Kuvituskuvassa lääkäri tarkastelemassa virtuaalista potilasta

Tutkimus lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkimus on monialaista ja vaikuttavaa. Sen tuloksena syntyy päivittäin uutta tietoa, jonka päämääränä on väestön terveyden edistäminen ja potilaiden parempi hoito.

Turun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen temaattinen kokonaisuus Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys edustaa kattavasti tiedekunnan tutkimuksen erityisiä vahvuusalueita.

UTU Research Faculty of Medicine kokoaa yhteen kaikki tiedekunnan tutkimusryhmien johtajat.

Tutkijoiden toimintaedellytyksiä tukee korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuuri, joka on rakennettu yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja BioCity Turku -tutkimusorganisaation kanssa.

Suomen Akatemian lippulaivat

Tiedekunta on mukana molemmissa Suomen Akatemian rahoittamissa Turun yliopiston lippulaivahankkeissa. InFLAMES-lippulaiva (Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen hanke, jossa tiedekunta toimii koordinoivana yksikkönä. Turun yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä INVEST-lippulaivassa (Eriarvoisuus, interventiot ja uusi hyvinvointiyhteiskunta) on mukana tiedekunnan lastenpsykiatria.
InFLAMES logo

INVESt logo

Tarttumattomien kroonisten sairauksien varhainen diagnostiikka, ehkäisy ja interventiot (LIFE)

LIFE-tutkimuskokonaisuus on osa Turun yliopiston strategista tutkimusteemaa Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys. LIFE keskittyy monisukupolvisiin elinikäistä terveyttä edistäviin kysymyksiin. Tutkimuskokonaisuuden tieteellinen ja kansanterveydellinen merkitys on suuri, ja se pyrkii löytämään uusia innovatiivisia menetelmiä, joiden avulla voidaan jo varhaisessa vaiheessa ennustaa, hoitaa ja torjua kroonisia tarttumattomia sairauksia. Niitä ovat mm. lihavuus, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, allergiat, masennus, Alzheimerin tauti ja lisääntymisterveyteen liittyvät ongelmat, jotka kaikki ovat maailmanlaajuisesti kansanterveydellisesti hyvin kuormittavia. 

Turun yliopiston tutkijat ovat jo osoittaneet, että kun elintapoihin puututaan lapsuudessa, jolloin terveen elämän perustaa rakennetaan, voidaan hidastaa tai vähentää tarttumattomien kroonisten sairauksien riskiä. LIFE:n aikana näitä havaintoja ja tutkimuksia viedään vielä pidemmälle: tavoitteena on yksilöiden terveyden parantuminen ja terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn varmistaminen tulevaisuudessa. 

LIFE:n tavoitteena on ihmisillä ja eläimillä toteuttavien monisukupolvisten tutkimusasetelmien avulla ymmärtää ja estää sairauksien synnyn varhaisia vaiheita, sekä sikiön kehityksen että lapsuuden aikana, ja jopa aikaisemmin vanhempien sukusolujen kehityksen kautta.

LIFE yhdistää Turun yliopistossa useita strategisia tutkimusalueita, esimerkiksi lääketieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja teknillisen tiedekunnan, Turun biotiedekeskuksen ja PET-keskuksen piiristä. LIFE tukee myös INVEST- ja InFLAMES-lippulaivoissa tehtävää tutkimusta. Myös Turun yliopistollinen keskussairaala on mukana yhteistyössä. LIFEa rahoittaa Suomen Akatemia.

Temaattiset tutkimusohjelmat

Tiedekunnassa toimii kuusi kansainvälisesti arvioitua tutkimusohjelmaa, joissa työskentelee tutkijoita sekä Turun yliopistosta, Åbo Akademista että Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Viisi ohjelmista on yhteisiä BioCity Turku -tutkimusorganisaation kanssa. BioCity Turku valitsi vuonna 2022 uudet ohjelmat, jotka päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.. Tiedekunnan kuudes ohjelma on hoitotieteen tutkimusohjelma.

Biomaterial and Medical Device Research Programme

Tutkimusohjelma tutkii ja kehittää luotettavia ja turvallisia tulevaisuuden biomateriaaleja ja kudosten uudelleenrakentumisen apuvälineitä. Uusilla materiaaleilla voidaan korvata vaurioitunutta kudosta tai elinten osia, ja edesauttaa elimistön omaa uudistumisprosessia paranemisen aikana. Monitieteinen ohjelma yhdistää lääketieteen, hammaslääketieteen, luonnontieteen ja insinööritieteiden tutkijoita.

Lue lisää

Diagnostic Technologies and Applications

Monitieteinen tutkimusohjelma yhdistää tutkijoita kemian, fysiikan, biokemian, bioteknologian, insinööritieteiden, kliinisen lääketieteen ja laboratoriolääketieteen aloilta. Tavoitteena on kehittää uusia teknologioita, testausmenetelmiä, instrumentaatiota, testialustoja ja sovelluksia vastaamaan nykypäivän ja huomisen diagnostisia tarpeita.

Lue lisää

Lifespan of Cardiovascular, Inflammatory, Endocrine & Metabolic Disorders – LIFESPAN

Ohjelman tutkijoiden tavoitteena on selvittää elimistön normaaleja ja epänormaaleja kasvuprosesseja, sekä ymmärtää ja hoitaa sydän- ja verisuoni-, tulehdus-, endokriinisten ja aineenvaihduntasairauksien koko elinkaarta. Käytettävät monialaiset molekyylilääketieteen ja koko elimistön ja väestön tason huomioonottavat tutkimusmenetelmät yhdistävät mm. perus- ja kliinistä tutkimusta sekä kansanterveystiedettä.

Lue lisää

Receptor Programme

Receptor-tutkimusohjelman tutkijat ovat keskittyneet selvittämään sitä, miten solut reagoivat ympäristöstään tuleviin signaaleihin, kuten kasvutekijöihin ja hormoneihin, ja millaisia molekyylitason signaalinvälitysmekanismeja ne käyttävät. Solujen viestiliikenteen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään monien sairauksien perustaa, mm. tulehduksia, rappeutumissairauksia, syöpää ja etäpesäkkeiden syntyä. 

Lue lisää

Translational Infectious Disease and Immunity Research Programme

Monialainen tutkimusohjelma tutkii kaikkia infektiosairauksien pääasiallisia osa-alueita: mikrobeja ja niiden ominaisuuksia, mikrobidiagnostiikan menetelmiä, immuunivasteen vaikutusta synnynnäiseen ja hankittuun immuniteettiin ja immuunivälitteisiin sairauksiin, sekä kliinisiä ja kokeellisia tulehdussairauksia. Ohjelman tavoitteena on saada uutta tietoa mikrobeista ja niiden aiheuttamista sairauksista, ymmärtää infektioiden ja immuunivälitteisten sairauksien mekanismeja, ja parantaa infektiosairauksien diagnostiikkaa ja potilaiden hoitoa. 

Lue lisää

Empowering Population, Patients, Professionals in Health and Care

Hoitotieteen tutkimusohjelman tarkoituksena on lisätä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, joka antaa potilaille, heidän perheilleen, terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille kansalaisille uusia mahdollisuuksia ymmärtää ja vaikuttaa. Tutkimusohjelmassa tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Informaatioteknologian hyödyntäminen on vahvasti mukana tutkimuskohteena. Tutkijat ovat hyvin verkostoituneita oman, ja muiden alojen tutkijoihin, sekä myös terveys- ja hyvinvointipalveluihin ja muihin koulutusorganisaatioihin.

Lue lisää