alt=””

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian koulutuskokonaisuus on Suomessa tarjolla vain Turun yliopistossa. Perus- ja aineopinnot voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkinto-ohjelma sisältää oppiaineiden yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen tutkinto-opiskelijat valitsevat pääaineensa. Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia mm. taide- ja kulttuurihallinnon tehtäviin, viestintä- ja mediatyöhön, arkistoihin, taiteelliselle alalle sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen pariin.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat perus- ja aineopinnot sopivat kaikille kiinnostuneille ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen alan tehtävissä työskenteleville sekä alalle aikoville.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hankkia valmiuksia valintakokeisiin ja hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen väylän kautta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon, tutustu maisterihakuun!

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

INFOTILAISUUS "RATKAISEVA HUMANISTI" 17.8.2023
Webinaarista julkaistaan myös tallenne, ks. humanistisen tiedekunnan opintojen esittelysivu.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op. Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset 5 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Perusopintojen kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8.- 3.9.2023

> Ilmoittautuminen Opiskeluvalmiudet-jaksolle 10.8. - 3.9.2023

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op, Mediakasvatus 5 op ym. jaksoja

> Mediatutkimuksen opintojen esittelysivut

Musiikkitieteen aineopinnot 35 op

Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään erilaisiin musiikkilajeihin ja -tyyppeihin sekä niiden kulttuurisiin toimintaympäristöihin, käyttöyhteyksiin ja merkityksiin. Ajankohtaisten musiikintutkimuksen lähestymistapojen avulla opinnoissa opitaan analysoimaan ja ymmärtämään musiikkia ja äänellistä kulttuuria laajemmin sekä arvioimaan ja tuottamaan niitä koskevaa tietoa.

Aineopinnoissa tutustutaan musiikkitieteen tärkeimpiin suuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Opintojen tavoitteena on kehittää metodisia ja analyyttisia taitoja ja harjaannuttaa itsenäiseen tiedon tuottamiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 15 op:
  • Musiikintutkimuksen perusteet 5 op
  • Klassinen musiikki 5 op
  • Populaarimusiikki 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op:
  • Musiikin ja äänen analyysi 5 op
  • Musiikin etnografia ja laadullinen tutkimus 5 op
 • Teemaopinnot 10 op (valinnaiset jaksot):
  • Musiikkiteollisuuden ja median toiminnat ja kentät 5 op
  • Musiikki, media ja nykykulttuuri 5 op
  • Harjoittelu 5 op
  • Suomalainen musiikki 5 op tai Finnish Sounds 5 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintojen suorittamiseen tuovat joustavuutta Exam-tenttipalvelussa suoritettavat tentit. Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

>Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 3.9.2023

Taidehistorian aineopinnot 35 op

Taidehistorian opinnot tarjoavat näkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Taidehistorian alaan kuuluvat muun muassa kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus ja taidekäsityö, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat. 

Aineopintojen tavoitteena on kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muiden taiteenalojen keskeisten temaattisten ja historiallisten aineistojen tuntemus. Opinnoissa perehdytään myös alan instituutioihin, tutkimusperinteisiin ja ajankohtaisiin tutkimusmetodeihin. Opintoihin kuuluu sekä kaikille yhteisiä jaksoja että valinnaisia jaksoja, joilla voi paneutua valitsemaansa taidehistorian aikakauteen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 15 op:
  • Maailman taide 5 op
  • Suomen taide 5 op
  • Museoinstituution historia ja kritiikki 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op:
  • Kuva, tila, materia: teoria 5 op
  • Kuva, tila, materia: tulkinta 5 op
 • Teemaopinnot 10 op (kaksi jaksoa):
  • Antiikin taiteen tutkimus 5 op
  • Keskiajan taiteen tutkimus 5 op
  • Renessanssin ja varhaisen uuden ajan taiteen tutkimus 5 op
  • 1800-luvun taiteen tutkimus 5 op
  • Taiteen modernismin tutkimus 5 op
  • Nykytaiteen tutkimus 5 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintojen suorittamiseen tuovat joustavuutta Exam-tenttipalvelussa suoritettavat tentit. Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Edellytyksenä aineopintoihin osallistumiselle on perusopintojen suoritus. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 3.9.2023