Miehet pidentävät työuraansa naisia useammin

17.12.2021

Kunta-alalla työskentelevistä miehistä 35 prosenttia ja naisista 29 prosenttia jatkoi työelämässä yli varsinaisen eläkeiän, selviää Turun yliopiston Pidempään töissä -hankkeen tutkimuksissa. Sama ilmiö on havaittu aiemmin Euroopassa, turkulaistutkijat löysivät myös syyt eroihin. Miesten suurempaa todennäköisyyttä lykätä eläköitymistä selittivät niin terveyteen kuin työhön liittyvät tekijät.

Turun ja Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja psykologian tutkijat havaitsivat, että  miehellä oli lähes 1,3-kertaa suurempi todennäköisyys jatkaa työssä yli kuusi kuukautta laskennallista eläkeikää pidempään kuin naisilla. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat eläkeikää lähestyvät kunta-alan työntekijät.

– Vastaavia tuloksia on havaittu myös muissa Euroopan maissa tehdyissä tutkimuksissa. Nyt selvitimme ensimmäisten joukossa, mitkä tekijät selittävät sukupuolieroja työuran pidentämisessä yli eläkeiän, kertoo hankkeessa projektitutkijana toiminut psykologi, filosofian tohtori Saana Myllyntausta.

Sukupuoliero selittyi pääasiassa sillä, että miehillä oli naisia todennäköisemmin tekijöitä, jotka toisaalta kannustavat ja toisaalta mahdollistavat työuran jatkamisen yli eläkeiän. Miehillä oli eläkeiän kynnyksellä naisia todennäköisemmin kokoaikaisesti työskentelevä puoliso.

– Puolison työskentely saattaa kannustaa henkilöä itseäänkin jatkamaan pidempään töissä, toteaa Myllyntausta.

Miehet kokivat myös naisia vähemmän psyykkistä työkuormitusta, heillä oli paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihinsa, eivätkä he olleet yhtä todennäköisesti osa-aikaeläkkeellä kuin naiset. Lisäksi miehillä oli naisia vähemmän kipuoireita, mikä selitti miesten suurempaa todennäköisyyttä jatkaa työssä yli eläkeiän. Kipu on keskeinen työkykyä alentava tekijä, joka voi myös olla esteenä työuran jatkamiselle.

Eri tekijät motivoivat jatkamaan työuraa?

Tutkijat havaitsivat yllättäen, että miesten ja naisten välillä saattaa olla eroja tekijöissä, jotka kannustavat jatkamaan työssä yli eläkeiän. Naisilla työuran pidentämistä ennusti miehiä enemmän paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin, kun miehillä taas kroonisten sairauksien puuttuminen oli keskeisempi tekijä jatkaa työuraa kuin naisilla.

Tutkijoiden mukaan nämä erot työssä jatkamiseen motivoivissa tekijöissä olisi hyvä ottaa huomioon, kun mietitään keinoja työurien pidentämiseen.

– Naisten pidempiä työuria voitaisiin tukea kiinnittämällä huomiota erityisesti psykososiaalisiin työolosuhteisiin. Konkreettisia keinoja ovat työn kuormituksen vähentäminen ja mahdollisuudet vaikuttaa työhön ja työaikoihin, kertoo hankkeen johtaja, kansanterveystieteen ja epidemiologian professori Sari Stenholm.

Tutkimustulokset perustuvat Turun yliopistossa kerättyyn Finnish Retirement and Aging (FIREA) -tutkimuksen  kyselyaineistosta poimittuun, hieman yli 4 200 henkilön otokseen. Tiedot henkilöiden sukupuolesta ja laskennallisesta eläköitymispäivästä saatiin rekistereistä.

Pidempään töissä -hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Tutkimustulokset on julkaistu European Journal of Ageing -lehdessä. Julkaisu on avoimesti saatavilla.
>> Why do men extend their employment beyond pensionable age more often than women? a cohort study

Luotu 17.12.2021 | Muokattu 17.12.2021