnyttävät kokemuksellista, kehollista ja yhteisöllistä oppimista ja tietoa. Tulosten perusteella autenttisissa oppimisympäristöissä oppijan ja ympäristön välille rakentuu aktiivinen vuorovaikutussuhde, mikä virittää aistit, tukee konstruktivistista oppimista ja voi parhaimmillaan rakentaa kestävää ympäristösuhdetta ja ekososiaalista sivistystä, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan ympäristöhuolen aikakaudella onkin olennaista pohtia, miten oppimisympäristöjen valinnalla voidaan tukea sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Etäopetuksen aikana oppiminen tulisi kiinnittää oppijan ympäristöön 

Koronapandemian myötä oppimisen ympäristöt laajenivat formaalin kouluympäristön ulkopuolelle autenttisiin ympäristöihin, koteihin, pihoille, lähimetsiin ja digitaalisiin ympäristöihin. 

– Vallitsevassa tilanteessa etäopetuksessa on olennaista kiinnittää oppiminen oppijan ympäristöön, yhteisöihin ja todellisen elämän ongelmiin. Tällöin oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteisön kanssa ja omakohtainen kokemus rakentaa oppimisen mielekkyyttä, merkityksellisyyttä ja vahvistaa ymmärrystä, Niinistö toteaa.

Niinistön ainedidaktinen tutkimus paikantuu taidepedagogiikan ja taidekasvatuksen tieteenalaan. Se on sidoksissa kuvataideopetuksen kehittämiseen opettajankoulutuksessa ja perusopetuksessa. Tutkimus laajentaa ymmärrystä oppimisympäristöjen hyödyntämisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista paitsi taidekasvatuksessa perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa, myös yleisemmin opetuksen ja oppimisen tukena. 

***

KL, TaM Hanna Niinistö esittää väitöskirjansa ”Tilannesidonnaiset ja autenttiset oppimisympäristöt taideoppimisen mahdollistajana” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.1.2021 klo 14.00.

Vastaväittäjänä toimii professori Tarja Karlsson Häikiö (Göteborgin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Päivi Granö (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/67424090017

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 11.01.2021 | Muokattu 11.01.2021