Opiskelu bioteknologian laitoksella

Biokemia soveltaa kemiaa ja biologiaa. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi bakteeri-, eläin- ja kasvisolujen ominaisuudet sekä elämän molekyylien rakenne ja toiminta. Laboratoriokursseilla pääset tutkimaan biokemiallisia reaktioita, kloonaamaan geenejä, tutkimaan proteiinien toimintaa ja tutustumaan laitoksella tehtävään tieteelliseen tutkimustyöhön.

Biokemian opinnot antavat valmiudet ymmärtää elämän rakennuspalikoiden toimintaa, niiden välisiä vuorovaikutuksia ja säätelyä. Nukleiinihapot, proteiinit, rasvahapot sekä niiden toiminta ja säätely ovat laitoksen jokaisen neljän osaston opetuksen ja tutkimuksen perusta: Miten RNA polymeraasit säätelevät geenien ilmenemistä? Millainen vaikutus rasvahappokoostumuksella on ruuan laatuun? Miten nukleiinihappojen ja proteiinien ominaisuuksia käytetään hyväksi sairauksien diagnostiikassa? Miten fotosynteettisten eliöiden proteiinikoostumusta muokataan bioenergian tehokkaampaan tuottamiseen.

Bioteknologian laitos tarjoaa laaja-alaista ja kansainvälisesti korkealaatuista akateemista perus- ja jatkotutkintokoulutusta. Biokemiasta valmistuvat kandidaatit, maisterit, diplomi-insinöörit ja tohtorit ovat alojensa asiantuntijoita, joilla teorian tuntemus ja käytännön osaaminen kohtaavat ja joilla on valmius elinikäiseen oppimiseen sekä ammattitaidon aktiiviseen ylläpitoon.

Bioteknologian laitoksella on kevään yhteishaussa kaksi hakukohdetta: Biokemia ja Biotekniikka. Soveltuvan tutkinnon muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittaneet voivat hakeutua bioteknologian laitoksen FM/DI-opintoihin maisterihaun kautta.

Biokemian hakukohde

Biokemian hakukohde koostuu luonnontieteiden kandidaatin (LuK, 180 op) sekä filosofian maisterin (FM, 120 op) tutkinnoista. Biokemian LuK-tutkinnon opinnot koostuvat laajoista kokonaisuuksista, joiden aihealueina ovat mm. solu ja biomolekyylit, mikrobiologia, molekyylibiologia, solu ja energia, molekulaarinen kasvibiologia, proteiinit ja entsyymit, elintarvikekemia, immunologia ja biotekniikka.

LuK-tutkinnon jälkeen opiskelijoilla on oikeus jatkaa FM-opintoja Biokemian laitoksella ilman erillistä hakua. Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt erikoistumisalasi teemoihin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Maisteriksi voit opiskella myös laitoksen kansainvälisissä maisteriohjelmissa.

 

Biotekniikan hakukohde

Biotekniikan hakukohde koostuu tekniikan kandidaatin (TkK, 180 op) ja diplomi-insinöörin (DI, 120 op) tutkinnoista. Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat biotekniikan erikoistumisalojen, biotekniset järjestelmät, elintarvikekehitys ja kestävä bioenergia, opintojaksojen ohella laajat kemian ja biokemian opinnot. Muiden tekniikan alojen pääaineiden kanssa yhteiset perusopinnot käsittävät matematiikan, fysiikan, insinööritieteiden, tietotekniikan, ohjelmoinnin ja työelämätaitojen opintojaksoja.

Biotekniikasta tekniikan kandidaatiksi valmistuneet voivat jatkaa Biotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa tai kansainvälisessä maisteriohjelmassa Master’s Degree Programme in Food Development.