kemia kv tutkijat

Tutkimus matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Monitieteinen perus- ja soveltava tutkimus luovat vahvan pohjan kestävälle kehitykselle.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta profiloituu korkeatasoisena tutkimusyhteisönä, joka on keskeinen toimija yliopiston strategian kaikissa temaattisissa kokonaisuuksissa. Luonnontieteet muodostavat tieteellisen perustan ja tekniikka luo ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

Tiedekunnan tutkimusryhmillä on aktiiviset yhteistyöverkostot kansallisesti ja kansainvälisesti. Julkaisemme vuosittain yli 1000 julkaisua ja lukuisia innovaatioita ja patentteja. Korkeatasoinen tutkimuksemme on tunnustettu muun muassa akateemikoiden nimityksillä sekä rahoituksina huippuyksiköille sekä STN- ja ERC-hankkeille.

Tiedekunta on saanut menestyksekkäästi tutkimusrahoitusta kansallisilta ja kansainvälisiltä rahoittajilta. Teollisuusyhteistyö on merkittävä osa tutkimuksesta.

 

Tutkimuksen huippuyksiköt

Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikkö (FORESAIL)

Avaruudesta on tulossa uusi megatrendi. Satelliittien suuri määrä uhkaa avaruuden kestävää hyödyntämistä, sillä avaruusromu tulee muuttamaan kiertoradat käyttökelvottomiksi. Keskeinen tekijä avaruusromun syntymisessä ovat säteilyolosuhteet, jotka ovat arvaamattomia johtuen vajavaisesta avaruusplasmafysiikan ymmärtämisestä.

Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikkö kokoaa yhteen Suomen kansainvälisen kärkiosaamisen avaruusplasmafysiikkaan ja avaruusromuun liittyen. Pyrkimuksenä on toteuttaa paradigmamuutos avaruuden kestävässä hyödyntämisessä. Huippuyksikön tavoitteena on rakentaa uuden sukupolven säteilynkestävä nanosatelliittiparvi, jonka avulla säteilyympäristön ymmärtäminen nostetaan uudelle tasolle ja sen kestävyys osoitetaan tuomalla satelliitit takaisin ilmakehään. 

Huippuyksikössä hyödynnetään myös kansainvälisten satelliittien mahdollistamaa uusinta kokeellista tutkimusta sekä maailman parhaita suurteholaskennan mallityökaluja. Tulevaisuuden tavoitteena on turvata kiertoradat huippuluokan tutkimuksen turvin sekä mullistaa kokeellinen avaruusfysiikka nanosatelliittien avulla.

>> Tutustu hankkeeseen

>> Hankkeen esittely Suomen Akatemian sivuilla

Kvanttiteknologian huippuyksikkö

Kvanttiteknologiat tulevat mullistamaan yhteiskuntamme. Muutoksen edelläkävijänä suomalainen kvanttiteknologian huippuyksikkö yhdistää alansa tieteellisen ja teknologisen kärkiosaamisen sekä tätä tukevan huipputason tutkimusinfrastruktuurin, joiden avulla tähdätään kvantti-ilmiöiden hyödyntämiseen kiinteän olomuodon kvanttilaitteissa ja -sovelluksissa.

Tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja kvanttikoherenssin ja dissipaation hallintaan ja kehittää uudenlaisia kvanttilaitteita ja hybridiarkkitehtuureja. Huippuyksikkö yhdistää kokeellisen, teoreettisen ja soveltavan huippuosaamisen suprajohde- ja pii-pohjaisten laitteiden, suprajohde-metalli rajapintojen, grafeenin ja muiden 2D-materiaalien sekä nanolankojen ja hiilinanoputkien tutkimuksessa. Näköpiirissä olevia sovellusalueita ovat muun muassa kvanttisensorit, -simulaattorit, -kommunikaatio ja -laskenta, joiden tuomat tieteelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt tulevat olemaan ennennäkemättömiä.

>> Tutustu hankkeeseen

>> Hankkeen esittely Suomen Akatemian sivuilla

Euroopan tiedeneuvoston (ERC) rahoittamat hankkeet

Norsuprojekti

Akatemiaprofessori Virpi Lummaa tutkii vanhenemisen evoluutiota ja siihen liittyvien terveyden, eloonjäämisen ja lisääntymismenestyksen erojen syitä ja variaatiota käyttäen tutkimusorganismina pitkäikäistä nisäkästä, aasiannorsua. Myanmarin työläisnorsuista 1920-luvulta alkaen kerätty demografinen tieto yhdistetään tutkimusryhmän norsuista keräämään fyysiseen-, fysikaaliseen- ja käyttäytymisdataan. Norsututkimus liittyy teemaltaan osin professori Lummaan ihmisiä koskevaan tutkimukseen, jossa hän hyödyntää ihmisyhteisöjen väestötieteellisiä tietoja 1720-luvulta asti sekä muun muassa ympäristö- ja taustatekijöitä niiden takana.

>> Tutustu hankkeeseen

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamat hankkeet

Kasvava mieli: Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena

Hankkeen tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella. Nuorten myönteinen kehitys on tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara, jota hanke tukee 6 työpaketin välityksellä. Työpaketit liittyvät:

  1. nuorten kehitykseen ja digitaaliseen osallistumiseen liittyvän pitkittäisaineiston keräämiseen ja aivotutkimuksiin
  2. nuorten oppimista voimaannuttaviin interventioihin
  3. oppimista innostavien keksimis- ja peliprojektien toteuttamiseen
  4. uuden sukupolven oppimisanalytiikan kehittämiseen
  5. opettajien osaamisen ja koulun systeemisen kehityksen tukemiseen
  6. tutkija-opettaja kumppanuuteen perustuvien osallistavien vuorovaikutustapahtumien järjestämisenä

Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin opetusviraston digitalisaatioprojektin ja valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa.

>> Tutustu hankkeeseen

>> Hankkeen esittely Suomen Akatemian sivuilla

Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan yhdistetyssä teknologiamurroksessa (COMBAT/Pointcloud)

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa, Oulun yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa työskentelevien yli kolmenkymmenen tutkijan yhteistyölle perustuva hanke kehittää yhdessä ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa läpimurtoja 3D-mittaustekniikoiden, robotiikan ja laskentamenetelmien saroilla. Hanke keskittyy erityisesti metsien ja kaupunkien 3D-digitalisaatioon ja väylämittauksiin luoden uudenlaisen tavan käsitellä ja hyödyntää Suomen luonnonvaroja ja infrastuktuureja. Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen osaamispohjaisia uusia työpaikkoja, tuottaa säästöjä valtiosektorilla, saavuttaa lukuisia onnistumisia yhdessä teollisuuden kanssa ja tuottaa tieteellisiä huippujulkaisuja. Nämä tavoitteet saavutetaan yhteistyössä laajan poliittisia päättäjiä, Suomen vientiteollisuutta, sarjayrittäjiä, ja lukuisia muita yrityksiä sisältävän sidosryhmäverkoston kanssa.

>> Tutustu hankkeeseen