Meriteollisuuden ja merenkulun ekotehokkuuteen ja digitalisaatioon keskittyvä EXOPRODIGI-jatkohanke on käynnistynyt

29.01.2021

Vuoden 2020 lopussa päättyneen Turun yliopiston Pan-Eurooppa Instituutin koordinoiman ECOPRODIGI-hankkeen tuloksia hyödynnetään vuoden 2021 alussa käynnistyneessä EXOPRODIGI-jatkohankkeessa. EXOPRODIGI-hankkeessa keskitytään ECOPRODIGI:n tavoin parantamaan laivojen suorituskykyä sekä tehostamaan lastaus- ja laivanrakennusprosesseja. Hankkeessa kehitetään keinoja parantaa merialan prosessien ekotehokkuutta digitaalisten ratkaisujen avulla.

ECOPRODIGI-hankkeessa tehty työ osoitti, että digitaalisten työkalujen ja ratkaisujen hyödyntämisellä on merkittävä rooli laivaliikenteen ja meriteollisuuden päästöjen vähentämisessä sekä resurssi- ja prosessitehokkuuden parantamisessa. 

EXOPRODIGI-hankkeessa keskitytään laivojen suorituskyvyn sekä lastaus- ja laivanrakennusprosessien parantamiseen sellaisilla digitaalisilla ratkaisuilla, jotka tunnistettiin ECOPRODIGI-hankkeessa, mutta joihin ei voitu keskittyä kyseisen projektin aikana.

Uusimpiin teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja merenkulkuun ja laivanrakennukseen

ECOPRODIGI:ssa selvitettiin esimerkiksi sitä, miten 3D-skannaus parantaa asennus- ja tuotantoprosesseja telakoilla luomalla virtuaalisia kolmiulotteisia malleja laivan lohkoista. 

– EXOPRODIGI:ssa tarkoituksena on viedä 3D-teknologian hyödyntäminen tästä pidemmälle ja skannata telakkaympäristö Klaipedassa Liettuassa. Telakan 3D-mallintamisella voidaan helpottaa laivanrakennuksen monimutkaisten tuotantoprosessien suunnittelua, kertoo hankkeen tutkimuspäällikkö Elisa Aro Turun yliopistosta. 

Tanskan sisävesillä liikkuville yhteysaluksille puolestaan kehitettiin ECOPRODIGI:ssa avoimen lähdekoodin digitaalista ratkaisua, jonka avulla alusten suorituskykyä voidaan seurata ja joka havainnollistaa energian kulutusta eri tilanteissa. Ratkaisun tarkoituksena on auttaa miehistöä ja toimistohenkilökuntaa tunnistamaan ympäristöystävällisin tapa operoida alusta. 

– EXOPRODIGI:ssa tanskalaiset tutkijat kehittävät ratkaisua edelleen ja integroivat siihen muun muassa tekoälymalleja, jotka voivat antaa suosituksia siitä, miten alusta voisi operoida ekotehokkaammin esimerkiksi matalissa vesissä, Aro kertoo.

Hankkeessa tullaan jatkokehittämään ja pilotoimaan myös muita ECOPRODIGI:ssa kehitettyjä ratkaisuja. Hankkeessa kehitteillä olevat ratkaisut tulevat Aron mukaan tukemaan päätöksentekoa, lisäämään läpinäkyvyyttä, optimoimaan työajan käyttöä ja vähentämään jätettä, energiankulutusta sekä päästöjä meriteollisuudessa ja merenkulussa Itämeren alueella.

Kansainvälinen hanke nojaa yritysyhteistyöhön

EXOPRODIGI-hankkeen toteutuksessa on mukana yhteensä 13 organisaatiota Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Liettuasta. EXOPRODIGI-hanketta toteuttava tiimi on koottu ECOPRODIGI-hankkeessa mukana olleista merialan yrityksistä, yliopistoista ja asiantuntijaorganisaatioista. 

– ECOPRODIGI:ssa oli mukana useita yrityksiä, minkä vuoksi projekti kykeni vastaamaan oikeisiin merialan prosesseista kumpuaviin haasteisiin ja mahdollisti samalla uusien digitaalisten ratkaisujen testaamisen toimialan prosesseissa. EXOPRODIGI-hanke nojaa samalla tavalla vahvasti yritysyhteistyöhön, Aro sanoo.

EXOPRODIGI on yksi seitsemästätoista jatkohankkeesta, jolle Euroopan aluekehitysrahaston alaisuuteen kuuluva Interreg Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region Programme) on myöntänyt rahoituksen. Jatkohankkeiden tarkoituksena on kehittää ja syventää aiempien hankkeiden tuloksia sekä keskittyä ideoihin, joita ei ollut mahdollista viedä eteenpäin alkuperäisissä hankkeissa.

EXOPRODIGI-hanketta johtaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti. Suomesta hankkeessa ovat mukana lisäksi Carinafour, Meyer Turku Oy ja Centrum Balticum -säätiö. Hanketta toteutetaan aikavälillä 1.1.2021–30.9.2021.

Interreg Baltic Sea Region logo

EXOPRODIGI-hankkeen logo

Lisätietoa:

Luotu 29.01.2021 | Muokattu 05.03.2021