Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa. Koulutusohjelmassa on kolme pääaineena opiskeltavaa ainetta: digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus ja maisemantutkimus. Lisäksi koulutusohjelmassa on sivuaineina opiskeltavina oppiaineina kulttuurituotannon suunnittelu, kulttuuri- ja elämysmatkailu, museologia.

Avoin yliopisto-opetus järjestetään integroituna opetuksena Porissa. Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmista.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op

Koulutusohjelman kolmella pääaineella - digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella - on yhteiset perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista opinnoista (10 op).

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Digitaalinen maailma 5 op
  • Kulttuuriperintö 5 op
  • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
  • Aineistot ja menetelmät 10 op

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Digitaalisen kulttuurin aineopinnot 35 op

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Kulttuuriperinnön tutkimuksen aineopinnot 35 op

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Maisemantutkimuksen aineopinnot 35 op

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä näkökulmasta.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnoista voi avoimessa yliopistossa opiskella yksittäisiä opintojaksoja:

  • Nature, Environment and Tourism 3 ECTS
  • Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op
  • Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 op

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Kulttuurituotannon suunnittelun perusopinnot 25 op

Kulttuurituotannon suunnittelu tukee koulutusohjelman pääaineiden substanssiosaamisen soveltamisvalmiuksia käytännössä. Opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Museologian perusopinnot 25 op

Museologia antaa teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöä säilyttävissä, tulkitsevissa ja esittävissä instituutioissa tehtävälle työlle. Museologian tarkastelun kohteena on aineellinen kulttuuri, sen arvonmuodostamisprosessi ja sen seuraukset: millaiset arvot johtavat tietyn aineellisen kulttuurin osa-alueen tiedostamiseen, esiin nostamiseen, vaalimiseen ja suojeluun ja mikä ohjaa tähän liittyviä valintaprosesseja.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020