Asiasana: matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Luotettavampia proteiinimäärien mittauksia ja parempia löydöksiä laskennallisten työkalujen avulla (Väitös: FM Tommi Välikangas, 11.2.2022, tietojenkäsittelytiede)

Massaspektrometriaan (MS) pohjautuva proteiinien tunnistus ja mittaus, proteomiikka, on kehittynyt tehokkaaksi työkaluksi, jota hyödynnetään niin biologisessa kuin lääketieteellisessäkin tutkimuksessa. FM Tommi Välikangas vertaili väitöskirjassaan kattavasti MS-datan käsittelyn eri vaiheisiin liittyviä ohjelmallisia työkaluja.

Käyttäjien sosiaaliset ja tekniset olettamukset tupakoinnin lopettamisen tukiyhteisöistä vaikuttavat niiden käyttöön (Väitös: MSc Chenglong Li, 14.1.2022, tietojärjestelmätiede)

Tupakoinnin lopettamisen verkkoyhteisöistä on tullut tärkeä tukityökalu tupakoinnin lopettamisessa. Yhteisöissä keskustellaan tupakoinnin lopettamisesta tähän tarkoitukseen rakennetuilla verkkosivustoilla. Väitöskirjassaan Chenglong Li tutki verkkoyhteisöjen käytön jatkuvuutta ja tiedon jakamista. Li keräsi Suomessa dataa Stumppi.fi -verkkoyhteisöstä ja Kiinassa Smoking Cessation Bar -palvelusta.

Lapset oppivat vieraan kielen äänteitä tehokkaasti, mutta altistusiällä on merkitystä (Väitös: FM Katja Haapanen, 29.10.2021, fonetiikka)

Lapset oppivat vieraan kielen äänteitä tehokkaasti taustatekijöistä riippumatta. Varhaisesta altistuksesta näyttää kuitenkin olevan erityistä hyötyä ääntämisen oppimisessa. Ikään liittyvät erot testattujen ryhmien välillä saattavat osittain selittyä lasten äidinkielen äännejärjestelmän kehityksellä ja äidinkielen äännekategorioiden tarkkuudella.

Itsetietoisuus parantaa tietoteknisten järjestelmien luotettavuutta (Väitös: MSc Maximilian Götzinger, 8.10.2021, tietotekniikka)

Kyberfyysiset järjestelmät (engl. cyber-physical systems, CPS) tarvitsevat kattavaa tietoa itsestään ja ympäristöstään kyetäkseen tekemään rationaalisia päätöksiä ja ohjaamaan toimintaansa. MSc Maximilian Götzingerin väitöstutkimuksen mukaan tietoteknisten järjestelmien itsetietoisuus parantaa niiden monitorointikykyä ja takaa toiminnan luotettavuuden myös virheellisen datan ilmaantuessa.

Väittelijä tutki geometriaa uudenlaisilla metriikoilla (Väitös: FM Oona Rainio, 3.9.2021, matematiikka)

FM Oona Rainio selvittää Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, millaisia geometrisia systeemejä syntyy, kun etäisyyden käsite määritellään uudelleen. Suorien, kolmioiden ja muiden geometristen kappaleiden tutut ominaisuudet muuttuvat, jos niitä mitataan alueen reunasta riippuvilla intrinsisillä metriikoilla. Rainion väitöstutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa etäisyyksien eri mittareista.

Väittelijä kehitti uusia ääneneristävyyden mittalukuja koetun häiritsevyyden avulla (Väitös: FM Petra Virjonen, 27.8.2021, tietojenkäsittelytiede)

Rakenteiden ääneneristävyyskykyä kuvataan yleensä yksittäisellä luvulla, jota verrataan rakentamismääräyksen mukaiseen tavoitearvoon. FM Petra Virjosen väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusia ääneneristävyyden mittalukuja, jotka vastaavat nykyisiä mittalukuja paremmin ihmisen kokemusta rakenteen ääneneristävyydestä tavallisilla elinympäristön äänillä.