Opiskelu sosiaalityön oppiaineessa

Sosiaalityön opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisten oikeuksien edistämiseen sekä hyvinvoinnin ehtoihin, eriarvoistumiskehitykseen ja ekologiseen kestävyyteen. Sosiaalityössä tarvittavat valmiudet liittyvät yhteiskuntatieteellisiin tutkimus-, ongelmanratkaisu-, päättely-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoihin. Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet asiakas- ja asiantuntijatyöhön, jolla ehkäistään, vähennetään ja poistetaan sosiaalisia ongelmia. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalityön tieto- ja arvoperustaan pohjautuen.

 

Videotyöryhmä: Tuuli Mattila, Elina Laine, Mia Malmberg & Maria Rajala

 

Opetuksessa korostuu vahva tutkimusmenetelmällinen osaaminen ja laaja tieteellisen tiedon käyttö ja sen soveltaminen. Opetus on tutkimusperustaista ja kiinnittyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin ja kohdeilmiöihin.  Opetuksen painopistealueita ovat monialaisen osaamisen opetus, lasten ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö, monikulttuurisuuden kysymykset, lähisuhdeväkivalta ja marginalisaatio.

Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineen erityispiirteenä on moniammatillinen käytännönopetus eri opintojaksoilla. Sitä toteutetaan työmenetelmien ja -käytäntöjen opetuksena muun muassa moniammatillisessa klinikkaopetuksessa. Klinikkaopetuksen tavoitteena on luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen.

Valmiudet eri ammattialoille

Sosiaalityöntekijän ammatillisesta kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).Sosiaalityötä opiskelleet ovat sijoittuneet viime vuosina työmarkkinoille hyvin. Sosiaalityöstä valmistuneet työllistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille, alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin projekteihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet toimia sosiaalihuollon asiantuntija- ja johtotehtävissä. Sosiaalityöopintoihin on mahdollista sisällyttää pätevyyden antavat opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon opetustehtäviin.

Sosiaalityön henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistamisesta ja nimikesuojauksen rekisteröinnistä löytyy lisätietoa Valviran sivuilta. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä on tullut voimaan 1.3.2016.   

Ennen lain voimaan tuloa valmistuneet voivat tilata maksullisen jäljennöksen tutkintotodistuksestaan osoitteesta arkisto@utu.fi. Lisätietoa saa yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. 29.11.2016 lähtien sosiaalityön VTM-tutkinnon suorittaneiden tutkintotodistusten tiedot siirretään automaattisesti Valviran käytössä olevaan VIRTA-tietokantaan. Tämän jälkeen valmistuneiden ei siis tarvitse liittää tutkintotodistusta ammattioikeushakemuksensa liitteeksi. Lisätietoa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköisestä asioinnista.

 

Sosiaalityön opiskelu

Opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja etenemisestä. Useissa sosiaalityön aine- ja syventävän tason opinnoissa on pakollisia edeltäviä opintoja, jotka tulee olla suoritettu ennen kuin opiskelija voi osallistua kurssille tai seuraavan tason opintoihin. Lisätietoa vaadittavista edeltävistä opinnoista ja kurssien tarkemmasta sisällöstä löytää opinto-oppaasta. Opiskelija tarkistaa itse osallistumisoikeutensa ja vaadittavien suoritusten sisällön opinto-oppaasta kurssikohtaisesti. Vain pääaine- ja tutkinto-opiskelijoilla on oikeus käytännönopetukseen. 

Opetusmenetelmät ja opetustilat

Sosiaalityön opetus on suurelta osin pienryhmäopetusta, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota niin ammattikäytäntöjen kuin tutkimusvalmiuksien aktiiviseen harjoitteluun yhdistettynä teoreettisiin opintoihin. Sosiaalityön opetus toteutetaan pääosin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Publicum-rakennuksessa. Käytännön opetuspaikkoja ovat erilaiset sosiaalityön toimipisteet, ensisijaisesti Turussa, mutta myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Opiskelijaksi sosiaalityöhön

Sosiaalityön koulutukseen voi hakea korkeakoulujen yhteishaun sekä maisterihaun kautta. Sosiaalityöhön ei ole avoimen väylän hakua tai siirtohakua. Sosiaalityön oppiaineeseen ei oteta pääaineenvaihtajia tiedekunnan sisältä.

  • Valintaperusteet löytyvät Opintopolusta
  • Yhteistyösopimuksen johdosta sosiaalityön oppiaineeseen otetaan hakemusten perusteella vuosittain korkeintaan kymmenen Åbo Akademin sosiaalipolitiikan opiskelijaa sosiaalityön pääaineopintoja suorittamaan. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijat opiskelevat Turussa ja suorittavat samat kurssit kuin sosiaalityötä Turun yliopistossa pääaineenaan opiskelevat. 

Sosiaalityön hyväksilukemisen menettelytavat

Aiempien opintojen hyväksiluku on prosessi, joka käynnistyy opiskelijan omasta aloitteesta. Opiskelija on itse vastuussa opintosuunnitelmansa teosta ja päivittämisestä. Oppiainetasolla annettava henkilökohtainen opinto-ohjaus, esim. henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuuluu pääaineopiskelijoille. Keskustelua ja ohjeistusta hyväksilukemisen käytäntöihin saa HOPS-keskustelun yhteydessä.

Sosiaalityön oppiaineen käytäntöjen lisäksi yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on ohjeita opintojen ja tutkintojen hyväksiluvusta.

Lue lisää aiempien opintojen hyväksilukemisesta

Vapautus kandidaatin tutkinnosta

Sosiaalityöhön päävalinnan kautta valitut opiskelijat, joilla on aiempi alempi korkeakoulututkinto, voivat tietyin edellytyksin hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta. Vapautusta kandidaatin tutkinnosta voi hakea, kun on suorittanut pääaineen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op laajuisena. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnoista sosionomi AMK-tutkinto korvaa sosiaalityön perusopinnot pääaineopiskelijoille. Lisätietoa edellytyksistä löytyy tiedekunnan intrasivuilta. 35 op laajuiset aineopinnot löytyvät opinto-oppaasta aineopintojen sivuainekokonaisuuden kohdalta. Kokonaisuuden kaikki kurssit suoritetaan pääainetasoisina. Perus- ja aineopintojen (yht. 60 op) lisäksi oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista tai niihin korvaavuutta aiemmilla saman sisältöisillä ja tasoisilla opinnoilla. Vastuuopettajat arvioivat hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen. Opintojen alussa osa korvaavuuksista voidaan jo tehdä jo toimitettujen todistusten pohjalta. Huolehdi, että sinulla on suoritusmerkintä kaikista täydennysopinnoista, joko korvaavuutena tai suorittamalla kurssin. Täydennysopinnot koskevat myös maisteriväylän kautta tulleita opiskelijoita.

Täydentävät (40 op) ovat

  • Määrälliset tutkimusmenetelmät osa I (3 op)
  • Määrälliset tutkimusmenetelmät osa II (7 op)
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät (10 op)
  • Sosiaalioikeus (5 op)
  • Sosiaalioikeus: Toimeentulolainsäädäntö (2 op)
  • Tieteen teon etiikka (3 op)
  • Käytäntö II, sosiaalityön harjoittelu I (10 op)

Suositeltavaa on suorittaa täydennysopinnot samaan aikaan aineopintojen kanssa, mutta ne on mahdollista suorittaa myös syventävien opintojen yhteydessä. Täydentävät opinnot kootaan VTM-tutkintoon. Mikäli suoritat täydennysopintoja samaan aikaan syventävien opintojen kanssa, huomioithan suoritusjärjestyksessä tällöin syventävien kurssien pakolliset edeltävät opinnot. 

Ennen vuotta 2022 opintonsa aloittaneet noudattavat aiemmin laatimaansa hops -suunnitelmaa täydentävien opintojen osalta. Muuttuneiden kurssivaatimusten osalta huomioidaan mahdollisimman pitkälle aloitusvuoden hops -suunnitelman mukaiset kurssit. Esimerkiksi yhden opintopisteen heitto kurssisuorituksessa ei edellytä lisäsuoritusta. Vanhojen suoritusten osalta on huomioitava kymmenen vuoden vanhenemissääntö eli jos suoritus on yli kymmenen vuotta vanha, niin se katsotaan vanhentuneeksi. Tämän vuoksi perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuudet on hyvä koota heti kuin mahdollista. Vanhenemissääntö ei koske opintokokonaisuuksia tai kieliopintoja.

Jatko-opinnot

Sosiaalityöstä valmistuneilla on mahdollisuus suorittaa valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto sekä sosiaalityön erikoistumiskoulutus. Sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestetään yhteistyössä muiden Sosnet-yliopistojen kanssa.

Tohtorin tutkinnon keskeinen opintovaatimus on väitöskirjan kirjoittaminen ja julkinen puolustaminen. Jatkokoulutettavat osallistuvat tutkijaseminaareihin ja suorittavat sekä sosiaalityön opetusohjelmassa olevia, tiedekunnan tohtoriohjelman ja/tai yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) tarjoamia että vapaasti sovittavia muita väitöskirjatyötä tukevia opintoja. Lisätietoa jatkotutkinnoista saa tiedekunnan sivulta. 

Opiskelua ja hakua tukevat palvelut

Opinto-ohjausta ja tietoa opinnoista on saatavilla paljon. Opintojen ohjausta on niin yliopiston, tiedekunnan kuin myös oppiaineen tasolla.  

Tiedekunnan opintoneuvontaan kuuluu koko tutkintoa, opintojen kokoamista, tiedekunnan yhteisiä viestintä- ja yleisopintoja sekä sivuainekokonaisuuksia koskeva neuvonta. Neuvontaa antavat tiedekunnan opintoneuvojat.

Sosiaalityön opintoneuvonta keskittyy antamaan ohjausta oppiaineen omiin opintoihin liittyen. HOPS-ohjaaja auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Kandi- ja maisteritutkintoon tehdään oma suunnitelma. Sosiaalityön hops-ohjaajat tavoitat osoitteesta sosiaalityoopintoneuvonta@utu.fi.