Neljä miljoonaa EU Horizon -rahaa Kiina-tutkimukseen – yhtenä toimijana Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus

09.09.2022

Nyky-Kiinan heikkoa tuntemusta Euroopassa parantavat ReConnect China -tutkimushanke on saanut nelivuotisen, yhteensä neljän miljoonan euron EU Horizon-rahoituksen. Belgialaisen Gentin yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita 12 Euroopan maasta, Turun yliopisto ainoana pohjoismaisena yliopistona.

Euroopalla on pikainen tarve kohentaa tietämystään ja tuottaa uutta, eurooppalaista itsenäistä tutkimustietoa nyky-Kiinasta. Tavoitteen edistämiseksi EU Horizon avasi rahoitushaun. Hakemuksia jätettiin toistakymmentä, mutta rahoituksen sai vain kaksi, toinen niistä oli ReConnect China. Marraskuussa käynnistyvän tutkimushankkeen aikana tutkijoiden tavoitteena on selvittää, millä aloilla EU:n yhteistyö Kiinan kanssa on toivottavaa, mahdollista tai mahdotonta.

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajan, professori Lauri Paltemaan mukaan Kiina tunnistetaan nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa yhä enemmän kilpailijaksi. Siksi onkin välttämätöntä kaivaa esiin tasapuolinen ja molempia osapuolia hyödyttävä tapa tehdä kasvokkain yhteistyötä. Tätä tavoitetta tukee projektia varten koottava tietopankki, johon kerätään dataa niin kansallisista kuin paikallisistakin virallisista lähteistä.

Professori Paltemaa korostaa, että on erittäin tärkeä saada tietoa myös Pekingin ulkopuolelta, siitä, mitä tapahtuu maakunnissa, kaupungeissa ja kylissä.

– Hankkeemme tuottaa aivan uudenlaista ymmärrystä kun liitämme digitaalisten tietolähteiden aineistoja tietokoneavusteisiin tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiin. Meillä on tähän erittäin hyvät lähtökohdat, sillä Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus on jo aiemmin järjestänyt uraauurtavalla tavalla opiskelijoille ja henkilökunnalle tietokoneavusteisten tutkimusmenetelmien koulutusta, Paltemaa sanoo.

Tutkimuksessa on mukana 15 yliopistoa ja osaamiskeskusta 12 Euroopan maasta.

Turun yliopiston vastuulla on työpaketti, joka tuottaa MOOC- eli massiivisia avoimia verkkokukursseja eurooppalaisille opiskelijoille. MOOC-kurssien luomisesta vastaava yliopistonlehtori Outi Luova kuvaa tehtävää ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi edistää Kiina-opetusta eurooppalaisissa yliopistoissa.

– Olemme jo aiemmin luoneet neljä paljon kiitosta saanutta MOOC-kurssia yliopistojen Aasia-verkostolle, jota koordinoidaan Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Nyt käytämme tuota osaamista rakentaaksemme konsortiolle MOOC-kurssit. ReConnectissa tarjoamme helposti saavutettavia johdantokursseja Kiinan politiikkaan, yhteiskuntaan ja talouteen, Luova sanoo.

Hän osoittaa myös kiitokset kurssin hienosta ulkonäöstä ja monipuolisista tehtävistä Sasu Katajamäelle, joka laati kurssisivun ja suunnitteli tehtäviä.

MOOC-kurssit ja niiden erinomainen skaalautuvuus ja tehokas kyky valtavirtaistaa Kiina-tietoa yliopisto-opiskelijoiden ja suuren yleisön keskuudessa oli yksi keskeisistä Horizon-rahoituksen turvaajista.

Tavoitteena myös kaikkien eurooppalaisten Kiina-tietouden kasvu

Tutkimuksen rinnalla konsortio tuottaa päätöksenteon tueksi politiikkapapereita, podcasteja ja työpajoja esitelläkseen laajemmin Euroopan unionin ja komission strategisista painopisteistä EU:n ja Kiinan keskeisistä kysymyksistä.

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen erikoistutkijan Hermann Aubién mukaan konsortion ydintavoitteena on lisätä ja jakaa Euroopassa ja eurooppalaisille Kiinaan liittyvää tietoa.

– Me, Turun yliopiston Kiina-tutkijat, tuotamme yhdessä konsortiokumppaneidemme kanssa ajankohtaista ja todella kaivattua Kiinaan liittyvää tietoa vihreästä ja digitaalisesta teknologiasta, ihmisoikeuksista, geopolitiikan ja talouden kytköksistä, kansainvälisestä rahoituksesta, globaaleista terveyskysymyksistä, kehitystyön rahoituksesta sekä Kiinan sisäpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden välisestä yhteydestä. Kiina-tutkijat ovat hajallaan ympäri Eurooppaa, joten tämän hankkeen tarkoituksena on myös tuoda tutkijat, poliitiikka-asiantuntijat, opiskelijat ja keskeiset sidosryhmien edustajat yhteen ReConnectin perustamaan eurooppalaiskiinalaiseen tiedefoorumiin, Aubié sanoo.

Konsortioon Luovan, Paltemaan ja Aubién lisäksi osallistuvat valtio-opin dosentti Mikael Mattlin.

– Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS odottaa innolla tämän erittäin mielenkiintoisen uuden tutkimushankkeen virallista aloitusta erinomaisten eurooppalaisten kumppaneiden seurassa, Paltemaa sanoo.

ReConnect China -projekti päätavoitteet:

1. Tuottaa riippumatonta ymmärrystä Kiinasta ja sen toimintaa määrittävistä sosiaalisista, kulttuurisista, poliittisista ja taloudellisista seikoista.

2. Tunnistaa EU:n nykyiset vahvuudet ja kiireelliset tarpeet suhteessa Kiinan luomiin globaaleihin narratiiveihin.

3. Koota tietokanta avoimista verkkolähteistä, joiden kautta on mahdollista pysyä perillä Kiinan ajankohtaisista politiikoista, narratiiveista ja julkisista diskursseista.

4. Kiinaa koskevan tietämyksen valtavirtaistaminen EU:ssa. Tavoitteita on kaksi: euroopplaisten opiskelijoiden kiinnostuksen lisääminen Kiina-opintoihin ja suuren yleisön ja erityisesti nuorten tietoisuuden lisääminen Kiinasta.

5. Faktoihin perustuvan tiedon lisääminen neljällä keskeisellä politiikan alalla: Tiede ja teknologia, Talous ja kauppa, Sisäpolitiikka ja Kiinan asema maailmassa.

 

Tekstiin lisätty 71.11. kiitos Sasu Katajamäelle.

Luotu 09.09.2022 | Muokattu 27.03.2023