Koululuokassa otettu kuva, taustalla teksti Maailman kivoin koulu.

Kasvatustieteiden tiedekunnan kehittämishankkeet

Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimii useita kehittämishankkeita, jotka liittyvät muun muassa opettajankoulutukseen ja yliopistopedagogiikkaan.

Tiedekunnassa koordinoitavat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

OHOSKE - Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä, 2021-

Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä – OHOSKE

OHOSKE-verkosto on kuuden yliopiston varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjausosaamista kehittävä verkosto, joka kokoaa yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa ohjausosaamisesta ja sen kehittämisestä muuttuvissa oppimisympäristöissä sekä selkeyttää ohjausosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Verkosto järjestää ohjausosaamisen koulutusta sekä seminaareja, tuottaa ohjausosaamisen materiaaleja opettajankoulutuksen käyttöön. Verkosto kehittää varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen liittyvää ohjausosaamista kansallisesti ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja opettajankouluttajien perus-ja täydennyskoulutuksessa. Verkostoon kuuluvat paikalliset kehittäjäryhmät ja se kattaa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat, harjoittelupäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, opettajankouluttajat, kuntatoimijat sekä alan tutkijat.

Hankkeessa mukana

 • koordinaattorina Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto

Lisäksi OHOSKE-hanke  tekee yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa.

OHOSKE-verkosto on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen hanke. 

Yhteystiedot

Inkeri Ruokonen, OHOSKE-hankkeen johtaja
Anitta Melasalmi, hankkeesta vastaava yliopistonlehtori
Tarja-Riitta Hurme, hankkeesta vastaava yliopistonlehtoriLisätietoja

Lisätietoja

Hankkeen nettisivu

Matematiikan Oppimisen ja Opetuksen Ekosysteemi –hanke, 2021-2024

Matematiikan Oppimisen ja Opetuksen Ekosysteemi  -hanke

 

Yhteystiedot

Professori Minna Hannula-Sormunen

Opettajankoulutuksen tietovaranto FinTED, 2020–

Opettajankoulutuksen kansallinen tietovaranto FinTED (Finnish Teacher Education Database) on aineistotutkimusinfrastruktuuri, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa sekä opetuksen ja koulutusten kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla.

Tietovarannon perustan muodostaa Kasvatusalan soveltuvuuskokeessa opiskelijaksi valittujen seurantatutkimuksessa (KASVU) kerättävät valtakunnalliset tutkimusaineistot. FinTED perustuu avoimen tieteen periaatteisiin, ja tietovarantoon kerättävät aineistot ovat korkeakouluille avoimesti käytettävissä. Työ tietovarannon parissa on käynnistynyt vuonna 2020.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koordinoimassa tutkimusinfrastruktuurissa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö eli Turun yliopiston lisäksi Jyväskylän, Helsingin Itä-Suomen, Lapin, Oulun ja Tampereen yliopistot sekä Åbo Akademi.

>> FinTEDin nettisivusto

Joustavaan Matematiikkaan -hanke 2017-2022

Joustavaan Matematiikkaan -hanke

Suuren suosion saavuttanut Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) on ainutlaatuinen tutkimusperustainen ja ammatillista kehittymistä syventävä maksuton täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista (3 op), eri kohderyhmille suunnatuista kursseista (6 op) sekä valinnaisista kursseista (2 op). Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai erillisiä 2–6 opintopisteen laajuisia kursseja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

>> JoMa-hankkeen nettisivut

Yhteystiedot

Professori Minna Hannula-Sormunen

INNOPLAY - Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa 2018–2021

INNOPLAY 2018-2021 - Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa  


Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Innokas-verkosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen hankkeelle ajalle 1.1.2018 - 31.7.2021 

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors
Projektipäällikkö Saija Tanhuanpää

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen

Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen


Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi - pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi - pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä


Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, joissa tiedekunta on partnerina

Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä (TOVE)

Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavaa tunne- ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeessa rakennetaan tutkimusta ja kehittämistä integroiden tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämismallia erilaisia digitaalisia ympäristöjä hyödyntävään opetukseen ja ohjaukseen.

Toimintaa kehitetään tutkimusperusteisesti ja tavoitteena on tukea yhteissuunnittelua sekä tiedon ja käytäntöjen jakamista opettajien ja opiskelijoiden kesken. Yhteiskehittämisen pohjalta saadaan lisää ymmärrystä ja tietoa opettajankouluttajien käsityksistä ja osaamisen kehittymisestä liittyen tunnetoimijuuteen ja vuorovaikutukseen digitaalisissa ympäristöissä.

Keskeisinä TOVE-teemoina nousevat esiin tunnetoimijuus, osallisuus, verkkovuorovaikutus ja empatia.

TOVE-hanketta johtaa ja koordinoi Jyväskylän yliopisto, jossa tutkimusjohtajana toimii apulaisprofessori Piia Näykki. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

TOVE toteutetaan 1.2.2021-30.6.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa:

>> Hankkeen kotisivut

>> Hankkeen Twitter-tili: @TOVEhanke

Vakaa johtaja - muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma 2021-2023

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville johtajille on luotu uusi Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma. Koulutus on osallistujalle maksuton. Turun yliopistossa käynnistyvään ohjelmaan otetaan mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta koulutuksen kohderyhmää priorisoiden.

Opetushallituksen rahoittama koulutus on uusi täydennyskoulutus työelämässä toimiville varhaiskasvatuksen johtajille, päiväkodin johtajille ja varajohtajille.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, päiväkodin johtajat ja varajohtajat tai vastaavassa asemassa olevat henkilöt. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä, koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

>> Hankkeen nettisivut

Yhteyshenkilö Turun yliopistossa

Professori Inkeri Ruokonen

 

Kokko – Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen 2021-2023

Kokko - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on syventää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavien osatavoitteiden avulla

 1. Vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen
 2. Jatkuvan oppimisen pedagoginen perusta ja digipedagogiikka
 3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu
 4. 4) Pedagoginen johtamistoiminta.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Partnereina Turun yliopiston lisäksi Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Haaga-Helia amk, Hämeen amk, Satakunnan amk ja Tampereen amk.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Mari Murtonen
Henna Virtanen
Henna Vilppu

Hankkeen kesto 1.8.2021–31.12.2023

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen nettisivut

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) 2018–2021

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)


Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Marja Vauras
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: OPA-hanke

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE) 2010–

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE)

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin monialainen ja -ammatillinen kehittämisverkosto on toiminut vuodesta 2010.

Viime vuosina tapahtuneet äärimmäiset väkivallanteot, masennuksen yleistyminen, kiusaaminen, väkivallan raaistuminen, yksinäisyys ja uusavuttomuus luovat tilanteita, joissa tarvitaan uudenlaisia turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

OPTUKE pyrkii vastaamaan oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistarpeeseen peruskoulutasolta korkeakouluasteelle, jotta kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointi ja turvallisuus olisivat taattuja.

Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutusten suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatoiminta sekä tiedonvälitys. Toimintamuotoihin kuuluvat myös asiantuntijoiden keskusteluyhteyden edistäminen ja turvallisuushaasteiden kartoittaminen.

Yhteystiedot

Brita Somerkoski

Tutustu verkostoon ja sen hankkeisiin

Optuke-verkoston kotisivut

ConnEcTEd

Coherence in European Teacher Education: Creating Transnational Communities of Practice through Virtual Scenarios on EU:n Erasmus+-rahoittama hanke, joka pyrkii vastaamaan eurooppalaisen opettajankoulutuksen rakenteellisen, käsitteellisen ja kansainvälisen koherenssin haasteisiin.

Opettajankoulutus vaihtelee suuresti Euroopassa ja se heikentää opettajien ja kouluttajien liikkuvuudelle niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin. Hankkeessa vertaillaan opettajankoulutuksen rakenteita ja käsitteitä tavoitteena kehittää yhdessä opetuskonsepteja ja oppimismahdollisuuksia sekä jakaa hyviä käytänteitä.

ConnEcTEd tukee osallistuvien yliopistojen opettajakouluttajia perustamalla ylikansallisia ammatillisia oppimisyhteisöjä, tarjoamalla tietoa eurooppalaisista opettajankoulutusjärjestelmistä, mahdollistamalla pääsyn ammatillisiin koulutusmahdollisuuksiin sekä integroimalla johdonmukaisuussuuntauksen heidän opetukseensa.

Hanketta koordinoi Freiburgin kasvatustieteiden yliopisto (PHFR) ja sen rinnalla partnereina ovat Oslon, Helsingin, Nizzan Côte d'Azur Nicen, Kyproksen, Zagrebin, Turun ja Freiburgin yliopistot.

Turun yliopiston tutkijat

>> Hankkeen nettisivut

Muut kehittämishankkeet

LASTU - monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi 2021–2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuosina 2021–2023.

Hankkeessa rakennetaan korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden kanssa monialainen yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeät alat: sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan. Tavoitteena on vahvistaa alan kouluttajien, opiskelijoiden, lasten parissa työskentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista ja parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Verkostossa kehitetään helposti saavutettavaa koulutussisältöä ja käynnistetään monitieteistä tutkimusta korkeakoulutuksen ja lasten palvelujen uudistumisen tueksi.

LASTU-hanke vastaa merkittävään yhteiskunnan ja työelämän muutokseen, joka on käynnissä sekä korkeakoulutuksessa että palvelurakenteessa. Lasten palveluissa muutos näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen yhdistävinä rakenteina ja toimintamalleina. Esimerkkejä näistä ovat oppilas- ja opiskelijahuollon sekä oppimisen tuen moniammatillisten ryhmien uudenlaiset toimintatavat.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Sote-akatemia. Kasvatustieteiden tiedekuntaa edustaa yliopistonlehtori Jaanet Salminen.

>> Hankkeen nettisivut

TEKOS - Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta 2021–2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuosina 2021–2023.

Tavoitteena on osallisuuden edistäminen moniammatillisen jatkuvasti kehittyvän koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja moniammatilliseen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön ja valmiita älyvaate- ja älyhuonekalukonsepteja. Verkosto kerää yhteen teknologian, toiminta- ja puheterapian, sekä erityispedagogiikan tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset. TEKOS-hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Muut toimijat ovat Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Turun yliopistossa hanketta koordinoi Sote-akatemia. Kasvatustieteiden tiedekuntaa edustaa yliopistonlehtori Jaanet Salminen.

Päättyneet hankkeet

DivED - ​​​Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen 2017–2021

​​​DivED – Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen

Hanke edistää kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja toimintakulttuuria opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa. Hankkeessa jalkautetaan koulutusta työyhteisöihin ja kerätään jo olemassa olevia pedagogisia käytänteitä ja kehitetään uusia malleja tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön vuoropuheluna. Hankkeen verkkosivuilla jaetaan vapaasti saatavilla olevia digitaalisia koulutusmateriaaleja kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämiseksi. 

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Åbo Akademi/Vasa
 • Tampereen yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • DIAK

Opetus - ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 1 000 000 euron avustuksen ajalle 1.8.2017–31.7.2020. 

Yhteystiedot

KT Jenni Alisaari, hankkeen johtaja
KM Susanna Kivipelto, koordinaattori
KM Heli Vigren, hankkeen työntekijä
FM Kiia Kuusento, hankkeen kouluttaja

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

RINNALLA – Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa 2018–2021

RINNALLA – Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

Lasten sosiaalisemotionaaliset vaikeudet ovat yksi eniten tuen tarvetta aiheuttavista haasteista. Taidelähtöiset ja kerronnalliset taidot ovat puutteellisesti käytössä varhaiskasvatuksessa sosiaalisemotionaalisen kyvykkyyden näkökulmasta. Hankkeen täydennyskoulutus toteutetaan asiantuntijoiden ja mentorien toimesta lapsiryhmissä yhdessä päiväkodin henklöstön ja lasten kanssa. Hankkeen tavoitteena on arvioida, tutkia ja selvittää menetelmien merkitystä sosioemotionaalisten taitojen oppimisessa ja testata täydennyskoulutusmallia, joka ei ole irrallaan varhaiskasvattajien arjesta.

Rinnalla-hankkeen toiminta keskittyy VASU 2018 -mukaiseen taiteelliseen kokemiseen ja sen kykyyn edistää sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusosaamista ja myönteistä minäkuvaa. Se kehittää lapsille soveltuvia, tutkimusperustaisia menetelmiä sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimiseen ja tukee varhaiskasvatuksen henkilöstön kykyä käyttää menetelmiä sekä työssään että vanhempia aktivoiden. Keskiössä ovat taidelähtöiset, kirjallisuusterapeuttiset ja kerronnalliset menetelmät (Deep Talk, Learning Story, Pritney, TARU, musiikki). Tavoitteena on luoda lapset osallisina huomioiva, autenttisessa ympäristössä tapahtuva täydennyskoulutuksen malli, joka edistää henkilökunnan yhdessä oppimista ja toiminnan arviointia, kehittää menetelmiä ja lisätä varhaiskasvatuksen tutkijoiden ja opettajien verkostoitumista.

Rinnalla-hankkeella on OPH:n rahoitus 2018 joulukuusta 2020 kesäkuun loppuun. Hankkeen keskeisinä toimijoina ovat Turun ja Oulun yliopistot. Rinnalla-hankkeen johtajana toimii KT Marita Neitola (marita.neitola@utu.fi)

Yhteystiedot

Marita Neitola
Juli-Anna Aerila

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies 2018–2020

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

DigiYouth -hankkeen tavoitteena on kehittää Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin 14–19 -vuotiaiden nuorten yrittäjyyttä ja maiden rajat ylittävää yhteistyöosaamista. Hankkeessa tuetaan digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa.

Lukuvuosien 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 aikana toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkostoa.

Yhteystiedot

Jaana Lepistö
Marja-Leena Rönkkö

Lisätietoja hankkeesta

Future Teaching 2017–2020

Future Teaching

The FUTE project works to develop a didactic platform for teacher training, and to create tools that help teachers by implementing more design thinking into the educational curriculum in schools across Europe.

Yhteystiedot

Satu Grönman
Päivi Granö

Lisätietoa hankkeesta

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena 2017–2020

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena

Hankkeessa kehitetään digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkosto, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista. Toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa käynnissä oleviin DigiErko-koulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen, josta toiminta kasvaa vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajankouluttajien verkostoksi. 

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
 • Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 200 000 euron avustuksen hankkeelle ajalle 1.9.2017-31.8.2020.

Yhteyshenkilö Turun yliopistossa

Marjaana Veermans

Tutustu hankkeeseen

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille (MaMa) 2017–2020

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille (MaMa)

MaMa-​hankkeessa tuotetaan varhaista matemaattista kehitystä ja alaluokkien oppimista ja tukemista koskeva digitaalinen portaali, joka sisältää eri tahojen kehittämiä tutkimusperustaisia sovelluksia opettajankoulutukseen. Hanke tuottaa tutkimusperustaisia toimintamalleja, materiaaleja ja välineitä varhaiskasvattajien ja opettajien koulutuksen ja ammatillisen kehityksen tukemiseen. Hankkeelta odotetaan opetusta antavan henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittymistä, minkä odotetaan näkyvän mm. matematiikan ohjaustaitojen paranemisena opiskelijoilla ja edelleen oppilaiden parempina oppimistuloksina ja myönteisenä kehityksenä motivaatiossa ja asenteissa.

Hankkeen tuloksista raportoidaan jo hankkeen aikana ja sen tuottamia sovelluksia annetaan myös muiden opettajankoulutusyksiköiden käyttöön ja testattavaksi.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Åbo Akademi (Vaasan yksikkö)
 • Niilo Mäki Instituutti 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 350 000 euron avustuksen.

Yhteystiedot
Hankkeen johtaja, professori Minna Hannula-Sormunen

Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä 2017–2020

Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaasti tulevien ja työuralla olevien lastentarhanopettajien ammatillista osaamista. Opettajat tulevat hallitsemaan laadukkaita lapsen kehitystä tukevia vuorovaikutus- ja toimintamalleja sekä perustamaan toimintansa entistä monipuolisempiin työyhteisötaitoihin mm. osallistavaan tiimijohtamiseen, yhteisölliseen oppimiseen ja toimintoja uudistavaan, tutkimusperustaiseen asiantuntijuuteen. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tieteellistä tietoa päätöksenteon ja suositusten pohjaksi. 

Hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 500 000 euron avustuksen kaudelle 1.9.2017– 31.8.2020.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Maarit Silvén

Tutustu hankkeeseen

Open schools for open societies (OSOS) 2017–2020

Open schools for open societies (OSOS)

The consortium project is funded by EU Horizon 2020 Framework Programme (2017-2020) 

The project aims to describe and implement at scale a process that will facilitate the transformation of schools to innovative ecosystems, acting as shared sites of science learning for which leaders, teachers, students and the local community share responsibility, over which they share authority, and from which they all benefit through the increase of their communities’ science capital and the development of responsible citizenship. The project supports a large number of European schools to implement Open Schooling approaches by a) developing a model that promote such a culture, b) offering guidelines and advice on issues such as staff development, redesigning time, and partnerships with relevant organisations (local industries, research organisations, parents associations and policy makers), and c) suggesting a range of possible implementation processes from small-scale prototypes through to setting up an “open school within a school” or even designing a new school while it is testing and assessing them in more than 1,000 school environments in 12 European countries. The themes of the project activities developed and pursuit in participating schools that will take place will focus on areas of science linked with the Grand Societal Challenges as shaped by the EC, will be related to RRI and will link with regional and local issues of interest.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva (EA)
 • Turun yliopisto

Yhteystiedot

Tomi Jaakkola

Lisätietoja hankkeesta

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä - OpenDigi 2017–2020

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -  OpenDigi


Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Arto Kortelainen
Marjaana Veermans

Tutustu hankkeeseen

OVET - Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä 2017–2020

Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) 

​OVET-hankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen valintojen tutkimusperustainen kehittäminen laajassa yhteistyöverkostossa. Hanke keskittyy opettajankoulutuksen valinnoissa erityisesti hakijan soveltuvuuden arvioinnin kehittämiseen tutkimusperustaiseksi ja yhtenäisemmäksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan  opettajan osaamisen malli ja kehitetään opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantaa systemaattiseksi.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Turun kaupunki
 • Opiskelijajärjestöt Opex ry, Opekas ry sekä TurAus ry
 • Suomen opettajaksi opiskelevien liitto Sool ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 300 000 euron avustuksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-30.4.2020.

Yhteystiedot
Hankkeen johtaja, tiedekuntapäällikkö, KT Anu Warinowski 
Projektipäällikkö Mirva Heikkilä  

Tutustu hankkeeseen

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa. Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 2017–2020
Toinen reitti yliopistoon (TRY) 2018–2020

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

TRY-hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolme keskittyy reittien suunnitteluun ja pilotointiin. Neljännessä työpaketissa työstetään reittien rinnalle opintopalveluita, joihin kuuluvat tuki-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Työpaketti 1: Näyttöreitti
Toisen asteen opintojen aikana osoitettu valmius yliopisto-opintoihin

Työpaketti 2: Vaihtoehtoinen reitti
Toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitti, jonka tavoitteena on tutkinto-opiskelu

Työpaketti 3: Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnitteleville tai osaamistaan kehittäville aikuisille opintopolkuja tutkinto-opintoihin

Työpaketti 4: Opintopalvelut sekä neuvonta ja ohjaus
Eri reitteihin (työpaketit 1-3) liittyvä neuvonnan ja ohjauksen sekä opintopalvelujen kehittäminen

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto
 • Turun yliopisto (kasvatustieteiden laitos koordinoi työpakettia 3)
 • Aalto-yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Taideyliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 2,9 miljoonan euron rahoituksen Toinen reitti yliopistoon –hankkeelle ajalle 1.8.2018–31.12.2020.

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos koordinoi työpakettia 3.

Yhteyshenkilöt 

Nina Haltia
Arto Jauhiainen
Mervi Lahtomaa

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut  
TRY Twitterissä

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena 2017–2020

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Hankkeessa kehitetään erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto) voimin. Hankkeen tavoitteena on erityisopettajakoulutuksen kehittäminen inklusiivisen opetuksen ja koulutuksen huomioivaan suuntaan. Erityisopettajaopiskelijoille pyritään tuottamaan valmiuksia toimia inklusiivisessa kouluympäristössä. Turun osahankkeen painopiste on yhteisopettajuudessa, mutta hankkeessa huomioidaan myös positiivinen pedagogiikka ja erityisopettajan konsultatiivinen työote.

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Åbo Akademi, Vaasa
 • Lapin yliopisto

Hankkeen kesto 1.9.2017 – 31.7.2020.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Päivi Pihlaja
Marianna Heinonen
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: Tuetaan yhdessä!

INNOKOMP-innovaatiokompetensseja - Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina (INNOKOMP) –2019

Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina 

Hanke edistää monimateriaaliseen käsityöhön kuuluvaa design- ja teknologia-ajattelua. Hankkeessa kehitetään myös opettajien ammatillisen osaamisen päivittämiseen sellaista täydennyskoulutusratkaisua, jossa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat ja kentän opettajat kehittävät monimateriaalista käsityönopetusta yhteisopettajuutta hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa perusopetuksen ja opettajankoulutuksen käsityöopetusta oppilaiden innovaatiokompetenssien kehittämistä tukevaan suuntaan.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallista suunnittelua, digitaalista mallintamista, käsityön monimateriaalisuutta ja yhteisopettajuutta. Hankkeen käytännön toteutus perustuu uudenlaisten toimintamallien pilotointiin yliopistojen kumppanuuskouluissa.

Yhteistyökumppanit

 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Åbo Akademi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankeelle 600 000 euron avustuksen. Hanke on käynnissä 31.12.2019 saakka.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors
Projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö
Projektitutkija Sofia Krapi

Tutustu hankkeeseen

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen 2017–2019

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen 

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

HowUTeach-hankkeessa kehitetään opettajankouluttajien opetuksen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä tukeva HowUTeach itsearviointityökalu. Opettaja vastaa yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuviin väittämiin koskien mm. opetuskäytäntöjä, pystyvyysuskomuksia sekä työssä jaksamista. Vastaustensa perusteella opettaja saa vastapalautteen oman opetuksen kehittämisen tueksi.

Hankkeeseen osallistuvat

 • hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan keskus HYPE
 • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 260 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019. 

Yhteyshenkilö

Liisa Postareff

Next-Lab 2017–2019

Next-Lab

​The consortium project (2017-2019) is funded by EU in the context of the European Union’s Horizon 2020 programme.

Next-Lab focuses on introducing inquiry-based science education (IBSE) in schools and continues the mission of the project Go-Lab, promoting innovative and interactive teaching methods in primary and secondary schools. Next-Lab brings Go-Lab ecosystem to a new level of innovation, providing advanced collaboration facilities for teachers and students, online labs for younger students (primary school), learning apps helping students to acquire 21st century skills, an ePortfolio tool, and other new features. Furthermore, Next-Lab addresses pre-service teachers, cooperating with teacher training institutions and contributing to their training programmes. Next-Lab is coordinated by University of Twente, the Netherlands and provides training and support to teachers in 30 European countries, extending Go-Lab community and facilitating cross-border teacher collaboration.

Yhteystiedot

Koen Veermans
Miikka Korventausta

Lisätietoja hankkeesta

Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi - Verme 2, 2017-2019

Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi - Verme 2 

Verme 2 -hankkeen tavoitteena on uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeen toimenpano sisältää uusien mentorien koulutuksen sekä aikaisemmin koulutettujen mentorien tukemisen. Toimeenpanon lisäksi hankkeessa toteutetaan seuraavat pilotoinnit: opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmät, vertaisoppiminen oppilaitosjohdon tukena, yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välillä,  osaamisen kehittäminen vapaassa sivistystyössä, monikulttuurisen kasvatuksen verme-malli sekä korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva verme-malli.

Hankkeeseen osallistuvat kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot (8) ja ammatilliset opettajakorkeakoulut (5), mukaan lukien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opettajankoulutus.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus on toimeenpanon lisäksi mukana pilotoimassa opettajaksi opiskelevien ja opettajan verme-ryhmiä.

Hankkeeseen osallistuvat

 • Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
 • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 100 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Kristiina Huhtanen

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu 2017–2019

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu 

UNIPS (formerly UTUPS) is an online learning environment made for all University teachers and doctoral candidate students who want to develop their teaching. Teachers can use the UNIPS-materials  independently or take small online courses to gain credit points.

There are different modules to study. Every module concentrates on a certain topic, for example "How to plan my teaching" or "Lecturing and expertise".  In addition to the modules there are other materials available for teachers.

The UNIPS environment was published in March 2016. From 2018 onwards it expanded to cover 8 Finnish Universities and changed its name from UTUPS to UNIPS.

The project group consists of following people

Samuli Laato 
Mari Murtonen 
Emilia Lipponen 
Henna Vilppu 
Heidi Salmento
Neea Heinonen 

Contact

Mari Murtonen

See more

www.unips.fi

KiVe - Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa 2021-2022

KiVe – Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa 2021–2022

KiVe-hanke edistää pienten lasten opettajien kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan osaamista sekä tutkimukseen perustuvien toimintatapojen soveltamista monikielisten lasten kielitaidon kehittämiseksi ja identiteettien tukemiseksi. Hanke koostuu 4 osiosta:

 1. KieliPeda-työvälineen koulutukset, syksy 2021
 2. KieliVertailu-työvälineen koulutukset, kevät ja syksy 2022
 3. Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarja, syksy 2022
 4. verkkopohjaisen, avoimen KieliVertailu-työvälineen toteuttaminen

Koulutukset ja hankkeessa syntyvä materiaali ovat työelämälähtöisiä ja tutkimustietoon pohjautuvia. Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksina, jolloin ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa. Lisäksi syntyy KiVe-verkkosivusto, jonne kootaan tietoa sekä tuotetaan materiaalia suomen kielen opettamisen tueksi erityisesti varhaiskasvatukseen ja joka yhdistää teoreettisen tiedon ja hyviksi koetut käytänteet. KieliVertailu-materiaalipaketti mahdollistaa lasten ensikielten vertailun suomen kieleen myös fonetiikan näkökulmasta ja tarjoaa materiaalia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen toimintakulttuurin innovatiiviseen kehittelyyn.

Hankkeen johtaja

Yliopistonopettaja Juli-Anna Aerila

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori Maria Tyrer

VakMo – Monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien tukeminen varhaiskasvatuksessa 2020–2022

VakMo – Monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien tukeminen varhaiskasvatuksessa

VakMo-hanke vastaa yhteiskunnan kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen a) kehittämällä tutkimusperustaisia, pedagogisesti toimivia käytänteitä ja lisäämällä jatkuvuutta kieli- ja kulttuuritietoisuuden juurruttamiseen osaksi suomalaista varhaiskasvatusta sekä b) tukemalla innovatiivisesti Vasun (2018) mukaista toimintakulttuuria kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatuksessa.

Hanke vastaa Karvin (2019, 2020) varhaiskasvatuksen laatua koskevien raporttien ilmaisemaan tarpeeseen S2-oppijoiden tukemisesta ja kielitietoisesta pedagogiikasta osana laadukasta varhaiskasvatuksen eheytettyä pedagogista toimintaa. Lisäksi hanke vakiinnuttaa varhaiskasvatukseen tutkivaa työotetta ja edistää varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen merkittävyyden ymmärtämistä henkilöstön aktiivisuuden kautta. Hanke koostuu 4 osiosta:

 1. Opettaja oman työnsä kehittäjänä 15 op
  1. A) Opettaja tutkijana ja oman työnsä ja työyhteisönsä toimintakulttuurin kehittäjänä 5 op
  2. Monikielisen lapsen kielenoppimisen ja identiteettien tukeminen laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen osa-alueiden avulla 5 op
  3. Opettaja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistäjänä 5 op
 2. Fonetiikan perusteet monikielisten lasten kanssa työskenteleville 3 op.
  * Uuden Foneettisen-työvälineen luominen varhaiskasvatuksen henkilöstölle (KieliVertailu-työväline)
 3. Kaksi Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatuksen -onlineseminaarisarjaa, syksy 2021 ja kevät 2022.
 4. KieliPeda-työvälineen käyttöönottokoulutukset

Koulutuksissa kehitetään henkilöstön pedagogista osaamista kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin edistäjinä sekä kykyä juurruttaa tutkimusperustaisia käytänteitä monikielisten lasten kielitaidon kehittämisestä ja identiteettien tukemisesta työyhteisössään ja yhteiskunnallisesti. Tuloksena syntyviä kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan sovelluksia tuotetaan oppimateriaaliksi, joka on kaikkien saatavilla OPH:n avointen oppimateriaalien kirjastossa ja hankkeen verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook, Instagram).

Hankkeen johtaja

Yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori Maria Tyrer

IKI-hanke. Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi 2019–2021

IKI-hanke. Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Pedagogisia kielikasvatuksen innovaatioita kartoitetaan varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun.

Hanke vastaa kipeään tarpeeseen vahvistaa kielikasvatuksellista toimintakulttuuria ja vakiinnuttaa pedagogisia innovaatioita ja toimivia käytänteitä.

Hankkeessa tuotetaan opettajankouluttajien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyönä

 1. työkaluja tuleville ja jo työelämässä oleville opettajille ja varhaiskasvattajille
 2. yhteisöjen toimintakulttuuria kehittäviä käytänteitä.

Konkreettisena tuloksena syntyy tutkimusperustaisesti kehitetty kielikasvatusta ohjaava pedagoginen kartta varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi tuotetaan avoimeen jakoon kompassi eli työkalu, jolla yhteisöt voivat kehittää omaa kielikasvatustaan soveltaen ja varioiden hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä ja materiaaleja.

Yhteystiedot

Juli-Anna Aerila

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

Suomalainen opettajankoulutus vientituotteena sekä opiskelijoiden ja paikallisyhteisön kokemuksena 2019–2022

Työryhmän tavoitteena on tarkastella tilauskoulutusta vuorovaikutteellisena kokemuksellisena kokonaisuutena, jossa tutkimuksen kohteena ovat opettajaksi kasvaminen, suomalaisen koulutusjärjestelmän reflektointi, transformatiivinen oppiminen sekä paikallisen yhteisön kokemukset kulttuurien kohtaamisesta. Koulutusprosessia tutkitaan kulttuurisesti responsiivisena (Gay 2010) ja toisaalta myös kriittisesti interkulttuurisena ilmiönä (esim. Piller 2011). Kulttuurisen taustoituksen pohjalta tarkastellaan erityisesti opiskelijoiden transformaatiivista oppimista eli tietorakenteen metatasolla tapahtuvaa kasvatusajattelun muutosta.

Työryhmä: yliopistotutkija Päivi Granö, hankkeen johtaja, yliopistotutkija Teija Koskela, erikoistutkija Brita Somerkoski

Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto, Satakunnan maakuntarahasto, 18 000 e

Aikataulu: 2019–2022

Julkaisusuunnitelma: Tavoitteena on kuusi yhteisjulkaisua, joista kaksi on julkaistu ja yksi on arvioitavana.

Julkaisuja:

 • Somerkoski, B., Granö, P. & Koskela, T. 2020.  Practical Training in Teacher Education: Reflecting Physical and Psychological Learning Environment.  Teoksessa Cacace, M., Halonen, R., Li H., Orrensalo, T, P., Li, C., Widén, G. & Suomi, R. (Eds.) Well-Being in the Information Society: Fruits of Respect. Cham: Springler. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57847-3.  251–264.
 • Somerkoski, B. & Granö, P. 2020.  Developing professional teacher identity in cultural cross-roads–reflections of the Finnish school.  Education Curriculum Development: Perspectives, Challenges, Future Directions. New York: Nova Publ. 119–150.
HOHTO-hanke (Erityispedagogisen osaamisen ja digitaalisten ohjaustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin ja oppimisen tueksi) 2021–2022

Hankkeessa pyritään vahvistamaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista ja pedagogista osaamista ja tukemaan siten kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia. Monipuolisilla verkkotyötavoilla pyritään kehittämään myös opettajankouluttajien digipedagogisia taitoja. Tavoitteena on, että opettajankouluttajat osaavat huomioida opetuksessaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja soveltaa työssään vuorovaikutuksellisia digitaalisia menetelmiä. Opettajankouluttajien inklusiivinen osaaminen vahvistaa edelleen kaikkien kouluasteiden inklusiivista ajattelua.

Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja siihen osallistuvat Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi (Vaasa), Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto

Hankkeen kesto 1.1.2021 – 31.12.2022.

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) 2018–2021

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)


Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Marja Vauras
Minna Kyttälä

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut: OPA-hanke

KIDISAFE - turvallisuutta varhaiskasvatukseen 2019–2022

KIDISAFEssa

 • tutkimme varhaiskasvatuksen kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuutta
 • kehitämme varhaiskasvatuksen turvallisuuskulttuuria päiväkoti PIKKUNORSSIin
 • toimimme yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa
 • luomme mallin pelastuslaitosten turvallisuusviestinnästä varhaiskasvatukseen

>> Lue lisää

Hankejohtaja KT Brita Somerkoski

ChangeMakers – Start-ups for sustainable environment created by youngsters -hanke 2020-2022

ChangeMakers – Start-ups for sustainable environment created by youngsters

Projektin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, kansainvälistä yhteistyötä ja kiertotalouteen perustuvaa yrittäjähenkisyyttä alle 15-17-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Projektiin osallistuu yhteensä 250 opiskelijaa Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta, joiden tehtävänä on ratkoa yritysten esittelemiä tosielämän esimerkkejä ympäristöhaasteista.

Nuoret vastaavat näihin haasteisiin tuottamalla 50 kansainvälistä Start-up -harjoitusyritystä, jotka perustuvat kestävän kehityksen ratkaisuihin. Projektin tuloksena luodaan kiertotalousyrittäjyyden opinto-ohjelma lukioihin ja ammattikouluihin, sekä kaikille avoin oppimisalusta ePlatform.

Projektin kesto1.3.2020 – 31.11.2022

Koko projektin rahoitus € 1.391.148,03, ERDF € 1.080.723,05
Projektia koordinoivan yliopiston (UTU) rahoitus: € 364.531,60, ERDF: € 273.398,70

Yhteystiedot

Yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö malepe@utu.fi, 0505721490
projektityöntekijä Katri Moisio katri.j.moisio@utu.fi 05004758380

     
logo   logo