maailman kivoin koulu

Kasvatustieteiden tiedekunnan kehittämishankkeet

Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimii useita kehittämishankkeita, jotka liittyvät muun muassa opettajankoulutukseen ja yliopistopedagogiikkaan.

Tiedekunnassa koordinoitavat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

​​​Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen (DivEd)

​​​Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen (DivEd)

Hanke edistää kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja toimintakulttuuria opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa. Hankkeessa jalkautetaan koulutusta työyhteisöihin ja kerätään jo olemassa olevia pedagogisia käytänteitä ja kehitetään uusia malleja tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön vuoropuheluna. Hankkeen verkkosivuilla jaetaan vapaasti saatavilla olevia digitaalisia koulutusmateriaaleja kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämiseksi. 

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Åbo Akademi/Vasa
 • Tampereen yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • DIAK

Opetus - ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 1 000 000 euron avustuksen ajalle 1.8.2017–31.7.2020. 

Yhteystiedot

KT Jenni Alisaari, hankkeen johtaja
KT Tarja-Riitta Hurme, koordinaattori
KM Heli Vigren, hankkeen työntekijä
FM Kiia Kuusento, hankkeen kouluttaja

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: http://dived.fi/

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille (MaMa)

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille (MaMa)

MaMa-​Hankkeessa tuotetaan varhaista matemaattista kehitystä ja alaluokkien oppimista ja tukemista koskeva digitaalinen portaali, joka sisältää eri tahojen kehittämiä tutkimusperustaisia sovelluksia opettajankoulutukseen. Hanke tuottaa tutkimusperustaisia toimintamalleja, materiaaleja ja välineitä varhaiskasvattajien ja opettajien koulutuksen ja ammatillisen kehityksen tukemiseen. Hankkeelta odotetaan opetusta antavan henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittymistä, minkä odotetaan näkyvän mm. matematiikan ohjaustaitojen paranemisena opiskelijoilla ja edelleen oppilaiden parempina oppimistuloksina ja myönteisenä kehityksenä motivaatiossa ja asenteissa.

Hankkeen tuloksista raportoidaan jo hankkeen aikana ja sen tuottamia sovelluksia annetaan myös muiden opettajankoulutusyksiköiden käyttöön ja testattavaksi.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Åbo Akademi (Vaasan yksikkö)
 • Niilo Mäki Instituutti 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 350 000 euron avustuksen.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, apulaisprofessori Minna Hannula-Sormunen

Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina (INNOKOMP)

Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina (INNOKOMP - innovaatiokompetensseja)

Hanke edistää monimateriaaliseen käsityöhön kuuluvaa design- ja teknologia-ajattelua. Hankkeessa kehitetään myös opettajien ammatillisen osaamisen päivittämiseen sellaista täydennyskoulutusratkaisua, jossa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat ja kentän opettajat kehittävät monimateriaalista käsityönopetusta yhteisopettajuutta hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa perusopetuksen ja opettajankoulutuksen käsityöopetusta oppilaiden innovaatiokompetenssien kehittämistä tukevaan suuntaan.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallista suunnittelua, digitaalista mallintamista, käsityön monimateriaalisuutta ja yhteisopettajuutta. Hankkeen käytännön toteutus perustuu uudenlaisten toimintamallien pilotointiin yliopistojen kumppanuuskouluissa.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Åbo Akademi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankeelle 600 000 euron avustuksen. Hanke on käynnissä 31.12.2019 saakka.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors
Projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö
Projektitutkija Sofia Krapi

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: www.utu.fi/innokomp

Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET)

Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) 

​OVET-hankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen valintojen tutkimusperustainen kehittäminen laajassa yhteistyöverkostossa. Hanke keskittyy opettajankoulutuksen valinnoissa erityisesti hakijan soveltuvuuden arvioinnin kehittämiseen tutkimusperustaiseksi ja yhtenäisemmäksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan  opettajan osaamisen malli ja kehitetään opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantaa systemaattiseksi.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Turun kaupunki
 • Opiskelijajärjestöt Opex ry, Opekas ry sekä TurAus ry
 • Suomen opettajaksi opiskelevien liitto Sool ry

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 300 000 euron avustuksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-30.4.2020.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja tiedekuntapäällikkö, KT Anu Warinowski 
Projektipäällikkö Mirva Heikkilä  

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: www.utu.fi/ovet
OVET-kehittämishanke Facebookissa 

INNOPLAY 2018-2021 - Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa

INNOPLAY 2018-2021 - Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa  


 

Yhteistyökumppanit

 • Turun yliopisto
 • kumppani
 • kumppani

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen hankkeelle ajalle 1.1.2018 - 31.7.2021 

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors
Projektipäällikkö Saija Tanhuanpää

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: www.utu.fi/innoplay

Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä

Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaasti tulevien ja työuralla olevien lastentarhanopettajien ammatillista osaamista. Opettajat tulevat hallitsemaan laadukkaita lapsen kehitystä tukevia vuorovaikutus- ja toimintamalleja sekä perustamaan toimintansa entistä monipuolisempiin työyhteisötaitoihin mm. osallistavaan tiimijohtamiseen, yhteisölliseen oppimiseen ja toimintoja uudistavaan, tutkimusperustaiseen asiantuntijuuteen. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tieteellistä tietoa päätöksenteon ja suositusten pohjaksi. 

Hanketta koordinoi Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 500 000 euron avustuksen kaudelle 1.9.2017– 31.8.2020.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: www.osaamisenyhteisloikka.fi

Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen

Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

 

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi - pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi - pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä

 

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

 

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, joissa tiedekunta on partnerina

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena

Hankkeessa kehitetään digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkosto, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista. Toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa käynnissä oleviin DigiErko-koulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen, josta toiminta kasvaa vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajankouluttajien verkostoksi. 

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
 • Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 200 000  euron avustuksen hankkeelle ajalle 1.9.2017-31.8.2020.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Marjaana Veermans

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: www.digierko.fi/

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä - OpenDigi

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -  OpenDigi

 

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto

Hankkeen kesto.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Arto Kortelainen
Marjaana Veermans

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: www.opendigi.fi

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa. Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa. Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 

 

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Hankkeessa kehitetään erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto) voimin. Hankkeen tavoitteena on erityisopettajakoulutuksen kehittäminen inklusiivisen opetuksen ja koulutuksen huomioivaan suuntaan. Erityisopettajaopiskelijoille pyritään tuottamaan valmiuksia toimia inklusiivisessa kouluympäristössä. Turun osahankkeen painopiste on yhteisopettajuudessa, mutta hankkeessa huomioidaan myös positiivinen pedagogiikka ja erityisopettajan konsultatiivinen työote.

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Oulun yliopisto 
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Åbo Akademi, Vaasa
 • Lapin yliopisto

Hankkeen kesto 1.9.2017 – 31.7.2020.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Päivi Pihlaja
Marianna Heinonen
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: Tuetaan yhdessä!

Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi - Verme 2

Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi - Verme 2 

Verme 2 -hankkeen tavoitteena on uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeen toimenpano sisältää uusien mentorien koulutuksen sekä aikaisemmin koulutettujen mentorien tukemisen. Toimeenpanon lisäksi hankkeessa toteutetaan seuraavat pilotoinnit: opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmät, vertaisoppiminen oppilaitosjohdon tukena, yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välillä,  osaamisen kehittäminen vapaassa sivistystyössä, monikulttuurisen kasvatuksen verme-malli sekä korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva verme-malli.

Hankkeeseen osallistuvat kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot (8) ja ammatilliset opettajakorkeakoulut (5), mukaan lukien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opettajankoulutus.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus on toimeenpanon lisäksi mukana pilotoimassa opettajaksi opiskelevien ja opettajan verme-ryhmiä.

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
 • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 100 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Kristiina Huhtanen

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: http://www.verme.fi

 

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen 

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

HowUTeach-hankkeessa kehitetään opettajankouluttajien opetuksen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä tukeva HowUTeach itsearviointityökalu. Opettaja vastaa yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuviin väittämiin koskien mm. opetuskäytäntöjä, pystyvyysuskomuksia sekä työssä jaksamista. Vastaustensa perusteella opettaja saa vastapalautteen oman opetuksen kehittämisen tueksi.

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan keskus HYPE
 • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 260 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019. 

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Liisa Postareff

 

 

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)

 

 

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Marja Vauras
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: OPA-hanke

Muut kehittämishankkeet

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu 

UNIPS (formerly UTUPS) is an online learning environment made for all University teachers and doctoral candidate students who want to develop their teaching. Teachers can use the UNIPS-materials  independently or take small online courses to gain credit points.

There are different modules to study. Every module concentrates on a certain topic, for example "How to plan my teaching" or "Lecturing and expertise".  In addition to the modules there are other materials available for teachers.

The UNIPS environment was published in March 2016. From 2018 onwards it expanded to cover 8 Finnish Universities and changed its name from UTUPS to UNIPS.

The project group consists of following people

Samuli Laato 
Mari Murtonen 
Emilia Lipponen 
Henna Vilppu 
Heidi Salmento
Neea Heinonen 

Contact

Mari Murtonen

See more

www.unips.fi


 

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

TRY-hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolme keskittyy reittien suunnitteluun ja pilotointiin. Neljännessä työpaketissa työstetään reittien rinnalle opintopalveluita, joihin kuuluvat tuki-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Työpaketti 1: Näyttöreitti
Toisen asteen opintojen aikana osoitettu valmius yliopisto-opintoihin

Työpaketti 2: Vaihtoehtoinen reitti
Toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitti, jonka tavoitteena on tutkinto-opiskelu

Työpaketti 3: Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnitteleville tai osaamistaan kehittäville aikuisille opintopolkuja tutkinto-opintoihin

Työpaketti 4: Opintopalvelut sekä neuvonta ja ohjaus
Eri reitteihin (työpaketit 1-3) liittyvä neuvonnan ja ohjauksen sekä opintopalvelujen kehittäminen

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto
 • Turun yliopisto (kasvatustieteiden laitos koordinoi työpakettia 3)
 • Aalto-yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Taideyliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 2,9 miljoonan euron rahoituksen Toinen reitti yliopistoon –hankkeelle ajalle 1.8.2018–31.12.2020.

Turun yliopiston Kasvatustieteiden laitos koordinoi työpakettia 3.

Yhteyshenkilöt 

Nina Haltia
Arto Jauhiainen
Mervi Lahtomaa


Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut  
TRY Twitterissä
 

     
logo   logo