alt=””

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista? Haluaisitko teoreettisia ja käytännöllisiä "työkaluja" kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja laajemminkin toimimiseen aktiivisena kansalaisena?

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on auttaa hahmottamaan, miten nykyinen ja tulevaisuuden ihmisten, talouden, kulttuurin ja ympäristön kukoistus ja hyvinvointi rakentuvat näiden kaikkien tekijöiden tiiviin vuorovaikutussuhteiden pohjalta.

Opinnoissa opit, miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista ja siihen liittyviä tiedollisia, taidollisia, asenteellisia ja myös eettisiä arvostuksia. Opintojen tarjoamia teoreettisia ja käytännöllisiä ”työkaluja” voi hyödyntää kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja myös laajemminkin toiminnassa aktiivisena kansalaisena.

Opintokokonaisuus sisältää eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja, joita voit opiskella oman kiinnostuksesi mukaan. Jos suoritat kaikki opetussuunnitelman mukaiseen opintokokonaisuuteen kuuluvat pakolliset viisi opintojaksoa (19 op) ja valinnaisista jaksoista yhteensä 6 op, voit pyytää suoritusmerkinnän opintokokonaisuudesta.

Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön ja osaamistavoitteisiin opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Opinnot järjestetään myös lukuvuonna 2023 - 2024 (muutoksia tulossa opintokokonaisuuteen).

Opinnot lukuvuonna 2022 - 2023, myös kesällä 2023

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Osaan jaksoista sisältyy lähiopetusta, suurin osa suoritetaan itsenäisesti opiskellen verkossa. Jaksoja on tarjonnassa sekä syys- että kevätlukukaudella.

Tarkista opintojaksojen aikataulut, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. tiedot opinto-oppaasta ja ilmoittautumispalvelusta. Johdanto- ja Kestävän kehityksen horisontti -jaksoilla ei ole opiskelijakiintiöitä. Muille opintojaksoille voidaan ottaa 5 osallistujaa/jakso (valinta ilmoittautumisjärjestyksessä). Linkit oppaaseen ja ilmoittautumiseen löytyvät opintojaksokohtaisesti alla olevasta valikosta.

Opintokokonaisuuden suorittajille pakolliset jaksot (19 op)

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) 15.8. - 31.12.2022 ja 1.1. - 30.6.2023 myös kesäopintoina

Opintojakson sisältö:

 • kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet
 • kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet
 • kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä
 • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet.

VERKKO-OPINNOT
Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen syyslukukaudella 15.8. - 31.12.2022 tai kevätlukukaudella 2023 tammikuusta alkaen 30.6.2023 asti.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen verkko-opintoihin 7.12.2022 - 30.5.2023

Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op 15.8. - 31.12.2022 ja 1.1. - 30.06.2023 myös kesäopintoina

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen aseman ja merkityksen kestävän kehityksen vahvistamisen yhtenä keskeisenä edistäjänä ja mahdollistajana tarkasteltiin tätä sitten yksilö-, paikallis-, kansallis- tai globaalitason näkökulmasta.

Tavoitteena on myös oppia arvioimaan, millaisia muutoksia ja uudistuksia kasvatus-, oppimis- ja opetuskulttuurissamme tarvitaan kasvatusjärjestelmien rakenteiden ja käytänteiden suhteen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen syyslukukaudella 2022 tai kevätlukukaudella 2023.

Tutustu sisältöön ja opiskelutapoihin opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 12.8. - 30.11.2022

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 30.5.2023

Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op 31.10. - 7.12.2022

Opintojen sisältö:

 • muutoksen ja kehityksen käsitteet yleisesti ja erityisesti kestävän kehityksen viitekehyksessä
 • yhteiskunnallisen ja yksilöllisen elämänorientaation muutoksen perusteet
 • yhteiskunnallisen, yhteisöllisten ja yksilöllisten muutosten teoriat
 • muutosvastarinta yksilö- ja yhteisötasolla ja muutoksen tekijät
 • aktiivisen ja uudistuskykyisen ihmisen kasvutekijät
 • kasvatuksen ja opetuksen asema ja merkitys muutoksen aikaansaajina ja inhimillisen kasvun ja kansalaiseksi kasvun tukijoina kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Opintojakso järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa 31.10. - 7.12.2022. Siihen kuuluu luentoja ja seminaarityöskentelyä.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 12.8. - 31.10.2022

Kestävän pedagogiikan perusteet 4 op 18.1. - 1.2.2023

Opintojen sisältö:

 • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen historiaan perehtyminen
 • kestävyyskasvatuksen tavoitteet, suuntausten filosofisten ja didaktisten perusteet
 • kestävän kehityksen kasvatuksen yksilöperustaiset ja yhteisölliset käytänteet ja aktiivinen kansalaisuus
 • kestävää kehitystä edistävän oppimisympäristön eri ulottuvuudet ja tekijät.

Opintojakso järjestetään 18.1. - 1.2.2023 lähiopetuksena Turun yliopistossa, lisäksi etäosallistumismahdollisuus.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 13.1.2023

Kestävä tulevaisuus ja kasvatus 3 op 1.2. - 30.6.2023

Opintojen sisältö:

 • kestävän kehityksen haasteet nyt ja tulevaisuudessa
 • kestävän kasvatuksen ja koulutuksen asema ja merkitys eri kasvatusaloilla ja-sektoreilla
 • kestävän kasvatuksen tulevaisuuden visiot.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Suoritustapana on essee.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 27.1.2023

Valinnaiset opintojaksot (6 op)

Kasvatus, ympäristöfilosofia ja kestävä kehitys 6 op (sl, kl)

Opintojen sisältö

 • ympäristöfilosofinen lähestymistapa ympäristöön ja ihmisten elämäntapaan

 • kestävän kehityksen ja kasvatuksen filosofiset perusteet

 • kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen 15.8. - 31.12.2022 tai kevätlukukaudella 2023.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 12.8. - 30.09.2022

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 31.3.2023

Historiallinen näkökulma ympäristökysymyksiin ja -kasvatukseen 3 op (sl, kl)

Opintojakson sisältö

 • ihmisen ja ympäristön tiiviin ja monisyisen yhteyden historia
 • ihmisten toiminnan vaikutukset luontoon eri aikoina
 • ympäristöhistoriallisen tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset kysymykset
 • ympäristökasvatuksen ja ympäristökasvatuskäsitteen historia.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen 15.8. - 31.12.2022 tai 1.1. - 31.5.2023.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 12.8. - 30.09.2022

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 31.3.2023

Ekologisesti ja sivistyksellisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksen kontekstissa 3 op (kl)

Opintojakson sisältö:

 • varhaiskasvatuksen, kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen yhteyden avaaminen
 • ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän teoreettisen taustan tiedostaminen
 • varhaiskasvatuksen merkitys lapsen sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen orientaation kehityksen tukijana
 • varhaislapsuuden ympäristö- ja luontokasvatuksen sekä kestävän kehityksen pedagogiset lähtökohdat
 • ympäristö- ja luontokasvatuksen oppimisympäristöt ja niiden merkitys lapselle.

Opintojakson aloitus pidetään 22.2.2023 klo 16 - 18 ja siihen voi osallistua Turun yliopistossa tai verkossa (Zoom). Kurssiin kuuluu päiväkotivierailu luonto- ja ympäristöpainotteiseen päiväkotiin ja haastattelu, essee ja seminaariesitys parityönä. Tämä suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti parityönä

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 31.3.2023

Elinikäinen oppiminen ja kestävä kehitys 3 op (kl)

Opintojakson sisältö:

 • elinikäisen oppimisen käsitteen eri tulkinnat
 • elinikäisen oppimisen luonteeseen liittyvät eri tulkinnat
 • elinikäisen oppimisen ja kestävän kehityksen suhteesta yleisesti ja tämän suhteesta kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin
 • kestävän kehityksen asettamia vaateita elinikäiselle oppimiselle, tähän liittyvät muutostarpeet
 • elinikäisen oppimisen ja kestävän kehitys osana koulutus- ja sivistysjärjestelmäämme.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2023 (luennot 4 t, essee). Luennot pidetään Turun yliopistossa to 23.3. ja to 30.3. klo 10.15 - 11.45.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 31.3.2023

Korkeakoulut kestävän tulevaisuuden tekijöinä 3 op (kl)

Opintojakson sisältö

 • korkeakoulujen ja kestävän kehityksen välisen suhteen lähihistoria
 • kestävään kehitykseen liittyvät kansainväliset ja kotimaiset linjaukset
 • keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
 • korkeakoulujen tutkimustoiminnan ja kestävän kehityksen asettamat mahdollisuudet ja haasteet
 • korkeakoulujen pedagogisten käytänteiden tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina opintoina 15.01. - 25.5.2023.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2022 - 31.3.2023