Kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustiede kuvailee ja auttaa ymmärtämään kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutusta elämänkaaren eri aikoina.

Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

​Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa muodostetaan yleiskäsitys kasvatustieteestä ja tutustutaan eri näkökulmista kasvatukseen, koulutukseen ja oppimiseen. Tavoitteena on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön rakentaminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Perusopintoja järjestetään Turun yliopistossa monimuoto- ja verkko-opintoina sekä lisäksi yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina ja lähiopetuksena. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat kesä 2020

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Kasvatuksen psykologia 4 op
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
 • Koulutuspolitiikka 6 op
 • Proseminaari, kasvatustiede 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä jaksoja. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat kesä 2020