Kasvatustiede kuvailee ja auttaa ymmärtämään kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutusta elämänkaaren eri aikoina.

Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin. Kysy lisätietojan yliopiston hakijapalveluista.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen yliopiston väylä

> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin  3 op 
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella 2022 että kevätlukukaudella 2023. Se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Kaikki opintojaksot ovat tarjolla myös yksittäisesti suoritettavina jaksoina.

Aloitusohjaustilaisuus
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen aloitusohjaus pidetään 11.1.2023 klo 17.00 - 19.00 (Zoom).

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista ajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 7.12.2022 - 13.1.2023

MONIMUOTO-OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA JA YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot voi opiskella myös osallistumalla monimuoto-opintoihin Turun yliopistossa (ilta-aikaan). Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Hämeen kesäyliopisto (kevätlukukausi 2023), Kainuun kesäyliopisto, Keravan Opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen opintoihin Turun yliopistossa: Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, opiskelijakiintiö ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 30.9.2022

Ilmoittautuminen opintoihin opistoissa: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Aineopinnossa laajennetaan ja syvennetään tietämystä kasvatustieteen käsitteistä, teoriasuuntauksista ja tutkimusalueista. Lisäksi opinnoissa opitaan hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintakenttää ja syvennetään ymmärrystä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista yhteyksistä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin ja toteutetaan pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kaikille pakolliset opintojaksot:
  • Koulutuspolitiikka 4 op
  • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät  5 op
  • Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op
  • Proseminaari, kasvatustiede 8 op
 • Lisäksi kaksi opintojaksoa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopintojen sisältökursseista:
  • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op
  • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op
  • Oppiminen läpi elämän 4 op
  • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
  • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
  • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op
  • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op
  • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuuden voi aloittaa syyslukukaudella 2022 ja kevätlukukaudella 2023. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 12.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 7.12.2022 - 29.1.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa Etelä-Pohjanmaan Opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.