Oletko kiinnostunut kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä sosiaalityössä: ihmisten selviytymisestä arjen elämässä, hyvinvoinnin ehdoista ja jakautumisesta sekä eriarvoistumiskehityksestä? Tarvitsetko tutkimukseen perustuvaa tietoa sosiaalisista ongelmista, niiden lieventämisestä ja ehkäisemisestä?

Sosiaalityö on käytännönläheinen oppiaine. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen - ihmisten selviytyminen jokapäiväisessä elämässä.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot voi opiskella joustavasti työn ohella. Opintokokonaisuudet vastaavat tutkinto-opinnoissa sivuaineopiskelijoille tarkoitettuja opintoja.

Opinnot sopivat sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja kaikille alasta kiinnostuneille. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Sosionomi AMK tai YAMK -tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan aineopintoihin, ks. ohjeet alla.

Turun yliopiston sosiaalityön kandi- ja maisterikoulutukseen voi hakea yhteishaussa. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja soveltuvan sosiaalityön aineopintokokonaisuuden tai sitä vastaavan aineopintotasoisen kokonaisuuden tietyin ehdoin suorittaneet voivat hakea myös maisterihaussa. 

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Maisterihaku

ESITTELYTILAISUUS 21.8.2024
Sosiaalityön perus- ja aineopintojen infotilaisuus 21.8. klo 18.00 - 19 Zoomissa. Tervetuloa mukaan! 

> Tapahtumakalenteri

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalityöhön 5 op
 • Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat 5 op
 • Sosiaalityö ja tutkimus 5 op
 • Sosiaalityön toimintaympäristö 5 op
 • Käytäntö I: Sosiaalityö ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana 5 op

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot voi suorittaa verkko-opintoina tai avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat:  Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa. Opintoihin sisältyy myös vapaaehtoisia ohjauskertoja Turussa tai verkossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös kaikkia jaksoja yksittäin, jos kiintiöön jää tilaa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden jaksoille 3.12. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 30.11.2024

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa seuraavissa oppilaitoksissa: Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto ja Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Aineopinnot sopivat hyvin jo alalla työskenteleville, joilla on pitkäntähtäyksen suunnitelma sosiaalityön pätevyyden saamiseksi tai muuten kiinnostusta ammatillisen tietämyksensä päivittämiseen. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavat sosiaalityön aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) eivät sellaisenaan anna sosiaalihuollon ammattihenkilöstön pätevyyttä. Voit sisällyttää aineopinnot sosiaalityön tutkinto-opintoihin, jos tulet hyväksytyksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön pääaineopiskelijaksi.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat:
  • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 4 op
  • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op
 • Perehtyminen sosiaalityön osa-alueisiin:
  • Aikuissosiaalityö 5 op
  • Lapsiperhesosiaalityö 5 op
  • Lastensuojelu, SOSNET 5 op
  • Maahanmuutto ja moninaisuus sosiaalityössä 4 op
  • Gerontologinen sosiaalityö 2 op
  • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op. Opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina syys- tai kevätlukukaudella.
 • Sosiaalityön käytännöt:
  • Asiakirjat ja dokumentointi 4 op

Aineopinnot alkavat syyskuussa 2024 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana. 

Opintoihin sisältyy opintojaksosta riippuen lähiopetusta Turun yliopistossa tai verkko-opetusta sekä kirjatenttejä Exam-tenttipalvelussa. Opetuksessa on yleensä läsnäolovelvollisuus. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuteen on hakuaika kerran vuodessa. Kiintiö 40 opiskelijaa, ks. ohjeet alla. Tarkista opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 12.8. - 25.8.2024
> Ilmoittautuminen Systeeminen työote -jaksolle syyslukukaudella 14.8. - 1.12.2024

Ohjeita opiskelun suunnitteluun ja tutkintoon tähtääville

Haku sosiaalityön aineopintoihin avoimessa yliopistossa

Hakuaika

Sosiaalityön aineopinnot (sivuaineopiskelijoille, 35 op) alkavat avoimena yliopisto-opetuksena syyskuussa 2024. Hakuaika aineopintoihin alkaa 12.8.2024 klo 10:00 ja päättyy 25.8.2024 klo 23:59.

Valintakiintiöt ja hakukelpoisuus

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön aineopintoihin valitaan 40 opiskelijaa:

 • 25 opiskelijaa valitaan sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnon suorittaneista
 • 15 opiskelijaa valitaan sosiaalityön perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneista.

Tarvittaessa opiskelupaikkoja voidaan siirtää kiintiön sisällä ryhmästä toiseen, jos toisen hakijaryhmän paikkamäärä jää täyttymättä.

Sosionomi-tutkinnon perusteella hakevista ovat etusijalla vuonna 2014 tai sen jälkeen ko. tutkinnon suorittaneet. Jos tutkinto on vanhempi, suositellaan suorittamaan sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Perusopintojen valintaperusteeksi eivät käy enää esimerkiksi sosiaalitieteiden perusopinnot, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai sosiologian perusopinnot.

Sosiaalityön maisteriopintoihin tähtäävien kannattaa huomioida, että muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa hakijalta voidaan edellyttää yliopistossa suoritettuja perusopintoja, vaikka hakijalla olisi sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinto ja suoritettuina sosiaalityön aineopinnot. Hakuvaatimukset tulee tarkistaa suoraan siitä yliopistosta, johon aikoo hakea.

Hakuohjeet

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

 1. Ilmoittautuminen opintoihin hakuaikana avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.
 2. Hakemus sähköpostitse hakuaikana opintojen suunnittelijalle osoitteella jaana.varpe@utu.fi.
  Kirjoita viestin otsikoksi Haku sosiaalityön aineopintoihin.
  Lähetä hakemus viestin liitetiedostona (vain yksi liitetiedosto/hakemus).

Hakemuksen ohje:

 • Kirjoita liitetiedoston alkuun oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
 • Kirjoita vapaamuotoinen teksti, jossa esittelet itsesi ja koulutustaustasi. Kerro, miksi haluat aloittaa sosiaalityön aineopinnot, mikä motivoi sinua opiskelemaan näitä opintoja ja miten olet suunnitellut järjestää itsellesi opintojen edellyttämää opiskeluaikaa. Arvioi myös englannin kielen taitoasi, sillä sosiaalityön aineopinnot edellyttävät kykyä opiskella ja käyttää itsenäisesti englanninkielistä oppimateriaalia. Kuvaile myös työkokemustasi. Tekstin pituus enintään yksi A4-sivu.
 • Skannaa samaan tiedostoon todistukset, joista ilmenee hakuehtona oleva suoritettu tutkinto ja/tai opintokokonaisuus sekä opinnoista saadut arvosanat. Jos olet suorittanut sekä perusopinnot että sosionomi-tutkinnon, liitä mukaan molemmat todistukset.

Valintaperusteet ja opinto-oikeuden vastaanottaminen

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain hakukelpoiset hakijat, jotka ovat ilmoittautuneet opintoihin ja jättäneet hakemuksen hakuaikana. Ilmoittautumista ja hakemusta ei käsitellä, jos liitteet puuttuvat.

Valinnassa vaikuttavat kokonaisuutena

 • aiempi opiskelumenestys ja kielitaito
 • opintojen suoritusajankohta
 • opiskelumotivaatio ja
 • työkokemus.

Hakemukset pisteytetään näiden neljän osa-alueen perusteella. Opintomenestys arvioidaan kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon valintaperusteena olevien opintojen arvosanat. Motivaatiota arvioidaan kokonaisuutena: minkälaisia odotuksia sinulla on sosiaalityön aineopinnoista ja sisällöistä, miten opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi sekä miten opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi. Työkokemus arvioidaan vuositasolla, erityisesti sosiaalihuollon alalta kertynyt työkokemus on eduksi.

Opiskelijat valitaan hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse valinnan tuloksesta viimeistään 29.8.2024. Valituksi tulleet saavat lisäksi ohjeen opintokokonaisuuden opintomaksun maksamiseen. Maksullaan hakija varmistaa ottavansa opinto-oikeuden vastaan.

Opinto-oikeuden vastaanottaneille järjestetään opintojen aloitusinfo 2.9.2024 klo 16.30 - 17.30 Zoomissa. Osoite ilmoitetaan infoviestissä. 

Lisätietoja hakemisesta avoimen yliopiston opintoihin

Voinko tehdä sosiaalityön perusopinnot ja sosiaalityön aineopinnot saman lukuvuoden aikana?

 • Sosiaalityön aineopintoihin voi hakea vain valmiilla sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnoilla tai valmiilla sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnolla. Perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä ennen aineopintoihin hakemista. Perus- ja aineopintoja voi tehdä yhtä aikaa vain siinä tapauksessa, että saat aineopintojen opinto-oikeuden sosionomin tutkinnon pohjalta ja haluat sosionomin tutkinnon lisäksi suorittaa myös sosiaalityön perusopinnot.

Onko sosiaalityön aineopintoihin vaikea päästä? Onko hakijoita paljon?

 • Hakijoita on viime vuosina ollut yli opiskelijakiintiön, ja opiskelijat valitaan aiemman opiskelumenestyksen ja muiden valintaperusteiden perusteella, joten kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan. Ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä, sillä kaikki hakuajan sisällä saapuneet ilmoittautumiset ja hakemukset huomioidaan. Jos motivaatiota opiskeluun on, kannattaa ehdottomasti hakea! Muista tuoda kiinnostuksesi ja sitoutumisesi esille myös hakemuksessasi..
Sosiaalityön aineopintojen opiskelu avoimessa yliopistossa

Opintojen aloitusinfo pidetään 2.9.2024 klo 18 - 19 Zoomissa. 

 • Infosta tiedotetaan opinto-oikeuden saaneille. Tilaisuudessa saat käytännön ohjeita opiskeluun.

Voiko aineopinnot opiskella yhdessä vuodessa?

 • Aineopinnot voi opiskella yhdessä lukuvuodessa, jos se on omien aikataulujen puitteissa mahdollista. Opinto-oppaassa julkaistavien opetusohjelmien perusteella voi suunnitella oman opiskeluaikataulunsa.
 • Opintoja voi myös jakaa kahdelle lukuvuodelle, sillä opinto-oikeuden kesto on kaksi vuotta.

Onnistuuko opiskelu täysin etänä? Onko lähiopetukseen osallistuminen pakollista?

 • Sosiaalityön aineopinnot ovat lähiopetusta eli opiskelijan tulee osallistua Turun yliopiston kampuksella järjestettävään opetukseen. Läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Suurin osa opiskelusta on kuitenkin itsenäistä ja osittain opiskellaan verkossa. Sähköisiä Exam-tenttejä voi tehdä Turun lisäksi myös muilla Exam-tenttipalvelun paikkakunnilla.

Voiko myös kesällä opiskella?

 • Osan kirjatenteistä voi tehdä kesäaikaan, katso lisätietoja opinto-oppaasta.

Mistä löydän tenttikirjoja?

 • Tenttikirjallisuus ilmoitetaan opinto-oppaassa kunkin opintojakson kohdalla. Turun yliopiston kirjaston palvelut ovat avoimen yliopiston opiskelijoiden käytettävissä. Suurin osa sosiaalityön aineopintojen kirjallisuudesta on saatavissa sähköisinä kirjoina yliopiston kirjaston Volter-tietokannasta.
Sosiaalityöntekijän pätevyyden saaminen

Antavatko avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän pätevyyden?

 • Eivät sellaisenaan anna. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (perus-, aine- ja syventävät opinnot).

Antavatko avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän sijaispätevyyden?

 • Sijaispätevyydella tarkoitetaan sitä, että sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi henkilön tulee työskennellä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.
 • Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään sosiaalityön laaja sivuaineopintokokonaisuus 35 op, johon ei sisälly harjoittelua. Opintojen suorittaminen ei siis anna sosiaalityöntekijän sijaispätevyyttä. Laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittaminen avoimessa yliopistossa antaa korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden osallistua maisterihakuun (ks. alla). Harjoittelun voi suorittaa vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijana.
 • Muissa yliopistoissa harjoittelu saattaa sisältyä avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön opintoihin, joten jos sijaispätevyyden saaminen nopeasti on sinulle tärkeää, kannattaa tutustua myös muiden avointen yliopistojen opintoihin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (ei aiempaa korkeakoulututkintoa)

Mitä hyötyä opinnoista avoimessa yliopistossa on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

 • Jos sinulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa, voit hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa kandidaatin ja maisterintutkintoon. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta.
 • Jos saat tutkinnon suoritusoikeuden, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa tekemäsi opintosuoritukset osaksi tutkintoa. Jos olet suorittanut avoimessa yliopistossa sosiaalityön perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, voit jatkaa tutkinto-opintoja suoraan aineopinnoista.
 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi muita tutkintoon kuuluvia opintoja, esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot. Vuosien 2024 - 2027 opetussuunnitelmassa kandidaatin tutkintoon sisältyy sivuaineopintoja yhteensä 50 op. Tutkintoon kuuluvia opintoja koskevat vaatimukset voivat muuttua opetussuunnitelmakausittain.
 • Jos pääset tutkinto-opiskelijaksi, voit suorittaa perus- ja/tai aineopintokokonaisuutesi loppuun joko avoimessa yliopisto-opetuksessa tai osallistua pääaineopiskelijoiden opetukseen.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto)

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla on korkeakoulututkinto.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon (alemman tai ylemmän), sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi:

 • maisterihaussa 
  • Turun yliopiston sosiaalityön maisterihaun kelpoisuusvaatimuksina keväällä 2024 on aiempi korkeakoulututkinto, johon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna suoritusoppilaitoksen laatimassa laajuudessa (35 - 60 op) suoritettu ja kokonaisuutena arvioitu sosiaalityön aineopintokokonaisuus tai sitä vastaava aineopintotasoinen kokonaisuus vähintään hyvin tiedoin.
  • Jos pääset maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista perus- ja aineopintojen lisäksi. Siltaopinnot on mahdollista suorittaa samanaikaisesti syventävien opintojen eli maisteriopintojen kanssa.
  • Jos aiot hakea maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, voit sosiaalityön opetussuunnitelman 2024 - 2027 mukaan opiskella 1 - 8 op sivuaine-, kieli- tai yleisopinnoiksi sopivina opintoina mitä tahansa avoimen yliopiston tarjoamia opintoja.
 • haussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon
  • Maisterihaun lisäksi voit halutessasi osallistua myös hakuun kandidaatin ja maisterin tutkintoon.
  • Jos saat sosiaalityön tutkinnon suoritusoikeuden ja sinulla on aiempi korkeakoulututkinto, voit hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta eli siirtymistä maisterivaiheen opintoihin. Edellytyksenä vapautukseen on alempi korkeakoulututkinto sekä maisterin tutkinnon pääaineesta suoritetut perus- ja aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi voidaan edellyttää opintojen täydentämistä esimerkiksi kieli-, yleis- ja menetelmäopinnoilla (siltaopinnot).

Tarkista hakuohjeet Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta

Voinko hakea muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamillani sosiaalityön aineopinnoilla?

 • Tarkista Opintopolusta kunkin yliopiston maisterihaun hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet. Ota yhteyttä ko. yliopiston opintoneuvontaan, jos olet epävarma siitä, täyttyvätkö ehdot.
 • Jos olet aloittanut aineopinnot sosionomipohjalta, kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota perusopintovaatimukseen. Turun yliopiston maisterihaussa sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon katsotaan vastaavan sosiaalityön perusopintoja, mutta muissa yliopistoissa saatetaan hakijalta vaatia sosiaalityön perusopinnot 25 op.
Lisätietoja sosiaalityön tutkinto-opiskelusta Turun yliopistossa

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonta vastaa kysymyksiisi, jotka liittyvät sosiaalityön tutkinto-opiskeluun Turun yliopistossa: oposoc@utu.fi