alt=""

Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimilla yliopisto-opinnoilla voit päivittää, monipuolistaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Voit hankkia myös valmiuksia oman työsi ja työyhteisön kehittämiseen.

Tietoa, taitoja ja valmiuksia työelämän muuttuviin tarpeisiin

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta sisältää opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia eri tieteenalojen tutkintokoulutuksista. Opinnot tarjoavat tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uusia näkökulmia. Voit hankkia omaan alaasi ja työhösi liittyvää teoreettista taustaa ja jäsennystä sekä kokonaisvaltaista näkemystä.

Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja kriittisen arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää näkemyksiä perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat

  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Yksilöllisillä valinnoilla voit yhdistää eri tieteenalojen opintoja omaan asiantuntemukseesi ja hankkia uudenlaista monialaista tietämystä ja erityisosaamista.
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäkelpoisuuden hankkimiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen
  • henkilöstökoulutukseksi.

Valitse monialaisesta opintotarjonnasta

Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Seuraavien teemojen alta löydät esimerkkejä opinnoista, jotka sopivat eri aloille osaamisen kehittämiseen ja myös alalle aikoville.

> Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, lääketiede

> Johtaminen, esihenkilötyö, liiketoiminnan kehittäminen

> Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

> Kulttuuri ja vuorovaikutus

> Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen

> Oikeustiede

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen, lisäkoulutukseksi opettajille, koulutus- ja ohjaustehtävissä toimiville

> Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi

> Uudet teknologiat, digitalisaatio, tekoäly

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti - aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien. Useita opintoja voi opiskella kokonaan verkossa.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on lähtökohtaisesti omaehtoista ja sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille.

  • Opintoja voi suorittaa opintovapaalla ja opiskeluun on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät.
  • Opintojen suorittaminen myös työttömänä työnhakijana on mahdollista tietyin ehdoin, lisätietoja Opiskelu työttömänä -sivulla.

Kysy lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvojalta: Opintoneuvonta ja yhteystiedot

Opinnot henkilöstökoulutuksena

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat myös henkilöstökoulutukseksi. Työnantajat voivat tukea työntekijöidensä osallistumista opintoihin eri tavoin. 

Kysy lisätietoja opinnoista henkilöstökoulutuksena: avoin@utu.fi