Terveyskampus Turulle ja uudelle hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle Suomen Akatemian rahoitusta

08.12.2020

Suomen Akatemia on myöntänyt 10 miljoonaa euroa korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoituksen haussa. Rahoitusta myönnettiin Turun yliopistoon kahdelle verkostolle, Terveyskampus Turulle sekä uudelle hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle.

Suomen Akatemian rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kahdelle hankkeelle. 

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin Pekka Hännisen johtamalle Terveyskampus Turku 2.0 (HCT 2.0) -konsortiolle rahoitusta myönnettiin 733 137 euroa. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on 371 831 euroa.

HCT 2.0 toteutetaan yhdessä Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun sekä Yrkeshögskolan NOVIA:n kanssa. Myönnetyllä rahoituksella vahvistetaan Terveyskampus Turku -verkoston toimintaa ja kehitetään terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä yritysten kanssa. 

– Terveyskampus Turku on merkittävä moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tuo yhteen alueen korkeakoulut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Turku Business Regionin yritys- ja innovaatiotoiminnot. Projektin neljä työpakettia kokoavat yhteen suomalaista terveyteen liittyvää huippuosaamista, Hänninen sanoo.

Ensimmäisessä työpaketissa luodaan malli monialaiselle lasten ja nuorten hyvinvoinnin osaamiskeskukselle. Toisessa kehitetään terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja tiedolla johtamista. Kolmannessa taas kehitetään kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita ja neljännessä arvioidaan ja parannetaan yrityksille tarjottavia palveluita ja testialustoja.

Rahoitusta uudelle vesistöjen hallinnan kumppanuusverkostolle

Maantieteen professorin Petteri Alhon johtamalle hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle (HYDRO-RDI-Network) rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa, josta Turun yliopiston osuus on 276 473 euroa.

Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston sekä Oulun yliopiston kanssa toteuttavan hankkeen päämääränä on parantaa ja soveltaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnuslähestymistapoja, joita on jo kehitetty edellisissä tieteellisissä tutkimushankkeissa yhdessä yrityspartnereiden kanssa. 

– Kumppanuusverkosto tulee soveltamaan lukuisia menetelmiä tarjotessaan palvelukokonaisuuksia liittyen tulvariskeihin, jokihabitaatteihin, vedenlaatuun ja kestävään jokiympäristön hallintaan, Alho kertoo.

Verkoston yrityspartnerit edustavat monia osa-aloja vesisektorilta, kaukokartoituksesta ja geoinformatiikasta. Kumppaneiksi valitut yritykset ovat jo entuudestaan tehneet yhteistyötä yksittäisten tutkimusinstituuttien ja yliopistojen kanssa, mutta nyt perustettu HYDRO-RDI-Network on täysin uusi konsortio, jossa toimii yhteistyössä kolme yliopistoa, kaksi tutkimusinstituuttia ja 15 yritystä.

Luotu 08.12.2020 | Muokattu 08.12.2020