alt=””

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian koulutuskokonaisuus on Suomessa tarjolla vain Turun yliopistossa. Perus- ja aineopinnot voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkinto-ohjelma sisältää oppiaineiden yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen tutkinto-opiskelijat valitsevat pääaineensa. Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia mm. taide- ja kulttuurihallinnon tehtäviin, viestintä- ja mediatyöhön, arkistoihin, taiteelliselle alalle sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen pariin.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat perus- ja aineopinnot sopivat kaikille kiinnostuneille ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen alan tehtävissä työskenteleville sekä alalle aikoville.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hankkia valmiuksia valintakokeisiin ja hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen väylän kautta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon, tutustu maisterihakuun!

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op, 9.9. - 27.10.2024
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot 2 op, harjoitukset 3 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisenä jaksona Opiskeluvalmiudet 5 op. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Tietoa opinnoista -sivu ja jaksojen kohdalta Toteutukset (sininen palkki). 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Perusopintojen kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 5.9.2024
> Ilmoittautuminen Opiskeluvalmiudet -jaksolle 9.8. - 1.9.2024

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, mikä antaa mahdollisuuden perehtyä itseä kiinnostaviin teemoihin, aineistoihin ja ilmiöihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Mediahistoria ja -arkistot 5 op
 • Mediakulttuuri 5 op
 • Mediatutkimuksen menetelmiä 5 op
 • Mediatutkimuksen suunnat 5 op
 • valinnaisia opintojaksoja 15 op

Aineopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Edellytyksenä on perusopintojen suoritus. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, kiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 

Musiikkitieteen aineopinnot 35 op

Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään erilaisiin musiikkilajeihin ja -tyyppeihin sekä niiden kulttuurisiin toimintaympäristöihin, käyttöyhteyksiin ja merkityksiin. Ajankohtaisten musiikintutkimuksen lähestymistapojen avulla opinnoissa opitaan analysoimaan ja ymmärtämään musiikkia ja äänellistä kulttuuria laajemmin sekä arvioimaan ja tuottamaan niitä koskevaa tietoa.

Aineopinnoissa tutustutaan musiikkitieteen tärkeimpiin suuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Opintojen tavoitteena on kehittää metodisia ja analyyttisia taitoja ja harjaannuttaa itsenäiseen tiedon tuottamiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 15 op:
  • Musiikintutkimuksen perusteet 5 op
  • Klassinen musiikki 5 op
  • Populaarimusiikki 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 - 15 op:
  • Musiikin ja äänen analyysi 5 op
  • Musiikin etnografia ja laadullinen tutkimus 5 op
  • Close Reading of Music, the Arts and Culture 5 ECTS credits
  • Populaarimusiikin genret toisen maailmansodan jälkeen 5 - 10 op
 • Teemaopinnot 10 op: Suomalainen musiikki: valinnaisia jaksoja mm.
  • Suomalainen musiikki 5 op tai Finnish Sounds 5 op
  • Musiikkiteollisuuden ja median toiminnat ja kentät 5 op
  • Musiikki, media ja nykykulttuuri 5 op
  • Music Videos: Ontology, Analysis and Outreach 5 ECTS credits
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintojen suorittamiseen tuovat joustavuutta Exam-tenttipalvelussa suoritettavat tentit. Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Edellytyksenä on perusopintojen suoritus. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 

Taidehistorian aineopinnot 35 op

Taidehistorian opinnot tarjoavat näkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Taidehistorian alaan kuuluvat muun muassa kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus ja taidekäsityö, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat. 

Aineopintojen tavoitteena on kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muiden taiteenalojen keskeisten temaattisten ja historiallisten aineistojen tuntemus. Opinnoissa perehdytään myös alan instituutioihin, tutkimusperinteisiin ja ajankohtaisiin tutkimusmetodeihin. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 15 op:
  • Maailman taide 5 op
  • Suomen taide 5 op
  • Museoinstituution historia ja kritiikki 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op:
  • Kuva, tila, materia: teoria 5 op
  • Kuva, tila, materia: tulkinta 5 op
 • Teemaopinnot 10 op: valinnaisia opintojaksoja mm.
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  • Näkökulmia moderniin taiteeseen 5 op
  • Digitaalinen taidehistoria 2 op
  • Music Videos: Ontology, Analysis and Outreach 5 ECTS credits
  • Antiikin taiteen tutkimus 5 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintojen suorittamiseen tuovat joustavuutta Exam-tenttipalvelussa suoritettavat tentit. Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Edellytyksenä on perusopintojen suoritus. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. -