alt=""

Osaamista kestävään kehitykseen avoimen yliopiston opinnoilla

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Se haastaa yksilöt, yritykset ja koko yhteiskunnan muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan.

Kestävän kehityksen tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tavoite vaatii monitieteistä asiantuntijuutta ja uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - niin ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Turun yliopisto korostaa toiminnassaan kestävän kehityksen merkitystä. Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta voit valita eri tieteenalojen opintoja, joilla voit hankkia ympäristöosaamista sekä tietoja ja taitoja vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Esimerkkejä opinnoista, joihin voi osallistua Turun yliopistossa tai verkko-opintoina. Katso tarkemmat tiedot järjestämistavoista ja aikatauluista opintojen esittelysivuilta:

 • Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (Climate University, MOOC), monialainen itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, maksuton

 • Ympäristötiede: Monitieteiset opinnot, joihin sisältyy luonnontieteellisen tiedon lisäksi yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op tai yksittäisiä jaksoja kokonaan verkossa, esim.
  • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op - maksuton tutustumiskurssi syksyllä 2023
  • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Biologia: Johdatus bioturvallisuuteen 2 op
 • Biotekniikka: Johdatus biotekniikkaan 2 op, Bioteknisten järjestelmien perusteet 2 op
 • Maantiede, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja kokonaan verkossa, esim.
  • Luonnonvarojen maantiede 5 op
  • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op 
  • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 3 tai 5 op
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnot 25 op tai jaksoja Porissa/verkossa, esim.
  • Nature, Environment and Tourism 5 ECTS credits
 • Turun kauppakorkeakoulun kurssit
  • Taloustieteen perusteet 6 op
  • Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuuden (25 op) voi koota seuraavista kursseista:
   • Johtaminen ja organisointi: Responsible Management 6 ECTS credits, Contemporary Issues in Responsible Business 2 - 6 ECTS credits, Managing Change 6 ECTS credits
   • Talousmaantiede: Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS credits
   • Tietojärjestelmätiede: Information Technology and Ethics 6 ECTS credits
   • Yrittäjyys: Social Value Creation 6 ECTS credits
   • FUTUS6 Cultural Sustainability 5 ECT credits
 • East Asian Studies: Johdatus Itä-Aasiaan 3 op
 • Tulevaisuudentutkimus: Ennakoinnin perusteet 5 op, Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
 • Digitalisaatio ja vihreä ICT:
 • Oikeustieteelliset opinnot mm.
  • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op verkkokurssi, Ympäristöoikeus 7 op
 • Kasvatustieteet:
  • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus: useita opintojaksoja mm. Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op (MOOC) maksuton verkkokurssi, Kestävän pedagogiikan perusteet 4 op, Kasvatus, ympäristöfilosofia ja kestävä kehitys 6 op, Korkeakoulut kestävän tulevaisuuden tekijöinä 3 op
  • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja mm. Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
 • Sosiaalitieteet ja sosiaalityö
 • Sukupuolentutkimuksen opinnot
 • Monikulttuurisuus-opinnot, esim.
  • Johdatus monikulttuurisuuteen 5 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 5 op
 • Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai jaksoja esim.
  • Johdatus kaupunkitutkimukseen 3 op