Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa. 

Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena lukuvuonna 2023 - 2024. Perusopintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja myös kirjatentteinä lukuun ottamatta Logiikka ja argumentaatioteoria -jaksoa. Tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa, joka on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa. Perusopinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja, jolloin suoritustapana on osallistuminen luento-opetukseen. Poikkeuksena on Johdatus filosofiaan -jakso, jonka voi suorittaa kirjatenttinä kevätlukukaudella.

Alustavan suunnitelman mukaan perusopinnot järjestetään myös lukuvuonna 2024 - 2025 (varmistuu toukokuussa). Muutokset opintojen sisältöihin ovat mahdollisia.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus filosofiaan 3 op
  Luennot 4.9. - 27.11.2023
 • Filosofian historia 3 op
  Luennot 15.1. - 8.4.2024
 • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  Luennot ja harjoitukset 12.9. - 5.12.2023
 • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  Luennot 17.1. - 3.4.2024
 • Metafysiikka I 3 op
  Luennot 16.1. - 26.3.2024
 • Etiikka I 3 op
  Luennot 27.9. - 13.12.2023
 • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  Luennot 11.1. - 25.4.2024
 • Filosofian klassikko 4 op
  Luennot 7.9. - 7.12.2023

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 31.8.2023
> Ilmoittautuminen Johdatus filosofiaan -jaksolle (kirjatentti) 4.12.2023 - 29.2.2024
> Ilmoittautuminen Tietoteoria ja tieteenfilosofia -jaksolle 4.12.2023 -11.1.2024

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."