Opiskelu kemian laitoksella

Kemian laitokselta valmistuu laaja-alaisen luonnontieteellisen koulutuksen omaavia osaajia erilaisiin tehtäviin yrityksissä, järjestöissä, kunnissa, valtiolla sekä tutkimus- ja oppilaitoksissa. Tutkijanurasta kiinnostunut voi valmistumisen jälkeen suunnata tieteellisiin jatko-opintoihin joko Suomessa tai ulkomailla.

Kemia on tieteenalana hyvin laaja ja Turun yliopiston kemian tutkimus lähestyy yhtäältä biologiaa ja lääketiedettä ja toisaalta fysiikkaa ja materiaalitutkimusta. Kemian opinnot antavat perusteelliset pohjatiedot kemian eri aloilta sekä valmiudet turvalliseen työskentelyyn laboratoriossa. Kemian opintoja tukevat luonnontieteelliset sivuaineopinnot.

Laboratoriotyöskentelyyn perehdytään jo opintojen alussa ja opintojen edetessä harjoitustyöt liittyvät entistä lähemmin laitoksella tehtävään tutkimustyöhön. Tieteellistä viestintää sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa harjoitellaan sekä LuK- että FM-opintojen aikana.

Kemian opiskelijana olet osa laitoksen tiedeyhteisöä ja opiskelijoiden hyvinvointi onkin meille erityisen tärkeää. Kemian laitos tarjoaa opiskelijoille tukea ja ohjausta monella eri tavalla:

 • Oma opettajatuutori tarjoaa henkilökohtaista ohjausta sekä LuK- että FM-opintojen aikana
 • Jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana pääset tutustumaan kemistin toimenkuvaan ja tiedeyhteisöön
 • Tutkielmien kirjoittamiseen on tarjolla vertaistukea ja käytännön neuvoja

Kemian hakukohde

Kemiassa suoritettava tutkinto on kaksiosainen: se koostuu kolmivuotisesta luonnontieteen kandidaatin tutkinnosta (LuK) ja sen jälkeen suoritettavasta filosofian maisterin tutkinnosta (FM). LuK-tutkinto-ohjelmaan valittu opiskelija saa automaattisesti opinto-oikeuden myös FM-tutkinto-ohjelmaan. Soveltuvan LuK- tai AMK-tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriopintoihin.

Kemian opiskelijaksi on monta tietä

Kemian hakukohteeseen (luonnontieteen kandidaatti + filosofian maisteri) otetaan vuosittain 60 uutta opiskelijaa. Valintatapa riippuu pohjakoulutuksesta:

 • Suomalaisen YO-tutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA -tutkinnon suorittaneet todistuspisteiden perusteella
 • Kolmivuotisen ammattikoulututkinnon tai ulkomaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet valintakokeen perusteella
 • Lukion suoravalintaväylä
 • Valinta MAOL ry:n kilpailumenestyksen perusteella
 • Avoimen yliopiston väylä
Maisterin tutkinto Kemiasta

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (tavoiteaika kaksi vuotta). Kemian laitoksella Filosofian maisterin tutkinto-ohjelman pääaine on Kemia, joka pitää sisällään kolme linjaa, joiden sisällä voi edelleen erikoistua eri aloille seuraavasti:

 • Lääkekehityksen kemia: bio-orgaaninen kemia, bioanalyyttinen kemia, radiofarmaseuttinen kemia
 • Materiaalikemia: sovellettu materiaalikemia, fysikaalinen materiaalikemia, sovellettu luminesenssi tai koordinaatiokemia
 • Kemian aineenopettaja

Kemian laitos tarjoaa myös englanninkielistä koulutusta kansainvälisissä maisteriohjelmissa:

 • Master's Degree Programme in Biomedical Sciences (M.Sc.) pääaineena Medicinal and Radiopharmaceutical Chemistry
 • Master's Degree Programme in Physical and Chemical Sciences (M.Sc.) pääaineena Materials Chemistry

Näissä opetus- ja opiskelukieli on englanti. Sisällöltään ne vastaavat suurelta osin suomenkielisiä maisteriohjelmia. Tarkempia tietoja opinnoista saat opinto-oppaasta valitsemalla haluamasi ohjelman kohdalta "Tietoa opinnoista"

Maisteriopintoihin hakeutuminen

Turun yliopiston Kemian (LuK) opiskelijat voivat LuK-tutkinnon suoritettuaan siirtyä suorittamaan FM-tutkintoa yllä mainittuihin pääaineisiin ilman erillistä opiskelijavalintaa.

Muualla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat korkeakoulujen maisterihaussa. Valinta tehdään suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Valituilta opiskelijoilta voidaan edellyttää enintään 60 op täydentäviä opintoja alemman tutkinnon täydentämiseksi.

Valmistumisen jälkeen

Kemian opinnot luovat pohjaa monenlaiselle osaamiselle. Kemistin työnkuva onkin laaja ja vaihtelee paljolti työpaikan mukaan. Nimikkeitä on monia, esimerkiksi erikoistutkija, kemisti, laatupäällikkö, laboratoriopäällikkö, myyntiedustaja, opettaja, projektipäällikkö. Valmistumisen jälkeen voi myös jatkaa tutkijanuralla ja suorittaa tohtorin tutkinnon Turussa tai muissa Suomen yliopistoissa tai ulkomailla.

Kemian aineenopettajan pätevyys

Kemian aineenopettajan linjalta opiskelija valmistuu aineenopettajaksi valmiiseen ammattiin. Valinta kemian aineenopettajan opintoihin tehdään pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden keväällä.

Opiskelu koostuu kemian opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen, kuten fysiikan tai matematiikan opinnoista sekä pedagogisista opinnoista.

Aineenopettajan pätevyyden täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jo valmistunut kemisti voi pätevöittää itsensä opettajaksi suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot erillisinä opintoina Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Työllisyysmahdollisuuksien takia suositeltavaa on täydentää jokin toinen opetettava aine vastaamaan opettajan 60 op opintoja, mikäli aiemmasta tutkinnosta ei tällaista löydy.

Kemian aineenopettajan pätevyyden täydentäminen

Mikäli sinulla on tutkinto ja aineenopettajan pätevyys jostain toisesta aineesta, on sinulla mahdollista täydentää ammattiosaamistasi suorittamalla kemiasta opetettavan aineen pätevyys (60 op tai 120 op). Aineenopettajan pätevyyteen tarvittavat opintojaksot mainitaan opinto-oppaassa. Opinnot suoritetaan erillisopintoina.

Kemian opinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa

Jos kemia kiinnostaa, mutta haluat jättää tilaa muille mahdollisuuksille, voit osallitua kemian kursseille myös avoimessa yliopisto-opetuksessa.

Avoimen yliopiston tarjontaan kuuluvat kemian perusopintojen luentokurssit:

Kemian peruskurssit I ja II (Yleinen kemia; vastaavat Kemia I ja II -kursseja)
Kemia III (Fysikaalinen kemia)
Kemia IV (Orgaaninen kemia).

Avoimen yliopiston opiskelija osallistuu käytännössä samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelija.  Em. perusopintojen luentokursseilla kaikki opetus videoidaan ja tehtävät voi suorittaa sähköisesti, joten kurssit on mahdollista suorittaa etäopiskeluna tenttiä lukuun ottamatta. Kemian peruskurssi I:n voi lisäksi suorittaa näyttökokeella.

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kuuluu myös kemian valinnaisiin aineopintoihin sisältyviä kursseja. Kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin ja sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen. Opetukseen osallistuminen edellyttää perusopintotason tietoja kemiasta ja läsnäoloa luennoilla.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa opintoja suorittanut voi tulla myöhemmin valituksi avoimen väylän kautta ja suoritetut kemian ja muiden luonnontieteellisten aineiden opinnot voidaan lukea mukaan tutkintoon. Valittavalta vaaditaan vähintään 20 op kemian tai muun luonnontieteellisen alan, esimerkiksi fysiikan perusopintoja. Kurssien on oltava suoritettuina vähintään arvosanalla 3/5.