Erityispedagogiikan opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko työssäsi tai arjen kasvatustilanteissa kohdannut oppimisen tai käyttäytymisen pulmia? Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa tukea lapsen, nuoren ja aikuisen kasvulle ja oppimiselle.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Erityispedagogista tietoa voivat työssään hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa perehdytään erityispedagogiikkaan tieteenalana ja opitaan ymmärtämään keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin / Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op
 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op
 • Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
 • Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op
 • Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää ajattelu- ja lukutaitoaan perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Lisäsi opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Erityiskasvatuksen historia 3 op

 • Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen 3 op

 • Oppimisen vaikeudet pedagogisena haasteena 5 op

 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

 • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 op

 • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 op

 • Proseminaari, erityispedagogiikka 8 op

 • Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Erityispedagogiikan syventävät opinnot

Syventävistä opinnoista voi avoimena yliopisto-opetuksena suorittaa verkko-opintoina opintojakson:

 • Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op

> Opetusohjelma kevätlukukaudella 2021

"Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opiskelussa yksi parhaita puolia on ollut opintoryhmä, jossa on aikuisopiskelijoita. Heillä on oman työn ja elämänkokemuksen kautta monenlaista annettavaa ja jaettavaa koko ryhmälle."