alt=””

Etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurien tutkimuksen oppiaineiden - etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen -, yhteinen tutkimuskohde on inhimillinen kulttuuri kaikessa moninaisuudessaan.

Jokaisella oppiaineella on oma lähestymistapansa kulttuurin ilmiöihin, mutta niitä yhdistää etnografinen tutkimusote. Se on tiedon tuottamista etnografisen kenttätyön keinoin, esimerkiksi haastattelemalla ja havainnoimalla sekä niistä kirjoittamalla.

  • Etnologia tutkii ihmisten arjen ja yhteiskunnan ilmiöitä historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Etnologian tutkimuskohteita ovat esim. aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön muodot, monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin liittyvät kysymykset sekä ilmaston- ja ympäristönmuutos paikallisväestön kokemana.
  • Folkloristiikka on kulttuuritiede, joka tarjoaa keinoja ymmärtää, tulkita, selittää ja hyödyntää kaikkia niitä kulttuurisen ilmaisun tapoja ja muotoja, joilla ihmiset ovat yhteydessä keskenään. Folkloristiikka avaa näkökulmia ihmisen kulttuurisen toiminnan sanalliseen ja rituaaliseen ulottuvuuteen, mielikuvien ja uskomusten historiaan ja välittymiseen sekä yhteisöjen sisäiseen vuorovaikutukseen, symboliikkaan ja dynamiikkaan. - Jos olet miettinyt esimerkiksi sitä, mikä yhdistää Kalevalaa ja rap-lyriikkaa, meemejä ja sananlaskuja tai vaikkapa kertomuksia yliluonnollisista kokemuksista ja salaliittoteorioista, kannattaa tutustua folkloristiikkaan tieteenalana!
  • Uskontotiede tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset. Uskontotiede avaa myös näkökulmia katsomusten ja identiteettien moninaisuuteen sekä niihin kytkeytyviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin.

Etnologialla, folkloristiikalla ja uskontotieteellä on tutkinto-opinnoissa yhteiset perusopinnot.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kulttuurisista ilmiöistä ja niiden tutkimuksesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi opetus- ja tutkimustehtävissä sekä hallinnon, viestinnän ja suunnittelun tehtävissä ja kulttuuri- tai museoalalla toimiville.

Tutkintoon tähtääville perusopinnot ja muut haussa edellytettävät opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Opinnot perehdyttävät kulttuurin käsitteeseen sekä tärkeimpiin teorioihin kulttuurista ja kulttuurisesta muutoksesta. Opinnoissa tutustutaan kulttuurien tutkimuksen tutkimuskäytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin, suomalaisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin sekä etnologiaan, folkloristiikkaan ja uskontotieteeseen tieteenaloina.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Johdanto etnografiseen metodologiaan 5 op
  • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 ECTS
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 27.8.2023

Uskontotieteen aineopinnot

Aineopinnoista voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

> Uskontotieteen opintojen esittelysivu