Metsäkuva ilmasta

Luonto2100-rahasto

Turun  yliopiston Luonto2100-rahaston tavoitteena on vahvistaa Etelä-Suomen metsien monipuolista ekosysteemipalvelukykyä tästä hetkestä pitkälle tulevaisuuteen luonnon monimuotoisuuden, hiilivaraston ja virkistysarvojen osalta. 

Tausta

Etelä-Suomen metsien uhanalaisen lajiston säilyttäminen ja elvyttäminen vaativat nykyistä laajempia ja kytkeytyneempiä suojelualueita, jotka toimivat myös hiilivarastoina ja –nieluina ilmastonmuutoksen hillinnässä. Samaan aikaan nopealla vauhdilla kasvavat retkeily- ja ulkoiluharrastukset kaipaavat uusia virkistysalueita. 

Tavoitteet

Luonto2100-rahaston tavoitteena on vahvistaa Etelä-Suomen metsien monipuolista ekosysteemipalvelukykyä tästä hetkestä pitkälle tulevaisuuteen luonnon monimuotoisuuden, hiilivaraston ja virkistysarvojen osalta.

Pitkä aikajänne korostuu, kun nyt hankitaan ja suojellaan tulevaisuuden vanhoja metsiä, jotka tänä päivänä voivat olla nuoria ja luontoarvoiltaan vielä vähäisiä.

Hankinnat kohdistetaan ensisijaisesti nykyisten suojelualueiden, kuten kansallispuistojen, reunamille ja välille, jolloin niiden pinta-ala, kytkeytyneisyys, ja suojelu- ja virkistysarvot kasvavat. 

Toiminta

Luonto2100-rahasto ostaa sijainniltaan ja rakenteeltaan sen tavoitteisiin sopivia metsäalueita.

Lähtökohtaisesti rahaston metsät jätetään kasvamaan rauhassa kohti luonnontilaa. Tätä kehitystä voidaan nopeuttaa ennallistamalla/metsittämällä. Rahaston metsissä voidaan myös tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia monimuotoisuutta edistäviä hoitotoimenpiteitä (esimerkiksi sekapuuston suosiminen).

Alueiden valinnassa huomioidaan, millä tavalla se hyödyttää virkistys-, tutkimus- ja koulutuskäyttöä. Rahasto lahjoittaa hankkimiaan alueita valtiolle suojelualueiksi silloin kun tämä edistää sen käyttötarkoitusta, luonnon monimuotoisuuden suojelua ja virkistysmahdollisuuksien parantamista.

Rahaston hoito

Rahaston hoitokunta ja yhteystiedot

Luonto2100-rahasto toimii Turun yliopistosäätiön alaisuudessa omakatteisena rahastona, jonka varat pidetään erillään säätiön muista varoista.  

Rahastolla on hoitokunta, jonka tehtävänä on rahaston tarkoituksen toteuttaminen ja kehittäminen, metsien hankintapolitiikan suunnittelu ja valmistelu, hankittavien metsäkohteiden arviointi ja valinta, tehtävien ostotarjouksien suuruuden ehdottaminen sekä metsien käytön ja hoidon suunnittelu.

Metsäomaisuuden hankintapäätökset tekee hoitokunnan esityksestä Turun Yliopistosäätiön hallitus. Hoitokunnan puheenjohtajan nimittää Turun yliopiston rehtori. Mahdolliset muutokset hoitokunnan kokoonpanossa hyväksytään Turun Yliopistosäätiön hallituksessa. 

Hoitokunnan jäsenet ja yhteystiedot

Luonto2100-rahaston hoitokunnan jäseninä toimivat:

  • vararehtori Mika Hannula, Turun yliopisto (pj)
  • professori Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
  • professori Toni Laaksonen, Turun yliopisto
  • professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto
  • aluejohtaja Mikael Nordström, Metsähallitus
  • kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen, Turun yliopisto

 

Hoitokunnan yhteyshenkilönä toimii Toni Laaksonen, puh. 050 412 9784, toni.laaksonen(at)utu.fi

Lahjoittaminen

Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia sidosryhmiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta.

Lahjoitukset käytetään täysimääräisesti alueiden hankintakustannuksiin ja mahdollisiin niiden monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Lahjoituksilla ei rahoiteta yliopiston metsissä mahdollisesti tekemää tutkimus- ja opetustoimintaa tai yliopiston muuta toimintaa. 

Rahankeräyslupa: RA/2021/1185

Lahjoituksen saaja: Turun yliopistosäätiö
Lahjoitukset tilille: FI87 1733 3000 0072 25
Viesti: Luonto2100-rahasto