Opiskelu sosiaalityön oppiaineessa

Sosiaalityön opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen. Sosiaalityössä tarvittavat valmiudet liittyvät yhteiskuntatieteellisiin ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalityön tieto- ja arvoperustaan pohjautuen.

Videotyöryhmä: Tuuli Mattila, Elina Laine, Mia Malmberg & Maria Rajala

 

Opetuksessa korostuu vahva tutkimusmenetelmällinen osaaminen ja laaja tieteellisen tiedon käyttö ja sen soveltaminen. Opetus on tutkimusperustaista ja kiinnittyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin ja kohdeilmiöihin.  Opetuksen painopistealueita ovat monialaisen osaamisen opetus, lasten ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö, monikulttuurisuuden kysymykset, lähisuhdeväkivalta ja marginalisaatio.

Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineen erityispiirteenä on moniammatillinen käytännönopetus eri opintojaksoilla. Sitä toteutetaan työmenetelmien ja -käytäntöjen opetuksena muun muassa moniammatillisessa klinikkaopetuksessa. Klinikkaopetuksen tavoitteena on luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen.

Valmiudet eri ammattialoille

Sosiaalityöntekijän ammatillisesta kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).Sosiaalityötä opiskelleet ovat sijoittuneet viime vuosina työmarkkinoille hyvin. Sosiaalityöstä valmistuneet työllistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille, alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin projekteihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet toimia sosiaalihuollon asiantuntija- ja johtotehtävissä. Sosiaalityöopintoihin on mahdollista sisällyttää pätevyyden antavat opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon opetustehtäviin.

Sosiaalityön henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistamisesta ja nimikesuojauksen rekisteröinnistä löytyy lisätietoa Valviran sivuilta. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä on tullut voimaan 1.3.2016.   

Ennen lain voimaan tuloa valmistuneet voivat tilata maksullisen jäljennöksen tutkintotodistuksestaan osoitteesta arkisto@utu.fi. Lisätietoa saa yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. 29.11.2016 lähtien sosiaalityön VTM-tutkinnon suorittaneiden tutkintotodistusten tiedot siirretään automaattisesti Valviran käytössä olevaan VIRTA-tietokantaan. Tämän jälkeen valmistuneiden ei siis tarvitse liittää tutkintotodistusta ammattioikeushakemuksensa liitteeksi. Lisätietoa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköisestä asioinnista.

 

Sosiaalityön opiskelu

Opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja etenemisestä. Useissa sosiaalityön aine- ja syventävän tason opinnoissa on pakollisia edeltäviä opintoja, jotka tulee olla suoritettu ennen kuin opiskelija voi osallistua kurssille tai seuraavan tason opintoihin. Lisätietoa vaadittavista edeltävistä opinnoista ja kurssien tarkemmasta sisällöstä löytää opinto-oppaasta. Opiskelija tarkistaa itse osallistumisoikeutensa ja vaadittavien suoritusten sisällön opinto-oppaasta kurssikohtaisesti. Vain pääaine- ja tutkinto-opiskelijoilla on oikeus käytännönopetukseen. 

Opetusmenetelmät ja opetustilat

Sosiaalityön opetus on suurelta osin pienryhmäopetusta, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota niin ammattikäytäntöjen kuin tutkimusvalmiuksien aktiiviseen harjoitteluun yhdistettynä teoreettisiin opintoihin. Sosiaalityön opetus toteutetaan pääosin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Publicum-rakennuksessa. Käytännön opetuspaikkoja ovat erilaiset sosiaalityön toimipisteet, ensisijaisesti Turussa, mutta myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Opiskelijaksi sosiaalityöhön

Sosiaalityön koulutukseen voi hakea korkeakoulujen yhteishaun sekä maisterihaun kautta. Sosiaalityöhön ei ole avoimen väylän hakua tai siirtohakua. Sosiaalityön oppiaineeseen ei oteta pääaineenvaihtajia tiedekunnan sisältä.

  • Valintaperusteet löytyvät Opintopolusta ja yliopiston valintaoppaasta.
  • Kysy lisää hakukohteista ja hakemisesta tiedekunnan opintoneuvojilta.
  • Yhteistyösopimuksen johdosta sosiaalityön oppiaineeseen otetaan hakemusten perusteella vuosittain korkeintaan kymmenen Åbo Akademin sosiaalipolitiikan opiskelijaa sosiaalityön pääaineopintoja suorittamaan. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijat opiskelevat Turussa ja suorittavat samat kurssit kuin sosiaalityötä Turun yliopistossa pääaineenaan opiskelevat. 

Sosiaalityön hyväksilukemisen menettelytavat

Aiempien opintojen hyväksiluku on prosessi, joka käynnistyy opiskelijan omasta aloitteesta. Opiskelija on itse vastuussa opintosuunnitelmansa teosta ja päivittämisestä. Oppiainetasolla annettava henkilökohtainen opinto-ohjaus, esim. henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuuluu pääaineopiskelijoille. Keskustelua ja ohjeistusta hyväksilukemisen käytäntöihin saa HOPS-keskustelun yhteydessä.

Sosiaalityön oppiaineen käytäntöjen lisäksi yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on ohjeita opintojen ja tutkintojen hyväksiluvusta.

Lue lisää aiempien opintojen hyväksilukemisesta

Sosiaalityöhön päävalinnan kautta valitut opiskelijat, joilla on aiempi alempi korkeakoulututkinto, voivat tietyin edellytyksin hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta. Vapausta kandidaatin tutkinnosta voi hakea, kun on suorittanut pääaineen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op laajuisena. Lisätietoa edellytyksistä löytyy tiedekunnan sivuilta. 35 op laajuiset aineopinnot löytyvät opinto-oppaasta laajan sivuainekokonaisuuden kohdalta. Kokonaisuuden kaikki kurssit suoritetaan pääainetasoisina. Perus- ja aineopintojen (yht. 60 op) lisäksi oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista. Siltaopinnot koskevat myös maisteriväylän tulleita opiskelijoita. Katso tarkemmat ohjeet siltaopinnoista:

Suositeltavaa on suorittaa siltaopinnot samaan aikaan aineopintojen kanssa, mutta ne on mahdollista suorittaa samanaikaisesti myös syventävien opintojen kanssa. Opiskelijan tulee huomioida syventävien opintojen kurssien pakolliset edeltävät opinnot.  

1.8.2018 opintonsa aloittanut opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: määrälliset tutkimusmenetelmät osa I, määrälliset tutkimusmenetelmät osa II, laadulliset tutkimusmenetelmät osa I, laadulliset tutkimusmenetelmät osa II, tutkielmanteon kurssi, tilastotieteen peruskurssi soveltajille (yht. 8 op), sekä sosiaalioikeus. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa.

1.8.2016 opintonsa aloittanut opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: tutkimuksen tekoon orientoituminen, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, kuvailevat tilastomenetelmät, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät sekä sosiaalioikeus. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa.  

Vuonna 2015 tai sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: johdatus sosiaalitutkimukseen, kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadullinen tutkimus sekä vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa. Lisäksi opiskelijat käyvät kurssin ammatillisuus sosiaalityössä. Muuttuneiden kurssien vaatimukset tarkistetaan sosiaalityön vanhohen opinto-oppaiden kurssien vastaavuustaulukosta tai HOPS-ohjaajalta. Opiskelijalta voidaan lisäksi edellyttää muita täydentäviä opintoja.  Vastuuopettajat arvioivat hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnoista sosionomi AMK -tutkinto korvaa sosiaalityön perusopinnot pääaineopiskelijoille. Myös aiempaa työkokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä voidaan hyväksilukea tietyin ehdoin. Hyväksilukua haetaan harjoitteluvastaavalta, joka arvioi täyttyvätkö hyväksiluvun ehdot.

Tutkintojen laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, etteivät hyväksiluettavat opinnot ole yli 10 vuotta vanhoja. Lähtökohta on, etteivät opintojaksot ja pakolliset kieliopinnot vanhene. Erityishuomiota kiinnitetään menetelmä- ja lainopillisten opintojen vanhenemiseen.  

Jatko-opinnot

Sosiaalityöstä valmistuneilla on mahdollisuus suorittaa valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto sekä sosiaalityön erikoistumiskoulutus. Sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestetään yhteistyössä muiden Sosnet-yliopistojen kanssa.

Tohtorin tutkinnon keskeinen opintovaatimus on väitöskirjan kirjoittaminen ja julkinen puolustaminen. Jatkokoulutettavat osallistuvat tutkijaseminaareihin ja suorittavat sekä sosiaalityön opetusohjelmassa olevia, tiedekunnan tohtoriohjelman ja/tai yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) tarjoamia että vapaasti sovittavia muita väitöskirjatyötä tukevia opintoja. Lisätietoa jatkotutkinnoista saa tiedekunnan sivulta. 

Opiskelua ja hakua tukevat palvelut

Opinto-ohjausta ja tietoa opinnoista on saatavilla paljon. Opintojen ohjausta on niin yliopiston, tiedekunnan kuin myös oppiaineen tasolla.  

Tiedekunnan opintoneuvontaan kuuluu koko tutkintoa, opintojen kokoamista, tiedekunnan yhteisiä viestintä- ja yleisopintoja sekä sivuainekokonaisuuksia koskeva neuvonta. Neuvontaa antavat tiedekunnan opintoneuvojat.

Sosiaalityön opintoneuvonta keskittyy antamaan ohjausta oppiaineen omiin opintoihin liittyen. HOPS-ohjaaja auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Kandi- ja maisteritutkintoon tehdään oma suunnitelma. Sosiaalityön hops-ohjaajat tavoitat osoitteesta sosiaalityoopintoneuvonta@utu.fi.