Activist protesting with megaphone during a strike

Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos on yksi Turun yliopiston kuudesta tutkimuksen ja koulutuksen temaattisesta kokonaisuudesta. Kokonaisuus tukee Turun yliopistossa tehtävää syvällistä, kriittistä ja monitieteistä muistamisen ja sen yhteiskunnallisten kytkentöjen tutkimusta. Kulttuurinen muisti viittaa niihin tapoihin, joilla yhteisö rakentaa ja pitää yllä suhdettaan menneisyyteen, toimiessaan nykyhetkessä ja suuntautuessaan tulevaan.

Muistaminen on vuorovaikutusta yksilöiden välillä, ja muistot ovat yhteisöllisesti muovattuja. Media, populaarikulttuuri, taiteet sekä kasvatus- ja koulutusinstituutiot luovat ja välittävät kulttuurista muistia. Ne muovaavat kulttuurisia kertomuksia, joilla kokemuksia jaetaan yhteisöjen sisällä ja välitetään sukupolvelta toiselle. Tähän prosessiin osallistuu myös tutkimus, joka purkaa sekä muistin tihentymiä että sitä, mitä on unohdettu. Kun yhteiskunta muuttuu, myös muistamisen kohteet ja tavat muuttuvat; uudet muistamisen käytännöt puolestaan luovat edellytyksiä yhteiskunnalliselle muutokselle ja poliittiselle keskustelulle.

Yhteisöillä, ryhmillä ja vähemmistöillä on omat muistinsa, joiden ymmärtäminen on kulttuurisen kestävyyden ja hyvinvoinnin lähtökohta. Muisti elää nykyhetkessä ja määrittää, miten ymmärrämme itsemme ja maailmassa olemisemme ja miten kuvittelemme ja rakennamme tulevaisuutta. Kulttuurista muistia ja yhteiskunnan muutosta tutkitaan Turun yliopistossa laajasti esihistoriallisesta ajasta nykypäivään.

Tutkimushankkeita

Kokemuksen, kertomuksen ja muistin kytkökset

Instrumental Narratives: The Limits of Storytelling and New Story-Critical Narrative Theory (SA, PI Hanna Meretoja)

#NeverAgain: Teaching Transmission of Trauma and Remembrance through Experiential Learning (EU/EC, PI Hanna Meretoja)

Seekers of the New: Esotericism and Religious Transformation in Finland during the Era of Modernisation from the 1880s to the 1930s (Kone, PI Maarit Leskelä-Kärki)

Interpreting Violence: Narrative, Ethics and Hermeneutics (NOS-HS, PI Hanna Meretoja)

Motherhood under Attack: A Transcultural Study of Literary Representations of Jewish Mothers during the Holocaust (Helena Duffy)

Emotional Immersion in Literary Texts (IMMERSED) (SA, PI Johanna K. Kaakinen)

Nordic Voices (NOS-HS, PI Anne Heimo)

Kulttuurinen terveys ja hyvinvointi

Tracking the Therapeutic: Ethnographies of Wellbeing, Politics and Inequality (TRACKTHERA) (SA, PI Suvi Salmenniemi)

Contestation of Health and Wellbeing in the Nordic Countries (NOS-HS workshop grant, 2020-2021, PI Suvi Salmenniemi)

Taiteiden populaarikulttuurin tavat rakentaa ja haastaa kulttuurista muistia

Väitöstutkimus: Dokumentaarinen mielikuvitus: vaikean menneisyyden esittäminen pohjoismaisessa nykydokumenttielokuvassa (Niina Oisalo)

Kasvatuksen, koulutuksen, median ja politiikan tavat muovata yhteiskunnallisia merkityksiä
Muistamisen ja yhteiskunnallisten muutosprosessien suhde eriarvoisuuden ja monikulttuurisuuden kysymyksiin

Spaces of Confinement in the Institutions of Care and Control in Finland (SA, PI Päivi Rannila)

Oikeus lähiötilaan (ARA, PI Päivi Rannila)

Juuret (SKR, PI Anna-Maria Isola)

Kulttuuriset myytit ja identiteetit
Luonnontieteisiin pohjautuva kulttuurien tai kansallisuuskäsitysten uudelleenarviointi

Kipot ja kielet: arkeologisten esineiden ja kielellisten typologioiden tietokantoja (PI Päivi Onkamo ja Outi Vesakoski)

BEDLAN – Biological Evolution and Diversification of Languages (Outi Vesakoski, Unni-Päivä Leino; University of Tampere)

Digitaalinen kulttuuriperintö

Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910 (SA, PI Tapio Salakoski & Hannu Salmi)

Oceanic Exchanges: Tracing Global Information Networks In Historical Newspaper Repositories, 1840–1914 (Trans-Atlantic Platform, PI Hannu Salmi)

Kulttuurinen kestävyysmurros

IN SITU: Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas (HE, PI Maunu Häyrynen, PI of Finland Futures Research Centre team Katriina Siivonen, Pauliina Latvala-Harvilahti, Marjo Heino, Aleksandra Nenko)

Kohti jälkifossiilista työelämää, POFOTYÖ (Työsuojelurahasto, PI Suvi Salmenniemi, Eeva Houtbeckers, Hanna Ylöstalo, Katriina Siivonen, Satu Tuittila)

Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea, SISU (STN, Katriina Siivonen)

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita

Human Diversity

Human Diversity tutkii ihmisen kontaktiverkostojen vaikutusta muinaisiin ja nykyisiin kulttuureihin, geeneihin, tartuntatautitaakkaan, kieleen ja kielen käyttöön sekä yksilöiden evolutiiviseen menestykseen. Selvitämme kontaktien pitkän aikavälin perintöä tutkimalla, kuinka (esi)historialliset lyhyen aikavälin vaikutukset ovat välittyneet nykyisiin tautiriskeihin, ja ihmisten monimuotoisuuteen ja kuinka monimuotoisuus kehittyy edelleen nykyaikaisessa digitaalisessa maailmassa ideoiden ja ideologioiden muodossa. 

Human Diversity on Suomen Akatemian rahoittama Turun yliopiston profilaatiohanke. 

>> Human Diversity -hankkeen verkkosivulle

Uusimpia julkaisujamme