Oletko kohdannut työssäsi tai arjen kasvatustilanteissa oppimisen tai käyttäytymisen pulmia? Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa tukea lapsen, nuoren ja aikuisen oppimiselle ja osallisuudelle.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tutkittu tieto auttaa antamaan yksilöllistä tukea erilaisille oppijoille.

Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä. Opinto-oppaasta löydät lisätietoja opintojen sopimisesta erilaisiin tavoitteisiin.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Jos olet suorittanut soveltuvan korkeakoululututkinnon, voit opiskella erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ja hakea kasvatustieteiden maisteriopintoihin. 

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot tutustuttavat erityispedagogisiin ilmiöihin ja näkökulmiin yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa. Lisäksi opinnoissa tutustutaan erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja teoriasuuntauksiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op, 2.9. - 9.12.2024
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op, 4.11.2024 - 6.1.2025
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op, 6.1. - 9.3.2025
 • Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Tietoa opinnoista.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS 3.9.2024 
Perusopintojen aloitusohjaus pidetään 3.9. klo 17.30 - 19.15 Zoomissa. Tilaisuteen ovat tervetulleita myös opintojen aloittamista harkitsevat!

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy ohjattua opintoryhmätyöskentelyä ja luentoja, tehtäviä ja tenttejä. Perusopinnot voi aloittaa myös tammikuussa 2025. Opetusohjelman kesto on kaksi lukukautta. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin ja opintojaksoille alkaa 9.8., kevätlukukauden opintoihin 5.12. Tarkista ajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voit hakea hakusanalla erityispedagogiikka tai jakson nimellä. 

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. -

MONIMUOTO-/VERKKO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Hiiden opisto, Keravan Opisto, Linnasmäen opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Turun kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Valkeakoski-opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää eri elämänvaiheissa erityispedagogisista lähtökohdista sekä ymmärtää erilaisia oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja niiden tukemisen periaatteita. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa lukea, analysoida ja hyödyntää erityispedagogiikan tutkimustietoa ja on omaksunut valmiuksia erityispedagogiikan alan tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op
 • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op 
 • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op
 • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op
 • Tutkielma (proseminaari), erityispedagogiikka 8 op
 • Valinnaiset sisältöopinnot 4 op (valinnaisia opintojaksoja)

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS 5.9.2024 
Aineopintojen aloitusohjaus pidetään 5.9. klo 17.00 - 18.45 Zoomissa. Tilaisuteen ovat tervetulleita myös opintojen aloittamista harkitseva!. 

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa paikkakunnasta riippumatta. Aineopinnot voi aloittaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 9.8., kevätlukukauden opintoihin 5.12. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. -
> Ilmoittautuminen Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat -jaksolle 11.8.2023 - 3.6.2024

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa Porin seudun kansalaisopistossa. Kysy lisätietoja suoraan opistosta!

Erityispedagogiikan syventäviä opintoja

Opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet (ei edellytetä aiempia opintoja).

"Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opiskelussa yksi parhaita puolia on ollut opintoryhmä, jossa on aikuisopiskelijoita. Heillä on oman työn ja elämänkokemuksen kautta monenlaista annettavaa ja jaettavaa koko ryhmälle."

"Jokainen luokan- ja aineenopettaja tarvitsee erityispedagogiikan tietämystä työssään. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut myös yleisopetuksessa."

"Opinnot ovat laajentaneet melkoisesti omaa näkemystä erilaisuudesta ja auttaneet ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ylipäätään.