Mikä saa meidät arvostamaan taideteosta tai historiallista esinettä? Miten museot voivat lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa? Miksi ja miten museokokoelmia säilytetään? Millainen on tulevaisuuden museo?

Museologian opinnot antavat teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöinstituutioissa tehtävälle työlle. Jotta museo olisi valtionosuuskelpoinen, tulee museoasetuksen mukaan museon johtajalla ja ainakin yhdellä museon muulla työntekijällä olla museologian perusopinnot tai vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä.

Turun yliopistossa voi museologiasta opiskella sivuaineopintoina perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin perusopintoihin voivat hakea kaikki museologiasta kiinnostuneet. Lue lisätietoja ilmoittautumisohjeista.

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen aikana opiskelija saa käsityksen kulttuuriperintöprosesseista sekä nykymuseoista instituutioina, joilla on erilaiset edeltäjänsä ja omat yhteiskunnan muihin intresseihin nivoutuvat tehtävänsä. Opiskelija oppii tuntemaan kulttuuriperinnön kentällä toimivia tekijöitä kuten julkishallintoa, museolaitosta ja kansainvälistä kulttuuriperintöalaa. Perusopinnoissa painottuvat dokumentoinnin, arvottamisen ja vaalimisen prosessit.

Opinnoissa erityistä ovat tulevaisuussuuntautuneet näkökulmat ja museoalan kehittäminen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 5 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Museologian teoriat 5 op
  • Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
  • Museoiden kehittäminen 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta motivaatiokirjeen perusteella (alustava tieto). Tarkista opintomaksu ym. tiedot ja ohjeet ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 31.8.2022

> Ilmoittautuminen 10.8.2023 alkaen