Turun yliopisto liittyy kansallisen pitkäaikaissäilytyspalvelun käyttäjäksi

17.02.2021

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Turun yliopisto on anonut ja saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen (HKT) arkiston aineistojen tallennuksesta kansalliseen Fairdata PAS-palveluun. Turun yliopisto on solminut sopimuksen niiden toteutuksesta vastaavan Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) kanssa tällä viikolla.

Turun yliopiston HKT-arkiston aineistot on hyväksytty Fairdata PAS-palveluun

Turun yliopistolla, kuten myöskään useimmilla muilla yliopistoilla, ei ole luotettavia tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tarkoitettuja palveluita omassa organisaatiossa. Pitkän ajan kuluessa laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ja muuttuvat. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja riskeihin varautumista, ja tarvittaessa aineistojen virkistämistä käyttökunnon varmistamiseksi. Digitaalisen datan pitkäaikaissäilyttäminen vaatii tarkoituksenmukaista tietojärjestelmäkokonaisuutta, ja kansallisella pitkäaikaissäilytyspalvelulla ratkaistaan useiden organisaatioiden aineistojen säilytystarpeet kustannustehokkaasti ja mahdollistetaan aineistojen tuleva hyödyntäminen pitkällä aikavälillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tarjoaa ja omistaa kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut (PAS-palvelut). Niiden toteutuksesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus (CSC). Turun yliopisto valitsi, tutkimusneuvostoa kuultuaan, HKT-arkiston aineistot pilotiksi Fairdata PAS-palvelun käyttöönottoon, ja anoi OKM:ltä lupaa aineistojen tallentamiseen Fairdata PAS-palveluun. HKT-arkiston kokoelmat ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisia, ja arkisto on omalla alallaan Suomen laajamittaisin tutkimusarkisto. HKT-arkisto sai vuonna 2018 Turun yliopiston tutkimusaineistorahoitushaussa merkittävän rahoituksen aineiston järjestämiseen ja ylläpitoon. Rahoituksen kesto on vuoden 2023 loppuun asti. Fairdata PAS-palveluun liittyminen ja käyttö eivät maksa organisaatioille, mutta käyttöönotto vaatii henkilöresursseja, ja HKT-arkiston rahoitus mahdollistaa Fairdata PAS-palveluun käyttöönoton. OKM:n myönsi luvan HKT-arkiston aineistojen tallennukseen Fairdata PAS-palveluun viime vuoden lopulla, jonka jälkeen Turun yliopisto aloitti sopimusneuvottelut ja käyttöönottosuunnitelman tekemisen CSC:n kanssa. Sopimus solmittiin Turun yliopiston ja CSC:n välillä 15.2.2021.

Ainutlaatuiset HKT-arkiston aineistot

HKT-arkisto on aloittanut toimintansa 1950-luvun lopulla, jolloin kansatieteen oppiaineessa aloitettiin aineistojen keräys ja tallennus järjestelmällisesti. Aineistoa on tällä hetkellä useista HKT-laitoksen oppiaineista, mutta aineistojen perusta on kansatieteen (nykyään etnologian), folkloristiikan ja uskontotieteen kokoelmissa. HKT-arkisto on tutkimusarkisto, jonka aineistoja voi käyttää tutkimuksessa, yliopisto-opetuksessa, museotoiminnassa ja tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti muissa tarkoituksissa. Suurin osa aineistoista on tällä hetkellä saavutettavissa vain fyysisesti arkiston tiloissa, mutta yliopiston aineistorahoituksella mahdollistetussa digitointihankkeessa on tavoitteena saada aineistot sähköisille alustoille laajemman tutkijajoukon käyttöön. Digitointihankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen varmistaminen.

- HKT-arkistolle on äärimmäisen tärkeää, että tutkimusaineistot saadaan pitkäaikaissäilytykseen. Kokoelmamme ovat tutkimuksen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta merkittäviä, ja niiden säilytys pitää varmistaa luotettavasti, painottaa HKT-arkistosta vastaava yliopisto-opettaja Kirsi Hänninen.

Pitkäaikaissäilytys varmistetaan ensimmäisenä yli 50 vuotta kerätylle Talvadas-aineistolle

Ensimmäisessä vaiheessa pitkäaikaissäilytykseen siirretään Talvadas-projektin aineisto. Talvadas-projektin aineisto liittyy saamelaisen folkloren (kertomusperinteen) tutkimusprojektiin, joka on edelleen toiminnassa. Aineisto on kerätty Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapista ja sen pääkohteena on Utsjoella, Tenojoen varressa sijaitseva Talvadaksen (Dálvadas) kylä ja sen lähikylät Nuvvus, Aittijoki ja Porta. Kyläyhteisö eli eristäytynyttä elämää, jossa perinne oli iäkästä. Talvadas-projektin aineiston kerääminen aloitettiin 1965, ja se on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kokonaisuus ja edelleen aktiivisen tutkimuksen kohde. Aineistolle on tehty motiiviluokitus, josta löytyvät mm. luokat ”Kummitteluperinne” ja ”Näkijät, tietäjät, parantajat ja noidat”.

Talvadas-aineisto sisältää äänitiedostoja, valokuvia/dioja, paperiaineistoa ja videoita. Yhteensä tiedostoja on liki 3500 kappaletta. Pitkäaikaissäilytykseen siirrettävän aineiston keskeisessä asemassa ovat metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

- Pitkäaikaissäilytykseen siirrettävän aineiston kokoaminen, metatietojen tarkistaminen ja luominen on ollut Fairdata PAS-palvelun käyttöönoton työläin vaihe. Se on myös erittäin tärkeää ja varmistaa sen, että aineisto säilyy käyttökelpoisena vuosisatoja, HKT-arkiston projektitutkija Heli Syrjälä tähdentää.

Aineistojen kuvailutiedot tulevat Fairdata PAS-palvelun käyttöönoton kautta näkyviin Turun yliopiston tutkimusdatakatalogissa ja kansallisessa tutkimustietovarannossa hankkeiden käyttöönottoaikataulujen mukaisesti.

Talvadas-projektin aineiston jälkeen Fairdata PAS-palveluun siirretään valmiina sähköisessä muodossa olevia aineistoja. Tavoite on saada kaikki fyysisessä muodossa olevat aineistot digitoitua ja tallennettua Fairdata PAS-palveluun vuoden 2023 loppuun mennessä. HKT-arkiston digitaalista aineistoa tulee kokonaisuudessaan olemaan arviolta noin 20 Tt.

Fairdata PAS-palvelun käyttöönotto on edellyttänyt yhteistyötä useiden eri yliopiston yksiköiden kanssa.  Turun yliopiston kehittämispalveluiden tutkimusedellytys- ja lakiasiat-yksiköt ovat erityisen tiiviisti yhdessä vieneet hanketta eteenpäin. Erityinen vastuu palvelun teknisessä käyttöönotossa on ollut IT-palveluilla. CSC:n on tarjonnut hyvän tuen ja neuvonnan palvelujen käyttöönottoon liittyvissä asioissa.

Pitkäaikaissäilyttäminen vahvistaa Turun yliopiston tutkimusdatan avointa saatavuutta

Yliopiston on mahdollista hakea lisää tallennustilaa OKM:ltä Fairdata PAS-palvelun käyttöön. Pitkäaikaissäilyttäminen tulee siis pilotoinnin jälkeen olemaan mahdollista myös muille Turun yliopiston pitkäaikaissäilytettäville aineistoille.

- Turun yliopiston aineistohallinnan kehittäminen on yksi yliopiston tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen kohteista. Tärkeiden tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksen varmistaminen mahdollistaa tuotetun tiedon uudelleen käytön edistäen vaikuttavuutta ja avoimen tieteen periaatteiden toteutumista yliopiston strategian mukaisesti. Tutkimusaineistojen löydettävyyden ja käytettävyyden varmistaminen on myös pohja kaikelle tutkimukselle, mutta erityisesti monitieteiselle tutkimukselle, yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoo.

Luotu 17.02.2021 | Muokattu 17.02.2021