Hakeminen tohtorikoulutukseen teknillisessä tiedekunnassa

  Teknillisessä tiedekunnassa tohtoritutkinnon voi suorittaa kolmessa tohtoriohjelmassa, joiden kautta tohtoritutkinnon opiskeluoikeuden hakeminen tapahtuu. Jokainen tohtoriohjelma julkaisee hakuilmoituksen ja ohjeet ennen haun avautumista.

  Teknillisestä tiedekunnasta koordinoitu tohtoriohjelma

  Lääketieteellisestä tiedekunnasta koordinoidut tohtoriohjelmat

  Tiedekunnan jatkokouluksen tutkimusalat

  TEKNIIKAN KOULUTUSALA (Tekniikan tohtorin tutkinto)

  BIOTEKNIIKKA

  • Biotekniikka / Biotechnology
  • Elintarvikekehitys / Food Development
  • Kestävät biotekniset prosessit / Sustainable Biotechnological Processes

  KONETEKNIIKKA

  • Konetekniikka / Mechanical Engineering

  MATERIAALITEKNIIKKA

  • Materiaalitekniikka / Materials Engineering

  TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

  • Tietotekniikka / Information and Communication Technology

  TUOTANTOTALOUS (myös filosofian tohtorin tutkinto on mahdollinen)

  • Tuotantotalous / Industrial Engineering and Management

  LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA (Filosofian tohtorin tutkinto)

  BIOTIETEET

  • Biokemia / Biochemistry
  • Molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka / Molecular Biotechnology and Diagnostics
  • Elintarvikekemia / Food Chemistry
  • Molekulaarinen kasvibiologia / Molecular Plant Biology

  TIETOJENKÄSITTELYTIETEET

  • Tietojenkäsittelytieteet / Computer Science

  HUMANISTINEN KOULUTUSALA (Filosofian tohtorin tutkinto)

  VIESTINTÄTIETEIDEN ALA

  • Fonetiikka / Phonetics
  UTUGS tutkijakoulun hakuilmoitukset

  UTUGS tutkijakoulun kaikki hakuilmoitukset

  Ilmoitukset näkyvät vain hakuaikoina.

  Hakuajat ja hakulomakkeet

  Hakuaika tohtorikoulutukseen on kaksi kertaa vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa).

  • Hakuajat lukuvuonna 2023-2024 ovat:
   • 28.8.2023 - 15.9.2023 (opiskeluoikeus 1.1.2024 alkaen + väitöskirjatutkijan työsuhteiset tehtävät 1.1.2024-31.12.2027).
   • 28.2.2024 - 28.3.2024 klo 15:00 (opiskeluoikeus 1.8.2024 alkaen).

  Hakeminen tapahtuu kunkin tohtoriohjelman omalla sähköisellä lomakkeella.

  Syyskuun haun päätöksistä tiedotetaan marraskuun loppuun mennessä ja maaliskuun haun päätöksistä tiedotetaan toukokuun loppuun mennessä.

  Hakuilmoitus, linkki hakulomakkeeseen sekä yksityiskohtaiset tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet julkaistaan kunkin  tohtoriohjelman sivulla haun alkaessa. Tutustu huolellisesti tohtoriohjelman hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.

  Hakemus tehdään sähköisesti, ja se koostuu tohtoriohjelman omasta hakulomakkeesta sekä vaadittavista liitteistä (ks. tohtoriohjelmakohtaiset vaadittavat liitteet kyseisen ohjelman hakuohjeista).

  Tule väitöskirjatutkijaksi Turun yliopistoon!

  Kuka voi hakea

  Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

  Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut

  1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
  2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa; tai
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Teknillisestä tiedekunnasta tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta voi hakea, vaikka kelpoisuuden antava tutkinto olisi vähän kesken hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden antavan tutkinnon tulee valmistua ja hakijan tulee toimittaa skannatut todistukset valmistuneesta tutkinnosta osoitteeseen tech-doc(a)utu.fi määräaikaan mennessä.

  • Valmistumisen ja todistusten toimittamisen määräaika syyskuun (28.8.-15.9.2023) haussa on 16.11.2023.
  • Valmistumisen ja todistusten toimittamisen määräaika maaliskuun (28.2.-15.3.2024) haussa on 31.7.2024.
  Ennen hakua
  • Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta haettaessa edellytetään, että hakija on ennen hakua neuvotellut tulevien ohjaajiensa kanssa ohjausyhteistyöstä ja laatinut ohjaussuunnitelman. Ohjaussuunnitelmassa sovitaan ohjausjärjestelyistä: nimetään kaikki ohjaajat ja valvoja sekä mahdollinen seurantaryhmä.
  • Huolehdi, että sinulla on tarvittavat asiakirjat todistuksistasi. Katso alla kohta: Hyväksyttyjen hakijoiden tutkintotodistusten tarkistaminen.
  • Valmistele hakemuksen liitteet. Katso kohta Hakemuksen liitteet alla.
  • Tarkastele rahoitusmahdollisuuksia tohtorikoulutuksellesi.
  • Lue huolellisesti tohtoriohjelmasi hakuohjeet ja hakujulistus.
  Ohjaajat, valvoja ja väitöskirjatutkija

  Ohjaajat

  Rehtorin päätöksen mukaisesti jokaisella väitöskirjatutkijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista toinen on pääohjaaja/UGIS-ohjaaja. Tiedekunta voi nimetä väitöskirjatutkijalle vain yhden ohjaajan hakemuksesta ja perustellusta syystä. Ohjaajalla tulee olla tohtorintutkinto ja vähintään yhden ohjaajista tulee olla professori (professori tai apulaisprofessori) tai dosentti.

  Rehtorin päätös väitöskirjatutkijan ohjauksesta

  Lisäohje päätökseen väitöskirjatutkijan ohjauksesta

  Teknillisessä tiedekunnassa yhden väitöskirjatutkijalle nimettävistä ohjaajista tulee olla työsuhteessa Turun yliopistoon tai hänen tulee olla Turun yliopiston dosentti.

  Väitöskirjatutkijalle voidaan Teknillisessä tiedekunnassa nimetä vain yksi ohjaaja hakemuksesta ja perustellusta syystä. Mikäli väitöskirjatutkijalle esitetään vain yhtä ohjaajaa, siitä tulee toimittaa ohjaajan vapaamuotoinen perusteltu anomus. Vain yhtä ohjaajaa väitöskirjatutkijalle nimettäessä huomioidaan aina teknillisen tiedekunnan jatkokoulutuksen pysyväismääräys koskien ohjaajia sekä etenkin seuraavia seikkoja:

  • Ohjaajan näytöt aiemmasta menestyksekkäästä ohjaajana toimimisesta.
  • Ohjaajalla tulee olla riittävät ajalliset ohjausresurssit ja riittävä tuntemus Turun yliopiston ohjauskäytänteistä.
  • Ohjaajan tulee perustella, miksi kyseinen väitöstutkimusprojekti on soveltuva yhden ohjaajan ohjattavaksi.
  • Väitöstutkimusprojekti on menetelmällisesti ja aihepiiriltään sellainen kokonaisuus, johon yhden ohjaajan ohjauskapasiteetti riittää.
  • Väitöskirjatutkijalle tulee yhden ohjaajan lisäksi nimetä seurantaryhmä.

  Ohjaajan tehtäviin kuuluu mm:

  • ohjata väitöskirjatutkijaa jatko-opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa,
  • ohjata väitöskirjatutkijaa tutkimustyön suunnittelussa ja suorittamisessa sekä väitöskirjan laatimisessa,
  • seurata ohjaussuunnitelman mukaisesti tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä,
  • hyväksyä tarvittaessa opintosuunnitelman vuosittainen päivitys,
  • auttaa väitöskirjatutkijaa saamaan yhteyksiä muihin saman alan tutkijoihin ja tutkimuksen soveltajiin,
  • avustaa väitöskirjatutkijaa rahoituksen hakemisessa välittämällä tietoa rahoitusmahdollisuuksista,
  • pääohjaajan tulee antaa lausunto väitöskirjatutkijan aktiivisuudesta vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä,
  • käydä väitöskirjatutkijan kanssa vuosittain kehitys- ja urasuunnittelukeskustelu,
  • huolehtia, että vieraskieliselle väitöskirjalle tehdään tarvittaessa kieliasun tarkistus,
  • vastata väitöskirjatutkimuksen tarkastamisesta yliopiston hyväksymällä plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

  Valvoja

  Jatko-opintojen valvojasta päätetään jatko-opiskelijaksi hyväksyttäessä. Tiedekunta nimittää valvojan sen laitoksen esityksestä, johon tutkinnon tutkimusala kuuluu. Valvojana toimii tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Poikkeustapauksessa, jos sopivaa professoria ei ole käytettävissä, niin valvojaksi voidaan nimittää tenure track –polulla tasolla kaksi oleva apulaisprofessori (associate professor). Professori voi jatkaa valvojana toimimistaan jäädessään eläkkeelle, mutta emeritusprofessoria ei nimitetä eläköitymisen jälkeen valvojiksi.

  Valvoja voi toimia myös ohjaajana.

  Valvojan tehtävänä on mm.:

  • seurata vuosittain tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä yhteistyössä ohjaajan kanssa
  • vastata suoritettavan tutkinnon tieteellisestä tasosta
  • hyväksyä väitöskirjatutkijan ensimmäinen henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä jatko-opintojen loppukokonaisuusanomus. Valvoja vastaa siitä, että väitöskirjatutkija saavuttaa tieteellisen jatkotutkinnon osaamistavoitteet jatko-opinnoilla ja väitöskirjatyöskentelyllä.
  • varmistaa, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta
  • tehdä esitys väitöskirjan esitarkastajiksi, vastaväittäjäksi ja kustokseksi,
  • toimittaa tiedekunnalle ohjaajan, valvojan ja opiskelijan hyväksymä lausunto, josta käy ilmi tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan toteutuksessa. Lausunnosta pitää myös ilmetä, jos jotakin väitöskirjan osatyötä on aiemmin käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos sen käyttöä toiseen väitöskirjaan suunnitellaan.
  • varmistaa että väitöskirjan lopulliseksi tarkoitettu versio toimitetaan tarkastajille heti tarkastajien määräämisen jälkeen väitöskirjatutkijan, ohjaajan tai valvojan toimesta,
  • varmistaa, että väitöskirja toimitetaan vastaväittäjälle välittömästi vastaväittäjän määräämisen jälkeen väitöskirjatutkijan, ohjaajan tai valvojan toimesta,
  • auttaa selvittämään mahdollisia ristiriitatilanteita ohjauksessa.

  Väitöskirjatutkija

  Väitöskirjatutkijalla on ensisijainen vastuu tutkimustyönsä ja jatko-opintojensa etenemisestä. Väitöskirjatutkijan vastuut määritellään seuraavasti: 

  • Väitöskirjatutkija valmistautuu tapaamisiin huolellisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja.
  • Väitöskirjatutkija tekee jatko-opintonsa ohjaajan tuella, mutta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
  • Väitöskirjatutkija suorittaa vuosittain sovitun määrän jatko-opintokursseja ja huolehtii niiden rekisteröinnistä.
  • Väitöskirjatutkija vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja siitä, että tiedottaa ohjaajalleen ja tohtoriohjelmalleen tutkimuksen edistymisestä vähintään sovitun raportointitiheyden mukaisesti ja sovitulla tavalla.
  • Väitöskirjatutkija tiedottaa ohjaajalle ja valvojalle (sekä seurantaryhmän jäsenille) kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työskentelyoloihin, työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.
  • Väitöskirjatutkija palauttaa vuosittain seurantaraportin tohtoriohjelman edellyttämällä tavalla.
  Hakemuksen liitteet

  Sähköisen hakemuksen liitteenä tulee toimittaa skannattuna:

  1. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet
   • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.
   • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:
    • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
    • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
    • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.
    • Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.
    • Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä:
  2. Kielitaitotodistus (jos se vaaditaan, katso Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa)
  3. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma.
  4. Ansioluettelo: Katso TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi
  5. Julkaisuluettelo: Ohjeet julkaisuluettelon laatimiseen suomeksi ja englanniksi.
  6. Tutkimussuunnitelma: Katso tohtoriohjelman sivuilta lisäohjeita tutkimussuunnitelman laatimisesta
  7. Tohtoriohjelmilla voi olla lisäksi omia vaatimuksia toimitettavista liitteistä. Katso lisätietoa näistä tohtoriohjelman www-sivulta.

   

  Kielitaidon todentaminen

  Väitöskirjatutkijalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi.

  Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

  Hakemusten arviointi ja valintakriteerit

  Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Opiskelijaksi valitseminen tapahtuu hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Tohtoriohjelma voi tarvittaessa käyttää hakemusten arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita sekä voi myös arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haastattelemalla hakijan.

  Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi väitöskirjatutkijoiden valinnassa arviointi- ja valintaperusteina käytetään hakijan koulutuksellisia ja tutkimuksellisia ansioita, tutkimussuunnitelman laatua sekä hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. hakijan motivaatio, ansiot sekä suoritetut opinnot ja pro gradun (tai vastaavan) arvosana. Välttämätön edellytys on, että väitöskirjatutkijalle voidaan nimittää kaksi ohjaajaa, joka toteuttaa ohjaajalta edellytettävät laatuvaatimukset (katso kohta Ohjaajat). Väitöskirjatutkijan tutkimusaiheen tulee sopia tiedekunnan ja sen ainelaitosten tutkimusprofiiliin.

  Väitöskirjatutkijaksi valittavalta edellytetään menestystä aiemmissa opinnoissa. Jos perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta tai perustutkinnossa on muita puutteita, voidaan tietoja ja taitoja edellyttää täydennettäväksi riittävän tason saavuttamiseksi. Väitöskirjatutkijalle määrättävä valvoja antaa lausunnon mahdollisesta siltaopintojen tarpeellisuudesta.

  Päätökset ja oikaisumenettely

  Tohtoriohjelman arvion ja laitoksen lausunnon perusteella tiedekunnan varadekaani tekee päätöksen opiskeluoikeuksista. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

  Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua teknilliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen tech-doc@utu.fi.

   

  Hyväksyttyjen hakijoiden tutkintotodistusten tarkistaminen

  Turun yliopisto tarkistaa tohtoritutkintoa suorittamaan hyväksyttyjen hakijoiden todistukset seuraavasti:

  1. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, niin todistuksen varmentaminen tehdään Opintopolku-järjestelmässä ja tutkintotodistuksia ei tarvitse erikeen toimittaa.
  2. Ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja opintorekisteriotteesta ja tarvittaessa niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos todistuksia ei toimiteta pyydetyssä ajassa, niin hakija menettää opiskeluoikeuden.
  Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

  Säilyttääkseen saamansa opiskelupaikan, hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolku-järjestelmässä hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

  Väitöskirjatutkijaksi hyväksyttyjen ilmoittautuminen ensimmäiselle lukukaudelle/lukuvuodelle tehdään automaattisesti sen jälkeen, kun hyväksytty hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan Opintopolku-palvelussa.

  Jatkossa väitöskirjatutkijalle lähetetään  keväisin ilmoittautumisohjeet seuraavalle lukuvuodelle. Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

  Lisätietoja

  Kaikki hakuun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen tech-doc@utu.fi

  Tiedekunnan tohtorikoulutuksen yhteystiedot

  Tietoa uudelle tohtorikoulutettavalle (englanniksi)