Avoimen yliopiston opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkoulutukseksi

Jos tavoitteenasi on hankkia opettajan pätevyyys tai lisäkelpoisuus, voit valita avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta tavoitteeseesi sopivia opintoja. Myös muilla monien eri alojen opinnoilla voit lisätä tietojasi ja taitojasi opetus- ja ohjaustehtävissä. Opintoja voi suorittaa joustavasti työn ohella - verkko-opintoja myös paikkakunnasta riippumatta.

Alla olevaan valikkoon on koottu ohjeita eri tavoitteisiin liittyvien opintojen suorittamiseen.

Tutustu myös koko opintotarjontaan!

Poimintoja lisäkoulutukseksi sopivista opinnoista:

Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkelpoisuuteen

Avoimen yliopiston opinnot osana Turun yliopistossa suoritettavia opettajan pedagogisia opintoja

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansanopistojen ja kansalaisopistojen opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan yleensä yliopistossa tutkintoon sisältyvinä opintoina, ja ne voi suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen opettajan erillisinä pedagogisina opintoina. Ks. lisätietoja kasvatustieteiden tiedekunnan sivulta.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta avoimessa yliopistossa voi opiskella etukäteen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Näillä opinnoilla saa hakupisteitä ja voi korvata osan opettajan pedagogisista opinnoista. Hakupisteiden ja korvaavuuden määrä pitää varmistaa siitä oppilaitoksesta, johon opettajan pedagogiset opinnot tekee.


> Kasvatus ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, myös verkko-opintoina

Aineenopettajaksi peruskouluun ja lukioon sekä lisäkelpoisuuden hankkimiseen sopivia opintoja

Aineenopettajan ammattia suunnittelevat hakeutuvat pääaineopiskelijaksi yliopiston tiedekuntaan suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelu sisältää yleensä kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, väh. 120 op ja 60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Avoimessa yliopistossa voi opiskella opetettavien aineiden perus- ja aineopintoja sekä kasvatustieteen perusopinnot. Tutustu tiedekuntakohtaisiin opettajankoulutusta koskeviin ohjeisiin (ks. tiedekuntien opinto-oppaat ja verkkosivut) sekä avoimen yliopiston koko opintotarjontaan opintojen suunnittelemiseksi.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella aineenopettajalla on mahdollisuus hankkia lisäkelpoisuutta suorittamalla yliopistossa jostakin opetettavasta aineesta vähintään joko 120 op tai 60 op laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot. Opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina, mutta myös esimerkiksi seuraavia avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää kelpoisuuden hankkimisessa:
 
Historia 2. opetettavana aineena

> Historian ja arkeologian perusopinnot, historian aineopinnot (verkko-opinnot)

> Poliittisen historian perus- ja aineopinnot

Uskonto 2. opetettavana aineena

> Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot, uskontotieteen aineopintojen jaksoja

Elämänkatsomustieto

> Elämänkatsomustiedon perusopinnot, aineopintojen jaksoja

Äidinkieli ja kirjallisuus 2. opetettavana aineena

> Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot

> Suomen kielen perusopinnot

Saksan kieli 2. opetettava aineena

> Saksan kielen perus- ja aineopinnot (verkko-opinnot)

Luonnontieteelliset aineet 2. opetettavana aineena

> Maantieteen perusopinnot (verkko-opinnot)

Psykologia 2. opetettavana aineena

> Psykologian perus- ja aineopinnot (myös verkko-opintoina)

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoja  (myös verkko-opintoja)

Yhteiskuntatieteellisistä opinnoista voi avoimessa yliopistossa opiskella myös

> Filosofian perusopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon ja luokanopettajan tutkintoon tähtäävät voivat opiskella avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perus- ja aineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja ja muita tutkintoihin sisältyviä opintoja.

> Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman opintoja

> Kasvatustieteiden opinnot

Luokanopettajasta aineenopettajaksi - kaksoiskelpoisuuden hankkimiseen sopivia opintoja

KM-tutkinnon luokanopettajien koulutuksessa suorittanut voi täydentää opintojaan suorittamalla aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot. Vähintään 60 op:n opinnot opetettavan aineen opinnoista antavat perusopetuksen lehtorin kelpoisuuden ja vähintään 120 op:n opinnot antavat lukion lehtorin kelpoisuuden. Opintoja voi suorittaa erillisopintoina ja joitakin opintoja myös avoimessa yliopistossa, ks. tiedot yllä.

Opettajaksi ammattikorkeakouluun ja ammatilliseen oppilaitokseen

Avoimia yliopisto-opintoja voi hyödyntää myös hankkiessa kelpoisuutta opettaa joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Katso lisätietoja esim. Helsingin yliopiston sivulta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Esimerkiksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä maisterin tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia opettamaan ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ammatillisia aineita (esim. kasvatustiede, psykologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, taloustiede). Tutkinnon lisäksi edellytyksenä on opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Terveysalan opettajaksi (TtM)

Terveysalan opettajia koulutetaan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon opettajankoulutus tuottaa pätevyyden opettajana toimimiselle sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa sekä alan muissa oppilaitoksissa. Opettajankoulutuksessa on pääaineena hoitotiede ja sivuaineena hoitotieteen didaktiikka sekä kasvatus-/aikuiskasvatustiede.

Terveystieteiden maisterin tutkintoon hakeutuvilta edellytetään joko terveydenhuollon ammattikorkeakoulu- tai opistotutkintoa. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa opettajankoulutukseen sisältyvät

> Hoitotieteen aineopinnot sekä
> Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (myös verkko-opintoina)

Opettajaksi vapaan sivistystyön tehtäviin

Vapaan sivistystyön opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op). Opettajan kelpoisuuden hankkimiseen voi hyödyntää avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä opintoja. Opinnoilla voi myös lisätä ammatillista osaamistaan.
 
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen suoritus huomioidaan kansalaisopistojen opettajien palkassa. Opinnot voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa:

> Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (myös verkko-opintoina)