Tutkimus hoitotieteen laitoksella

Hoitotiede on terveystieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii terveyttä ja hoitamista eri näkökulmista. Hoitotieteen keskeisenä tutkimuksen kohteena ovat kaikenikäisten kansalaisten terveys ja sen edistäminen moninaisissa elämäntilanteissa sekä sairastuneiden hoitaminen erilaisissa hoitamisen ympäristöissä. Hoitamista tarkastellaan monipuolisesti sekä kansalaisten itsehoidon että ammattilaisten toiminnan näkökulmista.

Tutkimustoiminnan lähtökohdat ovat yksilön, ryhmien ja väestön voimavarojen tukemisessa. Vahvuusalueina ovat eettisyys, potilaskeskeisyys ja teknologiaorientoituneisuus.

Tutkimus on perusta perus- ja jatkokoulutukselle sekä yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Hoitotieteen professorien ylihoitajien sivuvirat palvelujärjestelmässä mahdollistavat kiinteän tutkimusyhteistyön käytännön hoitotyön ja yliopiston välillä.

Laitoksella tuetaan tutkijoiden urakehitystä ja urakehityksen käynnistämiseksi opinnäytetyöt liitetään laitoksen tutkimusohjelmiin. Tutkimus toteutetaan laitoksen korkeatasoisessa, kansainvälisessä tutkimusohjelmassa.

Uusimmat julkaisut