Tietoa ja taitoja kestävän kehityksen haasteisiin avoimen yliopiston opinnoilla

26.09.2022

Mitä kaikkea kestävä kehitys tarkoittaa? Miten kestävään kehitykseen voi vaikuttaa? Kestävä kehitys haastaa yrityksiä, yhteisöjä ja meitä kaikkia muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojamme. Turun yliopiston opinnoilla voit hankkia tietoa ja valmiuksia kestävän kehityksen kysymyksiin. 

Turun yliopiston tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät kestävän kehityksen merkityksen ja että he osaavat arvioida siitä käytävää keskustelua analyyttisesti ja kriittisesti. Koulutus antaa valmiuksia edistää kestävää kehitystä työelämän asiantuntijoina ja yhteiskunnan jäseninä.

Tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua muun muassa poikkitieteelliseen Kestävän kehityksen koulutusohjelmaan (KEKO). Sen ydinkurssilla käsitellään kestävän kehityksen taustalla olevia arvoja ja painotetaan kollektiivisen asiantuntijuuden merkitystä kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisessa. Ydinkurssi on tarjolla tutkinto-opiskelijoille, mutta KEKOon sisältyviä valinnaisia opintojaksoja voi opiskella myös avoimessa yliopisto-opetuksessa. Jaksot tarjoavat näkökulmia erilaisiin ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin aiheisiin.

Ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemaiset opinnot sopivat niin ympäristökysymysten parissa työskenteleville kuin kaikille ympäristöstä ja sen tilasta kiinnostuneille. 

Mitä jokaisen tulisi tietää ilmastonmuutoksesta?  

Ilmasto.nyt - ilmastonmuutoksen peruskurssi kuuluu Climate University -verkoston kurssitarjontaan. Monialaisuutensa vuoksi se sopii kaikille kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on, että osaat katsoa ilmastojärjestelmää ja ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta, luoda yhteyksiä näkökulmien välille ja etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Opit myös reflektoimaan omaa rooliasi ilmastonmuutoksessa ja soveltamaan oppimaasi omalle alallesi. Lisäksi kurssi antaa valmiuksia arvioida kriittisesti eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua. 

Kurssin voi opiskella kaikille avoimena ja maksuttomana MOOC-verkkokurssina, myös englanninkielisenä. Halutessasi voit tehdä kahden opintopisteen laajuisen opintosuorituksen ilmoittautumalla opintojaksolle avoimessa yliopisto-opetuksessa.

Kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille 

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Ala on korostetusti monitieteinen ja vaikuttavuuteen tähtäävä – uusimman luonnontieteellisen tiedon lisäksi opetuksessa ovat mukana myös yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella ympäristötieteen perus- ja aineopinnot sekä suurimman osan ympäristötieteen LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista - joustavasti verkossa. Voit myös valita yksittäisiä verkkokursseja esim.

 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, 31.10. - 18.12.2022 
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, 30.1. - 19.3.2023 
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, 20.3. - 21.5.2023 

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan järjestelmiä ja vuorovaikutusta. Opinnot antavat valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Perusopinnoista voi valita myös yksittäisiä verkkokursseja esim. 

 • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, 27.2. - 2.4.2023  
 • Luonnonvarojen maantiede 5 op, 3.4. - 7.5.2023 

Miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää kestävää kehitystä?  

Uusi Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus tarjoaa teoreettisia ja käytännöllisiä "työkaluja" kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja laajemminkin aktiivisena kansalaisena. Opintojen tavoitteena on hahmottaa, miten nykyinen ja tulevaisuuden ihmisten talouden, kulttuurin ja ympäristön kukoistus ja hyvinvointi rakentuvat näiden kaikkien tekijöiden vuorovaikutuksen pohjalta. Opit, miten kasvatuksella ja koulutuksella voi edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista sekä siihen liittyviä tiedollisia, taidollisia, asenteellisia ja eettisiä arvostuksia. 

Opintokokonaisuuteen kuuluu useita kursseja mm.: 

 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC)  
 • Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op, lähiopetuksena Turun yliopistossa 31.10. - 7.12.2022  
 • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op  
 • Kasvatus, ympäristöfilosofia ja kestävä kehitys 6 op 
 • Elinikäinen oppiminen ja kestävä kehitys 3 op 

Tutustu myös erityispedagogiikan verkkokurssiin

Humanististen opintojen näkökulmia kestävään kehitykseen 

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuuden kursseilla käsitellään ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia kulttuurin eri aspekteja ja niiden merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä kestävän kehityksen kannalta.  

 • Ympäristö ja terveys 3 op, 9.11. - 31.12.2022 
 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, 15.2. - 29.3.2023 

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintoihin kuuluva Nature, Environment and Tourism 5 ECTS -verkkokurssi antaa valmiuksia keskusteluun matkailusta ja ilmastonmuutoksesta, yritysten ympäristövastuusta, ympäristönsuojelusta sekä luontomatkailun mahdollisuuksista ja haasteista.  

Osaamista vastuulliseen liiketoimintaan 

Turun kauppakorkeakoulun opintotarjontaan sisältyy eri alojen opintojaksoja, joilla voit lisätä vastuullisen liiketoiminnan osaamistasi. Jaksoista voi koota vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op). Kurssitarjonnassa mm. 

 • Responsible Management 6 ECTS, periodilla 9.1. - 19.2.2023 
 • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, 13.3. alkavalla periodilla
 • Social Value Creation 6 ECTS, periodilla 13.3. - 30.4.2023 
 • Cultural Sustainability 5 ECTS

Tieto- ja kyberturvallisuuden perusteet haltuun 

Teknillisen tiedekunnan opintotarjontaan sisältyvällä kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia ja riskejä - niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasolla - sekä niiltä turvautumista.  

Lisätietoja 

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä, aikatauluista ym. löytyvät opintojen esittelysivuilta. Opintomaksut ovat 15 euroa/op, osa opintojaksoista on maksuttomia.

Opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Suurin osa kursseista järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua joustavasti työn ohella.

Tiedustelut avoin@utu.fi

Luotu 26.09.2022 | Muokattu 27.09.2022