Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa. 

Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimen yliopiston väylähaussa.

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus filosofiaan 3 op
  • Filosofian historia 3 op
  • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  • Metafysiikka I 3 op
  • Etiikka I 3 op
  • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  • Klassikko 4 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena. Perusopinnot alkavat syyskuun 2021 alussa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika perusopintoihin on 9.8. - 3.9.2021. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille alkaa noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja hakusanalla filosofia ja opintojaksojen nimillä.

> Ilmoittautumispalvelu

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."