Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla. Argumenttien arviointi onkin olennainen osa filosofiaa. 

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät filosofian opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Perusopintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja myös kirjatentteinä lukuun ottamatta Logiikka ja argumentaatioteoria -jaksoa. Tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa, joka on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa. Perusopinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. 

Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja, jolloin suoritustapana on osallistuminen luento-opetukseen. Poikkeuksena on Johdatus filosofiaan -jakso, jonka voi suorittaa myös kirjatenttinä kevätlukukaudella.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus filosofiaan 3 op
  Luennot 2.9. - 25.11.2024
 • Filosofian historia 3 op
  Luennot kevätlukukaudella 2025
 • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  Luennot ja harjoitukset 10.9. - 3.12.2024
 • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  Luennot kevätlukukaudella 2025
 • Metafysiikka I 3 op
  Luennot kevätlukukaudella 2025
 • Etiikka I 3 op
  Luennot 25.9. - 11.12.2024
 • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  Luennot kevätlukukaudella 2025
 • Filosofian klassikko 4 op
  Luennot 12.9.2 - 12.12.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Kevätlukukauden tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden jaksoille 3.12. Yksittäisten jaksojen tiedot voit hakea ilmoittautumispalvelusta hakusanalla filosofia tai jakson nimellä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 28.8.2024

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."