Aiotko hakea varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen tai tarvitsetko kasvatustieteellistä tietoa työssäsi pienten lasten parissa?

Turun yliopistossa voi suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin (KK, 180 op) tutkinnon varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa. Koulutus toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella. Koulutuksen suorittaneet voivat toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden jatkaa yliopisto-opintoja, esimerkiksi kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriksi ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.

Varhaiskasvatuksen opintoja avoimena yliopisto-opetuksena

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavia varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka sopivat avoimen väylän hakuun ja valintakokeisiin tähtääville sekä kaikille varhaiskasvatukseen liittyvästä tiedosta ja taidoista kiinnostuneille:

Tutkinnon sivuaineiksi sopivia ja muita opintoja: Kandidaatin tutkintoon sisältyy n. 33 op verran sivuaine- ja/tai muita opintoja. Näihin tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus, esimerkiksi jonkin sivuaineen perusopinnot, jonka opiskelija saa valita oman mielenkiintonsa mukaan. Esimerkkejä sivuaineista:

Esimerkkejä kasvatustieteiden muista opinnoista:

  • Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation in Early Childhood Education 3 ECTS
  • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS
  • Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op

  • Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa 4 op

    > ks. Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen esittelysivu

Kieli- ja viestintäopintoja:
English: Academic and Professional Skills I 3 op, Puheviestinnän perusteet 2 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 5 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

> Kieli- ja viestintäopintojen esittelysivu

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot voi avoimessa yliopistossa opiskella kokonaan verkossa, samoin erityispedagogiikan ja psykologian perusopinnot. Opintoja on tarjolla myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa eli kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa.

Erilaisia hakureittejä tutkinto-opiskelijaksi

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan voi hakea yhteishaussa joko todistuvalinnassa tai VAKAVA-valintakokeessa tai avoimen väylän kautta. Lopullinen opiskelijavalinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Avoimen väylän valinnassa ensimmäinen vaihe perustuu hakijan avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamien opintojen pisteytykseen. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain.

Soveltuvia aiempia opintoja ja työkokemusta omaavien on mahdollista hakea tutkinto-ohjelmaan myös valtakunnallisen monimuotokoulutuksen (1000+) kautta.

Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) tavoitteellinen suoritusaika on kolme lukuvuotta. Tutkinto-opintojen suorittaminen edellyttää päätoimista opiskelua Rauman kampuksella. Jos tulee valituksi avoimen väylän kautta, on tutkinnon suorittaminen mahdollista noin kahdessa vuodessa. Avoimia yliopisto-opintoja suorittamalla on siten mahdollista joustavoittaa päätoimiseen opiskeluun tarvittavaa aikaa.

> Tutkinto-ohjelman esittely ja lisätietoja hausta, myös avoimen väylästä