Kasvatustiede kuvailee ja auttaa ymmärtämään kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutusta elämänkaaren eri aikoina.

Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Avoimen väylän kautta voi hakea kasvatustieteiden, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, käsityön aineenopettajan ja erityisopettajan tutkinto-ohjelmiin. Lue lisää vaka-opinnoista avoimessa. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä kasvatustieteen aineopinnot järjestetään alustavan suunnitelman mukaan myös lukuvuonna 2024 - 2025 (vahvistuu toukokuussa, muutokset opintojen sisältöihin ovat mahdollisia). 

Perusopinnot ja opintojaksoja myös kesän 2024 opintotarjonnassa!

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot (syyslukukaudella ja kevätlukukaudella alkavien opintojen ajoitukset):

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op, 11.9. - 11.10.2023 ja 10.1. - 14.2.2024
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, 20.11. - 29.12.2023 ja 6.5. - 5.6.2024
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op, 12.2. - 15.3.2024
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin  3 op, 16.10. - 15.11.2023 ja 26.2. - 26.4.2024
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op, 8.1. - 9.2.2024
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op, 18.3. - 12.4.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintoihin sisältyy mm. opintoryhmätyöskentelyä ja luentoja, jotka ovat kuunneltavissa myös tallenteina. Opintokokonaisuus alkaa sekä syys- että kevätlukukaudella ja se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella 2023 alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen Kehitys- ja kasvatuspsykologia -jaksolle 11.8.2023 - 2.2.2024

Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintoihin:
> Ilmoittautuminen perusopintoihin 7.12.2023 - 20.2.2024
> Johdanto kasvatustieteisiin -jaksolle 7.12.2023 - 30.4.2024
> Johdatus kasvatusfilosofiaan -jaksolle 7.12.2023 - 30.5.2024
> Kasvatus- ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä -jaksolle 7.12.2023 - 1.3.2024
> Oppimisen muuntuvat ympäristöt -jaksolle 7.12.2023 - 1.4.2024
> Kehitys- ja kasvatuspsykologia -jaksolle 7.12.2023 - 30.6.2024
> Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin -jaksolle  7.12.2023 - 30.6.2024

VERKKO-OPINNOT / MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa lukuvuonna 2023 - 2024 monimuoto-opintoina seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Keravan Opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto ja Linnasmäen opisto.

Turun kesäyliopisto järjestää perusopinnot verkko-opetuksena 7.5. - 31.12.2024. Lisätietoja kesäyliopiston sivulta

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Aineopinnossa laajennetaan ja syvennetään tietämystä kasvatustieteen käsitteistä, teoriasuuntauksista ja tutkimusalueista. Lisäksi opinnoissa opitaan hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintakenttää ja syvennetään ymmärrystä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista yhteyksistä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin ja toteutetaan pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kaikille pakolliset opintojaksot:
  • Koulutuspolitiikka 4 op
  • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät  5 op
  • Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op
  • Proseminaari, kasvatustiede 8 op
 • Lisäksi kaksi opintojaksoa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopintojen sisältökursseista:
  • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op
  • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op
  • Oppiminen läpi elämän 4 op
  • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
  • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
  • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op
  • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op
  • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintokokonaisuuden voi aloittaa syyslukukaudella tai kevätlukukaudella. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen syyslukukaudella 2023 alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella alkaviin aineopintoihin 7.12.2023 - 27.3.2024

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa Etelä-Pohjanmaan Opistossa, Kainuun kesäyliopistossa ja Linnasmäen opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen syventäviä opintoja

> Kasvatustieteiden tiedekunnan muita opintoja - tutustu!