Oletko kohdannut työssäsi tai arjen kasvatustilanteissa oppimisen tai käyttäytymisen pulmia? Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa tukea lapsen, nuoren ja aikuisen oppimiselle ja osallisuudelle.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tutkittu tieto auttaa antamaan yksilöllistä tukea erilaisille oppijoille.

Erityispedagogista tietoa voivat työssään hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon, voit opiskella erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ja hakea kasvatustieteiden maisteriopintoihin. Lisätietoja:

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Tutustu myös kasvatustieteiden muihin yksittäisiin opintojaksoihin!

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot tutustuttavat erityispedagogisiin ilmiöihin ja näkökulmiin yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa. Lisäksi opinnoissa tutustutaan erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja teoriasuuntauksiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op, 4.9. - 3.11.2023
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op, 6.11.2023 - 5.1.2024
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op, 8.1. - 10.3.2024
 • Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op, 11.8. - 5.6.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne voi aloittaa myös tammikuussa 2024. Opetusohjelman kesto on kaksi lukukautta. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista ajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla erityispedagogiikka tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 11.8. - 31.10.2023
> Ilmoittautuminen Erityispedagogiikan perusteet -jaksolle 11.8. - 17.9.2023
> Ilmoittautuminen Oppimisen edellytykset ja haasteet -jaksolle 11.8. - 12.11.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa monimuoto-opintoina seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa lukuvuonna 2023 - 2024: Hiiden opisto, Keravan Opisto, Kainuun kesäyliopisto, Porin seudun kansalaisopisto, Turun kristillinen opisto ja Valkeakoski-opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää eri elämänvaiheissa erityispedagogisista lähtökohdista sekä ymmärtää erilaisia oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja niiden tukemisen periaatteita. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa lukea, analysoida ja hyödyntää erityispedagogiikan tutkimustietoa ja on omaksunut valmiuksia erityispedagogiikan alan tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op

 • Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

 • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op

 • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op

 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op

 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot 6 op

 • Proseminaari 8 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa. Aineopinnot alkavat syyslukukaudella 2023 ja kevätlukukaudella 2024. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän 2023 opintojaksoille on käynnissä. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 11.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla erityispedagogiikka tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 11.8. - 31.10.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa myös Hämeen kesäyliopistossa.

Erityispedagogiikan syventäviä opintoja

Opintojaksoille voi osallistua ilman edeltäviä erityispedagogiikan opintoja. Katso opinto-oppaasta jaksojen sisältyminen kasvatustieteiden eri tutkinto-ohjelmiin.

"Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opiskelussa yksi parhaita puolia on ollut opintoryhmä, jossa on aikuisopiskelijoita. Heillä on oman työn ja elämänkokemuksen kautta monenlaista annettavaa ja jaettavaa koko ryhmälle."

"Jokainen luokan- ja aineenopettaja tarvitsee erityispedagogiikan tietämystä työssään. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut myös yleisopetuksessa."

"Opinnot ovat laajentaneet melkoisesti omaa näkemystä erilaisuudesta ja auttaneet ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ylipäätään."