Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa. 

Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylä

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Opintojaksoja voi suorittaa myös kirjatenteillä Logiikka ja argumentaatioteoria -jaksoa lukuunottamatta. Perusopinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran syyskuussa 2023. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja lukuvuoden aikana. Yksittäiset jaksot suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot
(lukuvuoden 2023 - 2024 aikataulut julkaistaan viimeistään kesäkuussa):

 • Johdatus filosofiaan 3 op
  Luennot 5.9. - 28.11.2022
 • Filosofian historia 3 op
  Luennot 9.1. - 27.3.2023
 • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  Luennot ja harjoitukset 13.9 - 29.11.2022
 • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  Luennot 15.2. - 10.5.2023
 • Metafysiikka I 3 op
  Luennot 10.1. - 21.3.2023
 • Etiikka I 3 op
  Luennot 15.9. - 1.12.2022
 • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  Luennot 9.2. - 13.4.2023
 • Filosofian klassikko 4 op
  Luennot 8.9. - 1.12.2022

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023 Tarkista opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tietoja hakusanalla filosofia tai opintojakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 8.8. - 11.9.2022

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."