Yli puolet hoitotyön johtajista kohtaa eettisiä ongelmia työssään vähintään viikoittain (Väitös: TtM Elina Aitamaa, 14.8.2020, hoitotiede)

Turun yliopistossa väittelevän TtM Elina Aitamaan tutkimuksessa selviää, että terveydenhuollon organisaatioissa toimivat hoitotyön johtajat, eli johtavat hoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat, kohtaavat työssään lukuisia eettisiä ongelmia. Laajoihin kysely- ja haastatteluaineistoihin pohjautuva tutkimus antaa eväitä hoitotyön johtajien työn sisällön ja koulutuksen kehittämiseen.

Aitamaan väitöstutkimuksessa selvisi, että yli puolet hoitotyön johtajista kohtaa eettisiä ongelmia työssään vähintään viikoittain. Eettisellä ongelmalla tarkoitetaan asiaa tai tilannetta, jossa havaitaan ristiriita asiaan liittyvien erilaisten arvojen välillä, eikä ole selvää, mikä tilanteessa on oikein.

Yleisimmät ja vaikeimmiksi koetut ongelmat liittyvät organisaation talouteen tai henkilöstöresursseihin.

– Myös henkilökuntaan liittyviä eettisiä ongelmia kohdataan usein, mutta suuri osa niistä liittyy normaaliin henkilöstöhallintoon, eikä niitä koeta kovin vaikeiksi. Potilashoitoon liittyvät eettiset ongelmat eivät olleet yleisimpien tai vaikeimpien joukossa, mutta niitäkin hoitotyön johtajat kohtaavat, Aitamaa kertoo.

Yleisimmät potilashoitoa koskevat ongelmat liittyivät potilaan itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen.

Tutkimus tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kysely kahden sairaanhoitopiirin alueella kaikille hoitotyön johtajille. Tutkimuksen toinen vaihe toteutettiin haastattelemalla yhdeksää hoitotyön johtajaa hallinnon eri tasoilta ja erilaisista organisaatioista. 

Tutkimuksen kolmas vaihe toteutettiin myös kyselytutkimuksena. Tässä tutkimuksessa eettisten ongelmien tiheyttä ja vaikeutta kysyttiin huomattavasti tarkemmalla tasolla ja myös erilasten ratkaisukeinojen käyttöä ja niiden hyödyllisyyttä kartoitettiin laajalti. 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen vähäistä

Hoitotyössä eettisiä ongelmia ratkaistaan Aitamaan tutkimuksen perusteella useimmiten keskustelemalla. Hoitotyön johtajat puhuvat niistä hoitajien, johtajakollegojen tai oman esimiehen kanssa. Tukeutuminen omiin henkilökohtaisiin arvoihin oli myös käytetyimpien keinojen joukossa. 

– Lisäksi hoitotyön johtajat tukeutuvat ratkaisuissaan lakeihin ja asetuksiin, kirjallisiin ohjeisiin, työjärjestelyihin sekä ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Valtaosa ratkaisukeinoista koettiin hyödyllisiksi, vaikkakin ulkopuolisia etiikan asiantuntijoita tai hoitoeettisiä työryhmiä käytettiin todella vähän, Aitamaa sanoo.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että työhönsä ja työympäristöönsä tyytyväiset hoitotyön johtajat kohtasivat eettisiä ongelmia harvemmin ja kokivat ne vähemmän vaikeiksi kuin ne johtajat, jotka olivat vähemmän tyytyväisiä. 

Työympäristöön liittyviä tekijöitä mitattiin kysymyksillä muun muassa työn mielekkyydestä, riittävästä päätösvallasta, tyytyväisyydestä organisaation johtamisjärjestelmään ja organisaation tapaan puuttua epäeettisiin tilanteisiin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eettisten ongelmien käsitteleminen kuuluu oleellisesti hoitotyön johtajien työhön. Tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa, kun pyritään edistämään eettisten ongelmien havainnointia ja niiden käsittelyä. 

– Ongelmien ratkaisemiseen tarvittavia resursseja voidaan vahvistaa etiikan asiantuntijoilla, hoitoeettisillä työryhmillä ja usein toistuvia tilanteita koskevilla ohjeistuksilla. Tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää myös hoitotyön johtajien koulutuksessa, tutkija päättää.

***

TtM Elina Aitamaa esittää väitöskirjansa ”Ethics in nursing management - identifying ethical problems and methods used by nurse managers to solve these” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.8.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Säätiö-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Katri Vehviläinen-Julkunen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Helena Leino-Kilpi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus  

Väittelijän yhteystiedot: 040 7086702, emaita@utu.fi 

Luotu 07.08.2020 | Muokattu 07.08.2020