Oletko kiinnostunut kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä sosiaalityössä: ihmisten selviytymisestä arjen elämässä, hyvinvoinnin ehdoista ja jakautumisesta sekä eriarvoistumiskehityksestä? Tarvitsetko tutkimukseen perustuvaa tietoa sosiaalisista ongelmista, niiden lieventämisestä ja ehkäisemisestä?

Sosiaalityö on käytännönläheinen oppiaine. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen - ihmisten selviytyminen jokapäiväisessä elämässä.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voi suorittaa sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot - myös joustavasti työn ohella. Opintokokonaisuudet vastaavat tutkinto-opinnoissa sivuaineopiskelijoille tarkoitettuja opintoja.

Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Myös sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan aineopintoihin, ks. ohjeet alla.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Sosiaalityön koulutukseen ei ole avoimen väylän hakua. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja soveltuvan sosiaalityön aineopintokokonaisuuden tai sitä vastaavan aineopintotasoisen kokonaisuuden tietyin ehdoin suorittaneet voivat hakea myös maisterihaussa. Haussa hyväksytään avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut sosiaalitieteiden tai sosiaalityön perus- ja aineopinnot.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Maisterihaku

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalityöhön 5 op
 • Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat 5 op
 • Sosiaalityö ja tutkimus 5 op
 • Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa 5 op:
  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
  • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC)
 • Käytäntö I: Sosiaalityö ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana 5 op

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot voi suorittaa verkko-opintoina tai avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat:  Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa. Opintoihin sisältyy myös vapaaehtoisia ohjauskertoja Turussa tai verkossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös kaikkia jaksoja yksittäin, mikäli kiintiöön jää tilaa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 31.8.2023
> Ilmoittautuminen Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet -jaksolle 10.8. - 3.12.2023
> Ilmoittautuminen Lastensuojelun perusteet -jaksolle 10.8. - 3.12.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa oppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Aineopinnot sopivat hyvin jo alalla työskenteleville, joilla on pitkäntähtäyksen suunnitelma pätevyyden saamiseksi tai muuten kiinnostusta ammatillisen tietämyksensä päivittämiseen. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavat sosiaalityön aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) eivät sellaisenaan anna sosiaalihuollon ammattihenkilöstön pätevyyttä. Voit sisällyttää aineopinnot sosiaalityön tutkinto-opintoihin, jos tulet hyväksytyksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön pääaineopiskelijaksi.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op

 • Aikuissosiaalityö 5 op

 • Lastensuojelu, sosnet 5 op

 • Gerontologinen sosiaalityö 2 op

 • Monikulttuurinen sosiaalityö 4 op

 • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 4 op

 • Asiakirjat ja dokumentointi 4 op

 • Lapsiperhesosiaalityö 5 op

 • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op. Opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina syys- tai kevätlukukaudella.

Aineopinnot alkavat syyskuussa 2023. Opinnot ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintoihin sisältyy lähiopetusta Turun yliopistossa, verkko-opetusta ja kirjatenttejä Exam-tenttipalvelussa. Opetuksessa ja seminaareissa on läsnäolovelvollisuus. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuteen on hakuaika kerran vuodessa. Kiintiö 40 opiskelijaa, ks. hakuohjeet alla. Tarkista opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 14.8. - 26.8.2023
> Ilmoittautuminen Systeeminen työote... -jaksolle 10.8. - 3.12.2023
> Ilmoittautuminen Systeeminen työote... -jaksolle 4.12.2023 - 2.6.2024

Ohjeita opiskelun suunnitteluun ja tutkintoon tähtääville

Haku sosiaalityön aineopintoihin avoimessa yliopistossa

Hakuaika

Hakuaika avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön aineopintoihin (sivuaineopiskelijoille) 35 op alkaa 14.8.2023 klo 10:00 ja päättyy 26.8.2023 klo 23:59.

Valintakiintiöt ja hakukelpoisuus

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön aineopintoihin valitaan 40 opiskelijaa:

 • 25 opiskelijaa valitaan sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnon suorittaneista
 • 15 opiskelijaa valitaan sosiaalityön perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneista.

Tarvittaessa opiskelupaikkoja voidaan siirtää kiintiön sisällä ryhmästä toiseen, jos toisen hakijaryhmän paikkamäärä jää täyttymättä.

Sosionomi-tutkinnon perusteella hakevista ovat etusijalla vuonna 2013 tai sen jälkeen ko. tutkinnon suorittaneet. Jos tutkinto on vanhempi, suositellaan suorittamaan sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Perusopintojen valintaperusteeksi eivät käy enää esimerkiksi sosiaalitieteiden perusopinnot, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai sosiologian perusopinnot.

Sosiaalityön maisteriopintoihin tähtäävien kannattaa huomioida, että muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa hakijalta voidaan edellyttää yliopistossa suoritettuja perusopintoja, vaikka hakijalla olisi sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinto ja suoritettuina sosiaalityön aineopinnot. Hakuvaatimukset tulee tarkistaa suoraan siitä yliopistosta, johon aikoo hakea.

Jos olet saanut aiemmin opinto-oikeuden avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin, tai sinulla on ollut vastaava opinto-oikeus Turun yliopistossa ja haluat nyt jatkaa opintoja, älä ilmoittaudu tässä haussa. Ota yhteyttä opintojen suunnittelijaan ja varmista opintojen jatkamismahdollisuus.

Hakuohjeet

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

 1. Ilmoittautuminen opintoihin hakuaikana avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.
 2. Hakemus sähköpostitse hakuaikana opintojen suunnittelijalle osoitteella jaana.varpe@utu.fi.
  Kirjoita viestin otsikoksi Haku sosiaalityön aineopintoihin.
  Lähetä hakemus viestin liitetiedostona (vain yksi liitetiedosto/hakemus).

Hakemuksen ohje:

 • Kirjoita liitetiedoston alkuun oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
 • Kirjoita vapaamuotoinen teksti, jossa esittelet itsesi ja koulutustaustasi. Kerro, miksi haluat aloittaa sosiaalityön aineopinnot, mikä motivoi sinua opiskelemaan näitä opintoja ja miten olet suunnitellut järjestää itsellesi opintojen edellyttämää opiskeluaikaa. Arvioi myös englannin kielen taitoasi, sillä sosiaalityön aineopinnot edellyttävät kykyä opiskella ja käyttää itsenäisesti englanninkielistä oppimateriaalia. Kuvaile myös työkokemustasi. Tekstin pituus enintään yksi A4-sivu.
 • Skannaa samaan tiedostoon todistukset, joista ilmenee hakuehtona oleva suoritettu tutkinto ja/tai opintokokonaisuus sekä opinnoista saadut arvosanat. Jos olet suorittanut sekä perusopinnot että sosionomi-tutkinnon, liitä mukaan molemmat todistukset.

Valintaperusteet ja opinto-oikeuden vastaanottaminen

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain hakukelpoiset hakijat, jotka ovat ilmoittautuneet opintoihin ja jättäneet hakemuksen hakuaikana. Ilmoittautumista ja hakemusta ei käsitellä, jos liitteet puuttuvat.

Valinnassa vaikuttavat kokonaisuutena

 • aiempi opiskelumenestys ja kielitaito
 • opintojen suoritusajankohta
 • opiskelumotivaatio ja
 • työkokemus.

Hakemukset pisteytetään näiden neljän osa-alueen perusteella. Opintomenestys arvioidaan kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon valintaperusteena olevien opintojen arvosanat. Motivaatiota arvioidaan kokonaisuutena: minkälaisia odotuksia sinulla on sosiaalityön aineopinnoista ja sisällöistä, miten opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi sekä miten opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi. Työkokemus arvioidaan vuositasolla, erityisesti sosiaalihuollon alalta kertynyt työkokemus on eduksi.

Opiskelijat valitaan hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse valinnan tuloksesta viimeistään 30.8.2023. Valituksi tulleet saavat lisäksi ohjeen opintokokonaisuuden opintomaksun maksamiseen. Maksullaan hakija varmistaa ottavansa opinto-oikeuden vastaan.

Opinto-oikeuden vastaanottaneille järjestetään opintojen aloitusinfo 31.8.2023 klo 18 - 19 Zoomissa. Webinaarin osoite ilmoitetaan valituksi tulleille opiskelijoille infoviestissä.

Lisätietoja hakemisesta avoimen yliopiston opintoihin

Voinko tehdä sosiaalityön perusopinnot ja sosiaalityön aineopinnot saman lukuvuoden aikana?

 • Sosiaalityön aineopintoihin voi hakea vain valmiilla sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnoilla tai valmiilla sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnolla. Perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä ennen aineopintoihin hakemista. Perus- ja aineopintoja voi tehdä yhtä aikaa vain siinä tapauksessa, että saat aineopintojen opinto-oikeuden sosionomin tutkinnon pohjalta ja haluat sosionomin tutkinnon lisäksi suorittaa myös sosiaalityön perusopinnot.

Onko sosiaalityön aineopintoihin vaikea päästä? Onko hakijoita paljon?

 • Hakijoita on viime vuosina ollut yli opiskelijakiintiön, ja opiskelijat valitaan aiemman opiskelumenestyksen ja muiden valintaperusteiden perusteella, joten kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan. Ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä, sillä kaikki hakuajan sisällä saapuneet ilmoittautumiset ja hakemukset huomioidaan. Jos motivaatiota opiskeluun on, kannattaa ehdottomasti hakea! Muista tuoda kiinnostuksesi ja sitoutumisesi esille myös hakemuksessasi..
Sosiaalityön aineopintojen opiskelu avoimessa yliopistossa

Aineopintojen opetus alkaa syyskuussa 2023. Ennen opetuksen alkamista järjestetään aloitusinfotilaisuus, josta tiedotetaan opinto-oikeuden saaneille. Tilaisuudessa saat käytännön ohjeita opiskeluun.

Voiko aineopinnot opiskella yhdessä vuodessa?

 • Aineopinnot voi opiskella yhdessä lukuvuodessa, jos se on omien aikataulujen puitteissa mahdollista. Opinto-oppaassa julkaistavien opetusohjelmien perusteella voi suunnitella oman opiskeluaikataulunsa.
 • Opintoja voi myös jakaa kahdelle lukuvuodelle, sillä opinto-oikeuden kesto on kaksi vuotta.

Onnistuuko opiskelu täysin etänä? Onko lähiopetukseen osallistuminen pakollista?

 • Sosiaalityön aineopinnot ovat lähiopetusta eli opiskelijan tulee osallistua Turun yliopiston kampuksella järjestettävään opetukseen. Läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Suurin osa opiskelusta on kuitenkin itsenäistä ja osittain opiskellaan verkossa. Sähköisiä Exam-tenttejä voi tehdä Turun lisäksi myös muilla Exam-tenttipalvelun paikkakunnilla.

Voiko myös kesällä opiskella?

 • Osan kirjatenteistä voi tehdä kesäaikaan, katso lisätietoja opinto-oppaasta.

Mistä löydän tenttikirjoja?

 • Tenttikirjallisuus ilmoitetaan opinto-oppaassa kunkin opintojakson kohdalla. Turun yliopiston kirjaston palvelut ovat avoimen yliopiston opiskelijoiden käytettävissä. Suurin osa sosiaalityön aineopintojen kirjallisuudesta on saatavissa sähköisinä kirjoina yliopiston kirjaston Volter-tietokannasta.
Sosiaalityöntekijän pätevyyden saaminen

Antavatko avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän pätevyyden?

 • Eivät sellaisenaan anna. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (perus-, aine- ja syventävät opinnot).

Antavatko avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän sijaispätevyyden?

 • Sijaispätevyydella tarkoitetaan sitä, että sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi henkilön tulee työskennellä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.
 • Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään sosiaalityön laaja sivuaineopintokokonaisuus 35 op, johon ei sisälly harjoittelua. Opintojen suorittaminen ei siis anna sosiaalityöntekijän sijaispätevyyttä. Laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittaminen avoimessa yliopistossa antaa korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden osallistua maisterihakuun (ks. alla). Harjoittelun voi suorittaa vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijana.
 • Muissa yliopistoissa harjoittelu saattaa sisältyä avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön opintoihin, joten jos sijaispätevyyden saaminen nopeasti on sinulle tärkeää, kannattaa tutustua myös muiden avointen yliopistojen opintoihin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (ei aiempaa korkeakoulututkintoa)

Mitä hyötyä opinnoista avoimessa yliopistossa on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

 • Jos sinulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa, voit hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa kandidaatin ja maisterintutkintoon. Opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai kurssivalinnan perusteella. Sosiaalityön tutkinto-opintoihin ei ole avoimen yliopiston väylähakua. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta.
 • Jos saat tutkinnon suoritusoikeuden, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa tekemäsi opintosuoritukset osaksi tutkintoa. Jos olet suorittanut avoimessa yliopistossa sosiaalityön perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, voit jatkaa tutkinto-opintoja suoraan aineopinnoista.
 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi muita tutkintoon kuuluvia opintoja, esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot. Nykyisessä, vuosien 2022 - 2024 opetussuunnitelmassa kandidaatin tutkintoon sisältyy sivuaineopintoja yhteensä 50 op. Ota huomioon, että tutkintoon kuuluvia opintoja koskevat vaatimukset voivat muuttua seuraavassa opetussuunnitelmassa.
 • Jos pääset tutkinto-opiskelijaksi, voit suorittaa perus- ja/tai aineopintokokonaisuutesi loppuun joko avoimessa yliopisto-opetuksessa tai osallistua pääaineopiskelijoiden opetukseen. Aineopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa on joustavampaa, sillä niihin sisältyy enemmän kirjatenttejä ja luentoja iltaisin tai viikonloppuisin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto)

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla on korkeakoulututkinto.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon (alemman tai ylemmän), sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi:

 • maisterihaussa 
  • Turun yliopiston sosiaalityön maisterihaun kelpoisuusvaatimuksina keväällä 2023 on aiempi korkeakoulututkinto, johon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna suoritusoppilaitoksen laatimassa laajuudessa (35 - 60 op) suoritettu ja kokonaisuutena arvioitu sosiaalityön aineopintokokonaisuus tai sitä vastaava aineopintotasoinen kokonaisuus vähintään hyvin tiedoin.
  • Jos pääset maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista perus- ja aineopintojen lisäksi. Siltaopinnot on mahdollista suorittaa samanaikaisesti syventävien opintojen eli maisteriopintojen kanssa.
  • Jos aiot hakea maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, voit sosiaalityön nykyisen opetussuunnitelman (2022 - 2024) mukaan opiskella 1 - 8 op sivuaine-, kieli- tai yleisopinnoiksi sopivina opintoina mitä tahansa avoimen yliopiston tarjoamia opintoja.
 • haussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon
  • Maisterihaun lisäksi voit halutessasi osallistua myös hakuun kandidaatin ja maisterin tutkintoon.
  • Jos saat sosiaalityön tutkinnon suoritusoikeuden ja sinulla on aiempi korkeakoulututkinto, voit hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta eli siirtymistä maisterivaiheen opintoihin. Edellytyksenä vapautukseen on alempi korkeakoulututkinto sekä maisterin tutkinnon pääaineesta suoritetut perus- ja aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi voidaan edellyttää opintojen täydentämistä esimerkiksi kieli-, yleis- ja menetelmäopinnoilla (siltaopinnot).

Tarkista hakuohjeet Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta

Voinko hakea muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamillani sosiaalityön aineopinnoilla?

 • Tarkista Opintopolusta kunkin yliopiston maisterihaun hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet. Ota yhteyttä ko. yliopiston opintoneuvontaan, jos olet epävarma siitä, täyttyvätkö ehdot.
 • Jos olet aloittanut aineopinnot sosionomipohjalta, kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota perusopintovaatimukseen. Turun yliopiston maisterihaussa sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon katsotaan vastaavan sosiaalityön perusopintoja, mutta muissa yliopistoissa saatetaan hakijalta vaatia sosiaalityön perusopinnot 25 op.
Lisätietoja sosiaalityön tutkinto-opiskelusta Turun yliopistossa

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonta vastaa kysymyksiisi, jotka liittyvät sosiaalityön tutkinto-opiskeluun Turun yliopistossa: oposoc@utu.fi