Turun yliopisto on mukana kahdessa uudessa Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaivassa

24.10.2023

Suomen Akatemia valitsi lippulaivaohjelmaansa neljä uutta osaamiskeskittymää, joista kahdessa Turun yliopisto on mukana.

Turun yliopisto on mukana uusissa lippulaivoissa Koulutus tulevaisuutta varten (EDUCA) ja Digitaaliset vedet -lippulaiva (DIWA), jotka saivat Suomen Akatemialta rahoituksen kaudelle 2024–2028.

– Turun yliopisto on parhaillaan päävastuussa kahdessa lippulaivassa, ja tulee olemaan keskeisessä roolissa näissä kahdessa uudessa lippulaivassa. Näiden lippulaivojen avulla yliopiston tutkimus ja sen vaikuttavuus vahvistuu merkittävästi ja tulee myös entistä näkyvämmäksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Monitieteisyys on yliopistomme vahvuus, mikä ilmenee hyvin lippulaivojen tieteenalojen kirjossa. Lippulaivoilla on keskeinen rooli kasvavan TKI-rahoituksen hyödyntämisessä, esimerkiksi vuosina 2024–2027 toteutettavassa tutkijankoulutuspilotissa, toteaa Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Ratkaisuja koulutuksen haasteisiin

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin professori Mikko-Jussi Laakso on Turun yliopiston vastaava johtaja EDUCA-lippulaivassa, jota johtaa Jyväskylän yliopisto. Mukana lippulaivassa ovat myös Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Koulumaailman haasteet vaativat tutkimukseen perustuvia korjaustoimia: oppimistulokset laskevat ja koulunkäynnin keskeyttäminen lisääntyy. Samalla teknologiset innovaatiot ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvu muokkaavat opetusta ja opiskelutapoja.

EDUCA-lippulaiva yhdistää kasvatustieteen, psykologian, oppimisanalytiikan, sosiologian ja taloustieteen asiantuntemuksen koulutussektorin tutkimukseen ja kehittämistyöhön.

Lippulaivan avulla vahvistetaan koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta sekä opettajien ja johtajien osaamista. Tutkimus lisää ymmärrystä yksilöllisten ja sosiaalisten oppimisprosessien variaatiosta, optimaalisista oppimistilanteista ja koulutukseen kiinnittymisen haasteista sekä skaalautuvien opetusteknologisten ratkaisujen vaikuttavuudesta.

Lippulaivassa keskeisessä roolissa on Turun yliopistossa kehitetty ViLLE-oppimisympäristö, joka on jo käytössä yli 70 prosentissa suomalaisista kouluista ja useassa kymmenessä maassa. Turun yliopisto vastaa lippulaivassa myös oppimisanalytiikasta ja tekoälyn hyödyntämisestä. Lippulaivassa on mukana tutkijoita Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutista ja kasvatustieteiden tiedekunnasta.

– Oppimisanalytiikan ja tekoälyn keinoin voimme ennaltaehkäistä oppimisen haasteita ja parantaa koulutusjärjestelmän reagointikykyä esimerkiksi digitalisaation murroksessa nyt ja tulevaisuudessa. Ekosysteemi mahdollistaa aikaisen puuttumisen skaalautuvien ja tutkimuspohjaisten analyysien ja interventioiden avulla. Se mahdollistaa myös tiedolla johtamisen luokkahuonetasolta kansalliseen tasoon saakka, Laakso sanoo.

Tulevaisuuden vedensaanti turvataan kestävällä hoidolla

Professori Petteri Alho maantieteen ja geologian laitokselta toimii DIWA-lippulaivan varajohtajana ja on Turun yliopiston vastaava johtaja lippulaivassa. Oulun yliopisto johtaa DIWA-lippulaivaa ja siinä ovat mukana myös Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos.

Vesi on välttämätöntä hyvän elämänlaadun kannalta, ja sen integroitu ja kestävä hoito on ainoa tapa turvata vedensaanti ihmisille ja ekosysteemeille tulevaisuudessa. DIWA-lippulaivan tavoitteena on kehittyä vesialan huippututkimuskeskittymäksi, joka tutkimustuloksillaan tukee päätöksentekoa ja pohjustaa seuraavaa vallankumousta vesialalla – digitaalisesti.

Lippulaivassa kurotaan umpeen tietovajetta veden kiertokulusta. Yhdistämällä mittaustiedot ilmassa, maalla, vesistöissä ja rannikolla digitaalisten kaksosten avulla tuetaan kestäviä ratkaisuja, joilla vältetään globaalien muutosten vakavat seurannaisvaikutukset vedenkiertoon, ympäristöön ja sosioekonomisiin järjestelmiin.

Vesivarojen digitaalisuus parantaa veden hankinnan, jakelun ja käytön hallintaa ja turvallisuutta esimerkiksi tulvien tai kuivuuden uhatessa. Digitaalinen vesienhallinta auttaa myös tasapainottamaan teollisuuden sekä energia-, maa- ja metsätalouden tavoitteita kestävästi. Vesiliiketoiminnalla on maailmanlaajuisesti useiden miljardien liiketoimintapotentiaali, jonka arvioidaan kasvavan nopeasti ilmastonmuutoksen myötä.

– Tarvitsemme näitä ratkaisuja kipeästi, koska vesi on kriittinen luonnonvara, joka mahdollistaa sosiaalisten ja taloudellisten toimintojen monimuotoisuuden, Alho sanoo.

Turun yliopistosta lippulavassa on mukana tutkijoita maantieteen ja geologian laitokselta, tietotekniikan laitokselta sekä kone- ja materiaalitekniikan laitokselta.

Tutkimuksen lippulaivoilla kohti parempaa yhteiskuntaa

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Kansainvälinen yhteistyö on osa lippulaivojen toimintaa. Akatemia edistää kansainvälistä yhteistyötä lippulaivojen edustamilla aihealueilla erityistoimenpitein yhdysvaltalaiskumppaniensa kanssa.

Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luotu 24.10.2023 | Muokattu 17.01.2024