Ruoka ihmisen ja planeetan terveyden edistäjänä

Ruoka on ihmiselle pohjimmiltaan energianlähde, jota ilman emme säily hengissä. Ruoan ja ihmisen suhde on kuitenkin kehittynyt aikojen saatossa paljon tätä monimutkaisemmaksi. Saamme energian lisäksi ruoasta terveyttämme edistäviä tai haittaavia aineosia, jotka vaikuttavat usein ratkaisevasti elämämme laatuun ja pituuteen.

Ehkä kaikkein tärkein ruoan ominaisuus arjessa meille ihmisille on sen tuottama nautinto. Kun syömme, valitsemme ruokamme useimmiten maun perusteella – tai näin ajattelemme! Itse asiassa ruokavalintamme tapahtuvat sosiokulttuurisessa raamissa, jossa perinteet, ruoan tuotantoketjut, arvot ja asenteet ohjelmoivat toimintaamme enemmän kuin huomaammekaan.

Ihmisen lisäksi ruoka on merkityksellistä myös ympäristölle, sillä ruoantuotanto on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen ajureista ja suurin luontokadon aiheuttaja. Jos ruokaketjun vaikutuksia ympäristöön ei saada laskuun ajoissa, vaarantavat planetaaristen rajojen ylitykset ihmiskunnan ravinnonsaannin.

Tutkimme ruoan merkitystä yksilön, yhteiskunnan ja luonnon muodostamalle kokonaisuudelle. Tutkimme ruoan aistinvaraisten ominaisuuksien vaikutusta ruokavalintoihin, niihin vaikuttavia fysikaalis-kemiallisia tekijöitä sekä kehitämme ruokakokemuksen mittauskeinoja. Ruokajärjestelmän systeemisten vaikutusten ymmärtämisen kautta etsimme keinoja kestävöittää suomalaista ruokaketjua sekä kuluttajan valinnoilla että ruokaa tuottajan järjestelmän muutoksilla.

Tutkimushankkeet ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen hankkeet

BIODIFUL

BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on tukea ja mahdollistaa muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta sekä yksilö-, organisaatio- että yhteiskuntatasoilla. Hankkeessa keskitytään erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön.

Yhteyshenkilö: Saska Tuomasjukka, saska.tuomasjukka@utu.fi

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Blue Products 3.0

Alihyödynnettyjen kalalajien hyödyntäminen ja tuotekehitys entistä kestävämmin, monipuolisemmin ja laajemmin kalaelintarvikkeiden raaka-aineena ja uusien kotimaisesta kalaraaka-aineesta korkean lisäarvon tuotteita valmistavien arvoketjujen kehittäminen.

Yhteyshenkilö: Anu Hopia, anu.hopia@utu.fi

Lue lisää

Dining Flow

Dining Flow -hankkeessa parannetaan ruokailijoiden ja palveluntarjoajien kokemuksia, ja lisätään kestävyyttä itsepalveluravintoloissa (Self Service Restaurant, SSR). Palveluntarjoajille tarjotaan konkreettisia datalähtöisiä päätöksenteon tukityökaluja ja -ratkaisuja, jotka syntyvät yhdistäen ruokailijoiden toiminnan ja kokemusten tutkimusta itsepalveluravintoloiden sidosryhmiltä, laitteistoilta ja ympäristöltä (eli rakennuksilta ja niiden käyttäjiltä) saatavaan dataan.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Hiililounas

Hiililounas-hankkeessa tuotetaan hiilijalanjälkitietoa kotimaisista kasviproteiineista ja kehitetään joukkoruokailuun ravitsemukseltaan täysipainoisia ja pienemmän hiilijalanjäljen omaavia lounasruoka-annoksia.

Yhteyshenkilö: Emma Sivula, emma.sivula@utu.fi

Tutustu Hiililounaan omiin sivuihin

LUKAKER

Hankkeessa kehitetään Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoiden kykyä vastata ruokamurroksen haasteeseen, erityisenä kohteena ruokaketjun merkitys ja mahdollisuudet luontokadon ehkäisyssä.

Yhteyshenkilö: Anne Rintamäki, anne.rintamaki@utu.fi

Lue lisää

Me, My Health & My Food (MeHeFo)

Me, My Health & My Food tutkii ja kehittää yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -ratkaisuja terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen. Tutkimalla ja analysoimalla kuluttajiin liittyviä personoituja tekijöitä ja dataa pyritään tukemaan kuluttajia heidän hyvinvointiinsa räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden valinnassa.

Yhteyshenkilö: Ella Koivuniemi, elmkoi@utu.fi

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

Ruoan raaka-aineiden elinkaarilaskenta luontokadon ehkäisyssä (RELE)

Hankkeessa lasketaan luontojalanjälkiä keskeisille kotimaisille ruoan raaka-aineille. Lisäksi ruoka-alan ammattilaisille kehitetään ohjausvälineitä biodiversiteettiystävällisten aterioiden suunnitteluun, sekä valmiita malliateriareseptejä ruokapalveluille.

Yhteyshenkilö: Saska Tuomasjukka, saska.tuomasjukka@utu.fi

Tieteellis-gastronominen ruokaklubi (TG-klubi)

Ruoka- ja aistitutkimuksen jalkautushanke. Turun yliopiston, Hotelli- ja ravintolamuseon sekä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston yhteinen avoin tapahtuma, joka kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa. Ryhmässä tarkastelemaan ruokaa, ruoanlaittoa ja ruoasta nauttimista luonnontieteellisestä, kulttuurihistoriallisesta ja gastronomisesta näkökulmasta. Illat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lue lisää

Tradinnovations

Paikallisesta ruokaperinteestä ammentava kansainvälinen ruokainnovaatio-, koulutus- ja kulttuurihanke. Hankkeessa kehitetään ruokia yhteiskunnallisiin ja ravitsemuksellisiin tarpeisiin parhaiden ruokakulttuuristen ja perinteisten käytäntöjen, raaka-aineiden ja ruokalajien pohjalta.

Katso lisätietoja hankkeesta

Virtual and immersive technologies in food experience

Hankkeessa tutkitaan virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) mahdollisuuksia toimia osana ruokaelämystä. Hanke toteutetaan yhdessä Kööpenhaminan yliopiston kanssa.

Lue lisää

Olfactory Cultural Studies

Hankkeessa tutkitaan, miten hajuaistin ilmiöt vaikuttavat ihmisten arkeen ja miten ne ilmenevät erilaisissa fyysisissä ympäristöissä ja mediassa. Erityistä huomiota kiinnitetään hajujen rooliin kulttuuristen identiteettien rakentamisessa. Tutkimusmenetelmällisesti hanke täydentää eri aisteja yhdisteleviä kulttuuritutkimuksia keskittymällä erityisesti hajuaistin viestintään ja merkityksellistämiseen.

Yhteyshenkilö: Anu Hopia, anu.hopia@utu.fi

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

 

Seinäjoen kaupunkiruokastrategia ja sen vaikuttavuusanalyysi

Ruokapääkaupunki-teema on osa Seinäjoen kaupunkistrategiaa. Hankkeessa kehitetään paikallista ruokakulttuuria ja ruokamatkailua ja rakennetaan kaupunkiruokastrategia Seinäjoen kaupungille.  Ruokasektorilla tutkitaan mahdollisuuksia kasvuun, jotka liittyvät ruoan viennin, kestävien ruokaratkaisujen sekä suurten ja pienten elintarvikeyritysten yhteistyön kehittämiseen.

Yhteyshenkilö: Anu Hopia, anu.hopia@utu.fi

Lue lisää Seinäjoen kaupungin sivuilta

Green and Sustainable Educators (GREASE)

Kestävään ruokajärjestelmään keskittyvä koulutuskokonaisuus toisen asteen oppilaitoksille. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen opettajille, entistä parempia valmiuksia opettaa ruuasta vihreiden arvojen ja kestävän kehityksen näkökulmasta; muutoksesta elämäntyylissä, kulutuksessa ja tuotannossa. Hankkeessa testataan ja luodaan kaikille avoimesti saatavilla olevia koulutusmoduuleja ja -materiaaleja hyödynnettäväksi ammatillisessa koulutuksessa sekä lisäämään tietoutta esim. ruokahävikistä myös kansalaisten parissa.

Yhteyshenkilö: Nanna Rintala, nanna.rintala@utu.fi

Lisätietoja hankkeesta

Ruokaperinteet tutuksi

Hankkeessa kohotetaan lähialueen ruoka-alan yrittäjien tunnettavuutta omalla lähialueellaan sekä vaalitaan perinneruokien säilymistä kansalaisten keskuudessa. Turun yliopisto kerää ja tallentaa ruokaperinteitä ja alueen ruokakulttuuria.

Lue lisää

Tutkimusryhmämme

Tutkimusryhmän jäsenet

Anu Hopia, tutkimusjohtaja | anuhop@utu.fi

Saska Tuomasjukka, erikoistutkija | sastuoma@utu.fi

Kati Mokkala, erikoistutkija | kamamo@utu.fi

Ella Koivuniemi, erikoistutkija | elmkoi@utu.fi

Saila Mattila, laboratoriomestari | saimat@utu.fi

Minna Rotola-Pukkila, väitöskirjatutkija | minna.rotola-pukkila@utu.fi

Esa-Pekka Nykänen, väitöskirjatutkija | esa-pekka.nykanen@utu.fi

Leo Lepistö, väitöskirjatutkija | leo.lepisto@utu.fi

Aino Tarkkio, väitöskirjatutkija | aaktar@utu.fi

Nora Logrén, väitöskirjatutkija | nodalo@utu.fi

Anne Rintamäki, projektitutkija | anne.rintamaki@utu.fi

Emma Sivula, projektikoordinattori | emma.sivula@utu.fi

Nanna Rintala, projektiasiantuntija | nanna.rintala@utu.fi

Otto Selenius, projektiasiantuntija | ovosel@utu.fi

Jaakko Räkköläinen, tutkimusavustaja | jaakko.j.rakkolainen@utu.fi