Valmiuksia tiedon kriittiseen arviointiin ja turvallisuushaasteisiin avoimen yliopiston opinnoilla

30.08.2022

Elämme ja toimimme jatkuvasti laajenevassa informaatio- ja mediaympäristössä - eri tahojen tuottaman informaatiotulvan ja -silpun keskellä. Digitalisaatio ja eri alojen nopea kehitys tuovat monia uudenlaisia turvallisuushaasteita niin omaan arkielämään kuin työelämän organisaatioille.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvilla opinnoilla saat valmiuksia informaation luotettavuuden tarkasteluun sekä tiedonhankintaan ja hallintaan. Opit tunnistamaan tieteellisen tiedon luonteen sekä eri tieteenalojen käytänteitä tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Samalla vahvistat tiedon esittämiseen ja argumentointiin liittyviä taitojasi.

Avoimilla yliopisto-opinnoilla voit hankkia tietoja ja taitoja myös tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin – uusiin kansalaistaitoihin. Opintotarjontaan sisältyy lisäksi työelämän eri aloille kuten terveydenhuollon ja bioturva-alan ammattilaisille sopivia opintoja.  

Kannattaa tutustua koko opintotarjontaan ja eri tieteenalojen opintojen sisältöön. Perehtyminen tiedonhankintataitoihin sisältyy kaikkiin oppiaineisiin.

Valmiuksia informaatiolukutaitoon ja tiedon kriittiseen arviointiin

Terveystiedon kriittinen arviointi (1 op) on lääketieteellisen tiedekunnan uusi asiantuntijaluentosarja. Luennoilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. tieteellinen tieto, tutkimusetiikka, disinformaatio / misinformaatio ja vaikuttamisen keinot, tiedekriittisyyden ja uskomusten taustalla olevat tekijät. Luennot ja paneelikeskustelu järjestetään 15.9. - 25.10.2022 Turun yliopistossa, luennot voi seurata myös Zoomissa.

Asiantuntijoina Jyrki Korkeila, Hanna Lagström, Juhani Knuuti, Sari Stenholm, Veikko Launis, Hasse Karlsson, Linnea Karlsson, Eriika Savontaus, Katja Pahkala, Anna Soveri, Sakari Suominen ja Tiina Raevaara.

> Tutustu ohjelmaan

Globaalin tiedonkulun keskellä on tärkeää ymmärtää, miten terveyttä koskeva tieto muodostuu ja millä perusteilla tietoon luotetaan hyvinkin erilaisten ryhmien keskuudessa. Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus johdattaa terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon äärelle humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kautta. Opinnot antavat myös valmiuksia jakaa terveyttä koskevaa tietoa eri tavoin ja kohderyhmän oman kulttuurin huomioon ottaen. Ilmoittaudu kokonaisuuteen viimeistään 4.9. - jaksoille voi tulla mukaan myöhemminkin!

> Lue lisää Asklepios-opinnoista

Jos haluat syventää tietämystäsi monikulttuurisuudesta, siirtolaisuudesta ja rasismista sekä näihin kohdistuvasta tieteellisestä tutkimuksesta, osallistu monitieteisiin monikulttuurisuuden opintoihin. Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op alkaa 19.9.2022 - "Opinnot selvensivät käsitteitä ja antoivat valmiuksia keskusteluihin työssä ja vapaa-ajalla - ei mutua vaan faktaa."  

> Monikulttuurisuuden opintoja verkossa ja yhteistyöoppilaitoksissa

Mediatutkimuksen opintoihin kuuluvalla mediakasvatuksen verkkokurssilla voit perehtyä mediakasvatuksen nykytilaan tutkimuksen ja käytännön harjoitusten näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat mm. elokuvat, televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja pelaaminen. Työstäessäsi media-analyyseja saat valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen. Kurssille voi osallistua 24.10. - 18.12.2022 paikkakunnasta riippumatta.

> Tutustu Mediakasvatuksen verkkokurssiin

Kevätlukukaudella 2023 järjestettävä yhteiskuntatieteisiin kuuluva Kriittinen ajattelu -opintojakso sopii korkeakouluopintoihin tähtääville ja kaikille, jotka haluavat kehittää analyyttisen ajattelun taitojansa. Kurssi antaa perusvalmiudet väitteiden ja argumentaation kriittiseen arvioimiseen. 

Filosofian opinnot tarjoavat haastetta, jos haluat tutustua tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevien periaatteellisten kysymyksien tutkimiseen. Yksittäisinä opintoina voit osallistua esimerkiksi Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op -kurssille.

> Yhteiskuntatieteelliset opinnot

Osaamista tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyviin haasteisiin

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op –kurssi käsittelee digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, niiden muodostamia riskejä niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasolla, sekä niiltä turvautumista.

Kurssilla tutustutaan mm. tieto- ja kyberturvallisuuden perusperiaatteisiin, toimintakenttään ja toimijoihin, järjestelmien monimutkaisuudesta ja laajuudesta johtuviin haavoittuvuuksiin, haittaohjelmiin, yleisimpiin tietoturvauhkiin ja hyökkäyksiin, Internetin ja sosiaalisen median haasteisiin. Saat tietoa myös tärkeimmistä henkilökohtaisen tason suojautumismenetelmistä, työkaluista ja tietoturvallisista toimintatavoista. Kurssin voi suorittaa 24.10. - 31.12.2022 itsenäisesti opiskellen verkossa, siihen sisältyy mm. luentotallenteita. Kurssi on maksuton.

Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op / AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC) –kurssilla opit, mitä tekoäly ja kyberturvallisuus ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa. Kurssilla esitellään tekoälyn ja kyberturvallisuuden peruskäsitteet, kyberturvallisuuden keskeiset uhat, sekä esimerkkejä siitä, miten tekoälyn sovellukset vaikuttavat elämäämme. Opit myös, miten keskeinen asia kyberturvallisuus on tekoälyjärjestelmien kannalta.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempia taustatietoja tietojenkäsittelystä tai ohjelmointikielten tuntemusta. Kurssin voi suorittaa verkossa itsenäisesti opiskellen paikkakunnasta riippumatta. Kurssi on maksuton.

> Lue lisää teknillisen tiedekunnan opinnoista

Opintoja terveydenhuollon, bioturva- ja ympäristöalan ammattilaisille

Erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille sopivat LL- ja HLL-tutkintoihin kuuluvat Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op. Opintojaksoilla käsitellään potilasturvallisuutta ohjaavia säädöksiä, sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden arviointia. Opintojaksot toteutetaan kokonaan verkossa. Opinnot alkavat 5.9. ja ne järjestetään myös kevätlukukaudella 2023. 

> Tutustu Potilasturvallisuuden opintoihin

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op -kurssi järjestetään verkossa kevätlukukaudella 2023. Luennoilla bioturva-alan asiantuntijat kertovat omasta tehtäväkentästään ja sen merkityksestä yleiselle bioturvallisuudelle. Kurssilla tutustutaan mm. vastuun jakautumiseen eri toimijoiden välillä sekä opitaan varautumaan ja soveltamaan tietoja käytännön ongelmatilanteisiin.

Tutustu myös ympäristötieteen opintoihin. Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan eri aiheita käsitteleviä yksittäisiä verkkokursseja, mm. Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op. Opinnot sopivat myös kaikille luonnonsuojelusta ja ympäristökysymyksistä kiinnostuneille.

> Ympäristötieteen opinnot

Lisätietoja

Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin on käynnissä. Opintomaksut 15 euroa/opintopiste. Tarkista ilmoittautumisajat ym. opintojen esittelysivuilta. 

Luotu 30.08.2022 | Muokattu 30.08.2022