Kyselytutkimuksessa selvitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön sekä lasten huoltajien kokemuksia poikkeusoloista

30.06.2020

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksessa selvitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteutumista poikkeusoloissa. Tutkimuksessa kerätään tietoa henkilöstön kokemuksista ja työskentelystä lähi- ja etäopetuksessa. Lisäksi tarkastellaan lasten huoltajien kokemuksia poikkeusajalta. Tavoitteena on löytää keinoja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen.

Koronaviruspandemia toi muutoksia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Päiväkodit olivat suurimmaksi osaksi koko ajan avoinna, mutta iso osa lapsista jäi kotiin. Lasten määrä päiväkodeissa kasvoi, kun koulut avasivat ovensa toukokuussa.

– Korona-aika vaikuttaa varhaiskasvatukseen edelleen kesäaikana, sillä monien vanhempien työssä saattaa tapahtua muutoksia, vuosilomat on saatettu esimerkiksi pitää jo kevään aikana, yliopistonlehtori Marita Neitola selittää.

Varhaiskasvatuksen toteutumisessa erilaisia ratkaisuja

Kunnissa tehtiin erilaisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja järjestämisessä, mikä vaikutti lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ei kuitenkaan järjestetty poikkeusoloissa yleisesti etäopetuksena, mikä poikkeaa perusopetuksen järjestämisestä. Lisäksi perheiden omat ratkaisut vaikuttivat osaltaan osallistumisen mahdollisuuksiin.

Näistä muutoksista ja ratkaisuista kertyneitä kokemuksia selvitetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Raumalla. Tutkimus perustuu osin Turun yliopiston DisLe Study -tutkimukseen. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta selvittävässä tutkimusryhmässä toimivat lehtorit Marita Neitola, Tarja-Riitta Hurme ja Jarmo Kinos.

Tarkoituksena on selvittää, missä määrin opetus- ja muut käytännöt ovat muuttuneet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lisäksi tarkastellaan henkilöstön käsityksiä ja kokemuksia lasten tuen toteutumisesta. Huoltajilta tiedustellaan heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteutumisesta.

Tutkimuksella tuotetaan tietoa, jonka perusteella voidaan kehittää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisen tapoja ja opetuskäytäntöjä. Tutkimuksella saadaan myös tietoa siitä, millä tavoin lasten osallisuus ja tasa-arvo toteutuivat poikkeusolojen aikana.

– Korona-ajan työnteosta ja opiskelusta kertyneiden kokemusten tuottama tieto muuttanee todennäköisesti tulevaisuuden työntekoa ja opiskelua suurestikin. Tämä vaikuttaa mahdollisesti myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamiseenkin tulevaisuudessa, Neitola sanoo.

Kysely varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle sekä huoltajille

Mikäli työskentelet varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa tai olet varhaiskasvatus-/esiopetusikäisen lapsen huoltaja, tutkimusryhmä toivoo, että vastaat kyselyyn. Vastaaminen on anonyymiä ja vie 10‒15 minuuttia. Linkki kyselyyn löytyy uutisen lopusta.

Tutkimus on osa Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen DisLe Study -hanketta, jossa selvitetään etäopetusaikaa ja siitä saatuja kokemuksia eri näkökulmista. Tutkimusryhmään kuuluvat Juli-Anna Aerila, Hilppa Jankama, Heli Keinänen, Lauri Kemppinen, Kimmo Koivisto, Pasi Koski, Tomi Kärki, Noora Nieminen, Miina Orell, Juha Vänttinen ja Sari Yrjänäinen.

Muokattu 7.9.2020. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 30.9. asti. Lisätty kysely päiväkodin johtajille.

Luotu 30.06.2020 | Muokattu 14.01.2022