Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa. 

Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella.

> Tutkinto-opintojen esittely

> Avoimen väylän haku

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja lukuvuoden aikana. Yksittäiset jaksot suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen Turun yliopistossa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus filosofiaan 3 op
  Luennot 5.9. - 28.11.2022 tai kirjatentti
 • Filosofian historia 3 op
  Luennot 9.1. - 27.3.2023 tai kirjatentti
 • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  Luennot ja harjoitukset 13.9 - 29.11.2022
 • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  Luennot 15.2. - 3.5.2023 tai kirjatentti
 • Metafysiikka I 3 op
  Luennot 10.1. - 21.3.2023 tai kirjatentti
 • Etiikka I 3 op
  Luennot 15.9. - 1.12.2022 tai kirjatentti
 • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  Luennot 9.2. - 13.4.2023 tai kirjatentti
 • Filosofian klassikko 4 op
  Luennot 8.9. - 1.12.2022 tai kirjatentti

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 8.8., kevätlukukauden jaksoille 9.12. Tarkista opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tietoja hakusanalla filosofia tai opintojakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 8.8. - 11.9.2022

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."