Opiskelu matematiikan ja tilastotieteen laitoksella

Matematiikan ja tilastotieteen LuK -tutkinto-ohjelma tarjoaa matemaattisista aineista kiiinnostuneelle opiskelijalle mahdollisuuden aloittaa opintonsa laaja-alaisesti ja opintojen kuluessa valita alansa oman mielenkiintonsa mukaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua matematiikan opettamiseen, tilastotieteeseen, tietotekniikasta innoituksensa saavaan diskreettiin matematiikkaan, reaalimaailman ongelmia tutkivaan sovellettuun matematiikkaan sekä luonnollisesti myös klassiseen abstraktiin matematiikkaan.

Matematiikan opiskelusta

Matematiikan opiskelu yliopistossa saattaa yllättää lukiomatematiikkaan tottuneen opiskelijan. Toki lukiossa opetettava klassinen matematiikka on keskeisessä osassa myös yliopistossa, mutta ote siihen on erilainen. Yliopistossa ei keskitytä pelkästään matemaattisten kaavojen soveltamiseen, vaan opitaan myös, miksi nämä kaavat toimivat ja miten niiden toimivuuden voi todistaa. Toisaalta  yliopistomatematiikan opiskelu avaa silmät sille, miten rikas onkaan matematiikan sovellusten kirjo. Kun tutkittava ongelma on monimutkainen, ei sen ratkaisemiseksi löydykään enää valmista kaavaa, vaan matemaatikko joutuu tietämyksensä pohjalta johtamaan uusia ratkaisumenetelmiä ja samalla siis matematiikka muuttuukin luovaksi alaksi. 

Tilastotieteen opiskelusta

Tilastotiede on perinteisesti ollut ennen kaikkea lääketieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon apuväline. Laskennallisten menetelmien ja tietokoneiden kehittyminen on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi yhä suurempien ja monimuotoisempien aineistojen analysoinnin, mikä on laajentanut tilastotieteen sovellusaluetta entisestään siten, että lähes kaikki nykyään tehtävä tutkimus- ja kehitystyö vaatii tuekseen tilastotieteellistä osaamista. Vaikka tilastotieteilijöiden työ tapahtuukin ennen kaikkea tietokoneen ja erilaisten tilasto-ohjelmien avustuksella, on matematiikan osaamisella kuitenkin keskeinen osa tilastomenetelmien ymmärtämisessä ja tulosten tulkinnassa.​​​​

Diplomi-insinööristä opettajaksi

Opettajan pätevyysvaatimukset

Peruskoulun tai lukion matemaattisten aineiden opettajan pätevyyteen tarvitaan:

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (1 vuosi)
 • Jokaisessa opettajan virassa määritellään virkaan kuuluvat opetettavat aineet.  Kustakin opetettavasta aineesta vaaditaan perus- ja aineopinnot 60 op. Lisäksi lukion opettajalta vaaditaan myös syventävät opinnot (60 op lisää sisältäen tutkielman) yhdessä opetettavista aineista. Työllistymisen kannalta olisi hyvä, että matematiikan parina olisi fysiikka tai kemia tai molemmat.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista OAJ:n sivuilta.


Opettajalinjan FM-tutkinnon suorittaminen

Nykyinen kaksiportainen tutkintojärjestelmä mahdollistaa opettajalinjan FM-tutkinnon sujuvan suorittamisen esimerkiksi DI-tutkinnon pohjalta. Ylioppilastutkinnon pohjalta opintonsa aloittavat opiskelijat suorittavat ensin Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op, noin 3 vuotta) ja tämän jälkeen opettajalinjan FM-tutkinnon (120 op, noin 2 vuotta). Muun korkeakoulututkinnon jo suorittanut opiskelija voi tehdä myös pelkän FM-tutkinnon. Tällöin aiempia opintoja on kuitenkin mahdollisesti täydennettävä FM-tutkintoon kuulumattomilla "siltaopinnoilla".

Matematiikan tutkinto-ohjelmassa pelkän opettajalinjan FM-tutkinnon suorittajan on täydennettävä aiemmat matematiikan opintonsa vastaamaan Turussa suoritettuja Matematiikan perus- ja aineopintoja opettajille (60 op).

Opettajalinjalta FM-tutkintoa havittelevan diplomi-insinöörin on siis:

 • Täydennettävä aiemmat matematiikan opintonsa vastaamaan matematiikan perus- ja aineopintoja opettajille (60 op).
 • Suoritettava matematiikan opettajalinjan syventävät opinnot (60 op) eli matematiikan syventäviä opintoja sisältäen tutkielman 20 op.
 • Suoritettava opettajan pedagogiset opinnot 60 op.
 • Aineenopettajan FM-tutkintoon vaaditaan vähintään kahden opetettavan aineen pätevyys, joten matematiikan lisäksi on täydennettävä jokin toinen opetettava aine vastaamaan opettajan 60 op opintoja, mikäli aiemmasta tutkinnosta ei tällaista löydy. Myös työllistymismahdollisuuksien takia suositeltavaa on täydentää aiemmat fysiikan tai kemian opinnot vastaamaan perus- ja aineopintoja opettajille (60 op). Arviota tarvittavista opinnoista voi kysyä vastaavilta laitoksilta.

Miten toimia käytännössä?

 • Hae opiskeluoikeutta suoraan FM-tutkintoon kevään yhteishaussa.
 • Hakemuksen käsittelyn yhteydessä määrätään  Matematiikan perus- ja aineopintojen täydentämiseksi tarvittavat siltaopinnot.
 • Opinto-oikeuden saatuasi olet kuin kuka tahansa normaali opiskelija. Sinulla on opiskelijan status niin yliopiston kuin KELAnkin silmissä ja voit siis opiskella vapaasti ja hyödyntää opintososiaalisia etuuksia.
 • Voit suorittaa opintosi haluamassasi järjestyksessä. Perus- ja aineopintoja täydentävät siltaopinnot voi suorittaa samanaikaisesti tutkintoon kuuluvien opintojen kanssa.
 • Pedagogisiin opintoihin on erillinen haku ja soveltuvuuskoe, joten niiden suorittaminen ei kuitenkaan vielä ensimmäisenä opiskeluvuotena.
 • Tarvittaessa voit myös aloittaa opintosi jo ennen opiskeluoikeuden saamista erillisopintoina, mutta tällöin joudut maksamaan suorittamistasi kursseista erillisopintomaksuna 15 euroa opintopisteeltä.
 • Jos perus- ja aineopintoja on täydennettävä vain vähän, on tutkinnon suorittaminen kahdessa vuodessa mahdollista.

 

Opettajan pätevyyden hankkiminen erillisopinnoilla ilman FM-tutkintoa

Opettajan pätevyyden voi saavuttaa myös suorittamalla kaikki yllä luetellut opintokokonaisuudet erillisopiskelijana. Mikäli tavoitteena on lukio-opettajan pätevyys, ovat tarvittavat opintosuoritukset kuitenkin matematiikan ja pedagogisten opintojen osalta täysin samat. Erillisopintoihin on haettava opiskeluoikeutta kurssi- tai kokonaisuuskohtaisesti ennen kurssien alkua ja opinnot ovat maksullisia.