Valintaperusteet Turun kauppakorkeakoulun tohtoriopintoihin

Turun kauppakorkeakouluun voi hakea suorittamaan kauppatieteiden tohtorin (KTT), valtiotieteiden tohtorin (VTT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkintoa. Hakuajat Turun kauppakorkeakoulun jatko-opintoihin ovat yhdenmukaiset Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) hakuaikojen kanssa. Haku on kaksi kertaa vuodessa: kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Turun kauppakorkeakoulussa tohtorintutkinnon voi suorittaa kolmessa tohtoriohjelmassa, joiden kautta hakeminen tapahtuu.

Kaikkiin ohjelmiin hakeuduttaessa noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun valintaperusteita jatko-opintoihin, jotka löytyvät tältä sivulta. Valintaperusteilla varmennetaan se, että eri koulutustaustalla hakevilla on tarvittavat valmiudet suoritua menestyksellisesti tieteellisistä jatko-opinnoista. Tohtoriohjelmilla on myös omia ohjeita ja liitteitä, joten on tärkeää tutustua huolella hakuohjeisiin. Tohtoriohjelmat julkaisevat ennen jokaista hakua hakujulistuksen, josta löytyy tarkemmat tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet. Hakujulistukset sekä hakuajat löytyvät tohtoriohjelman sivuilta:

Valintaperusteet tohtoriopintoihin Turun kauppakorkeakoulussa

Korkeatasoinen tutkimussuunnitelma

Hakemukseen tulee sisältyä laadukas tutkimussuunnitelma, joka osoittaa hakijan soveltuvuutta tohtorikoulutukseen. Hakija laatii tutkimussuunnitelman, josta käy ilmi hakijan kyvykkyys tehdä korkeatasoista tutkimusta itsenäisesti. Tutkimussuunnitelman laadukkuudella on suuri merkitys hakuprosessissa. Sen perusteella arvioidaan myös tutkimuksen aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimusprofiiliin ja asiantuntijuusalueisiin.

Tutkimussuunnitelmasta (enintään 10 sivua + kansilehti ja lähdeluettelo, Times New Roman 12 pt, riviväli 1,5) tulee käydä ilmi soveltuvin osin

 • tutkimuksen aihe
 • tieteelliset perustelut aiheen valinnalle
 • tutkimuksen teoreettinen perusta
 • tutkimusmetodit ja tutkimusaineisto
 • tulosten potentiaalinen tieteellinen, käytännöllinen ja/tai yhteiskunnallinen uutuusarvo
 • tutkimussuunnitelman tulee sisältyä myös suunnitelma tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta. Tohtorintutkinnon suorittaminen päätoimisesti opiskellen kestää noin 4 vuotta, sisältäen mahdollisen tutkijavaihdon ulkomaille. TSE-tohtoriohjelma suosittaa voimakkaasti verkostoitumista ja kansainvälistymistä jo opintojen aikana.

Lähettämällä tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteenä hakija antaa luvan suunnitelman tarkastamiseen Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Tutkimussuunnitelmaa kirjoittaessa voit lukea esimerkiksi: Saunders Mark and Lewis Philip (2012) Doing Research in Business & Management. An Essential Guide to Planning Your Project. Pearson Education Ltd, Harlow England.

Soveltuva tutkinto ja aiempi opintomenestys

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Oppiaineen professorit arvioivat hakemukset hakijan aiempien akateemisten suoritusten, tutkimuspotentiaalin, motivaation ja suositusten perusteella. Hakijoiden on varauduttava mahdolliseen haastatteluun. Haastattelu voidaan toteuttaa kasvokkain tai virtuaalisesti. Valintaperusteiden täyttyminen sekä mahdollisuudet suoriutua menestyksekkäästi tohtoriopinnoista arvioidaan haetussa pääaineessa ja tohtoriohjelman johtoryhmässä.

Lähtökohtaisesti hakijalla tulee olla suoritettuna haetun pääaineen alaan katsottavia opintoja 60 opintopisteen verran (joista 18 op syventävän tasoisia). Aiempiin opintoihin tulee sisältyä myös metodi-/menetelmäopintoja. Aiemmat opinnot on täytynyt suorittaa haetun pääaineen ja opinnäytetyön osalta kiitettävin arvosanoin (arvosanalla 4/5 tai vastaavalla). Poikkeustapauksissa, joissa hakijan arvosanat eivät täytä ko. vaatimusta, voi olla mahdollista korvata riittämättömät arvosanat poikkeuksellisen ansiokkaalla tutkimussuunnitelmalla.

Ainoastaan kauppatieteen alalta tutkinnon suorittanut voi hakeutua kauppatieteiden tohtorin tutkintoon ja valtiotieteiden tai muun soveltuvan alan tutkinnon suorittanut voi hakeutua valtiotieteiden tohtorin tutkintoon (pääaineena taloustiede). Muun alan tutkinnon suorittanut voi hakeutua filosofian tohtorin tutkintoon. Mikäli muulta kuin kauppatieteen alalta maisterin tutkintonsa suorittanut haluaa hakea opiskeluoikeutta kauppatieteiden tohtorin tutkintoon, tulee hänen ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä suorittaa liiketaloustieteellisten oppiaineiden kaikille yhteiset opintojaksot, yhden liiketaloustieteellisen aineen perusopinnot sekä mahdollisesti pääaineen alalta erikseen sovitut täydentävät opinnot mukaan lukien pääaineeseen liittyvät menetelmävalmiudet niiltä osin kuin ne eivät ole sisältyneet aikaisempiin opintoihin.

Mikäli hakijan aiemmat opinnot ovat riittämättömät, hakijalta voidaan vaatia täydentäviä yliopistotasoisia opintoja ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä. Pääaine tekee päätöksen täydentävien opintojen määrästä ja sisällöstä hakijan akateemisen taustan ja kokemuksen perusteella. Täydentäviä opintoja voidaan määrätä suoritettavaksi enintään 60 opintopisteen verran, ja ne on suoritettava kiitettävin arvosanoin ennen jatko-opiskeluoikeuden myöntämistä. Täydentävät opinnot on mahdollista suorittaa erillisinä opintoina tai avoimessa yliopistossa.

Perustelukirje

Hakemukseen tulee liittää yhden sivun mittainen perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle (letter of motivation). Hakijan on erityisesti perusteltava, miksi on hakemassa juuri Turun kauppakorkeakouluun ja valitsemaansa oppiaineeseen, sekä mitä uutta aiottu tutkimus toisi valittuun tieteenalaan. Perustelukirjeen tulee sisältää myös pohdintaa tulevaisuuden uratavoitteista.

Riittävä kielitaito

Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opiskeluoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa.

Kielitaito katsotaan riittäväksi, jos hakija on suorittanut

 • toisen asteen koulutuksen Suomessa
 • toisen asteen koulutuksen englanniksi Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa
 • korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • korkeakoulututkinnon englanniksi EU/EEA-maassa, Sveitsissä, Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Muussa tapauksessa hakijan on suoritettava kielitesti. Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset löytyvät tutkijakoulun englanninkielisiltä sivuilta: https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/language

Muut valintaan vaikuttavat asiat

Lisäksi valinnassa hakijan eduksi katsotaan mahdollisuus opiskella päätoimisesti ja realistisen rahoitussuunnitelman esittäminen osana tutkimussuunnitelmaa. Rajoituksena valinnalle voi yllämainittujen valintaperusteiden lisäksi olla pääaineen ohjausresurssien rajallisuus tai tutkimusaiheen soveltumattomuus pääaineen profiiliin.

​Hakuajat ja hakulomake

Oikeutta Turun kauppakorkeakouluun tohtorin tutkinnon suorittamiseen haetaan tohtoriohjelman kautta erillisellä hakulomakkeella Opintopolussa.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Jokaisella Turun yliopiston tohtoriohjelmalla on oma hakulomakkeensa. Hakija valitsee hakujärjestelmässä sen tohtoriohjelman hakulomakkeen, johon on hakemassa.
 
Linkki hakujärjestelmään julkaistaan tohtoriohjelman sivulla hakuajan alkaessa. Tohtoriohjelmat julkaisevat jokaista hakua varten oman hakuilmoituksensa ja on tärkeää, että hakija toimii ko. haun ohjeiden mukaan. Turun kauppakorkeakoulussa voi tohtorintutkinnon suorittaa kolmessa tohtoriohjelmassa:

Tohtoriohjelmien sivuilta löytyy hakuajat ja hakujulistukset ennen jokaista hakua.