Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest): valintaperusteet ja hakuohjeet

Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelmassa sovelletaan yhteiskuntatieteellisen tai lääketieteellisen tiedekunnan valintaperusteita ja hakuohjeita. Hakuilmoitus ja hakulomake sekä tietoa hausta löytyvät alla olevista linkeistä. Seuraava avoin haku tohtoriohjelmaan on 28.2. - 28.3.2024 (klo 15.00).

Sen lisäksi, että noudatat alla olevia tohtoriohjelman hakuohjeita, huomioi sen tiedekunnan ohjeet, johon haet tohtorintutkintoa suorittamaan.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden valintaperusteet ja hakuohjeet:
Ohjeita hakijalle

Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden valintaperusteet ja hakuohjeet:
Ohjeet hakijalle

DPInvest tohtoriohjelman hakuohjeet

Hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen (Kevät 2024)

Kevään 2024 opiskeluoikeushaun hakuaika on päättynyt 28.3.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa)

Seuraava hakuaika on elo-syyskuussa 2024. Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään hakuajan alkaessa.

 

Kevään 2024 opiskeluoikeushaku:

Hakuilmoitus (pdf) (koskee hakuaikaa 28.2.-28.3.2024)

Linkki hakulomakkeeseen (Opintopolku.fi) - Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 28.2.2024 ja sulkeutuu 28.3.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Tutustu hakulomakkeeseen hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja varaa riittävästi aikaa tarvittavien liitteiden hankkimiseen ja/tai laatimiseen.

 

Hakukelpoisuus / opiskeluoikeus

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä opiskeluoikeuden myöntävän tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut
1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa
3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Lääketieteellinen tiedekunta

Ohjeet www-sivuilla:

> Kuka voi hakea tohtorikoulutukseen lääketieteelliseen tiedekuntaan

> Ennen hakemuksen laatimista, kohta 'Hakukelpoisuuden antava aiempi tutkinto'

Kielitaidon todentaminen

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa:

https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/language

Tutkimus- ja opintosuunnitelma

Tutkimussuunnitelma

Hakemuksen arvoinnin keskeisin osio on tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman perusteella arvioidaan tutkimuksen laatua sekä aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimusprofiiliin ja asiantuntijuusalueisiin. Tutkimussuunnitelma on hakijan tärkein hakudokumentti, joka laaditaan itsenäisesti.

Tutkimussuunnitelman rakenne ja vaatimukset ovat tiedekuntakohtaisia:

Lähettämällä tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteenä hakija antaa luvan suunnitelman tarkastamiseen Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmällä.

Opintosuunnitelma

Lääketieteelliseen tiedekuntaan hakevat liittävät hakemuksensa liitteeksi jatko-opintosuunnitelman pdf-muodossa, jossa on suunniteltu opintoja arvioituine opintopisteineen siten, että kokonaisuus muodostaan min. 40 opintopistettä. Opintosuunnitelman tulee noudattaa DPInvest ohjelman opetussuunnitelmaa (yllä).

Avuksi jatko-opintosuunnitelman laatimisessa voi myös käyttää myös tältä sivulta löytyviä linkkejä:
> Tohtorintutkinnon jatko-opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa, kohta 'Jatko-opintotarjonta'

Hakuajat ja -käytännöt

Haku Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelmaan järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Syksyn haussa voi hakea sekä jatko-opinto-oikeutta että avoimia työsuhteisia väitöskirjatutkijan tehtäviä. Kevään haku koskee vain jatko-opinto-oikeutta.  

Hakuilmoitus julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa. Hakemus tehdään hakuajan puitteissa sähköisellä lomakkeella (Opintopolku.fi). 

Lisätietoa hausta tutkijakoulun sivuilla

Väitöskirjatutkijoiden valintakriteerit ja -käytännöt (opiskeluoikeus)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Väitöskirjatutkijoiden valinnan tavoitteena on saada tutkijanuralle soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita, tutkimustyöhön ja jatko-opiskeluun sitoutuneita opiskelijoita.

Opiskeluoikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.


Valintakriteerit ovat:

 • maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot)
 • pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur)
 • hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus
 • ohjausresurssien saatavuus

Lisäksi tohtorikoulutettavaksi valittavalta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa.

Hakemusten muodollinen jatkokoulutuskelpoisuus tarkastetaan tohtoriohjelman toimesta ja jatkoon valitut hakemukset toimitetaan oppiaineisiin arvioitaviksi. Oppiaineen jatkokoulutuksesta vastaava henkilö tekee valintaehdotuksen. Hakemukset käsitellään sen jälkeen tohtoriohjelman johtoryhmässä. Johtoryhmä tekee esityksen tohtorikoulutettavien valinnasta dekaanille, joka tekee päätöksen. Päätökset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Opiskeluoikeushakemusten arvioinnin ja päätösprosessin kuvaukset lääketieteellisen tiedekunnan osalta löytyvät alla olevista linkeistä.

Hakemus sisältää sähköisen lomakkeen ja pdf-liitetiedostoja, joihin hakija on koonnut ohjeiden mukaisen hakumateriaalin.

Tiedekunta- ja tohtoriohjelmakohtaiset hakemuksen liitteet löytyvät tohtoriohjelman hakuilmoituksesta (linkki DPInvest tohtoriohjelman hakuilmoitukseen on sivun alaosassa).

> Hakemusten arviointi

> Päätösprosessi ja opiskelupaikan vastaanotto Lääketieteellisessä tiedekunnassa

Palkkapaikkojen valintakriteerit ja -käytännöt

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • tutkimussuunnitelman laatu (korkeatasoisuus, toteutuskelpoisuus, soveltuvuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin)
 • menestyminen aikaisemmissa opinnoissa (pro gradu -tutkielman tai vastaavan opinnäytteen arvosana ja muut opintosuoritukset)
 • tieteelliset meriitit ja eteneminen tohtorintutkintoon kuuluvissa opinnoissa   

Tohtoriohjelmalla on vuosittain maksimissaan nelivuotisia palkkapaikkoja haettavana. Haku on auki syyskuussa, mistä tiedotetaan tarkemmin tohtoriohjelman ja tiedekuntien sivuilla. Hakemusten käsittelyprosessi:

 • tohtoriohjelma tarkastaa hakemukset ja pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemusta
 • hakemukset arvioidaan oppiaineissa (koskee yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa)
 • hakemukset voidaan lähettää ulkoiseen arviontiin
 • ulkoisen arvioinnin tekijät asettavat hakemukset paremmuusjärjestykseen
 • tohtoriohjelman johtoryhmä tekee päätösehdotuksen tiedekunnille
 • dekaani tekee päätöksen palkkapaikkojen täyttämisestä, josta tiedotetaan hakijoita marraskuun lopulla
Tohtoriohjelman oppiaineet ja niiden vastuuhenkilöt
 • Lastenpsykiatria / lääketieteellinen tiedekunta: Andre Sourander, andsou@utu.fi
 • Psykologia / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Christina Salmivalli, christina.salmivalli@utu.fi
 • Sosiologia / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Jani Erola, jani.erola@utu.fi