Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

Kulttuurisen muistin ja yhteiskunnan muutoksen kokonaisuus tukee Turun yliopistossa tehtävää syvällistä, kriittistä ja monitieteistä muistamisen ja sen yhteiskunnallisten kytkentöjen tutkimusta. Kulttuurinen muisti viittaa niihin tapoihin, joilla yhteisö rakentaa ja pitää yllä suhdettaan menneisyyteen, toimiessaan nykyhetkessä ja suuntautuessaan tulevaan.

Muistaminen on vuorovaikutusta yksilöiden välillä, ja muistot ovat yhteisöllisesti muovattuja. Media, populaarikulttuuri, taiteet sekä kasvatus- ja koulutusinstituutiot luovat ja välittävät kulttuurista muistia. Ne muovaavat kulttuurisia kertomuksia, joilla kokemuksia jaetaan yhteisöjen sisällä ja välitetään sukupolvelta toiselle. Tähän prosessiin osallistuu myös tutkimus, joka purkaa sekä muistin tihentymiä että sitä, mitä on unohdettu. Kun yhteiskunta muuttuu, myös muistamisen kohteet ja tavat muuttuvat; uudet muistamisen käytännöt puolestaan luovat edellytyksiä yhteiskunnalliselle muutokselle ja poliittiselle keskustelulle.

Yhteisöillä, ryhmillä ja vähemmistöillä on omat muistinsa, joiden ymmärtäminen on kulttuurisen kestävyyden ja hyvinvoinnin lähtökohta. Muisti elää nykyhetkessä ja määrittää, miten ymmärrämme itsemme ja maailmassa olemisemme ja miten kuvittelemme ja rakennamme tulevaisuutta. Kulttuurista muistia ja yhteiskunnan muutosta tutkitaan Turun yliopistossa laajasti esihistoriallisesta ajasta nykypäivään.

Esimerkkejä Turun yliopiston vahvasta kulttuurisen muistin ja yhteiskunnan muutoksen tutkimuksesta ovat mm.:

  • kokemuksen, kertomuksen ja muistin kytkökset
  • kulttuurinen terveys ja hyvinvointi
  • taiteiden ja populaarikulttuurin tavat rakentaa ja haastaa kulttuurista muistia
  • kasvatuksen, koulutuksen, median ja politiikan tavat muovata yhteiskunnallisia merkityksiä
  • muistamisen ja yhteiskunnallisten muutosprosessien suhde eriarvoisuuden ja monikulttuurisuuden kysymyksiin
  • kulttuuriset myytit ja identiteetit
  • luonnontieteisiin pohjautuva kulttuurien tai kansallisuuskäsitysten uudelleenarviointi
  • digitaalinen kulttuuriperintö

Lisätietoja:
Koordinaattori
Outi Nurmela
outi.nurmela@utu.fi
puh. +358 50 410 7294

Johtoryhmä