Mikä saa meidät arvostamaan taideteosta tai historiallista esinettä? Miten museot voivat lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa? Miksi ja miten museokokoelmia säilytetään? Millainen on tulevaisuuden museo?

Museologian opinnot antavat teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöinstituutioissa tehtävälle työlle. Jotta museo olisi valtionosuuskelpoinen, tulee museossa työskennellä päätoimisesti vähintään kaksi korkeakoulutettua museoalan asiantuntijaa, joilla on suoritettuna museologian perusopinnot.

Turun yliopistossa voi museologiasta opiskella sivuaineopintoina perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät perusopinnot sopivat pätevöitymiseen museoalan ammattilaiseksi sekä kaikille kulttuuriperintöalasta ja museotyöstä kiinnostuneille.

Uutuutena kevätlukukaudella 2025 alkaa Museologian puutarhakurssi.

Museologian perusopinnot 25 op

Opinnot antavat käsityksen kulttuuriperintöprosesseista ja nykymuseoista instituutioina, joilla on erilaiset edeltäjänsä ja omat yhteiskunnan muihin intresseihin nivoutuvat tehtävänsä. Opit tuntemaan kulttuuriperinnön kentällä toimivia tekijöitä kuten julkishallintoa, museolaitosta ja kansainvälistä kulttuuriperintöalaa. Perusopinnoissa painottuvat dokumentoinnin, arvottamisen ja vaalimisen prosessit. Opinnoissa erityistä ovat tulevaisuussuuntautuneet näkökulmat ja museoalan kehittäminen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 5 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Näyttelyt, yleisötyö ja museopedagogiikka 5 op
  • Museologian teoriat 5 op
  • Museoiden kehittäminen 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opinnot alkavat 9.9.2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativia verkkotapaamisia.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Tietoa opinnoista -sivu ja Toteutukset (sininen palkki) jaksojen sivuilta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 5.9.2024

Museologian puutarhakurssi 10 op - UUTTA

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2025. Opintojen tavoitteena on 

  • osaaminen ja ymmärrys museopuutarhan ylläpitämisestä, kehittämisestä, dokumentoimisesta ja viestimisestä
  • elävän kasviperinnön tunnistustaidot ja käytännön tiedot ja taidot sen ylläpitämisestä, elvyttämisestä ja hyödyntämisestä museotyössä
  • puutarhahistorian tuntemuksen syventäminen, sekä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä arkistomateriaaleihin tutustuminen
  • museopuutarhan arvon ja merkityksen ymmärtäminen ja siitä viestiminen
  • museopuutarhatoimijoiden tuntemus Suomessa ja kansainvälisesti.

Opintoihin sisältyy verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja kaksi intensiiviopetuskertaa viikonloppuina Turussa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Jakso sisältyy museologian aineopintojen valinnaisiin opintojaksoihin. Tarkemmat tiedot julkaistaan viimeistään 15.11. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta. Opinnot eivät ole tarkoitettu Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joilla on mahdollisuus hakea perusopintoihin Turussa sivuainekokeella ja ilmoittautua Porin opintoihin ilman sivuainekoetta.

> Ilmoittautuminen 5.12. - 

”Museologian perusopinnot lisäsivät asiantuntijuuttani uudelle tasolle. Voin nyt olla mukana kehittämässä kokoelmiemme hoitoa ja niiden laadukasta sisältöä. Voin myös tuoda viimeisimmät tiedot koko työyhteisömme pariin.”

"Opinnot avasivat lisää museotyön monipuolisuutta. Museotyössä on oltava asiantuntemusta hyvin monilta eri alueilta. Yllättävä uusi asia oli, miten paljon museotyössä on huomioitava työturvallisuutta ja miten paljon riskejä työhön saattaa sisältyä.”

”En olisi opintoja aloittaessani osannut edes arvata, minkälaisten asioiden ja kysymysten pariin museoalalla voi päätyä!”

Tutustu myös Porin yliopistokeskuksessa järjestettäviin museologian perusopintoihin!