Tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä oppilaiden epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen – uusi työkalu perusopetuksen henkilökunnan käyttöön

12.10.2022

Peruskoulujen turvallisuutta tutkiva ONNI on turvallinen koulu -hanke laatii Yhdenvertaisen puuttumisen oppaan koulujen tarpeisiin. – Suomessa ei ole ollut kaikille yhteistä puuttumisen mallia vaan jokainen koulu on laatinut perusopetuslain ja opetussuunnitelman pohjalta omat ohjeensa. Näin on syntynyt tilanteita, joissa saman kunnankin sisällä samanlaisiin tai toisiinsa verrattavissa oleviin rikkeisiin on reagoitu eri tavalla, hankkeen kehittämispäällikkö Tuomo Myllö sanoo.

Turun yliopiston johtaman ONNI on turvallinen koulu -hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia käytännön menetelmiä, välineitä ja kriteereitä peruskoulujen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yhdeksi työkaluksi kehitetään Yhdenvertaisen puuttumisen opasta, eli YPO:a, yhdessä turvallisuuden kehittämiseen osallistuvien pilottikoulujen kanssa.

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelmat määrittelevät suuntaviivat oppilaan epäasiallisen käyttäytymisen puuttumiskeinoille, mutta ne jättävät suuren vaihteluvälin seuraamuksille. Siten esimerkiksi saman kaupungin sisällä eri kouluissa samanlaisesta kiusaamiseen, häirintään tai muutoin epäasialliseen käytökseen liittyvästä teosta on voitu määrätä erilaisia seuraamuksia. 

– Oppaan tavoitteena on taata, että esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätilanteissa epäasialliseen käytökseen puututaan samalla tavoin kouluun ja opetuksen järjestäjään katsomatta. Tämä on tärkeä tavoite koululaisten oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta, sanoo ONNI-hankkeen kehittämispäällikkö ja suomenkielisten koulujen toinen mentori Tuomo Myllö.

Ajatus YPO:sta on kypsynyt opetus- ja kasvatusalan turvallisuuden asiantuntija Timo Varpulan mielessä jo pidempään. Nyt hän on ONNI-hankkeen asiantuntijoiden sekä mukana olevien pilottikoulujen rehtoreiden kanssa koonnut ajatukset toimintamalliksi. Syksyn 2022 aikana YPO otetaan käyttöön hankkeen pilottikouluissa. Opas on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Opas otetaan käyttöön sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa.

– Turvallisuuden kehittämisohjelmaan osallistuvien koulujen rehtorit ovat olleet mukana YPO:n valmistelutyössä. He ovat keskustelleet hankkeen mentoreiden kanssa, millä tavalla he haluaisivat tiettyyn käytökseen puuttua. Syksyn aikana rehtorit perehdyttävät henkilöstönsä YPO:n mukaisiin puuttumiskeinoihin ja ottavat oppaan käyttöön. Hankkeen aikana koulut myös arvioivat YPO:n käytettävyyttä, ONNI-hankkeen koordinaattori Emilia Luukka kertoo.

– Hankkeessa tutkitaan turvallisuuskulttuurin muutosta hankekouluissa. Kevään 2023 aikana arvioidaan koulujen toteuttamien toimenpiteiden, kuten YPO:n käyttöönoton, vaikuttavuutta. Arvioinnin valmistuttua opasta voidaan tarjota kaikkien peruskoulujen käyttöön, hankkeen johtaja, professori Eila Lindfors sanoo.

>> Hankkeen nettisivut

Luotu 12.10.2022 | Muokattu 12.10.2022