Sukupuolentutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa opiskella voi sukupuolentutkimuksen perusopintoihin kuuluvan yksittäisen opintojakson:

Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

Opintojakso on sukupuolentutkimuksen johdantokurssi, jossa tutustutaan yhteiskunnan sukupuolittuneeseen kehitykseen länsimaissa sekä feministisen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää sukupuolentutkimuksen historiaan ja sukupuolten asemaan tutustumisen perusteella sukupuolentutkimuksen suuntauksien moninaisuuden ja osaa hahmottaa keskeisimpien tutkimussuuntauksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä limittyneisyyttä
  • tuntee sukupuolentutkimuksen keskeisten tutkimussuuntausten välillä käytyä keskustelua
  • tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja on tutustunut niiden määrittelyihin.
  • ymmärtää liberalistisen tasa-arvofeministisen ajattelun saavutukset, mutta osaa suhtautua myös kriittisesti siihen sekä kykenee hahmottamaan vaihtoehtoja tälle ajattelutavalle.

Opinnot järjestään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma syyslukukausi 2020