Ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevalle koulutus- ja kehittämishankkeelle yli 100 000 euroa

20.02.2023

Turun yliopisto on mukana metsäalan kehittämis- ja koulutushankkeessa, jolle myönnettiin 129 000 euroa maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman toimenpiteen osana. Turun yliopistossa hanketta toteutetaan Luonto2100-rahaston kautta. 

Konsortiohanketta johtaa Suomen metsäkeskus ja Turun yliopiston lisäksi muita osallistujia ovat Luonnonvarakeskus ja Peimarin koulutuskuntayhtymä (ammattiopisto Livia).

Rahoitusta saaneen ”Monitavoitteiseksi täsmämetsätalouden osaajaksi - etänä (E-Täsmä)” -hankkeen päätavoitteena on edistää ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista käytäntöön monipuolisten demonstraatioiden, viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Turun yliopisto palkkaa hankkeeseen yhden päätoimisen henkilön koordinoimaan metsien ennallistamiseen ja kestävään metsänhoitoon liittyvää koulutusta sekä Turun yliopistossa että yhdessä Livian metsäalan koulutuksen kanssa. Koulutuksen kehittämisessä ovat mukana Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen ammattilaiset.

Turun yliopisto on mukana erityisesti Luonto2100-rahaston kautta. Taloudellisten tavoitteiden sijaan rahaston metsien tavoitteena on monipuolistaa luontoa, lisätä hiilensidontaa ja parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia. Metsissä voidaan kuitenkin tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat näihin tavoitteisiin pääsemistä. Hankkeen puitteissa toimenpiteiden käytännön toteutusta voidaan tehdä yhdessä metsäammattilaisten kanssa.

– Hanke antaa meille mahdollisuuden kehittää rahaston ympärille ajateltua opetustoimintaa laaja-alaisesti sekä yliopiston sisällä että yhdessä käytännön toimijoiden kanssa, iloitsee ekologian professori Toni Laaksonen. Ajatusten ja osaamisen jakaminen hyödyttää monimuotoisuuden parantamisessa niin suojelu- kuin talousmetsissäkin. Yhdessä tekeminen auttaa myös näkemään paremmin metsien hoidon eri näkökulmia.

Hankekokonaisuuden toteutuksessa ja kehitettävissä koulutusmateriaaleissa pääteemoja ovat metsän uudistaminen, taimikonhoito, hakkuiden toteutus, jatkuva ja jaksollinen kasvatus, suometsänhoito, riistametsänhoito, luonnonhoito ja vesiensuojelu. Läpileikkaavia teemoja ovat ilmastokestävyyden lisääminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Hankkeen toimenpiteet aktivoivat metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia huomioimaan ja parantamaan metsissä tehtävissä toimenpiteissä ympäristön ja vesien tilaa, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja vaikuttamaan omilla toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen toteutumiseen.

 

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

 

Uutista päivitetty 22.2.2023 klo 13.00: ingressiin lisätty maininta Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta.

Luotu 20.02.2023 | Muokattu 16.05.2023