Oletko kiinnostunut kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisten selviytymiseen arjen elämässä, hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen? Tarvitsetko tutkimukseen perustuvaa tietoa sosiaalisista ongelmista, niiden lieventämisestä ja ehkäisemisestä?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot - myös joustavasti työn ohella. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Myös sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan aineopintoihin.

Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat myös sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Voit hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Sosiaalityön koulutukseen ei ole avoimen yliopiston väylähakua. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea myös maisterihaun kautta. Tarkista kunkin vuoden opiskelijavalinnan perusteet Hakeminen yliopistoon -sivuilta. Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa perehdytään mm. suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin sekä sosiaalitieteiden peruskysymyksiin. Lisäksi opinnot antavat perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön 5 op
 • Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan 5 op
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
 • Käytäntö I: Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 3 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (sisältää verkko-opintoja). Opinnot alkavat 1.9.2021. Perusopinnot on mahdollista aloittaa myös tammikuussa 2022. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja lukuvuoden aikana.

Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Kainula (Kainuun kesäyliopisto), Työväen Akatemia. Kysy lisätietoja opistosta.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Tarkista ilmoittautumisajat, kiintiöt ja opintomaksut ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja hakusanalla sosiaalityö tai opintojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu opintoihin ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Sosiaalityön aineopinnot (laajat sivuaineet) 35 op

Sosiaalityön aineopinnot sopivat hyvin jo alalla työskenteleville, joilla on pitkäntähtäyksen suunnitelma pätevyyden saamiseksi tai muuten kiinnostusta ammatillisen tietämyksensä päivittämiseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot eivät sellaisenaan anna sosiaalityöntekijän pätevyyttä, mutta voit sisällyttää opinnot sosiaalityön tutkinto-opintoihin, jos tulet hyväksytyksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön pääaineopiskelijaksi.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op

 • Aikuissosiaalityö 5 op

 • Lastensuojelu, sosnet 5 op

 • Gerontologinen sosiaalityö 2 op

 • Monikulttuurinen sosiaalityö 4 op

 • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 4 op

 • Asiakirjat ja dokumentointi 4 op

 • Lapsiperhesosiaalityö 5 op

 • Sosiaalioikeus 2 op

Sosiaalityön aineopinnot järjestetään Turun yliopistossa 16.9.2021 alkaen ja ne ovat suoritettavissa joustavasti pääosin itsenäisesti opiskellen. Opinnot koostuvat verkko-opetuksesta ja kirjatenteistä Exam-tenttipalvelussa sekä muutamaan opintojaksoon sisältyvästä lähiopetuksesta Turun yliopistossa (luennot ja seminaarit).

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Hakuaika opintoihin on 10. - 31.8.2021. Kiintiö 40 opiskelijaa. Lue valintaperusteet alla olevista ohjeista.

> Ilmoittautumispalvelu

Ohjeita opiskelun suunnitteluun ja tutkintoon tähtääville

Haku sosiaalityön aineopintoihin avoimessa yliopistossa

Hakuaika

 • Hakuaika avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön aineopintoihin (35 op) on 10. - 31.8.2021.

Hakuperusteet

 • Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön aineopintoihin valitaan 40 opiskelijaa:
  • 25 opiskelijaa valitaan sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnon suorittaneista
  • 15 opiskelijaa valitaan vaaditut perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneista.
 • Tarvittaessa opiskelupaikkoja voidaan siirtää kiintiön sisällä ryhmästä toiseen, jos toisen hakijaryhmän paikkamäärä jää täyttymättä.
   
 • Perusopinnoilla hakevalle käy hakuperusteeksi jokin seuraavista, vähintään hyvin tiedoin suoritetuista perusopintokokonaisuuksista:
  • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, Turun yliopisto
  • Sosiaalityön perusopinnot 25 op, Turun yliopisto
  • Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot 25 op, Turun yliopisto (aiempi opintokokonaisuus)
  • Vastaavat, muualla kuin Turun yliopistossa suoritetut suoritetut perusopinnot 25 op, jotka mahdollistavat kyseisessä yliopistossa sosiaalityön aineopintoihin jatkamisen.
 • Hakuperusteeksi eivät käy esimerkiksi sosiologian perusopinnot 25 op. Jos olet epävarma suorittamiesi opintojen sopivuudesta, ota hyvissä ajoin ennen hakua yhteyttä opintojen suunnittelijaan (ks. Opintoneuvonta ja yhteystiedot). Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa vaadittavat perusopinnot.
   
 • Huom! Maisteriopintoihin tähtäävien kannattaa huomioida, että muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa hakijalta voidaan edellyttää yliopistossa suoritettuja perusopintoja, vaikka hakijalla olisi sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinto ja suoritettuina sosiaalityön aineopinnot. Hakuvaatimukset kannattaa tarkistaa suoraan siltä yliopistolta, johon aikoo hakea maisteriopiskelijaksi.
   
 • Jos olet saanut aiemmin opinto-oikeuden avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin, tai sinulla on vastaava opinto-oikeus Turun yliopistossa ja haluat nyt jatkaa opintoja, älä ilmoittaudu tässä kiintiössä. Ota ensin yhteyttä opintojen suunnittelijaan ja varmista opintojen aloitusmahdollisuus. Vuonna 2011 tai sen jälkeen aloitetut opinnot otetaan huomioon.

Hakuohjeet

 • Kaikilta hakijoilta edellytetään:
 1. Opintoihin ilmoittautuminen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa hakuajan loppuun mennessä.
 2. Kopio, skannaus tai selkeä valokuva todistuksista, joista ilmenee hakuehtona oleva suoritettu tutkinto ja/tai opintokokonaisuus sekä opinnoista saadut arvosanat. Jos olet suorittanut sekä perusopinnot että sosionomi-tutkinnon, liitä kopiot molemmista todistuksista. Jos perusopinnot on suoritettu Turun yliopistossa, niistä ei tarvitse lähettää todistusta. Tällöin riittää maininta asiasta motivaatiokirjeen palauttamisen yhteydessä.
 3. Motivaatiokirje, jossa kuvaat ja perustelet motivaatiotasi sosiaalityön aineopintojen opiskeluun. Kirjeen pituus on noin yksi A4-sivu, ja sen alkuun tulee merkitä oma nimi ja yhteystiedot. Esittele itsesi ja kerro koulutuksestasi ja työkokemuksestasi lyhyesti. Kerro, miksi haluat aloittaa sosiaalityön aineopinnot, eli mikä motivoi sinua opiskelemaan juuri näitä opintoja ja mikä niiden sisällöissä sinua kiinnostaa. Kerro myös, miten olet suunnitellut järjestää itsellesi opintojen edellyttämää opiskeluaikaa.
 • Lähetä todistusjäljennökset ja motivaatiokirje avoimen yliopiston opintosihteerille 1.9.2021 mennessä (ks. Opintoneuvonta ja yhteystiedot).

Opiskelijavalinta ja opinto-oikeuden vastaanottaminen

 • Opiskelijavalinnassa ei oteta huomioon hakijaa, jolta puuttuu motivaatiokirje tai todistus pakollisista edeltävistä opinnoista arvosanoineen.
 • Valinnassa otetaan huomioon ensisijaisesti motivaatiokirje ja toissijaisesti aiempi opiskelumenestys.
 • Ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä, kunhan ilmoittautuminen on tehty ja liitteet lähetetty hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Opiskelijat valitaan sosiaalityön oppiaineessa haun päätyttyä, syyskuun alussa, ja kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä.
 • Valituksi tultuaan hakija maksaa opintokokonaisuuden opintomaksun ja maksullaan varmistaa ottavansa paikan vastaan.
Lisätietoja hakemisesta avoimen yliopiston opintoihin

Voinko tehdä sosiaalityön perusopinnot ja sosiaalityön aineopinnot saman lukuvuoden aikana?

 • Perusopinnot (tai sosionomi AMK tai YAMK -tutkinto) tulee olla suoritettuina ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä ennen aineopintoihin hakemista. Perus- ja aineopintoja voi tehdä yhtä aikaa vain siinä tapauksessa, että saat aineopintojen opinto-oikeuden sosionomin tutkinnon pohjalta ja haluat sosionomin tutkinnon lisäksi suorittaa myös sosiaalityön perusopinnot.

Voinko hakea aineopintoihin vaikka sosionomin tutkintoni on vielä kesken?

 • Vain valmiilla sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnolla tai valmiilla sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnoilla voi hakea.

Onko sosiaalityön aineopintoihin vaikea päästä? Onko hakijoita paljon?

 • Hakijoita on viime vuosina ollut yli opiskelijakiintiön, ja opiskelijat valitaan aiemman opiskelumenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella, joten kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan. Jos motivaatiota opiskeluun on, kannattaa ehdottomasti hakea! Muista tuoda kiinnostuksesi ja sitoutumisesi esille myös motivaatiokirjeessä.

Onko ilmoittautumisnopeudella merkitystä?

 • Ei ole. Kaikki hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Muista myös lähettää ohjeiden mukaisesti tarvittavat liitteet opintosihteerille ennen hakuajan päättymistä. Liitteitä ei pyydetä erikseen.

Kuulun riskiryhmään, enkä voi koronatilanteessa tulla kampukselle. Voinko silti hakea opintoihin?

 • Voit hakea. Jos saat opinto-oikeuden, voit tehdä hakemuksen esteettömyyssuunnittelijalle, joka tekee tarvittaessa suosituksen erityisjärjestelyistä. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus. Suosituksen perusteella opettaja räätälöi kurssikohtaisesti sinulle sopivan suoritustavan niissä tapauksissa, joissa opetus sisältää pakollista läsnäoloa.
Sosiaalityön aineopintojen opiskelu avoimessa yliopistossa

Milloin opiskelu alkaa?

 • Aineopintojen opetus alkaa 16.9.2021. Ennen opetuksen alkamista järjestetään aloitusinfotilaisuus, josta tiedotetaan opinto-oikeuden saaneille.

Voiko aineopinnot opiskella yhdessä vuodessa?

 • Aineopinnot voi opiskella yhdessä lukuvuodessa, jos se on omien aikataulujen puitteissa mahdollista. Opinto-oppaassa esiteltyjen tietojen perusteella kannattaa tehdä itselleen hyvä suunnitelma, niin tavoitteessa on helpompi pysyä.
 • Opintoja voi myös jakaa kahdelle tai kolmelle lukuvuodelle, sillä opinto-oikeus kestää kolme vuotta.

Onnistuuko opiskelu täysin etänä? Onko lähiopetukseen osallistuminen pakollista?

 • Sosiaalityön aineopinnot ovat lähiopetusta eli opiskelijan tulee osallistua Turun yliopiston kampuksella järjestettävään opetukseen. Suurin osa opiskelusta on kuitenkin itsenäistä ja osittain opiskellaan verkossa. Sähköisiä Exam-tenttejä voi tehdä Turun lisäksi myös muilla Exam-tenttipalvelun paikkakunnilla. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta osallistumista suositellaan ja tentti saattaa perustua luentoihin. Opinto-oppaassa ilmoitetaan, jos opetusta on mahdollista seurata verkon kautta etänä. Seminaareihin osallistuminen on pakollista.
 • Joustoa antaa myös se, että opintoja voi jakaa useammalle vuodelle. Katso opinto-oppaasta tarkemmat tiedot opetustavoista ja -aikatauluista.

Voiko myös kesällä opiskella?

 • Osan kirjatenteistä voi tehdä kesäaikaan, katso lisätietoja opinto-oppaasta. Kesäaikaan tehtyjen suoritusten arviointiaika on yleensä normaalia pidempi.

Mistä löydän tenttikirjoja?

 • Tenttikirjallisuus ilmoitetaan opinto-oppaassa kunkin opintojakson kohdalla. Turun yliopiston kirjaston palvelut ovat avoimen yliopiston opiskelijoiden käytettävissä. Suurin osa sosiaalityön aineopintojen kirjallisuudesta on saatavissa sähköisinä kirjoina yliopiston kirjaston Volter-tietokannasta.
Sosiaalityöntekijän pätevyyden saaminen

Antavatko avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän pätevyyden?

 • Eivät sellaisenaan anna. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (perus-, aine- ja syventävät opinnot).

Antavatko avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän sijaispätevyyden?

 • Sijaispätevyydella tarkoitetaan sitä, että sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi henkilön tulee työskennellä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella sosiaalityön laajan sivuaineopintokokonaisuuden 35 op, johon ei sisälly harjoittelua. Opintojen suorittaminen ei siis anna sosiaalityöntekijän sijaispätevyyttä. Vastaavan opintokokonaisuuden suorittavat myös ne tutkinto-opiskelijat, jotka opiskelevat sosiaalityötä sivuaineena. Laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittaminen avoimessa yliopistossa antaa korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden osallistua maisterihakuun (ks. alla). Harjoittelun voi suorittaa vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijana.
 • Muissa yliopistoissa harjoittelu saattaa sisältyä avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön opintoihin, joten jos sijaispätevyyden saaminen nopeasti on sinulle tärkeää, kannattaa tutustua myös muiden avointen yliopistojen opintoihin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (ei aiempaa korkeakoulututkintoa)

Mitä hyötyä opinnoista avoimessa yliopistossa on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

 • Jos sinulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa, voit hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa kandidaatin ja maisterintutkintoon. Opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Sosiaalityön tutkinto-opintoihin ei ole avoimen yliopiston väylähakua. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta.
 • Yhteishaussa ei huomioida avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja, mutta opinnoilla voit parantaa valmiuksiasi valintakokeisiin.
 • Jos saat tutkinnon suoritusoikeuden, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa tekemäsi opintosuoritukset osaksi tutkintoa. Jos olet suorittanut avoimessa yliopistossa sosiaalityön perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, voit jatkaa tutkinto-opintoja suoraan aineopinnoista.
 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalityön opintoja: perusopinnot (25 op) tai yksittäisiä opintojaksoja ja myös aineopinnot (35 op).
 • Voit opiskella avoimessa yliopistossa myös muita tutkintoon kuuluvia opintoja, esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot. Nykyisessä, vuosien 2020 - 2022 opetussuunnitelmassa kandidaatin tutkintoon sisältyy sivuaineopintoja yhteensä 50 op. Ota huomioon, että tutkintoon kuuluvia opintoja koskevat vaatimukset voivat muuttua seuraavassa opetussuunnitelmassa.
 • Jos pääset tutkinto-opiskelijaksi, voit suorittaa perus- ja/tai aineopintokokonaisuutesi loppuun joko avoimessa yliopistossa tai osallistuen pääaineopiskelijoiden opetukseen. Aineopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa on joustavampaa, sillä niihin sisältyy enemmän kirjatenttejä ja luentoja iltaisin tai viikonloppuisin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto)

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla on korkeakoulututkinto.

 • Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon (alemman tai ylemmän), sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi:
 • maisterihaussa 
  • Turun yliopiston sosiaalityön maisterihaun kelpoisuusvaatimuksina ovat keväällä 2021 aiempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalityön aineopintokokonaisuus suoritusoppilaitoksen laatimassa laajuudessa (35 - 60 op).
  • Jos pääset maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista perus- ja aineopintojen lisäksi. Siltaopinnot on mahdollista suorittaa samanaikaisesti syventävien opintojen eli maisteriopintojen kanssa.
  • Jos aiot hakea maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, voit sosiaalityön nykyisen opetussuunnitelman (2020 - 2022) mukaan opiskella 1 - 8 op sivuaine-, kieli- tai yleisopinnoiksi sopivina opintoina mitä tahansa avoimen yliopiston tarjoamia opintoja.
 • haussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon
  • Maisterihaun lisäksi voit halutessasi osallistua myös hakuun kandidaatin ja maisterin tutkintoon.
  • Jos saat sosiaalityön tutkinnon suoritusoikeuden ja sinulla on aiempi korkeakoulututkinto, voit hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta eli siirtymistä maisterivaiheen opintoihin. Edellytyksenä vapautukseen on alempi korkeakoulututkinto sekä maisterin tutkinnon pääaineesta suoritetut perus- ja aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi voidaan edellyttää opintojen täydentämistä esimerkiksi kieli-, yleis- ja menetelmäopinnoilla (siltaopinnot).
 • Tarkemmat hakuohjeet ovat Hakeminen Turun yliopistoon -sivulla

Voinko hakea muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamillani sosiaalityön aineopinnoilla?

 • Tarkista Opintopolusta kunkin yliopiston maisterihaun hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet. Ota yhteyttä ko. yliopiston opintoneuvontaan, jos olet epävarma siitä, täyttyvätkö ehdot.
 • Jos olet aloittanut aineopinnot sosionomipohjalta, kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota perusopintovaatimukseen. Turun yliopiston maisterihaussa sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon katsotaan vastaavan sosiaalityön perusopintoja, mutta muissa yliopistoissa saatetaan hakijalta vaatia sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Lisätietoja sosiaalityön tutkinto-opiskelusta Turun yliopistossa

 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonta vastaa kysymyksiisi, jotka liittyvät sosiaalityön tutkinto-opiskeluun Turun yliopistossa: opo-yht@utu.fi