Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma - Opiskeluoikeuden myöntöperusteet ja hakuohjeet

Eksaktien tieteiden tohtoriohjelmaan (EXACTUS) voi hakea vuosittain kaksi kertaa: keväällä ja syksyllä. Syyskuun haussa on mahdollista hakea opiskeluoikeuden lisäksi väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää.

Seuraava opiskeluoikeus haku on auki 28.8.2023 - 15.9.2023.

Ennen kuin haet, lue hakujulistus (alla) ja hakuohjeet (päivitetään myöhemmässä vaiheessa) huolellisesti läpi. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen aukeaa haun avautuessa (hakulomake löytyy klikkaamalla sinistä "Linkki hakulomakkeeseen" laatikkoa sivun alalaidassa).

Ennen hakua
 • Varmista, että olet kelpoinen hakemaan tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta (Kuka voi hakea -osio).
 • Perehdy hakujulistukseen sekä hakuohjeisiin huolellisesti.
 • Hakuasiakirjat hakemukseen: valmistele kaikki tarvittavat liitteet ohjeiden mukaisesti. Huom! maaliskuun ja syyskuun hakujen liitteet eroavat toisistaan.
 • Rahoitussuunnitelma: Valmistele väitöskirjatyön rahoitussuunnitelma, sillä tohtorintutkinnon opiskeluoikeus ei sisällä työsuhdetta tai apurahaa. Syyskuun haussa on mahdollista hakea opiskeluoikeuden lisäksi väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää.
 • Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet: varmista, että sinulla on hakuun vaadittavat tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet, sekä mahdollisesti todistusten ja opintosuoritusotteiden viralliset käännökset. 
 • Kielitaidon todentaminen: Mikäli haet opiskeluoikeutta EXACTUS-tohtoriohjelmassa ja sinun tulee todistaa kielitaitosi kielitestillä, muista varata testiaika hyvissä ajoin. Ohjeet kielitaitovaatimuksista sekä listaus pohjatutkinnoista, jotka vapauttavat hakijan kielitestistä.

 

Syksy 2023 haku:

Syyskuun haussa voi hakea samanaikaisesti (1) oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa sekä (2) väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää. Opiskeluoikeuden hakeminen on kaksivaiheinen prosessi:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa hakija kertoo itsestään ja toiveistaan väitöskirjan ja jatko-opintojen suhteen hakemuksessaan (sähköinen lomake). Tohtoriohjelma arvioi kaikki hakemukset ja tarkistaa jokaisen hakijan muodollisen pätevyyden ja sopivuuden ohjelman profiiliin. Lisäksi tarkistetaan, onko ohjelmalla tarjota hakijalle kaksi sopivaa ohjaajaa sekä valvoja. Parhaat hakijat, joille ohjelma voi osoittaa kaksi ohjaajaa, kutsutaan hakukierroksen toiseen vaiheeseen.
 2. Toiseen vaiheeseen kutsuttuihin hakijoihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja heille osoitetaan ohjaajat sekä valvoja, joiden kanssa hakija työstää toisen vaiheen hakemuksensa ml. allekirjoitetun ohjaussuunnitelman ja laatii siihen kuuluvan tutkimus- ja rahoitussuunnitelman, sekä mahdollisen tarvittavan valvojan lausunnon (ks. hakujulistus).

Jos haet väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää, lue hakuohjeet huolellisesti läpi, jotta täytät hakemuksesi oikein.

 

Kevät 2023 haku:

Maaliskuun haussa voi hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa. Ennen hakemista ohjelmaan, ota yhteyttä mahdolliseen ohjaajaasi ja sovi ohjaussuunnitelman laatimisesta hyvissä ajoin ennen haun aukeamista.

Tarvitset hakemukseesi allekirjoitetun ohjaussuunnitelman.

Mikä ohjaussuunnitelma on?

Hakuvaiheessa
 • Lue hakujulistus sekä hakuohjeet (löytyvät sivun alalaidasta) ennen sähköisen hakemuksen täyttämistä. Hakemus suositellaan täyttämään englanniksi.
 • Etenkin silloin, jos haet työsuhteista tehtävää syksyn haussa, lue hakuohjeet huolellisesti läpi.
 • Varmista, että liität kaikki vaaditut liitteet sähköiseen hakemukseen (ks. hakujulistus).
Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet eroavat toisistaan maaliskuun ja syyskuun hauissa. Toimita liitteet pdf-muodossa. Lue hakujulistus huolellisesti ja tarkista mitkä liitteet ovat pakollisia hakemuksessasi.

Syksy 2023 haku:

1. Ansioluettelo (CV) (pakollinen)
Linkki Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi. PDF-liitteen otsikko muodossa "Sukunimi_CV".

2. Julkaisuluettelo (pakollinen)
Linkki ohjeisiin julkaisuluettelon laatimiseen suomeksi ja englanniksi. PDF-liitteen otsikko muodossa "Sukunimi_Julkaisulettelo".

3. Tutkimussuunnitelma (suositellaan laatimaan englanniksi) (pakollinen työsuhteista tehtävää hakeville)
Jos hakija on jo EXACTUS -tohtoriohjelman väitöskirjatutkija, tulee hänen liittää sähköiseen hakemukseen tutkimussuunnitelma, jonka enimmäispituus on 3 sivua (sisältäen viitteet). Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Hakijan nimi
 • Väitöskirjatutkimuksen otsikko
 • Tutkimusaiheen kuvaus
 • Tieteellinen motivaatio ja tavoitteet
 • Tutkimusmenetelmät ja –ympäristö
 • Hakijan oma rooli tutkimustyössä
 • Tutkimuksen aikataulu
 • Väitöskirjan ja jatko-opintojen nykyinen tila

Tutkimussuunnitelman teossa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (ks. tarkemmin https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk). Hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan tarkastaa Turnitin OriginalityCheck -plagiaatintunnistus-järjestelmällä. Tekoälyn käyttämisestä apuna tutkimussuunnitelman teossa tulee ilmoittaa selkeästi tutkimussuunnitelmassa.

Opiskeluoikeutta hakevia pyydetään kirjoittamaan tutkimussuunnitelma toisen vaiheen hakemuksen yhteydessä. Tällöin tutkimussuunnitelma kirjoitetaan ohjaajan kanssa.

PDF-liitteen otsikko muodossa "Sukunimi_Tutkimussuunnitelma".

4. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet (pakollinen)
A. 
Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

 • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset
 • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet
 • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haet.

B. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

 • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
 • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
 • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haet.

Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee sinun toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

C. Mikäli tutkintosi ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä, niin sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteenä ajantasainen skannattu opintorekisteriote valmistumassa olevasta tutkinnosta.

Varmista, että kaikki liitteet ovat laadukkaita, helppolukuisia, värillisiä skannauksia tai valokuvia koko vaaditusta asiakirjasta. Liitteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, voidaan hylätä.

Jos olet suorittanut kelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon ulkomailla, huolehdi jo hyvissä ajoin, että sinulla on tarvittavat dokumentit valmiina, jos opiskeluoikeus myönnetään. Ohjeet todistusten toimittamisesta annetaan myöntökirjeen mukana.

PDF-liitteen otsikko muodossa "Sukunimi_Tutkintotodistukset".

5. Motivaatiokirje (pakollinen opiskeluoikeutta hakeville)
Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa perustelet, miksi haluat suorittamaan tohtorintutkintoa Turun yliopiston EXACTUS-tohtoriohjelmaan.

PDF-litteen otsikko muodossa "Sukunimi_Motivaatiokirje".

6. Kopio voimassa olevasta passista (mahdollisesti pakollinen opiskeluoikeushakijoille, katso alta)
Liitä hakemukseesi kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus. Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja olet merkinnyt henkilötunnuksesi hakulomakkeeseen, ei passikopiota tarvitse liittää hakemukseen.

7. Todistus kielitaidosta (mahdollisesti pakollinen opiskeluoikeushakijoille, katso alta)
Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Kielitaitovaatimukset tutkijakoulun www-sivuilla. Jos sinun tulee todentaa kielitaito kielitestillä, liitä hakemukseesi skannattu todistus suoritetusta kielitestistä. PDF-liitteen otsikko muodossa "Sukunimi_Kielitodistus".

Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kielitaidon todentaminen

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Tarkista kielitaitovaatimukset ja tuleeko opiskeluoikeushakemuksen liitteeksi liittää Turun yliopiston hyväksymä kielitesti tutkijakoulun www-sivuilta.

Huom! Jos sinun tulee todentaa kielitaito kielitestillä, liitä hakemukseesi skannattu todistus suoritetusta kielitestistä (tällöin pakollinen liite).

Haun jälkeen

Mikäli sinulle myönnetään opiskeluoikeus, ole valmis toimittamaan alkuperäiset tai alukuperäisiksi todistetut tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet Turun yliopistoon.

Linkki ohjeistukseen ja maakohtaisiin vaatimuksiin.

Hakujulistukset, ohjeet ja ohjaussuunnitelmalomake

Hakujulistus:


Hakuohjeet: lue ohjeet huolellisesti läpi ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä!

 • Hakuohjeet sähköisen lomakkeen täyttämiseen (englanniksi) (päivitetään myöhemmässä vaiheessa)


Ohjaussuunnitelmalomake:

Kevään haku: pakollinen liite opiskeluoikeushakemuksissa
Syksyn haku: pakollinen liite haun toiselle vaiheelle kutsutuille opiskeluoikeushakijoille. Hakijat täyttävät ohjaussuunnitelman yhdessä ohjaajiensa kanssa.

Yhteystiedot

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

EXACTUS tohtoriohjelman johtaja:
Professor Juri Poutanen

EXACTUS tohtoriohjelman koordinaattori:
Koordinaattori Eevi Savola