Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Filosofia käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan. Se jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteissä tutkitaan empiirisellä tasolla. Filosofian opiskelu kehittää erityisesti analyyttisiä ja systemaattisia ajattelun taitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja argumentointia.

Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta.

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus filosofiaan 3 op
  • Filosofian historia 3 op
  • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  • Metafysiikka I 3 op
  • Etiikka I 3 op
  • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  • Klassikko 4 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020