alt=””

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista? Haluaisitko teoreettisia ja käytännöllisiä "työkaluja" kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja laajemminkin toimimiseen aktiivisena kansalaisena?

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on auttaa hahmottamaan, miten nykyinen ja tulevaisuuden ihmisten, talouden, kulttuurin ja ympäristön kukoistus ja hyvinvointi rakentuvat näiden kaikkien tekijöiden tiiviin vuorovaikutussuhteiden pohjalta. Opinnoissa opit, miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista ja siihen liittyviä tiedollisia, taidollisia, asenteellisia ja myös eettisiä arvostuksia. Opintojen tarjoamia teoreettisia ja käytännöllisiä ”työkaluja” voi hyödyntää kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja myös laajemminkin toiminnassa aktiivisena kansalaisena.

Opintokokonaisuus sisältää eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja. Voit valita jaksoja oman kiinnostuksesi mukaan. Jos suoritat kaikki opintokokonaisuuteen 25 op kuuluvat pakolliset viisi opintojaksoa (19 op) ja valinnaisista jaksoista yhteensä 6 op, voit pyytää suoritusmerkinnän opintokokonaisuudesta.

Kestävän kehityksen näkökulmaan voit tutustua Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOC -verkkokurssilla. Kurssista voi tehdä myös maksuttoman opintosuorituksen (2 op).

Lue lisää opintokokonaisuuden sisällöstä ja osaamistavoitteista:

> Opinto-opas

Opinnot lukuvuonna 2023 - 2024

OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA JA VERKOSSA
Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Suurin osa jaksoista suoritetaan itsenäisesti opiskellen verkossa, osaan sisältyy lähiopetusta. Osa jaksoista on tarjonnassa koko lukuvuoden ajan, osa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Tarkista opintojaksojen aikataulut, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. opinto-oppaasta ja ilmoittautumispalvelusta. Jos jaksolla on opiskelijakiintiö, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Linkit ilmoittautumiseen löytyvät jaksokohtaisesti alla olevasta valikosta.

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen -opintojakso on tarjonnassa 4 op:en laajuisena myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöppilaitoksissa.

Opintokokonaisuuden suorittajille pakolliset jaksot (19 op)

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (MOOC) 2 op tai 4 op, syksy ja kevät

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op tai 4 op

Opintojakson sisältö:

 • kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet
 • kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet
 • kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä
 • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT

Voit opiskella opintojakson syys- tai kevätlukukaudella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina joko 2 tai 4 opintopisteen laajuisena. Jos suoritat jakson ensin 2 op:en laajuisena, voit täydentää sen myöhemmin 4 op:en laajuiseksi. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

> Ilmoittautuminen (2 op) 11.8.2023 - 13.6.2024, maksuttomat opinnot
> Ilmoittautuminen (4 op) 11.8.2023 - 31.5.2024

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op -opintojakso on tarjonnassa myös seuraavissa avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa: Mikkelin kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto ja Vaasan kesäyliopisto.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Kysy opistosta lisätietoja opintojen järjestämisestä ja ilmoittaudu suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op, syksy ja kevät

Opintojakson sisältö:

 • kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen suhteen perusteet
 • ekologisen ja kestävän pedagogiikan yleiset lähtökohdat ja tavoitteet
 • kasvatuksen ja koulutuksen merkitys kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien näkökulmasta
 • kasvatuksen ja koulutuksen (ja uudelleen oppimisen) merkitys kestävän kehityksen ja ekologisempien elämäntapojen omaksumisen edistämisessä
 • kasvatuksen ja koulutuksen yleiset tavoitteet kestävän kehityksen näkökulmasta
 • kestävän kasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet eri kasvatusalan sektoreilla varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen syyslukukaudella 2023 tai kevätlukukaudella 2024.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8.2023 - 30.5.2024

Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op, 31.10. - 14.12.2023

Opintojen sisältö:

 • muutoksen ja kehityksen käsitteet yleisesti ja erityisesti kestävän kehityksen viitekehyksessä
 • yhteiskunnallisen ja yksilöllisen elämänorientaation muutoksen perusteet
 • yhteiskunnallisen, yhteisöllisten ja yksilöllisten muutosten teoriat
 • muutosvastarinta yksilö- ja yhteisötasolla ja muutoksen tekijät
 • aktiivisen ja uudistuskykyisen ihmisen kasvutekijät
 • kasvatuksen ja opetuksen asema ja merkitys muutoksen aikaansaajina ja inhimillisen kasvun ja kansalaiseksi kasvun tukijoina kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Opintojakso järjestetään 31.10.2023 - 30.1.2024 lähiopetuksena Turun yliopistossa. Siihen kuuluu luentoja ja seminaarityöskentelyä.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 20.10.2023

Kestävän pedagogiikan perusteet 4 op, kevätlukukausi 2024

Opintojen sisältö:

 • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen historiaan perehtyminen
 • kestävyyskasvatuksen tavoitteet, suuntausten filosofisten ja didaktisten perusteet
 • kestävän kehityksen kasvatuksen yksilöperustaiset ja yhteisölliset käytänteet ja aktiivinen kansalaisuus
 • kestävää kehitystä edistävän oppimisympäristön eri ulottuvuudet ja tekijät.

Opintojakso järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa, lisäksi etäosallistumismahdollisuus.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen

Kestävä tulevaisuus ja kasvatus 3 op, kevätlukukausi 2024

Opintojen sisältö:

 • kestävän kehityksen haasteet nyt ja tulevaisuudessa
 • kestävän kasvatuksen ja koulutuksen asema ja merkitys eri kasvatusaloilla ja-sektoreilla
 • kestävän kasvatuksen tulevaisuuden visiot.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Suoritustapana on essee.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen

Valinnaiset opintojaksot (6 op)

Kasvatus, ympäristöfilosofia ja kestävä kehitys 6 op, syyslukukausi 2023

Opintojen sisältö

 • ympäristöfilosofinen lähestymistapa ympäristöön ja ihmisten elämäntapaan

 • kestävän kehityksen ja kasvatuksen filosofiset perusteet

 • kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen syyslukukaudella 2023.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8.2023 alkaen

Historiallinen näkökulma ympäristökysymyksiin ja -kasvatukseen 3 op, syyslukukausi 2023

Opintojakson sisältö

 • ihmisen ja ympäristön tiiviin ja monisyisen yhteyden historia
 • ihmisten toiminnan vaikutukset luontoon eri aikoina
 • ympäristöhistoriallisen tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset kysymykset
 • ympäristökasvatuksen ja ympäristökasvatuskäsitteen historia.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen syyslukukaudella 2023.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8.2023 alkaen

Ekologisesti ja sivistyksellisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksen kontekstissa 3 op, kevätlukukausi 2024

Opintojakson sisältö:

 • varhaiskasvatuksen, kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen yhteyden avaaminen
 • ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän teoreettisen taustan tiedostaminen
 • varhaiskasvatuksen merkitys lapsen sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen orientaation kehityksen tukijana
 • varhaislapsuuden ympäristö- ja luontokasvatuksen sekä kestävän kehityksen pedagogiset lähtökohdat
 • ympäristö- ja luontokasvatuksen oppimisympäristöt ja niiden merkitys lapselle.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2024. Jakson aloitukseen voi osallistua Turun yliopistossa tai verkossa (Zoom). Kurssiin kuuluu päiväkotivierailu luonto- ja ympäristöpainotteiseen päiväkotiin ja haastattelu, essee ja seminaariesitys parityönä. Tämä suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti parityönä

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen

Elinikäinen oppiminen ja kestävä kehitys 3 op, kevätlukukausi 2024

Opintojakson sisältö:

 • elinikäisen oppimisen käsitteen eri tulkinnat
 • elinikäisen oppimisen luonteeseen liittyvät eri tulkinnat
 • elinikäisen oppimisen ja kestävän kehityksen suhteesta yleisesti ja tämän suhteesta kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin
 • kestävän kehityksen asettamia vaateita elinikäiselle oppimiselle, tähän liittyvät muutostarpeet
 • elinikäisen oppimisen ja kestävän kehitys osana koulutus- ja sivistysjärjestelmäämme.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2024 (luennot 4 t, essee). Luennot pidetään Turun yliopistossa.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen

Korkeakoulut kestävän tulevaisuuden tekijöinä 3 op, kevätlukukausi 2024

Opintojakson sisältö

 • korkeakoulujen ja kestävän kehityksen välisen suhteen lähihistoria
 • kestävään kehitykseen liittyvät kansainväliset ja kotimaiset linjaukset
 • keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
 • korkeakoulujen tutkimustoiminnan ja kestävän kehityksen asettamat mahdollisuudet ja haasteet
 • korkeakoulujen pedagogisten käytänteiden tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina opintoina kevätlukukaudella 2024.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen