Alustavien tutkimustulosten mukaan etäopiskelu korona-aikana oli oppilaille vaativaa

26.06.2020

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnistyi huhtikuussa tutkimushanke, jossa analysoidaan etäopetusaikaa ja siitä saatuja kokemuksia eri näkökulmista. Aineistoa kerätään koulujen oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta. Alustavien tulosten mukaan tekniikka ei aiheuttanut juurikaan ongelmia etäopetuksessa. Osalle oppilaista etäopiskelu ei kuitenkaan sopinut yhtä hyvin kuin toisille.

Tähän mennessä kerätyn, noin tuhannen oppilaan, 1400 huoltajan ja 600 opettajan vastauksiin perustuvan aineiston mukaan tekniikka ei juurikaan aiheuttanut ongelmia etäopetuksessa. Laitteita ja ohjelmistoja on osattu käyttää varsin hyvin. Oppilailla on ollut yleisesti käytössä omia laitteita.  Noin 70 prosenttia oli käyttänyt omaa tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta. Koulun antamaa laitetta etäopetuksessa oli käyttänyt noin 40 prosenttia vastanneista oppilaista.

– Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta ajatellen jatkossa on paikallaan selvittää, miksi omat laitteet ovat olleet niin hallitsevassa asemassa, professori Pasi Koski pohtii.

Monella opiskelu sujui hyvin, mutta osalle itsenäinen työskentely aiheutti ongelmia

Niin opettajat, oppilaat kuin oppilaiden huoltajat olivat yleisesti sitä mieltä, että kevään etäopetus sujui hyvin. Opettajista ja huoltajista näin ajatteli neljä viidestä. Vastanneiden oppilaiden keskuudessa tällainen käsitys oli lähes 70 prosentilla.

– Tulokset kertovat myös, että kodeissa vanhemmat ja huoltajat olivat ymmärtäneet haastavan tilanteen vaatimukset. Oppilaat kokivat saaneensa kotoa tukea opiskeluunsa varsin hyvin, Koski kertoo.

Lähes puolet oppilaista kuitenkin koki etäopetuksen aikana oppineensa huonommin kuin normaalissa koulunkäynnissä. Osalle etäopetus puolestaan vaikuttaa sopineen myös oppimisen näkökulmasta. Noin viidesosa koki oppineensa etäopetuksen aikana tavallista koulunkäyntiä paremmin. 

Oppilaalta edellytetään etäopetuksessa itsenäistä vastuunkantoa koulunkäynnistä enemmän kuin lähiopetuksessa. Ajankäytön hallinnassa ja normaalin elämänrytmin ylläpitämisessä oli enemmän vaikeuksia heillä, jotka eivät kokeneet etäopetusta itselleen sopivaksi. Noin puolet vastanneista oppilaista koki koulunkäynnin etäopetuksessa vaativammaksi.

Oppilaat, jotka kokivat oppineensa huonommin, kokivat myös työmäärän kasvaneen, tehtävien vaikeutuneen ja opettajan tuen vähentyneen. Näillä oppilailla oli myös rajoitetummin erilaisia opiskelun tapoja käytössä tai he kokivat ne vaikeammin käytettäviksi. Opettajien työskentelyyn oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta opettajalta tukea koettiin saatavan normaalitilannetta vähemmän.

–  Mikäli etäopetukseen pitää jatkossa jälleen turvautua pitäisi oppilaiden tunnetta opettajan läsnäolosta saada vahvistetuksi, Koski kommentoi.

Kyselyyn toivotaan edelleen vastauksia. Eri kohderyhmille suunnatut kyselylinkit löydät alla olevan linkin kautta.

Luotu 26.06.2020 | Muokattu 26.06.2020