maailman kivoin koulu

Kasvatustieteiden tiedekunnan kehittämishankkeet

Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimii useita kehittämishankkeita, jotka liittyvät muun muassa opettajankoulutukseen ja yliopistopedagogiikkaan.

Tiedekunnassa koordinoitavat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

DivED - ​​​Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen

​​​DivED – Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen

Hanke edistää kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja toimintakulttuuria opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa. Hankkeessa jalkautetaan koulutusta työyhteisöihin ja kerätään jo olemassa olevia pedagogisia käytänteitä ja kehitetään uusia malleja tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön vuoropuheluna. Hankkeen verkkosivuilla jaetaan vapaasti saatavilla olevia digitaalisia koulutusmateriaaleja kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämiseksi. 

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Åbo Akademi/Vasa
 • Tampereen yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • DIAK

Opetus - ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 1 000 000 euron avustuksen ajalle 1.8.2017–31.7.2020. 

Yhteystiedot

KT Jenni Alisaari, hankkeen johtaja
KM Susanna Kivipelto, koordinaattori
KM Heli Vigren, hankkeen työntekijä
FM Kiia Kuusento, hankkeen kouluttaja

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

INNOKOMP-innovaatiokompetensseja - Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina (INNOKOMP)

Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina 

Hanke edistää monimateriaaliseen käsityöhön kuuluvaa design- ja teknologia-ajattelua. Hankkeessa kehitetään myös opettajien ammatillisen osaamisen päivittämiseen sellaista täydennyskoulutusratkaisua, jossa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat ja kentän opettajat kehittävät monimateriaalista käsityönopetusta yhteisopettajuutta hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa perusopetuksen ja opettajankoulutuksen käsityöopetusta oppilaiden innovaatiokompetenssien kehittämistä tukevaan suuntaan.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallista suunnittelua, digitaalista mallintamista, käsityön monimateriaalisuutta ja yhteisopettajuutta. Hankkeen käytännön toteutus perustuu uudenlaisten toimintamallien pilotointiin yliopistojen kumppanuuskouluissa.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Åbo Akademi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankeelle 600 000 euron avustuksen. Hanke on käynnissä 31.12.2019 saakka.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors
Projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö
Projektitutkija Sofia Krapi

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

INNOPLAY - Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa

INNOPLAY 2018-2021 - Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa  


Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Innokas-verkosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen hankkeelle ajalle 1.1.2018 - 31.7.2021 

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors
Projektipäällikkö Saija Tanhuanpää

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille (MaMa)

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille (MaMa)

MaMa-​hankkeessa tuotetaan varhaista matemaattista kehitystä ja alaluokkien oppimista ja tukemista koskeva digitaalinen portaali, joka sisältää eri tahojen kehittämiä tutkimusperustaisia sovelluksia opettajankoulutukseen. Hanke tuottaa tutkimusperustaisia toimintamalleja, materiaaleja ja välineitä varhaiskasvattajien ja opettajien koulutuksen ja ammatillisen kehityksen tukemiseen. Hankkeelta odotetaan opetusta antavan henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittymistä, minkä odotetaan näkyvän mm. matematiikan ohjaustaitojen paranemisena opiskelijoilla ja edelleen oppilaiden parempina oppimistuloksina ja myönteisenä kehityksenä motivaatiossa ja asenteissa.

Hankkeen tuloksista raportoidaan jo hankkeen aikana ja sen tuottamia sovelluksia annetaan myös muiden opettajankoulutusyksiköiden käyttöön ja testattavaksi.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Åbo Akademi (Vaasan yksikkö)
 • Niilo Mäki Instituutti 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 350 000 euron avustuksen.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, professori Minna Hannula-Sormunen

OVET - Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä

Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) 

​OVET-hankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen valintojen tutkimusperustainen kehittäminen laajassa yhteistyöverkostossa. Hanke keskittyy opettajankoulutuksen valinnoissa erityisesti hakijan soveltuvuuden arvioinnin kehittämiseen tutkimusperustaiseksi ja yhtenäisemmäksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan  opettajan osaamisen malli ja kehitetään opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantaa systemaattiseksi.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Turun kaupunki
 • Opiskelijajärjestöt Opex ry, Opekas ry sekä TurAus ry
 • Suomen opettajaksi opiskelevien liitto Sool ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 300 000 euron avustuksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-30.4.2020.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, tiedekuntapäällikkö, KT Anu Warinowski 
Projektipäällikkö Mirva Heikkilä  

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut
OVET-kehittämishanke Facebookissa 

Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä

Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaasti tulevien ja työuralla olevien lastentarhanopettajien ammatillista osaamista. Opettajat tulevat hallitsemaan laadukkaita lapsen kehitystä tukevia vuorovaikutus- ja toimintamalleja sekä perustamaan toimintansa entistä monipuolisempiin työyhteisötaitoihin mm. osallistavaan tiimijohtamiseen, yhteisölliseen oppimiseen ja toimintoja uudistavaan, tutkimusperustaiseen asiantuntijuuteen. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tieteellistä tietoa päätöksenteon ja suositusten pohjaksi. 

Hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 500 000 euron avustuksen kaudelle 1.9.2017– 31.8.2020.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi - pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi - pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä


Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen

Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen


Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

RINNALLA – Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

RINNALLA – Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

Lasten sosiaalisemotionaaliset vaikeudet ovat yksi eniten tuen tarvetta aiheuttavista haasteista. Taidelähtöiset ja kerronnalliset taidot ovat puutteellisesti käytössä varhaiskasvatuksessa sosiaalisemotionaalisen kyvykkyyden näkökulmasta. Hankkeen täydennyskoulutus toteutetaan asiantuntijoiden ja mentorien toimesta lapsiryhmissä yhdessä päiväkodin henklöstön ja lasten kanssa. Hankkeen tavoitteena on arvioida, tutkia ja selvittää menetelmien merkitystä sosioemotionaalisten taitojen oppimisessa ja testata täydennyskoulutusmallia, joka ei ole irrallaan varhaiskasvattajien arjesta.

Rinnalla-hankkeen toiminta keskittyy VASU 2018 -mukaiseen taiteelliseen kokemiseen ja sen kykyyn edistää sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusosaamista ja myönteistä minäkuvaa. Se kehittää lapsille soveltuvia, tutkimusperustaisia menetelmiä sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimiseen ja tukee varhaiskasvatuksen henkilöstön kykyä käyttää menetelmiä sekä työssään että vanhempia aktivoiden. Keskiössä ovat taidelähtöiset, kirjallisuusterapeuttiset ja kerronnalliset menetelmät (Deep Talk, Learning Story, Pritney, TARU, musiikki). Tavoitteena on luoda lapset osallisina huomioiva, autenttisessa ympäristössä tapahtuva täydennyskoulutuksen malli, joka edistää henkilökunnan yhdessä oppimista ja toiminnan arviointia, kehittää menetelmiä ja lisätä varhaiskasvatuksen tutkijoiden ja opettajien verkostoitumista.

Rinnalla-hankkeella on OPH:n rahoitus 2018 joulukuusta 2020 kesäkuun loppuun. Hankkeen keskeisinä toimijoina ovat Turun ja Oulun yliopistot. Rinnalla-hankkeen johtajana toimii KT Marita Neitola (marita.neitola@utu.fi)

Yhteystiedot

Marita Neitola
Juli-Anna Aerila

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, joissa tiedekunta on partnerina

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

DigiYouth -hankkeen tavoitteena on kehittää Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin 14–19 -vuotiaiden nuorten yrittäjyyttä ja maiden rajat ylittävää yhteistyöosaamista. Hankkeessa tuetaan digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa.

Lukuvuosien 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 aikana toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkostoa.

Yhteystiedot

Jaana Lepistö
Marja-Leena Rönkkö

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen sivut Turun yliopistossa
Koko hankkeen kotisivut

Future Teaching

Future Teaching

The FUTE project works to develop a didactic platform for teacher training, and to create tools that help teachers by implementing more design thinking into the educational curriculum in schools across Europe.

Yhteystiedot

Satu Grönman
Päivi Granö

Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen kotisivut

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen 

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

HowUTeach-hankkeessa kehitetään opettajankouluttajien opetuksen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä tukeva HowUTeach itsearviointityökalu. Opettaja vastaa yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuviin väittämiin koskien mm. opetuskäytäntöjä, pystyvyysuskomuksia sekä työssä jaksamista. Vastaustensa perusteella opettaja saa vastapalautteen oman opetuksen kehittämisen tueksi.

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan keskus HYPE
 • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 260 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019. 

Yhteyshenkilö

Liisa Postareff

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena

Hankkeessa kehitetään digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkosto, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista. Toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa käynnissä oleviin DigiErko-koulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen, josta toiminta kasvaa vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajankouluttajien verkostoksi. 

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
 • Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 200 000 euron avustuksen hankkeelle ajalle 1.9.2017-31.8.2020.

Yhteyshenkilö Turun yliopistossa

Marjaana Veermans

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Next-Lab

Next-Lab

​The consortium project (2017-2019) is funded by EU in the context of the European Union’s Horizon 2020 programme.

Next-Lab focuses on introducing inquiry-based science education (IBSE) in schools and continues the mission of the project Go-Lab, promoting innovative and interactive teaching methods in primary and secondary schools. Next-Lab brings Go-Lab ecosystem to a new level of innovation, providing advanced collaboration facilities for teachers and students, online labs for younger students (primary school), learning apps helping students to acquire 21st century skills, an ePortfolio tool, and other new features. Furthermore, Next-Lab addresses pre-service teachers, cooperating with teacher training institutions and contributing to their training programmes. Next-Lab is coordinated by University of Twente, the Netherlands and provides training and support to teachers in 30 European countries, extending Go-Lab community and facilitating cross-border teacher collaboration.

Yhteystiedot

Koen Veermans
Miikka Korventausta

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen kotisivut

Open schools for open societies (OSOS)

Open schools for open societies (OSOS)

The consortium project is funded by EU Horizon 2020 Framework Programme (2017-2020) 

The project aims to describe and implement at scale a process that will facilitate the transformation of schools to innovative ecosystems, acting as shared sites of science learning for which leaders, teachers, students and the local community share responsibility, over which they share authority, and from which they all benefit through the increase of their communities’ science capital and the development of responsible citizenship. The project supports a large number of European schools to implement Open Schooling approaches by a) developing a model that promote such a culture, b) offering guidelines and advice on issues such as staff development, redesigning time, and partnerships with relevant organisations (local industries, research organisations, parents associations and policy makers), and c) suggesting a range of possible implementation processes from small-scale prototypes through to setting up an “open school within a school” or even designing a new school while it is testing and assessing them in more than 1,000 school environments in 12 European countries. The themes of the project activities developed and pursuit in participating schools that will take place will focus on areas of science linked with the Grand Societal Challenges as shaped by the EC, will be related to RRI and will link with regional and local issues of interest.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva (EA)
 • Turun yliopisto

Yhteystiedot

Tomi Jaakkola

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen kotisivut

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä - OpenDigi

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -  OpenDigi


Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Arto Kortelainen
Marjaana Veermans

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)


Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Marja Vauras
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: OPA-hanke

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE)

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE)

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin monialainen ja -ammatillinen kehittämisverkosto on toiminut vuodesta 2010.

Viime vuosina tapahtuneet äärimmäiset väkivallanteot, masennuksen yleistyminen, kiusaaminen, väkivallan raaistuminen, yksinäisyys ja uusavuttomuus luovat tilanteita, joissa tarvitaan uudenlaisia turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

OPTUKE pyrkii vastaamaan oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistarpeeseen peruskoulutasolta korkeakouluasteelle, jotta kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointi ja turvallisuus olisivat taattuja.

Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutusten suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatoiminta sekä tiedonvälitys. Toimintamuotoihin kuuluvat myös asiantuntijoiden keskusteluyhteyden edistäminen ja turvallisuushaasteiden kartoittaminen.

Yhteystiedot

Brita Somerkoski

Tutustu verkostoon ja sen hankkeisiin

Optuke-verkoston kotisivut

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa. Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa. Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 

 

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Hankkeessa kehitetään erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto) voimin. Hankkeen tavoitteena on erityisopettajakoulutuksen kehittäminen inklusiivisen opetuksen ja koulutuksen huomioivaan suuntaan. Erityisopettajaopiskelijoille pyritään tuottamaan valmiuksia toimia inklusiivisessa kouluympäristössä. Turun osahankkeen painopiste on yhteisopettajuudessa, mutta hankkeessa huomioidaan myös positiivinen pedagogiikka ja erityisopettajan konsultatiivinen työote.

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Oulun yliopisto 
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Åbo Akademi, Vaasa
 • Lapin yliopisto

Hankkeen kesto 1.9.2017 – 31.7.2020.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Päivi Pihlaja
Marianna Heinonen
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: Tuetaan yhdessä!

Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi - Verme 2

Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi - Verme 2 

Verme 2 -hankkeen tavoitteena on uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeen toimenpano sisältää uusien mentorien koulutuksen sekä aikaisemmin koulutettujen mentorien tukemisen. Toimeenpanon lisäksi hankkeessa toteutetaan seuraavat pilotoinnit: opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmät, vertaisoppiminen oppilaitosjohdon tukena, yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välillä,  osaamisen kehittäminen vapaassa sivistystyössä, monikulttuurisen kasvatuksen verme-malli sekä korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva verme-malli.

Hankkeeseen osallistuvat kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot (8) ja ammatilliset opettajakorkeakoulut (5), mukaan lukien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opettajankoulutus.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus on toimeenpanon lisäksi mukana pilotoimassa opettajaksi opiskelevien ja opettajan verme-ryhmiä.

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
 • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 100 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Kristiina Huhtanen

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

IKI-hanke. Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

IKI-hanke. Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Pedagogisia kielikasvatuksen innovaatioita kartoitetaan varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun.

Hanke vastaa kipeään tarpeeseen vahvistaa kielikasvatuksellista toimintakulttuuria ja vakiinnuttaa pedagogisia innovaatioita ja toimivia käytänteitä.

Hankkeessa tuotetaan opettajankouluttajien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyönä 

 1. työkaluja tuleville ja jo työelämässä oleville opettajille ja varhaiskasvattajille 
 2. yhteisöjen toimintakulttuuria kehittäviä käytänteitä.

Konkreettisena tuloksena syntyy tutkimusperustaisesti kehitetty kielikasvatusta ohjaava pedagoginen kartta varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi tuotetaan avoimeen jakoon kompassi eli työkalu, jolla yhteisöt voivat kehittää omaa kielikasvatustaan soveltaen ja varioiden hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä ja materiaaleja.

Yhteystiedot

Juli-Anna Aerila

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Muut kehittämishankkeet

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu 

UNIPS (formerly UTUPS) is an online learning environment made for all University teachers and doctoral candidate students who want to develop their teaching. Teachers can use the UNIPS-materials  independently or take small online courses to gain credit points.

There are different modules to study. Every module concentrates on a certain topic, for example "How to plan my teaching" or "Lecturing and expertise".  In addition to the modules there are other materials available for teachers.

The UNIPS environment was published in March 2016. From 2018 onwards it expanded to cover 8 Finnish Universities and changed its name from UTUPS to UNIPS.

The project group consists of following people

Samuli Laato 
Mari Murtonen 
Emilia Lipponen 
Henna Vilppu 
Heidi Salmento
Neea Heinonen 

Contact

Mari Murtonen

See more

www.unips.fi

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

TRY-hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolme keskittyy reittien suunnitteluun ja pilotointiin. Neljännessä työpaketissa työstetään reittien rinnalle opintopalveluita, joihin kuuluvat tuki-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Työpaketti 1: Näyttöreitti
Toisen asteen opintojen aikana osoitettu valmius yliopisto-opintoihin

Työpaketti 2: Vaihtoehtoinen reitti
Toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitti, jonka tavoitteena on tutkinto-opiskelu

Työpaketti 3: Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnitteleville tai osaamistaan kehittäville aikuisille opintopolkuja tutkinto-opintoihin

Työpaketti 4: Opintopalvelut sekä neuvonta ja ohjaus
Eri reitteihin (työpaketit 1-3) liittyvä neuvonnan ja ohjauksen sekä opintopalvelujen kehittäminen

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto
 • Turun yliopisto (kasvatustieteiden laitos koordinoi työpakettia 3)
 • Aalto-yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Taideyliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 2,9 miljoonan euron rahoituksen Toinen reitti yliopistoon –hankkeelle ajalle 1.8.2018–31.12.2020.

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos koordinoi työpakettia 3.

Yhteyshenkilöt 

Nina Haltia
Arto Jauhiainen
Mervi Lahtomaa

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut  
TRY Twitterissä

     
logo   logo